Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  BELEDİYELERİN KENTSEL ALTYAPI İHTİYAÇLARI İÇİN TAHSİS EDİLEN ÖDENEĞİN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Belediyelerin Kentsel Altyapı İhtiyaçları İçin Tahsis Edilen Ödeneğin Kullanımına İlişkin Yönetmelik

  Resmi Gazete Tarihi : 14/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26319

  Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; malî kaynağı yetersiz olan belediyelerin İller Bankasınca hazırlanıp, Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tarafından yıllık yatırım programına alınan; harita, imar planı, içmesuyu, atıksu, katı atık ve benzeri kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanına katkı sağlamak amacı ile Maliye Bakanlığı tarafından Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesine konulan ödeneğin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

  b) Banka: İller Bankası Genel Müdürlüğünü,

  c) Bölge Müdürlüğü: İller Bankası Genel Müdürlüğünün ilgili Bölge Müdürlüklerini,

  ç) Ödenek: Mali kaynağı yetersiz olan belediyelerin kentsel altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına finansal destek sağlamak amacıyla ayrılan ödeneği,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Ödeneğin Kullanılabileceği Alanlar ile Değerlendirme Kriterleri

  Ödeneğin kullanılabileceği alanlar

  Madde 4 - (1) Belediyelerin aşağıda belirtilen kentsel altyapı ihtiyaçlarının finansmanı için bu ödenekten katkı sağlanır.

  a) Harita yapımı, imar planı yapımı,

  b) İçmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri her türlü alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanması ile yapımı.

  Ön değerlendirme

  Madde 5 - (1) Ödenekten yararlanacak projelerin ön değerlendirmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

  a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 100.000 ve altında olan belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınır.

  b) Yapım işlerinde, uygulama veya kesin projeleri Bankaca uygun bulunan belediyelerin talepleri değerlendirmeye alınır.

  c) Yatırım maliyetinin tamamını, Bankaca dağıtılacak tahmini yasal paylarının %40'ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile karşılayabilen belediyelerin projeleri değerlendirmeye alınmaz.

  ç) Mali durumu, yatırım maliyetinin belediyesince sağlanması gereken finansman tutarını karşılamayan belediyelerin projeleri değerlendirilmeye alınmaz.

  d) Aynı anda birden fazla altyapı yapım talebinden sadece biri değerlendirmeye alınır.

  e) Yatırımın tamamlandığı tarih itibarı ile son 3 yıl içinde benzer projeler için ulusal veya uluslararası hibe programlarından yararlanan belediyeler ödenekten yararlanamaz.

  f) Uygulanmasında mülkiyet, kaynak tahsisi ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan talepler değerlendirmeye alınmaz.

  g) Harita, imar planı ve proje yapımında (a), (c) ve (e) bentleri dikkate alınmaz.

  Projelerin sıralanması ve seçimi

  Madde 6 - (1) Ön değerlendirme sonucunda ödenekten yararlanabileceği belirlenen projeler Ek-1'deki değerlendirme kriterlerine göre puanlandırılarak sıralanır. Ödenek durumuna göre projeler, en yüksek puandan başlamak üzere yatırım programına teklif için seçilir.

  Ödenekten sağlanacak katkı oranları

  Madde 7 - (1) Belediyelerin harita, imar planı, içmesuyu şebeke, içmesuyu arıtma, atıksu şebeke, atıksu arıtma, deniz deşarjı ve katı atık bertarafı ve benzeri alt yapı tesislerinin etüt ve projelerinin hazırlanmasında; proje bedelinin % 75'i oranında katkı sağlanır.

  (2) Belediyelerin kentsel altyapı tesislerinin yapımında; nüfusu 20.000 ve altında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %75'ine, nüfusu 20.001-100.000 arasında bulunan belediyelere yatırım maliyetinin %50'sine kadar 11 inci maddedeki esaslar çerçevesinde katkı sağlanır.

  (3) Bankaca dağıtılacak tahmini yasal payların % 40'ından borçları düşüldükten sonra kalan kısmı esas alınarak hesaplanacak kredi limiti ile yatırım maliyeti arasındaki fark bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslar dahilinde ödenekten finanse edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Başvuru Şekli, Ödeneğin Kullanımı, İşin Kontrolü ve İzlenmesi

  Başvuru şekli

  Madde 8 - (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işlerde kullanılmak üzere, ödenekten katkı talebinde bulunacak belediyelerden istenecek belgeler Banka tarafından belirlenir. Katkı talebinde bulunacak belediyeler, başvuru için gerekli belgeleri usulüne uygun şekilde hazırlar ve ilgili Bölge Müdürlüğüne iletir.

