Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜLLÜK LİMAN YÖNETMELİĞİ

  GÜLLÜK LİMAN YÖNETMELİĞİ

  Güllük Liman Yönetmeliği

  Ulaştırma Bakanlığından

  Resmi Gazete Tarihi : 27/08/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26272

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Tanımlar, Liman Sınırları

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Güllük Liman Başkanlığının idari sınırlarını, gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerini, ticaret eşyası ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin boşaltma ve yükleme yöntemleriyle yer ve zamanlarını, gemilerin limanda kalabilecekleri süreler ile çevre kirliliğinin önlenmesi ve limanda genel güvenlik ve disiplinin sağlanmasına ilişkin diğer hususları düzenlemektir.

  (2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sınırları belirtilen Güllük Limanının kullanılmasına ve limandaki çalışmalara ilişkin usul ve esasları kapsar.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak,

  (2) 6/3/1980 tarihli ve 8/522 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74) ile 3/5/1990 tarihli ve 90/442 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeye (MARPOL-73) paralel olarak,

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) İdare: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

  b) Liman: Güllük Liman Başkanlığı idari sınırları içinde yer alan, liman, rıhtım, iskele, şamandıra tesisi ve benzeri kıyı tesislerini,

  c) Liman Başkanlığı: Güllük Liman Başkanlığını,

  ifade eder.

  Liman sınırları

  Madde 4 - (1) Güllük Limanı: Tekağaç Burnu (37

  21' 18" N - 27

  11' 33" E) mevkiinden, denizdeki (37

  13' 20" N - 27

  21' 13" E) mevkiindeki (E) noktası ile Zeytinli Burnu (37

  06' 00" N - 27

  29' 40" E ) mevkisini birleştiren hat ve bu hatlara bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır. (Ek-1)

  İKİNCİ BÖLÜM : Gemilerin Yanaşma, Bağlama ve Demir Yerleri

  Gemilerin yanaşma, bağlama ve demir yerlerinde uyulacak kurallar

  Madde 5 - (1) Limana gelen Türk ve yabancı bayraklı gemiler ile deniz araçları aşağıdaki esaslara uyarlar.

  a) Gemiler, Liman Başkanlığınca verilecek yanaşma ordinosuna göre, iskele ve rıhtımlara yanaştırılır veya şamandıralara bağlanır. Askeri gemiler, öncelikle askeri rıhtımlara, uygun olmaması halinde boş olan ticari rıhtımlara yanaştırılır.

  Yanaşma yerleri dolu olduğu taktirde, gemiler sıra beklemek üzere demir yerlerinde kalırlar. Akaryakıt yüklü tankerler ile patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli madde yüklü gemiler tehlikeli madde demir yerinde demirlerler. Gemiler liman başkanlığının izni olmadıkça demir yerlerini değiştiremezler. Gemiler ve deniz araçları, limandaki yanaşma ve bağlama yerlerine giriş ve çıkışı engelleyecek şekilde demirleyemezler, zorunluluk olmadıkça mendirekler içinde salma suretiyle demirde yatamazlar.

  b) Boy ve su kesimleri nedeniyle ilk boşalan rıhtıma alınmasına olanak bulunmayan bir geminin yerine, boy ve su kesimi uygun olan sıradaki gemi alınır.

  c) Limana gelen yolcu gemileri, su derinliklerinin uygun olması halinde, istediklerinde sıra beklemeden uygun olan rıhtıma yanaştırılırlar. Bu gemilerden düzenli sefer yapmayanların limana gelişleri, en az kırk sekiz saat önce liman başkanlığı ve ilgili diğer kuruluşlara, kaptan, donatan ya da acenteleri tarafından yazılı olarak bildirilir.

  ç) Limanda şamandıralara bağlı veya demirli gemiler, hava şartları veya zorunlu sebeplerle yerlerini değiştirmek zorunda kalırlarsa, liman başkanlığının izni ile uygun görülen yere bağlanırlar.

  Yanaşma yerleri

  Madde 6 - (1) Gemilerin Güllük Liman sınırları içindeki yanaşma yerleri aşağıda belirtilmiştir.

  a) Güllük şehir iskelesi: Bu iskele, Güllük Limanına gelen yolcu gemileri ile yatların yanaşmalarına ayrılmıştır.

