Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALARIN İRADİ TASFİYELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKALARIN İRADİ TASFİYELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bankaların İradi Tasfiyeleri Hakkında Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26333

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve iradi tasfiyelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri, bankaların iradi tasfiyelerinde uygulanır.

  (2) Faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankaların Kanunun 106 ncı maddesinde yer alan iflas yolu ile tasfiyeleri ve iradi tasfiyeleri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 20 ve 93 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) Fon: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunu,

  c) İradi tasfiye: Bir bankanın yetkili organlarınca faaliyetlerine son vermesi ve bu amaçla malvarlığının paraya çevrilmesi, alacaklarının tahsil edilmesi, borçlarının ödenmesi ve olumlu bir bakiye varsa bunun pay sahiplerine dağıtılması ve ticaret sicilinden kaydının silinmesi işlemlerini,

  ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

  d) Katılım fonu: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan katılım fonunu,

  e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

  f) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  g) Mevduat: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduatı,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kurul İzni, İradi Tasfiye İşlemlerine Başlanılması ve İlan

  Kurul izni

  Madde 5 - (1) Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri Kurulun iznine tabidir. Bankaların bu izin için Kuruma vereceği başvuru dilekçesine, faaliyetlerine son verme ve tasfiye taleplerinin gerekçesini gösteren ve tasfiyenin olası sonuçlarını analiz eden detaylı mali ve hukuki raporların eklenmesi zorunludur. Kurum, gerekli göreceği ilave bilgi ve belgeleri ilgili bankadan talep etmeye ve söz konusu detaylı raporların, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmasını talep etmeye yetkilidir.

  Faaliyetin sona erdirilmesi ve iradi tasfiye işlemlerine başlanılması

  Madde 6 - (1) Kurulun izni olmaksızın bankalarca kendiliğinden faaliyet sona erdirilemez ve iradi tasfiye işlemlerine başlanılamaz. Kurulun faaliyetin sona erdirilmesine ve iradi tasfiyeye ilişkin iznini takip eden üç ay içinde, ilgili bankanın kanunen yetkili organlarınca tasfiye işlemlerine başlanması kararı alınır.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen üç aylık süre içinde, ilgili banka genel kurulunca, 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlere dair hükümlerinde yer verilen usuller çerçevesinde, ilgili toplantı ve karar nisaplarına uygun surette tasfiye kararının alınması ve bu kararın alındığı genel kurul toplantı tutanağı ile hazirun cetvelinin, kararın alındığı tarihten itibaren yedi gün içinde Kuruma ibrazı zorunludur.

  (3) Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubeleri için, Kurulun iznini takip eden üç ay içinde faaliyetleri sona erdirilecek ve tasfiye edilecek şubelerin merkezlerinin bulunduğu ülkede, ilgili banka yetkili organınca alınacak ve noter kanalıyla çevirisi sağlanacak karar örneğinin ve ayrıca Türkiye'deki şubenin müdürler kurulu kararının Kuruma ibrazı zorunludur. Kurum bu kararın Türkiye'nin o ülkedeki büyükelçilik ve konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre apostil şerhli bir örneğinin de ibrazını talep etmeye yetkilidir.

  (4) İzin tarihinden itibaren üç ay içinde tasfiye kararı alınmadığı takdirde verilen izin geçersiz olur, yeniden izin alınmadan faaliyetin sona erdirilmesine ve tasfiye işlemlerine devam olunamaz. Tasfiye kararı verildikten sonra en geç onbeş gün içinde tasfiye işlemlerine başlanır.

  (5) Tasfiye kararı alan bankalar, tasfiye amacına uygun işlemler haricinde hiçbir şekil ve surette bankacılık işlemi yapamazlar.

  (6) Bankaların faaliyetlerine son vermeleri ve tasfiyeleri kapsamındaki işlemler Kurumun denetimine tâbidir. Kurul, gerekli görülmesi halinde tasfiye kuruluna Kurumu temsilen bir veya birden fazla üye atamaya yetkilidir.

  İlan

  Madde 7 - (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasına göre tasfiye işlemlerine başlayan bankalar, durumu Türkiye çapında basımı ve dağıtımı yapılan en az iki gazetede en fazla birer hafta ara ile üç defa ilân ve mevduat veya katılım fonu sahipleri ile alacaklılarına veya bu durumda sayılabilecek kişi ve kurumlara tebliğ ederek ellerinde bulunan aynî ve nakdî her türlü mevduat veya katılım fonu ile emanet ve cari hesap bakiyelerini ve sair borçlarını, vadeli olsalar bile vadelerini beklemeksizin son ilan tarihinden itibaren iki ay içinde işlemiş faizi veya varsa kâr payı ile birlikte iadeye ve bu süre içerisinde sahibi başvurmayan aynî ve nakdî her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakları, iki aylık sürenin bitiminden itibaren onbeş gün içinde Kuruma tevdi etmeye mecburdurlar.

  (2) Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğün kısmen veya tamamen ya da zamanında yerine getirilmemesi halinde, Kurul gerekli gördüğü takdirde verilen tasfiye iznini kaldırmaya yetkilidir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Kurumun yükümlülüğü

  Madde 8 - (1) Kurum, 7 nci madde çerçevesinde bankalarca aktarılan değerleri, takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl süre ile her yılbaşında usulüne göre ilan etmek suretiyle saklar. Son ilân tarihinden itibaren altı ay içinde aranmayan bu değerler gelir kaydedilmek üzere Fona gönderilir.

  (2) Kuruma tevdi edilen varlıkların hangi hesaplarda veya ne şekilde tutulacağı ve bunlara ilişkin ilan yükümlülüklerinden kaynaklanan giderlerin hangi kaynaklardan karşılanacağı hususları Kurul tarafından belirlenir.

  Tasfiye kaydının bildirimi

  Madde 9 - (1) Bankalar, tasfiye yönünde aldıkları kararın Ticaret Siciline tescilini takiben bu durumu gösteren belgeleri en geç yedi gün içinde Kuruma iletirler.

  İradi tasfiyenin yürütülmesi

  Madde 10 - (1) Türkiye'de kurulu ve faaliyet gösteren bankalarda, tasfiye aşamasında Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanır.

  (2) Yurt dışında kurulu bankaların Türkiye'deki şubelerinin tasfiyesinde, başkaca bir tasfiye kurulu ihdas edilmemişse, tasfiye edilen şubelerin müdürler kurulu, Türk Ticaret Kanununun tasfiyeye ilişkin hükümlerinde yer alan hak, yetki ve sorumlulukları haiz olarak tasfiye işlemlerini yürütür.

  Diğer hükümler

  Madde 11 - (1) Kurul, iradi tasfiyeye başlayan bir banka ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dışında farklı işlem tesis etmeye ve ilave tedbirler almaya yetkilidir.

  Yürürlük

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100