Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

  ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK

  Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

  Resmi Gazete Tarihi : 17/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26322

  Telekomünikasyon Kurumundan:

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kayıp, çalıntı, kaçak ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ve Bilgi ve İhbar Merkezinin işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil uluslararası dolaşım abonelerinin cihazları bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5/4/1983 tarihli ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun 25 inci ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

  a) Basamak kontrolü: On beş basamaklı IMEI numarasının son basamağının doğruluğunun kontrolünü,

  b) Başvuru mercii: İşletmeci abone kayıt merkezleri ile Kurumun belirleyeceği yerleri,

  c) Başvuru süresi: 5/12/2005-13/12/2005 tarihleri arasında olan süreyi,

  ç) BİM: Bilgi ve İhbar Merkezini,

  d) Bireysel ithalat: Yolcu (transit yolcular hariç) beraberinde getirilen veya yurt dışındaki gerçek kişiler tarafından Türkiye Gümrük Bölgesindeki gerçek kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı ile gönderilen cihazların gayri ticari nitelikteki ithalatını,

  e) Elektronik haberleşme: Ses, görüntü, işaret, sembol ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo, telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal, elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini, gönderilmesini veya alınmasını,

  f) Elektronik kimlik bilgisi: Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

  g) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihaz: GSM şebekesinden hizmet alan ve IMEI numarası olan cihazı,

  ğ) IMEI: Uluslararası mobil cihaz kimliğini,

  h) İşletmeci: Yetkilendirme çerçevesinde elektronik haberleşme hizmeti sunan veya telekomünikasyon altyapısı işleten sermaye şirketini,

  ı) Kaçak cihaz: Toplu veya bireysel olarak mevzuata aykırı bir şekilde ithal edilen ya da üretilen veya Kurum kayıtlarında yer almayan cihazı,

  i) Kanun: 12/7/2005 tarihli ve 5392 sayılı Telsiz Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu,

  j) Klon IMEI numarası: Birden fazla cihazda kullanılan IMEI numarasını,

  k) Kurul: Telekomünikasyon Kurulunu,

  l) Kurum: Telekomünikasyon Kurumunu,

  m) MSISDN: Mobil abone numarasını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Beyaz, Kara ve Gri Liste

  Beyaz liste

  Madde 4 - (1) Beyaz liste;

  a) Toplu veya bireysel olarak mevzuata uygun bir şekilde ithal edilerek veya yurt içinde üretilerek Kuruma bildirilen,

  b) Başvuru süresi içinde kayıt altına alınan,

  c) Haklı mazeret nedeniyle başvuru süresini geçiren cihaz kullanıcıları tarafından yapılan başvurular üzerine kayıt altına alınan,

  elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş cihazların IMEI numaralarından oluşur.

  Toplu ithalat

  Madde 5 - (1) İthalatçılar, ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından toplu olarak ithal ettikleri cihazlara ait IMEI numaralarını Kuruma bildirir.

  (2) Kurum;

  a) Marka ve model kontrolünü,

  b) Gümrük belgesi kontrolünü,

  c) Basamak kontrolünü,

  ç) IMEI numarasının sisteme daha önce dahil olup olmadığına ilişkin kontrolü,

  d) IMEI numarasının herhangi bir kaynaktan klon IMEI numarası olarak belirlenip belirlenmediğine ilişkin kontrolü

  yapar ve bu kontrollerden geçen IMEI numaralarını beyaz listeye alır.

  Bireysel ithalat

  Madde 6 - (1) Yurt dışından bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazların sahipleri veya kullanıcıları, gümrük mevzuatı çerçevesinde gerekli belgeleri tamamlayarak başvuru merciine müracaat eder.

  (2) Başvuru mercii, kendisine yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeleri Kuruma gönderir.

  (3) Kurum, cihazlara ait IMEI numaralarını beyaz listeye alır, bilgi ve belgeler üzerinde gerekli kontrolleri yapar.