  18 GRT'den büyük Ticari Yat ve Balıkçı Gemilerinin gerektiğinde iskeleye yanaşmaları liman başkanlığının iznine bağlıdır.

  b) Yeni Güllük yanaşma iskelesi: Bu iskele Güllük Limanına gelen yük gemilerinin yanaşmasına ayrılmıştır.

  c) Diğer rıhtımlar: İskelenin her iki tarafında bulunan rıhtım kısımlarından, ticari yatlarla, günü birlik sefer yapan yolcu gemilerinin yararlanma şekli, liman başkanlığı tarafından düzenlenir.

  ç) Güllük Balıkçı Barınağı: Küçük tonajlı balıkçı gemileri ile ticari işlemde bulunmayan diğer küçük tonajlı gemilerin kıçtan kara yanaşmalarına ayrılmıştır.

  d) Kıyı Kışlacık Köyü Balıkçı Barınağı: Balıkçı gemileri ile ticari işlemde bulunmayan, ticari ve özel yatların yanaşmalarına ayrılmıştır.

  Demir yerleri

  Madde 7 - (1) Demir yerleri koordinatları aşağıda belirtilmiştir. (Ek-2)

  a) Gemilerin serbest demir yeri:

  1) 37

  15' 00" N - 27

  34' 00" E,

  2) 37

  16' 00" N - 27

  33' 50" E,

  3) 37

  16' 10" N - 27

  35' 40" E,

  4) 37

  15' 00" N - 27

  35' 00" E,

  koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

  b) Tehlikeli yük taşıyan gemilerin demir yeri:

  1) 37

  13' 50" N - 27

  32' 00" E,

  2) 37

  14' 10" N - 27

  31' 50" E,

  3) 37

  14' 40" N - 27

  32' 30" E,

  4) 37

  14' 10" N - 27

  33' 00" E,

  koordinatları ile belirlenen deniz sahasıdır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Limanda Seyir Güvenliği

  Limanda uyulacak kurallar

  Madde 8 - (1) Limanda bulunan bütün gemiler ve deniz araçları, uluslararası kurallarla birlikte bu Yönetmelikte yer alan kurallara ve İdarece seyir, can ve mal güvenliği bakımından ilgili mevzuatta belirtilen her türlü seyir kurallarına, yapılacak uyarı ve denetimlere uymak zorundadır.

  (2) Rıhtımlara yanaşma, yükleme ve boşaltma, kılavuzluk, römorkaj ve benzeri her türlü faaliyeti düzenlemeye liman başkanlığı yetkilidir.

  Kılavuzluk hizmetleri ve römorkör alma zorunluluğu

  Madde 9 - (1) Limanda seyir güvenliği kapsamında yapılan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, aşağıdaki esaslara uygun olarak yerine getirilir.

  a) Kılavuzluk Hizmetleri:

  1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşacak, şamandıralara bağlanacak veya buralardan ayrılacak 1000 GRT ve daha büyük Türk ticaret gemileri ile 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı gemiler, kılavuz kaptan almak zorundadırlar.

  2) 500 GRT üzerindeki yabancı bayraklı yatlar limana ilk yanaşma ve ayrılmalarında, kaptan değişmemek şartıyla ve yılda bir kez kılavuz kaptan alırlar. Yat kaptanının değişmesi halinde yatlar süreye bakılmaksızın limana giriş-çıkışlarında kılavuz kaptan alırlar.

  3) 1000 ton tam yük deplasman ve daha büyük yabancı askeri gemiler, limana giriş- çıkışlarında ve buralardaki iskele ve rıhtımlara yanaşıp ayrılmalarında kılavuz kaptan almak zorundadırlar. Harp veya yardımcı harp gemilerine talep üzerine römorkör verilir.Türk harp gemilerine, talepleri halinde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri ücretsiz olarak verilir.

  4) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, yanaşılacak limanın altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen kılavuz alma tonaj limitinde düzenleme yapmaya İdare yetkilidir.

  5) Liman başkanlığınca, deniz trafiği ve seyir güvenliğinin gerektiği hallerde, kılavuz kaptan alma ve çıkartma yerlerinde değişiklik yapılabilir ve bu uygulamalar denizcilere ve ilgililere duyurulur.

  b) Römorkörcülük Hizmetleri:

  1) Limandaki iskele ve rıhtımlara yanaşan, şamandıralara bağlayan ya da buralardan ayrılan,

  - 2000-5000 GRT arasındaki gemiler, 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör;

  - 5001-15000 GRT arasındaki gemiler, 18 ton çekme kuvvetinde iki römorkör;

  - 15001-30000 GRT arasındaki gemiler, 27 ton çekme kuvvetinde iki ya da 18 ton çekme kuvvetinde üç römorkör;

  - 30000 GRT'dan büyük gemiler, 30 ton çekme kuvvetinde iki ya da 20 ton çekme kuvvetinde üç römorkör;

  almak zorundadır.

