Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Ve Yayımlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26333

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, banka ortaklarının, tasarruf sahiplerinin ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak üzere bankalar tarafından kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, statülerine, yönetim ve organizasyon yapılarına, insan kaynaklarına, faaliyetlerine, finansal durumlarına, yönetimin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin bilgiler ile finansal tabloları, özet yönetim kurulu raporunu ve bağımsız denetim raporunu içeren yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik yabancı dilde yayımlanacaklar da dahil olmak üzere bankaların yıllık faaliyet raporlarını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 40 ve 93 üncü maddesinin dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar ve kısaltmalar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) Finansal tablolar: Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen finansal tabloları,

  c) Hesap dönemi: Bir takvim yılını,

  ç) İç sistemler: Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte tanımlanan iç sistemleri,

  d) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

  e) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

  f) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  g) Nitelikli pay: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan nitelikli payı,

  ğ) Yetkili denetim kuruluşu: Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşunu

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

  Yıllık faaliyet raporuna ilişkin genel esaslar

  Madde 5 - (1) Bankalarca her hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenecek yıllık faaliyet raporunda, raporun ait olduğu dönem, bankanın ticaret unvanı ile genel müdürlük ya da merkez adresini, telefon ve faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri belirtilir.

  (2) Yıllık faaliyet raporunda bankaların ilgili hesap dönemine ait faaliyetlerinin doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun bir şekilde yansıtılması zorunludur.

  Yıllık faaliyet raporunun içeriği

  Madde 6 - (1) Yıllık faaliyet raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur:

  a) Genel bilgileri ihtiva edecek sunuş bölümünde,

  1) Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler,

  2) Bankanın tarihsel gelişimi ve hesap dönemi içinde varsa ana sözleşmesinde yapılan değişiklikler ve nedenleri,

  3) Bankanın ortaklık yapısı, sermayesinde ve ortaklık yapısında hesap dönemi içinde meydana gelen değişiklikler, nitelikli paya sahip gerçek veya tüzel kişilerin unvanları ve paylarına ilişkin bilgiler,

  4) Bankanın yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarının varsa sahip oldukları paylara ilişkin açıklamalar,

  5) Yönetim kurulu başkanının ve genel müdürün faaliyet dönemine ilişkin değerlendirmeleri ve geleceğe yönelik beklentileri,

  6) Personel ve şube sayısına, bankanın hizmet türü ve faaliyet konularına ilişkin açıklamalar ve bunlar esas alınarak bankanın sektördeki konumunun değerlendirmesi,

  7) Yeni hizmet ve faaliyetlerle ilgili olarak araştırma geliştirme uygulamalarına ilişkin bilgiler

  verilir.

  b) Yönetime ve kurumsal yönetim uygulamalarına ilişkin bilgilerin yer alacağı ikinci bölümde,

  1) Yönetim kurulu başkan ve üyeleri, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile iç sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticilerinin ad ve soyadları, görev süreleri, sorumlu oldukları alanlar, öğrenim durumları, mesleki deneyimleri,

  2) Denetçilerin görev süreleri ve mesleki deneyimleri,

  3) Kredi komitesi ve Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik uyarınca risk yönetim sistemleri çerçevesinde yönetim kuruluna bağlı olan veya yönetim kuruluna yardımcı olmak üzere kurulmuş olan komitelerin faaliyetleri ile bu komitelerde görev alan başkan ve üyelerin ad ve soyadları ile asli görevleri hakkında bilgiler,

  4) Yönetim kurulu ve denetim komitesi ile bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen komite üyelerinin hesap dönemi içinde yapılan ilgili toplantılara katılımları hakkında bilgiler,

  5) Genel kurula sunulan özet yönetim kurulu raporu,

  6) İnsan kaynakları uygulamalarına ilişkin bilgiler,

  7) Bankanın dahil olduğu risk grubu ile yaptığı işlemlere ilişkin bilgiler,

  8) Bankaların Alacakları Destek Hizmetleri ve Destek Hizmeti Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca destek hizmeti alınan faaliyet konuları ve hizmetin alındığı kişi ve kuruluşlara ilişkin bilgiler

  yer alır.

  c) Finansal bilgilerin ve risk yönetimine ilişkin değerlendirmelerin verileceği üçüncü bölümde,

  1) 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 347 nci maddesi uyarınca teşkil olunan denetçiler tarafından hazırlanan rapor,

  2) Denetim komitesinin iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerinin işleyişine ilişkin değerlendirmeleri ve hesap dönemi içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler,

  3) Bağımsız denetim raporu,

  4) Finansal tablolar ve bölümün sonunda verilmek üzere mali bünyeye ilişkin bilgiler,

  5) Mali durum, kârlılık ve borç ödeme gücüne ilişkin değerlendirme,

  6) Risk türleri itibarıyla uygulanan risk yönetimi politikalarına ilişkin bilgiler,

  7) Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesine ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yetkilendirilecek derecelendirme kuruluşlarınca derecelendirme yapılıp yapılmadığı, derecelendirme yapılması halinde verilen derecelendirme notları ve içerikleri hakkında bilgi,

  8) Rapor dönemi dahil beş yıllık döneme ilişkin özet finansal bilgiler

  verilir.

