Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Bankalar Ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış Ve Yardımlara İlişkin Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26333

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankalar ve konsolide denetime tâbi kuruluşlarca bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 47, 59 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Bağış: Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca, ivazsız olarak, mülkiyetlerinde bulunan mal veya hakların tamamının veya belirli bir kısmının diğer kişi veya kurumlara temlik veya devredilmesini, diğer kişi veya kurumlar adına mal veya hizmet alınmasını ya da kredi alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik işlemler dışında diğer kişi veya kurumları borçtan kurtaran veya bunların borcunu azaltan işlemlerini,

  b) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  c) Hesap dönemi: Bir takvim yılını,

  ç) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

  d) Konsolide denetime tâbi kuruluşlar: Kanunun 43 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince konsolide bazda sınırlama ve oranlara tâbi tutulan ana ortaklık niteliğindeki bankaların yurt içi ve yurt dışındaki bağlı ortaklıkları, bunların birlikte kontrol ettiği ortaklıkları, şube ve temsilcilikleri,

  e) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Bağış ve Yardım Sınırlarına İlişkin Uygulama

  Hesaplama dönemi

  Madde 4 - (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarına ilişkin sınırın hesaplanmasında bağış ve yardımların yapıldığı hesap dönemi sonu esas alınır.

  Bağış ve yardım yasakları

  Madde 5 - (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca;

  a) Bankanın dahil olduğu risk grubunda yer alan tüm gerçek ve tüzel kişilere,

  b) Münhasıran çalışanlarına ait olmak üzere sağlık ve sosyal yardım, emeklilik, ihtiyat ve tasarruf sağlama amaçlarıyla kurulan sandık ve vakıflara,

  c) Siyasi partilere ve sendikalara

  bağış ve yardım yapılamaz.

  (2) Hesap dönemi sonu itibariyle konsolide veya konsolide olmayan mali tablolarında zarar açıklayan bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca, sonraki hesap döneminde bağış ve yardım yapılamaz.

  Bağış ve yardım sınırları

  Madde 6 - (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, 4 üncü madde esas alınarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.

  (2) Bankaların en az dört yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun yurtlarında barınan ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere adı geçen Kuruma yapacakları yardımlar, bu maddedeki sınırlara tabi değildir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Diğer hükümler

  Madde 7 - (1) Bankalar, aylık ve üçer aylık dönem sonları itibariyle düzenlenen konsolide olmayan mali tablolarını ve bu dönemler içerisinde yaptıkları bağış ve yardımlara ilişkin olarak konsolide denetime tabi kuruluşlardan alacakları bilgileri esas alarak Kanunun 59 uncu maddesine ve bu Yönetmeliğe uyum düzeylerini gözden geçirirler.

  (2) Bankanın konsolide olmayan özkaynağında meydana gelebilecek düşüşler nedeniyle 6 ncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen oranın aşılması halinde, söz konusu aşımların, konsolide olmayan özkaynağın aşımları giderecek tutarda artırılması suretiyle bağış ve yardımların yapıldığı hesap dönemi sonunu izleyen altı aylık süre içinde giderilmesi zorunludur.

  Yürürlük

  Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100