  2) (Değişik altbent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, kullanım amacı, taşıdığı yük cinsi, limanların altyapı durumu ve manevraya elverişliliği ile bu limanda yer alan tesislerin risk durumları göz önüne alınarak, yukarıda belirtilen römorkör adedi ve çekme gücü ile kılavuz kaptan ve römorkör alma tonaj limitinde her türlü düzenlemeyi yapmaya İdare yetkilidir.

  3) Harp ve yardımcı harp gemilerine, römorkör talep edildiğinde verilir.

  c) (Değişik bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Römorkör İndirimi: Petrol türevleri, LNG, LPG ve tehlikeli kimyasal yük taşıyan tankerler hariç olmak üzere; baş ve/veya kıç itere sahip gemilerin limana gelişlerinde, donatan, acenta veya işleticileri tarafından itici pervanelerinin tam kapasite ile çalıştığını liman başkanlığına yazılı olarak bildirmesi ve manevra sırasındaki meteorolojik şartlar ile oşinoğrafik şartların yanaşılacak/ayrılacak iskeleye veya rıhtıma etkisinin römorkör indirimine bir sakınca oluşturmadığının liman başkanlığınca belirlenmesi durumunda,

   1) Baş ve kıç itere sahip gemiler bir römorkör,

   2) Sadece baş iteri olan gemiler en az bir römorkör almak kaydı ile yukarıda belirtilen römorkör sayılarından bir eksik römorkör,

   alabilir.

   ç) (Ek bent: 11/10/2007- 26670 S.R.G Yön/1.md.) Dolgu İskele ve rıhtıma yanaşan veya ayrılan 1000 GRT'dan büyük gemiler, manevra sırasında iskele ve rıhtımlara 50 metre mesafe içinde baş iterlerini ve pervanelerini zorunlu olmadıkça çalıştıramazlar. Bu yerlere yanaşacak veya ayrılacak gemilere (c) bendi hükmü uygulanmaz.

  Kılavuz kaptan ve römorkör alma zorunluluğunun istisnaları

  Madde 10 - (1) Şehir hatlarında çalışan yolcu gemileri, araba vapurları ve liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarına, bu Yönetmeliğin 9 uncu madde hükümleri uygulanmaz. Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları, bu amaç için kullanıldıklarını liman başkanlığından belgelemek zorundadırlar.

  Yolcu gemilerinin yükümlülüğü

  Madde 11 - (1) Liman içinde yolcu taşıyan gemiler, giriş yerlerinde, açıklıkla görülecek şekilde, azami yolcu sayısı ile sahip oldukları can kurtarma araç ve gereçlerinin sayı ve cinslerini belirten bir levha bulundurmak zorundadır.

  Deniz uçaklarının yükümlülüğü

  Madde 12 - (1) Deniz uçakları, 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğünde yer alan hükümlere uyarlar. İniş-kalkış amacı ile deniz sahasının kullanılması liman başkanlığının iznine bağlıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tehlikeli, Kirletici Maddeler ve Atıkların Taşınması

  Uyulacak kurallar

  Madde 13 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler ile denize dökülmeleri durumunda doğal çevre üzerinde zararlara yol açabilen petrol, atık ve benzeri maddelerin Liman içerisinde yüklenip boşaltılması, taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi;

  a) 8/10/1952 tarihli ve 8227 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Eşyanın Ticaret Gemileri ile Taşınması Hakkında Tüzük,

  b) 24/12/1973 tarihli ve 14752 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak/Tedbirler Hakkında Tüzük,

  c) 8/9/1974 tarihli ve 15350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek veya Karada Çıkıp Kıyı, Liman ve Denize Ulaşabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik,

  ç) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,

  d) 25/5/1980 tarihli ve 16998 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) eki VI ve VII nci ayrım ile 24/6/1990 tarihli ve 20558 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL) ve ekleri,

  e) 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi,

  hükümleri çerçevesinde, liman başkanlığı kontrol ve denetiminde, liman işletmesi tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınmak koşuluyla özel tekne, özel ambalaj ve konteynerlerle yapılır.

  Liman başkanlığına bildirme zorunluluğu

  Madde 14 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan geminin donatanı, kaptanı veya acentesi, geminin limana varışından kırk sekiz saat önce yükün sınıfını, miktarını, istif durumunu, ambalaj şekillerini, yanıcı ise yanma derecesini, diğer limanlara boşaltılacakların miktarını, Uluslararası Tehlikeli Yükler Kodu (I.M.D.G. Code)'na göre düzenlenmiş bir liste ile liman başkanlığına bildirir.

