Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA VE ALACAKLARINDAN DOLAYI EDİNDİKLERİ EMTİA VE GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  BANKALARIN KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA VE ALACAKLARINDAN DOLAYI EDİNDİKLERİ EMTİA VE GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına Ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia Ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi : 01/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26333

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kıymetli maden alım satımına ve alacaklarından dolayı edindikleri emtia ve gayrimenkullerin elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 57 ve 93 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan bankaları,

  b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

  c) Kurum: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,

  ç) Varlık: Emtia ve gayrimenkulü,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kıymetli Maden Alım Satımı ile Alacaklardan Dolayı Elde Edilen Varlıklar

  Bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenler

  Madde 4 - (1) (Değişik fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/1.md.) Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen altın, gümüş ve platinin alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen altın, gümüş ve platini esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.

  Bankaların alacaklarından dolayı edindikleri varlıkların elden çıkarılması

  Madde 5 - (1) Bankalar, alacaklarından dolayı edinmek zorunda kaldıkları varlıkları edinme gününden itibaren üç yıl içinde elden çıkarmak zorundadır.

  (9) (Ek fıkra: 24/07/2007- 26592 S.R.G Yön/2.md.) Bankalar, bankacılık faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve nitelikte olması koşuluyla alacaklarından dolayı edindikleri emtiayı, kendi kullanımlarına tahsis edebilirler. Söz konusu emtia bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

  (3) Edinim tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılması mümkün görülmeyen veya bir yıl içinde elden çıkarılması mümkün görülmekle birlikte bu süre içinde elden çıkarılamayan amortismana tabi varlıklar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları kullanılarak niteliğine göre her biri edinim tarihinden başlamak üzere ayrı ayrı amortismana tabi tutulur.

  (4) Üç yıllık sürenin dolmasını müteakip elden çıkarılamayan amortismana tabi varlıklar, bu sürenin dolduğu tarihten itibaren üçüncü fıkrada belirtilen usul ve esaslar dahilinde amortisman oranı iki katı uygulanmak suretiyle amortismana tabi tutulur.

  (5) Amortismana tabi olmayan varlıklar edinim tarihinden üç yıl geçmesi ve elden çıkarılamaması halinde edinim tarihinden itibaren her yıl için yüzde beş oranında karşılık ayrılmak suretiyle itfaya tabi tutulur.

  (6) Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca edinim tarihinden itibaren beş yıl geçmesine rağmen elden çıkarılamayan varlıklar net defter değerleri üzerinden özkaynak hesabında sermayeden indirilen değer olarak dikkate alınır.

  (7) Alacaklardan dolayı edinilen varlıklar hiçbir şekil ve suretle değerlemeye tabi tutulamaz.

  (8) Bankaların, alacaklarından dolayı edindikleri gayrimenkulleri, Kanunun 57 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırı ve bankacılık işlerini yürütebilmek için ihtiyaç duydukları sayı ve büyüklüğü aşmamak kaydıyla kendi kullanımları için tahsis edebilmeleri Kurumun iznine bağlıdır. Tahsis izni verilen gayrimenkuller bu Yönetmelik kapsamında değerlendirilmez.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

  Önceden edinilmiş elden çıkarılacak varlıklara ilişkin uygulama

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce edinilmiş elden çıkarılacak varlıklardan amortismana tabi olmayanlar bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde edinilmiş sayılarak karşılık uygulamasına tabi tutulur.

  (2) 1/1/2004 tarihinden önce edinilmiş elden çıkarılacak varlıklardan amortismana tabi olanlar 1/1/2004 tarihi itibariyle edinilmiş sayılarak bu tarihten itibaren amortisman uygulamasına tabi tutulur. 1/1/2004 tarihinden sonra edinilmiş elden çıkarılacak varlıklar için ise edinim tarihinden itibaren amortisman uygulamasına başlanır.

  Yürürlük

  Madde 6 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100