  Haklı mazeretler

  Madde 7 - (1) Başvuru süresi içinde aşağıda yer alan haklı mazeretlerle kayıt ücretini yatırmaması veya gerekli belgelerle müracaat etmemesi nedeniyle elektronik haberleşme bağlantısı kesilen cihaz kullanıcısının söz konusu süre içinde;

  a) Yurt dışında bulunması halinde, ilgili kişi yurt dışında bulunduğuna dair pasaportta yer alan vize bilgilerini ve/veya giriş-çıkış belgesini,

  b) Hastanede bulunması halinde, ilgili kişi hastanede bulunduğuna dair başhekim onaylı özel veya resmi hastane belgesini,

  c) Cezaevinde bulunması halinde, ilgili kişi cezaevinde bulunduğuna dair belgeyi,

  ç) Askerlik görevini yerine getirmesi halinde, ilgili kişi askerlik durumunu gösterir belgeyi

  başvuru merciine ibraz eder.

  (2) Aşağıda yer alan diğer haklı mazeret hallerinde;

  a) Kısa mesaj alma ve/veya gönderme özelliği bulunmayan cihaza sahip olan ve kendisine başvuru süresi içinde kısa mesaj gönderilmekle birlikte bu mesajı alamadığından dolayı elektronik haberleşme bağlantısı kesilen cihaz kullanıcısı, cihazın bu özelliği haiz olduğuna ilişkin belgeyi,

  b) Başvuru süresi içinde işletmeci tarafından gönderilen kısa mesajda on beş basamaklı IMEI numarasını on dört basamaklı olarak gördüğü için cihazını kayıt ettirmeyen ve elektronik haberleşme bağlantısı kesilen cihaz kullanıcısı, bu durumu belirten dilekçeyi

  başvuru merciine ibraz eder.

  (3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen ve başvuru mercii tarafından asılları görülen belgelerin birer nüshası üzerine "Aslı Görülmüştür" damgası ve başvuru mercii kaşesi basılarak Kuruma gönderilir.

  (4) Gönderilen belgeler üzerinde Kurum tarafından yapılan incelemeler neticesinde haklı mazeret nedeniyle IMEI numarasını kayıt ettirmediği tespit edilen kullanıcılar, Kurumun ilgili hesap numarasına beş YTL miktarındaki kayıt ücretini öder.

  (5) Kurum kayıt ücretinin ödenmesi durumunda cihaza ait IMEI numarasını beyaz listeye alır.

  Kara liste

  Madde 8 - (1) Kurum tarafından belirlenen kara liste; kaçak, kayıp veya çalıntı cihazlara ait olan ve elektronik kimlik bilgisi değiştirilen cihazlara ait IMEI numaralarından oluşur.

  (2) İşletmeciler, kara listede yer alan cihazların elektronik haberleşme bağlantısını keser.

  Gri liste

  Madde 9 - (1) Gri liste, beyaz ve kara liste dışında kalan ve elektronik haberleşme bağlantısı açık olan cihazların IMEI numaralarından oluşur.

  (2) İşletmeciler, gri liste analizini detaylı çağrı kayıtlarının tamamı üzerinden yapar, gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını belirlenecek süre içerisinde Kuruma bildirir.

  (3) İşletmeciler, cihazların gri listede yer aldığını tespit etmeleri halinde, cihaz kullanıcılarına IMEI numaralarının beyaz listede yer almadığına dair kısa mesaj gönderir.

  (4) Kurum, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra gri listeyi oluşturan IMEI numaralarını ilgili listeye alır.

  Eşleştirilmiş beyaz liste

  Madde 10 - (1) Eşleştirilmiş beyaz liste;

  a) Başvuru süresi içinde klon olarak tespit edilen IMEI numaraları ile kayıt ücretini yatıran kullanıcılara ait MSISDN numaralarının,

  b) Kanunun yürürlük tarihinden sonra klon olarak tespit edilen IMEI numaraları ile 14 üncü madde kapsamında belirlenen MSISDN numaralarının,

  c) İlgili işletmeci ile abonelik sözleşmesi yapan ve geçici süreyle Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan kişilerin kullandıkları cihazlara ait IMEI numaraları ile MSISDN numaralarının

  eşleştirilmesi ile oluşur.

  (2) Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan bütün IMEI numaraları aynı zamanda kara listede bulunur. Eşleştirilmiş beyaz listede bulunan cihazlara ait IMEI numaraları sadece eşleştirildikleri MSISDN numaraları ile kullanılabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Cihaz İhbarları, Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılığı Talepleri

  Cihazın ihbar edilmesi

  Madde 11 - (1) Cihazları beyaz listede yer alan kullanıcılar; çalınma, yağmalanma, kaybolma veya her ne suretle olursa olsun rızası dışında elden çıkma durumlarında cihazlarının elektronik haberleşme şebekesinden hizmet almasını engellemek için telefon yoluyla BİM'e ihbarda bulunur.