  (2) Petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan 500 GT ve üzeri gemiler, 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun kapsamında liman başkanlığına bildirimde bulunmak zorundadır.

  (3) Kalkış limanından hareketi ile varış limanı arasındaki seyir süresi kırk sekiz saatten az olan gemiler için bu bildirim, kalkıştan hemen sonra yapılır.

  Liman işletmelerince alınacak tedbirler

  Madde 15 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeler için ayrılmış rıhtım, iskele, depo ve antrepolar, liman işletmelerince belirlenir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemilerin yüklenip boşaltılması, bu iş için ayrılmış rıhtım ve iskelelerde yapılır. Ayrıca, liman işletmeleri bu maddelerin gemiler ile depolanma sahaları arasında taşıyıcılarda bekletilme süresini, liman alanına alınabilecek tehlikeli maddelerin azami miktarını belirler; gerekli yangın, çevre ve güvenlik tedbirlerini alırlar.

  (2) Dökme akaryakıt yükleme-boşaltma yapacak gemiler için ayrılmış rıhtım ve iskeleler, bu iş için uygun nitelikte tesisat ve teçhizat ile tesis edilir. Limanda, patlayıcı, parlayıcı,yanıcı ve benzeri tehlikeli maddelerin yüklenip-boşaltılması için ayrılmış ve bu iş için gerekli donanıma sahip rıhtım-iskele mevcut değilse yükleme-boşaltma yapılamaz.

  (3) Liman işletmeleri, tehlikeli maddelerin bu maddeler için ayrılmış iskele-rıhtımda boşaltıldığı liman sahasında depolanmasını temin edemiyorsa, yükün alıcısı, bu maddenin en kısa zamanda liman dışına naklini sağlar.

  (4) Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler için ayrı bir demir yeri belirlenir, demir yeri diğer gemilerden neta edilir. Tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, liman başkanlığının izni olmadan kendilerine tahsis edilen saha dışına çıkamaz, demirleyemez, iskele ve rıhtımlara yanaşamazlar.

  (5) Tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması, güneşin doğuşu ile batışı arasında süre içinde yapılır. Parlama ve patlama noktası 60

  C' nin altında bulunan tehlikeli maddeler kendilerine ayrılmış liman sahalarında, gündüz süresinde yüklenip boşaltılır.

  (6) Yanaşmış durumdaki dökme akaryakıt yükleyecek veya boşaltacak gemiler, yangına karşı gerekli önlemleri ve can, mal ve çevre güvenliğini sağlayacak tedbirleri almak şartıyla, işlerine gece de devam edebilirler.

  (7) Konteynerler içerisinde limanlarda yükletilip boşaltılan tehlikeli maddeler için liman işletmeleri tarafından ayrılmış konteyner istif sahası temin edilir. Bu istif sahasına tehlikeli madde dışında diğer konteynerler istiflenmez. İstif sahasında yangın, çevre emniyeti ve benzeri gerekli emniyet tedbirleri alınır.

  (8) Tehlikeli maddelerin gemilere yüklenip-boşaltılmasında veya limbo edilmesinde, gemi ilgilileri ile yükleme, boşaltma veya limbo yapanlar, özellikle sıcak mevsimlerde ısıya ve diğer her türlü tehlikelere karşı gerekli güvenlik önlemlerini alırlar. Yanıcı maddeler kıvılcım yaratıcı kaynaklardan uzak tutulur ve limanda belirlenecek tehlikeli alan içinde kıvılcım yaratıcı araç, alet çalıştırılmaz.

  (9) Tehlikeli maddeler, yeterli şekilde ambalajlanır ve ambalaj üzerinde tehlikeli maddeyi tanımlayan bilgiler ile risk ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler bulundurulur.

  (10) Tehlikeli madde ile ilgili olan liman işletme ve gemiadamları elleçleme ve depolama esnasında koruyucu elbise giyerler.

  (11) Tehlikeli madde sahasında yangınla mücadele edecek kişiler, itfaiyeci teçhizatı ile donatılır ve yangın söndürücüleri ile ilk yardım üniteleri ve teçhizatları her an kullanıma hazır halde bulundurulur.

  (12) Liman işletmeleri bu hususları, önceden hazırladıkları ve liman başkanlığınca onaylanmış bir talimatla ilgililere duyurur.