  Başvuruların değerlendirilmesi

  Madde 9 - (1) Bölge Müdürlükleri kendilerine iletilen başvuru belgelerinde varsa eksiklikleri giderdikten sonra, yapacağı teknik, ekonomik ve çevresel incelemeler sonucu düzenleyeceği değerlendirme raporunu, Bölge görüşü ile birlikte en geç Haziran ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe iletir.

  (2) Bankanın ilgili birimleri; 4, 5 ve 6 ncı maddeler çerçevesinde talepleri değerlendirmeye tabi tutarak, uygun bulunan projeleri Genel Müdürlüğün onayına sunar.

  Ödenek tahsisi

  Madde 10 - (1) Genel Müdürlükçe uygun görülen projeler, yatırım programı teklifine dâhil edilerek her yıl Temmuz ayı sonuna kadar raporlarıyla birlikte Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına iletilir.

  Ödeneğin kullanımı

  Madde 11 - (1) Ödeneğin kullanımında aşağıdaki hususlar dikkate alınır.

  a) Ödenekten katkı sağlanarak yapılacak işlerin ihalesi, Bankaca yapılır veya yaptırılır.

  b) Ödenekten yapılacak hakediş ödemeleri, katkı sağlanacak oran dâhilinde ödenekten Bankaca, kalan kısmı ise belediyesince yapılır.

  c) Yapılacak ödemeler; Bankaya aktarılmış olan ödenek çerçevesinde, yatırıma ilişkin iş programında ön görülen nakdi miktarlara karşılık gelen fiziki gerçekleşmelere göre, ilgili Bölge Müdürlüğünce düzenlenecek hakediş raporu ve sarf evrakına istinaden yükleniciye defaten veya dilimler halinde yapılır.

  Kontrollük

  Madde 12 - (1) Ödenekten gerçekleştirilecek kentsel altyapı tesislerinin kontrollüğü, doğrudan Bankaca, Banka ve belediyece müştereken veya hizmet alımı yolu ile yapılabilir.

  (2) Müşterek kontrollükle ilgili Belediye ve Banka arasında çıkacak uyuşmazlıklar ilgili yer Valisi tarafından giderilir.

  (3) Doğrudan Bankaca veya Banka ve belediyesince müştereken yapılan kontrollük hizmetlerine ait giderler, Bankaca belirlenecek esaslar çerçevesinde hesaplanır ve ödenekten tahsil edilir.

  (4) Hizmet alımı yolu ile yaptırılması halinde kontrollük giderlerinin tamamı ödenekten karşılanır.

  Taahhütname

  Madde 13 - (1) Banka, ödenekten yararlanmak isteyen belediyelerden bu Yönetmelik hükümlerini kabul ettiğine dair bir taahhütname alır.

  (2) Belediyenin işin yürütülmesi ve kontrolü ile ilgili konularda yapılması gereken işlerden kaçınması veya taahhütnamede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde çıkacak anlaşmazlıklarda, Banka, bakiye ödenek dilimlerini kullandırmayabileceği gibi, önceden kullandırmış olduğu ödenek tutarını ve bunun yasal faizini, kontrollük giderleri ve benzeri masrafları ile birlikte defaten talep eder veya Belediyenin Banka tarafından dağıtılan yasal paylarından keser.

  İzleme

  Madde 14 - (1) Bankaca, İzleme Raporları 3 aylık dönemler halinde hazırlanarak dönem sonrasını takip eden 30 gün içinde Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına gönderilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yeni projelerin belirlenmesi

  Madde 15 - (1) Yeni projeler, yılı Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek ve devam eden işlerin yatırım tutarları dikkate alınarak Bankaca belirlenir.

  Ödenek yetersizliği

  Madde 16 - (1) Yeterli ödenek bulunmaması durumunda proje, ilgili Belediyesince kaynak temin edilmesi halinde yürütülebilir.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 17 - (1) 7/6/2002 tarihli ve 24778 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

  Devam eden projeler

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bütçesinde yer alan ödeneklerden karşılanarak devam eden projeler tamamlanıncaya kadar Bankaca belirlenen katkı oranı ve şartları dâhilinde bu ödenekten yararlandırılmaya devam edilir.

  Yürürlük

  Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı müştereken yürütür.

  Ek-1'i html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100