  (2) Cihaz kullanıcısı; adını ve soyadını, TC kimlik numarasını, yabancı uyruklu olması halinde pasaport numarasını, doğum tarihini, anne kızlık soyadını, MSISDN numarasını ve bilmesi halinde cihazın IMEI numarasını içeren bilgileri telefon yolu ile BİM'e bildirir.

  (3) BİM, ihbar sahibine ait cihaz ve kimlik bilgilerinin işletmeci kayıtlarında yer alan bilgiler çerçevesinde doğrulanmasını müteakip, elektronik haberleşme bağlantısını kesmek üzere cihazın IMEI numarasını kara listeye alır.

  (4) Elektronik haberleşme bağlantısı kesilmiş olan cihazın bulunması halinde cihazın haberleşme bağlantısının kesilmesinde tatbik edilen süreç açılması için de aynen uygulanır.

  Mahkeme veya Cumhuriyet Savcılığı talepleri

  Madde 12 - (1) Cihaz kullanıcıları tarafından mahkemelere veya Cumhuriyet Savcılıklarına yapılan başvurular doğrultusunda mahkemelerin veya Cumhuriyet Savcılıklarının elektronik haberleşme bağlantısının açılmasına veya kesilmesine ilişkin talepleri üzerine cihazın IMEI numarası kara listeye alınır veya kara listeden çıkarılır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Elektronik Kimlik Bilgisi Değiştirilen Cihazlar

  Elektronik kimlik bilgisi değiştirilme halleri

  Madde 13 - (1) Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlar; klon IMEI numarasına sahip olan ya da cihaza ait IMEI numarası klon olmayan bir IMEI numarası ile değiştirilen cihazlardır.

  Elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının tespiti

  Madde 14 - (1) İşletmeciler, elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının belirlenmesi için IMEI numara analizini kendi şebekelerinde yapar. İşletmeciler, tespit ettikleri elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarını ve bu IMEI numaraları ile kullanılan MSISDN numaralarını belirlenecek süre içinde Kuruma gönderir.

  (2) İşletmeciler, tüm şebekelerdeki elektronik kimlik bilgisi değiştirilmiş cihazlara ait IMEI numaralarının belirlenmesi için, detaylı çağrı kayıtlarında yer alan ve Kurum tarafından belirlenen zaman aralığı dahilindeki; zaman, MSISDN ve IMEI numarası gibi tüm bilgileri belirlenecek süre içinde Kuruma gönderir.

  IMEI numarası klonlanmış gerçek cihaz tespiti

  Madde 15 - (1) Klon olarak tespit edilmiş IMEI numarasının ilk olarak kullanıldığı MSISDN numarasının belirlenmesi için;

  a) İşletmeciler, klon IMEI numarasının kara listeye girdiği tarihten 3 ay öncesine kadar olan detaylı çağrı kayıtları üzerinde inceleme yapar ve ilk kullanıcının MSISDN numarası ile ilk kullanım zamanına ilişkin bilgileri Kuruma gönderir.

  b) Kurum, işletmecilerden gelen ilk kullanım zamanına ilişkin bilgileri karşılaştırarak ilk kullanılan MSISDN numarasını tespit eder.

  (2) Klon olarak tespit edilmiş IMEI numaralarını taşıyan cihazlara ait MSISDN numaraları cihazların ithalatçıları tarafından Kuruma bildirilir.

  (3) Klon olarak tespit edilmiş bir IMEI numarası için, birinci fıkrada tespit edilen MSISDN numarası ile ikinci fıkrada Kuruma bildirilen MSISDN numarası arasında farklılık olması halinde ithalatçı bildiriminde yer alan MSISDN numarası esas alınır.

  (4) Kurum; klon olarak tespit edilmiş IMEI numarası ile birinci, ikinci ve üçüncü fıkralar çerçevesinde tespit edilen MSISDN numarası arasında eşleştirme yapar.

  (5) Klon olarak tespit edilmiş IMEI numaraları kara listeye ve eşleştirilmiş beyaz listeye alınır ve IMEI numaraları klonlanmış gerçek cihazlar sadece eşleştirme yapılan MSISDN numaraları ile kullanılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

  Madde 16 - (1) 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100