  Tehlikeli madde taşıyan gemilerin yükümlülüğü

  Madde 16 - (1) Patlayıcı, parlayıcı, yanıcı ve benzeri tehlikeli maddeleri taşıyan gemiler, gündüz B (Burak) flaması çekmek ve geceleyin her yönden 360 derece görülebilen bir kırmızı fener bulundurmak zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Limanda Disiplin

  Limanda uyulacak kurallar

  Madde 17 - (1) Limandaki gemiler, aşağıdaki esaslara uyarlar.

  a) Gemi ve deniz araçlarının, liman içindeki iskele ve rıhtımlara yanaşmaları, şamandıralara bağlamaları ya da buralardan ayrılmaları, liman başkanlığının iznine bağlıdır.

  b) İskele ve rıhtımlarda işlerini bitiren gemiler, bulundukları yeri derhal terk ederler.

  c) Yirmi dört saat içinde yeniden sefer almayacak yolcu gemileri, yolcularını çıkardıktan sonra demir yerlerine giderler ya da yolcu alacaklarsa kendilerine ayrılan rıhtım ya da şamandıralara bağlarlar. Rıhtımlarda yirmi dört saatten fazla kalacak programlı yolcu gemileri için liman başkanlığından önceden izin alınması zorunludur.

  ç) Limanda bulunan makinalı/makinasız gemilerle tüm deniz araçları 29/4/1978 tarihli ve 16273 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü hükümleri uyarınca zorunlu fener ve işaretleri taşırlar.

  d) Limana girmekte olan gemiler, limandan çıkmakta olan gemiye yol vermek zorundadırlar.

  e) Limanda demir yerinde ve yanaşma-bağlama yerlerinde bulunan gemiler, uluslararası çağırma ve emniyet VHF devresi; Kanal-16 (156.8 Mhz) ile DSC Kanal 70 (156.525 Mhz) de sürekli dinlemede olacaklardır.

  Dalyanlarda alınacak önlemler

  Madde 18 - (1) Dalyanların denizden tarafa olan sınırının uygun yerlerine gece süresince beyaz fener takılır.Yasak işler

  Madde 19 - (1) Limanda aşağıda sayılan işlerin yapılması yasaktır.

  a) Liman sınırları içinde gemilerin demirleme sahaları ile yanaşma ve bağlama yerlerine giriş yolu üzerinde ve hareket alanlarında, olta ve ağ balıkçılığı yapmak, yelkenle ve kürekle seyretmek, yüzmek yasaktır. Ancak, sportif amaçlı yelken, kürek ve yüzme yarışları, liman başkanlığının izni ile yapılır.

  b) Liman Başkanlığı sorumluluk sınırları içinde su sporları yapan makineli tekneler sahile 200 metreden fazla yaklaşamazlar; aralarında en az 100 metre mesafeyi korurlar; giriş-çıkış koridorunda 3 milden fazla hız yapamazlar. Spor, gezinti ve diğer tekneler limanda bağlama ve yanaşma yerlerinde gemilerin hareketlerini engelleyecek şekilde seyredemezler.

  c) Liman sınırları içinde her türlü maddeyi denize atmak yasaktır.

  ç) Limanda bağlı veya demirli gemilerde, deterjan gibi köpüren maddelerle yıkanarak temizlik yapılmaz.

  d) Limandaki gemilerde kısa mesafe konuşmak amacıyla yapılmış telsizler dışında telsiz kullanılmaz.

  e) Limanda yanaşma ve bağlama yerlerindeki gemiler tersane ve onarım yerleri hariç sessizliği bozucu işler yapamazlar, zorunluluk olmadıkça düdük çalamazlar.

  Liman içinde seyreden motorlu araçların susturucu ile donatılmış bulunmaları zorunludur.

  f) Demirli, iskele ve rıhtımlara aborda olmuş ya da şamandıraya bağlanmış gemilerin bordalarına üst üste ikiden çok araç yanaşamaz.

  g) Liman içinde bağlamış veya yanaşmış gemiler, seyir ve hareketlerine engel olacak onarım ya da bakım işleri yapamazlar. Bunun dışında kalan ve elektrik kullanımını gerektiren küçük onarımlar, önceden liman başkanlığına bilgi verilerek ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak yapılır.

  Gemilerden atıkların alınması ve bertaraf edilmesi

  Madde 20 - (1) Limana gelen gemiler, katı ve sıvı atıklarını katı ve sıvı atık kabul tesislerine verirler. Bu atıklar, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde bertaraf edilir.

  Liman başkanlığının iznine bağlı işler

  Madde 21 - (1) Liman içinde liman başkanlığının izni alınmadıkça düzenli ya da düzensiz yük ve yolcu taşımacılığı yapılamaz.