  Yıllık faaliyet raporunda verilecek ilave bilgiler

  Madde 7 - (1) Konsolide finansal tablo hazırlamakla yükümlü olan bankalar, hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bu tablolardan elde edilecek finansal bilgiler ile konsolide edilen ortaklıklara ilişkin bilgileri ve konsolide bağımsız denetim raporunu yıllık faaliyet raporuna dördüncü bölüm olarak eklemek suretiyle yayımlamakla yükümlüdürler.

  (2) Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla yıllık faaliyet raporunda ilave bilgiler verilebilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yıllık Faaliyet Raporunun Sunumu ve Yayımlanması

  Yıllık faaliyet raporunun sunumu

  Madde 8 - (1) Hesap dönemi sonunda hazırlanan ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen bilgiler ile 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında verilecek ilave bilgileri içeren yıllık faaliyet raporu, bankanın yönetim kurulu başkanı, denetim komitesi üyeleri, genel müdür ile finansal raporlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı ve ilgili birim müdürü veya bu unvanlara eşdeğer kişiler tarafından ad, soyad ve unvan belirtilmek suretiyle imzalanarak bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlandığını ihtiva eden beyanları ve varsa ilave görüş ve önerileri ile yönetim kurulunun onayına sunulur.

  (2) Yönetim kurulu kararı ile genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporu bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi çerçevesinde değerlendirilir ve aynı maddenin birinci veya üçüncü fıkraları uyarınca verilecek bağımsız denetçi görüşü ile birlikte yıllık genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce ortakların incelemesine sunulur.

  Yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerin denetlenmesi

  Madde 9 - (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kurula sunulması uygun görülen yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla düzenlenen bağımsız denetim raporu ile uyumluluğu ve doğruluğu söz konusu bağımsız denetim raporunu düzenleyen yetkili denetim kuruluşunca istihdam edilen aynı bağımsız denetim ekibinde yer alan bağımsız denetçilerce denetlenerek Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde uygunluk görüşü verilir.

  (2) Bu maddenin birinci fıkrasına göre yapılan denetimde, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler içerisinde gerçek duruma ilişkin yanlış ya da eksik beyanda bulunulduğunun veya bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi halinde, gerekli değişikliklerin ya da düzeltmelerin yapılması konusunda banka yönetim kuruluna bilgi verilmesi için, yetkili denetim kuruluşunun sorumlu ortak başdenetçisi tarafından Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca seçilen banka denetim komitesi üyesi bilgilendirilir.

  (3) Yıllık faaliyet raporunda bu maddenin ikinci fıkrası kapsamında gerekli görülen değişiklik ya da düzeltmelerin yapılmasının banka yönetim kurulunca uygun görülmemesi halinde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ortakların incelemesine sunulacak yıllık faaliyet raporuna ek olarak bu uyuşmazlık ile ilgili genel kurul üyelerinin bilgilendirilmesi için yetkili denetim kuruluşunca gerekçeleri açıklanarak, Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesi çerçevesinde uyuşmazlık görüşü verilir ve bir örneği yedi gün içinde de Kuruma gönderilir.

  Yıllık faaliyet raporunun yayımlanması

  Madde 10 - (1) Bankalar, ilgili hesap dönemine ilişkin yıllık genel kurul toplantısını müteakiben bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ilave etmekle yükümlü oldukları bilgiler ile birlikte varsa bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki uygunluk görüşünü ya da aynı maddenin üçüncü fıkrası kapsamındaki uyuşmazlık görüşünü de sunuş bölümüne ekleyerek yıllık faaliyet raporunu en geç ilgili hesap dönemi sonunu izleyen yılın Mayıs ayı sonuna kadar matbu olarak ve ayrıca kendi internet sayfalarında finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde elektronik ortamda yayımlamakla yükümlüdürler.

  (2) Genel kurulda yönetim kurulunun döneme ilişkin faaliyetlerinin ibra edilmemesi halinde bu durum gerekçeleriyle birlikte bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yayımlanacak olan yıllık faaliyet raporunun sunuş bölümünde belirtilir.

  (3) Yabancı bankaların Türkiye'deki şubeleri, genel merkezlerince düzenlenen yıllık faaliyet raporunun yeminli tercüman onaylı Türkçe çevirisine ve bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (4), (5) ve (6) numaralı alt bentleri; birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde ve birinci fıkrasının (c) bendinin (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen bilgiler ile birlikte bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası ve ilgisine göre 9 uncu maddesinin birinci veya üçüncü fıkraları kapsamındaki bilgileri de eklemek suretiyle matbu olarak ve ayrıca kendi internet sayfalarında finansal tablo kullanıcıları tarafından kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde elektronik ortamda yayımlamak ve Kuruma göndermekle yükümlüdürler.

  (4) Matbu olarak yayımlanan yıllık faaliyet raporunun bir örneği yayımlandığı tarihten itibaren yedi gün içinde Kuruma gönderilir ve ayrıca, merkez ve şubelerde isteyenlerin bilgisine sunulmak üzere bir sonraki hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu yayımlanıncaya kadar hazır bulundurulur.

  (5) Yıllık faaliyet raporlarının Kuruma gönderilmesine ve yayımlanmasına ilişkin olarak arızî hâllerde bankalara ek süre vermeye Kurum yetkilidir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

  Yürürlük

  Madde 11 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100