  (2) Limanda limbo yapılması, liman başkanlığının iznine bağlıdır. Şamandıra atılması, kablo döşenmesi ve kaldırılması, dalış ve benzeri işler liman başkanlığının izniyle yapılır. Bu gibi işlerle uğraşan araçlar, uluslararası kurallara uygun fener ve işaretleri taşırlar.

  Demir yerinin bildirilmesi ve demirleme düzeni

  Madde 22 - (1) Kaptan, donatan ya da acenteler, gemilerin demirledikleri yeri ve saati, en kısa zamanda liman başkanlığına bildirirler.

  (2) Gemiler, demir yerlerine o alandaki rıhtım ve iskelelere yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarına engel olmayacak biçimde demirler. Demir kestiren gemiler, bu yere derhal bir şamandıra atarak mevkiini bir rapor ile liman başkanlığına bildirirler.

  (3) Gemiler, şamandıraların yakınlarına ve şamandıra çizgileri arasına demirleyemezler. Zorunlu hallerde demirlediği taktirde, şamandıra ve zincirlerinde bir hasar meydana gelirse gemi kaptanı durumu liman başkanlığına bir raporla bildirmek zorundadır.

  Usulsüz demirleme, yanaşma ve bağlama durumu

  Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olarak, gerekli izni almaksızın rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlayan, demir yerlerine demirleyen gemiler, liman başkanlığınca kaldırtılır ve bu iş için yapılan giderler ilgili geminin donatanı ya da acentesinden tahsil edilir.

  Hareket zorunluluğu

  Madde 24 - (1) Gemiler, liman başkanlığı tarafından yapılan bildirimi aldıktan sonra limanda demirleyen gemiler en geç dört saat içinde, limanda yanaşmış ve bağlamış gemiler ise en geç iki saat içinde hareket edebilecek durumda bulunurlar.

  Yükleme ve boşaltma hizmetleri

  Madde 25 - (1) Liman başkanlığınca verilen yanaşma ordinosuna göre limandaki şamandıralara, iskele ve rıhtımlara bağlanmış gemiler ile demir yerlerindeki gemilerin yükleme-boşaltma hizmetleri, liman işletmesince düzenlenir.

  Limanda gemilere yakıt ikmali

  Madde 26 - (1) Limanda bulunan gemilere yakıt ikmali liman başkanlığınca uygun görülen iskele, rıhtım ve demir yerlerinde yapılır.

  (2) Yakıt ikmali esnasında gemilerde, iskele ve rıhtımlarda yangına müdahale personeli hazır bulundurulur. Yangına ve yakıt taşması- dökülmesi sonucu deniz kirliliğini önlemeye yönelik gerekli tedbirler alınır.

  (3) Denize akaryakıt dökülmesi halinde bunu sınırlandırma, toplama, gerektiğinde kimyasal yolla ortadan kaldırma konusunda liman işletmeleri gerekli tedbirleri alır.

  (4) Kaza nedeni ile yangın tehlikesinin bulunduğu durumlar hariç olmak üzere Çevre ve Orman Bakanlığının uygun görüşü alınmadan su ortamına dağılmış petrolün dibe çöktürülmesi veya kimyasal dispersant kullanılarak seyreltilmesi yasaktır.

  Hizmet araçlarının çevresinde seyreden gemiler

  Madde 27 - (1) Limanda şamandıra atan, kablo döşeyen-toplayan, dalgıçlık ve benzeri işlerle uğraşan araçların ve çalışmakta olan yüzer vinçlerin yakınından geçen gemiler, bu araçların işlerine engel olmayacak biçimde ve zarar vermeyecek hızda seyretmek zorundadırlar.

  Şamandıra çevresinden geçiş

  Madde 28 - (1) Şamandıraya bağlamak üzere gelen ya da şamandıradan ayrılan gemiler ve Liman hizmetlerinde kullanılan deniz araçları dışındaki gemiler, şamandıralar ve şamandıra hatları arasında geçiş yapamazlar.

  Hastalık, yaralanma ve ölüm olaylarının bildirimi

  Madde 29 - (1) Liman sınırları içinde demirli ya da seyir halinde bulunan gemilerin kaptanları, gemilerde baş gösterebilecek her türlü hastalığı derhal Sahil Sağlık Denetleme Merkezine, ölüm ve yaralanma gibi olayları da adli makamlar ile Sahil Sağlık Denetleme Merkezine duyurulmak üzere liman başkanlığına bildirmek zorundadırlar.

  Gümrüklü yolcu ve gemiadamları

  Madde 30 - (1) Yabancı limanlara gidecek ya da yabancı limanlardan gelecek gemiler ile iskele, rıhtım ve demir yerinde bulunan gemiler içindeki yolcu ve gemiadamları, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine uygun olarak gümrük kapılarından giriş-çıkış yapmak zorundadırlar.

  Gümrük denetimine tabi gemiler ile gümrük hizmet noktaları arasında taşıma

  Madde 31 - (1) Gümrük hizmet noktaları ile gümrük denetimine tabi gemiler arasında hizmet verecek deniz araçları, liman başkanlığı ile gümrük idaresince birlikte belirlenen yerlerden gemilere hareket ederler.

  Yolcularla görüşme

  Madde 32 - (1) Yolcuları uğurlayanlar, gümrük ve emniyet denetiminden sonra karşılayanlar ise bu denetimden önce yolcularla görüşemezler.

  Kaza, arıza ve suç bildirimi

  Madde 33 - (1) Limana gelen gemilerin kaptanları, donatanları, acenteleri ve liman işletici kuruluşların yetkilileri seyir sırasında ve limanda meydana gelen deniz kazalarını, önemli makine arızalarını, genel seyir güvenliği bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, gereken işlem için ilgili makamlara duyurulmak üzere, liman başkanlığına mümkün olduğu taktirde önce telsizle, limana varıştan itibaren en geç altı saat içerisinde bir ön raporla ve yirmi dört saat içinde de düşüncelerini kapsayan açıklamalı bir raporla bildirmek ve suç kanıtlarını muhafaza etmekle yükümlüdürler. Kılavuz kaptan, gemi kaptanı ve gemi adamları, bu hususlarda yapılması gereken soruşturmaya esas olmak üzere, liman makamlarınca yapılacak çağrıya uymak ve sorulacak soruları cevaplandırmak zorundadır.

  (2) Deniz kazasına karışan ya da neden olan bir geminin kaptanı, limana gelişinden itibaren en geç dört saat içinde geminin sefer belgelerini liman başkanlığına teslim etmekle yükümlüdür.

  Kılavuz kaptanların yükümlülüğü

  Madde 34 - (1) Kılavuz kaptanlar, kılavuzlamakta oldukları gemilerin seyir teçhizatında gördükleri eksiklik ve aksaklıkları, deniz kazalarını ve yolları üzerinde seyir güvenliği bakımından tespit ettikleri hususları yazılı bir raporla derhal liman başkanlığına bildirirler.

  (2) Liman içindeki her türlü deniz kirliliği ile ilgili yanlış seyreden ya da kurallara uymayan gemileri gören kılavuz kaptanlar, bu gemileri liman başkanlığına bildirir ve bunu izleyen yirmi dört saat içinde yazılı bir rapor verirler. Liman başkanlığı duruma müdahale etmek suretiyle deniz kirliliğine neden olanlar ile kurallara uymayan gemiler ve kaptanları hakkında yasal işlemlerin yapılmasını sağlar.

  Liman başkanlığınca yapılacak bildirimlere uyma yükümlülüğü

  Madde 35 - (1) Limanda düzen, güvenlik, trafik, can ve mal ile çevre güvenliği bakımdan alınması gerekli önlemler hakkında liman başkanlığınca verilen talimatları, gemi kaptanları, her çeşit deniz araçlarını yönetenler ve diğer ilgililer derhal yerine getirirler.

  Bildirim yükümlülüğü

  Madde 36 - (1) Kabotaj hattında çalışan 150 GRT ve daha küçük Türk Bayraklı gemiler dışında, limana gelecek ya da limandan hareket edecek gemilerle transit gemilerin donatan, kaptan ya da acenteleri, gemilerin gelişlerinden yirmi dört saat önce bildirimlerini Liman Başkanlığı, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, Emniyet, Gümrük Kuruluşları ve Liman İşletmesi ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesine verirler. Gemilerin geliş gün ve saatlerindeki, değişiklikler derhal liman başkanlığına bildirirler.

  (2) Limana gelen gemilerin yanaşma yeri, limana varış sırasına göre liman başkanlığınca saptanır.

  Tankerlerin onarıma alınma koşulu

  Madde 37 - (1) Tankerler yetkili kuruluşlarca verilmiş gaz temizliği (gasfree) yapıldığını ve çıkan atık maddelerin belirli bir alma tesisine boşaltıldığını belirten belgeleri liman başkanlığına vermedikçe onarıma alınmazlar.

  (2) Gaz temizliği işlemi, liman başkanlığının belirleyeceği bölgede veya bölgelerde, liman başkanlığının izni alınmak sureti ile yapılır.

  Fare ve haşere mücadelesi

  Madde 38 - (1) Gemilerde fare ve haşere mücadelesi, Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin gözetim ve denetiminde, liman başkanlığının göstereceği uygun yerde yapılır.

  Yanaşma alanlarının güvenliği

  Madde 39 - (1) Yolcu ve yük gemileri rıhtım ve iskelelere yanaşırken görevli olmayanlar yanaşma alanlarını işgal edemezler, yanaşan gemilerin yolcuları tamamen çıkmadan gemilere giremezler.

  (2) İlgililer, bu konuda gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdürler.

  Eksik belgeli gemiler

  Madde 40 - (1) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümlerin gerektirdiği belgeleri bulunmayan ya da durumları ile donatımları belgelerine uymayan gemilerin limandan hareketine izin verilmez.

  Vardiya zorunluluğu

  Madde 41 - (1) Limanda ve demirde bulunan gemilerde güverte ve makine personelinden en az birer vardiyanın bulunması zorunludur.

  (2) Bu zorunluluğun yerine getirilmesinden gemilerin kaptanı ve donatanları sorumludur.

  Bayrak çekme zorunluluğu

  Madde 42 - (1) Limanda bulunan yabancı gemiler güneşin doğuşundan batışına kadar ulusal bayrağı ile Türk Bayrağı, Türk ticaret gemileri ise Türk Bayrağı çekmek zorundadır.

  ALTINCI BÖLÜM : Denetim ve Cezai Hükümler

  Denetim

  Madde 43 - (1) Sahil Sağlık Denetleme Merkezi, Emniyet, Gümrük İdareleri ve Liman Başkanlığı tarafından limanda bulunan gemilerde, gerektiğinde ve günün her saatinde denetim yapılabilir.

  (2) Denetim sırasında durumları mevzuat hükümlerine uygun olmadığı, belgeleri bulunmadığı anlaşılan, kamu malına veya üçüncü şahıslara zarar verdiği mahkemece tespit olunan gemiler, seferden alıkonur, kaptan ve donatanları hakkında yasal işlem yapılır.

  Tarımsal karantina ve hayvan sağlığı

  Madde 44 - (1) Tarımsal karantina, hayvan sağlığı ve su ürünleri bakımından yapılacak denetimler özel mevzuatına tabidir.

  Emniyet ve gümrük denetimleri

  Madde 45 - (1) Gerekli görülen durumlarda emniyet ve gümrük denetimleri, kılavuz kaptan alma yerlerinde, gemiye çıkacak görevliler tarafından geminin gideceği limana kadar yolda, limanda veya kendilerine ayrılmış demir yerlerinde yapılır.

  (2) Yabancı gemilere giriş ve çıkışlar emniyet ve gümrük idarelerinin iznine bağlıdır.

  Sağlık denetimleri

  Madde 46 - (1) Sağlık denetimleri, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi ile Liman Başkanlığının birlikte belirleyeceği yerlerde yapılır.

  (2) Yakıt, su, kumanya ve çeşitli malzeme gereksinimlerini sağlamak ya da kötü hava koşulları nedeniyle limana gelen gemiler, limandaki yerlerinde, Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin sıhhi gözetimi altında, pratika almaksızın kırk sekiz saat kalabilirler. Bu süreden fazla limanda kalmak isteyen gemiler, pratika almak zorundadır.

  İdari cezalar

  Madde 47 - (1) Yönetmelik hükümlerine aykırı davrandığı saptanan geminin donatanı, kaptan ve görevli gemiadamları ile gerçek ve tüzel kişiler hakkında 14/4/1341 tarihli 618 sayılı Limanlar Kanununun 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (f), (ı), (j), (k), (t), (u), (v) ve (y) bentleri ile 25 ve 28 inci maddeleri; 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunun 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 inci maddeleri ile 3/3/2005 tarihli ve 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun 5 inci maddesinin iki, üç ve dördüncü fıkraları, 8 inci maddesinin bir, iki ve üçüncü fıkraları ile 9, 11, 13 ve 23 üncü maddeleri uyarınca işlem yapılır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

  Kıyı tesisleri

  Madde 48 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra yapılacak liman, iskele, rıhtım ve benzeri kıyı tesisleri hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Kaldırılan yönetmelik

  Madde 49 - (1) 27/7/1981 tarihli ve 17413 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Güllük Liman Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 50 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 51 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini, Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100