Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜREKLİ MERKEZ HİZMETİ GÖREN PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÜREKLİ MERKEZ HİZMETİ GÖREN PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Dışişleri Bakanlığından :

  Resmi Gazete Tarihi : 04/11/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26336

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, hizmette etkinlik, verimlilik ve yeterliği artırmak için, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı sürekli merkez hizmeti gören personelinin atama, görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Dışişleri Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına göre sürekli merkez hizmeti gören personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4009 sayılı Dışişleri Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık:Dışişleri Bakanlığını,

   b) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

   c) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya Yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,

   ç) Görev Unvanı: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları,

   ç) Hizmet Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

   d) Hizmet Süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi kapsamında geçen süreler ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

   e) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

   f) Unvan Değişikliği Sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

   g) Yönetmelik: Dışişleri Bakanlığı sürekli merkez hizmeti gören personelin görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğini

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

   Hizmet grupları

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir.

   a) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu

   1) Uzman

   b) Yönetim Hizmetleri Grubu

   1) Şef

   c) İdari Hizmetler Grubu

   1) Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur, Santral Memuru,

   2) Şoför

   ç) Yardımcı Hizmetleri Grubu

   1) Teknisyen Yardımcısı, Bekçi, Aşçı, Hizmetli.

   (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

   Psikolog, Biyolog, Laborant, Hemşire, Çocuk Gelişimcisi, Çocuk Eğitimcisi, Mimar, Mühendis, Tekniker, Teknisyen, Programcı, Kütüphaneci, Mütercim.

   Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve unvanlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

   a) 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

   b) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   gerekir.

   Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

   Madde 7 - (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

   a) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

   2) Bakanlık merkez teşkilatında en az 3 yıl Şef unvanı ile çalışmış olmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 90 puandan aşağı olmamak,

   b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak,

   2) En az 8 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru görevlerinden birinde en az 12 yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

   c) Bilgisayar İşletmeni, Daktilograf, Memur ve Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   2) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için, aynı görev grubunda bulunan Memur, Daktilograf ve Santral Memuru kadrolarından birinde en az 3 yıl hizmeti bulunmak,

   3) Memur, Daktilograf ve Santral Memuru kadrolarına atanabilmek için, Şoför kadrosunda toplam 3 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla en az 5 yıl hizmeti bulunmak, Yardımcı Hizmetler Grubunda görev yapan personelin toplam 5 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

   4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak,

   ç) Şoför kadrosuna atanabilmek için aşağıdaki şartlar aranır;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   2) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

   3) Yardımcı hizmetler sınıfında toplam 5 yılı Bakanlık merkez teşkilatında olmak kaydıyla, en az 10 yıl hizmeti bulunmak,

   4) Son sicil notu olumlu olmak kaydıyla son 3 yıllık sicil notu ortalaması 85 puandan aşağı olmamak

   gerekir.

   Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

   Madde 8 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

   b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   c) Son sicil notu 85 puandan aşağı olmamak

   gerekir.

   Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

   Madde 9 - (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Psikolog, Biyolog, Çocuk Gelişimcisi, Mimar, Mühendis, Kütüphaneci kadrolarına atanabilmek için;

   1)Fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

   1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

   2) KPDS'de (B) düzeyinde başarılı olmak,

   c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

   2) En az iki programlama dilini bilmek,

   ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

   1) İki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğretim mezunu olmak,

   d) Hemşire kadrosuna atanabilmek için;

   1) Fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

   e) Çocuk Eğitimcisi, Teknisyen, Laborant kadrolarına atanabilmek için;

   1) En az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   gerekir

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları

   Görevde yükselme eğitimine alınma

   Madde 10 - (1) Bakanlık, memurlarını bir üst göreve hazırlamak amacıyla, bu görevler için gerekli öğrenim düzeyi, hizmet süresi, sicil ve disiplin niteliklerine sahip personeli görevde yükselme eğitimine alır.

   Görevde Yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personel eğitime alınır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan tercih edilir.

   (2) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek müteakip görevde yükselme sınavına katılabilmeleri için, bu unvanlarla ilgili düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmasına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

   (3) Bu eğitimi tamamlayanlar eğitim sonunda yapılacak görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

   (4) Görevde Yükselme Eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısından az ise, kurumiçi eğitim programı düzenlenmesinden sarfınazar edilebilecek ve bu eğitime alınacakların sayası atama yapılacak görevler ve eğitim programı bir ay önceden Devlet Personel Başkanlığına bildirilerek uygun görüş alınması halinde, anılan Başkanlık veya uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenecek müşterek görevde yükselme eğitimi programına katılmaları yeterli olacaktır. Bu eğitim programını tamamlayanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

   Duyuru

   Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimleri Bakanlığın ihtiyacı ve atama yapılacak boş kadro durumuna göre planlanarak; kadroların unvanı, yeri, sayısı, derecesi, sınıfı ile başvuru şartları da belirlenerek, form dilekçe ve diğer ilgili tüm bilgiler birimlere eğitim tarihinden en az 1 ay önce, eğitimin yeri ve zamanı ise eğitime katılacaklara en az 15 gün önce yazılı olarak bildirilir.

   Görevde yükselme eğitimi

   Madde 12 - (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlar, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitiminden geçirilirler.

   (2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bendinde yer alan ders konularında en az 30, (f) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.

   (3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılır veya yaptırılır. Eğitim programının tamamına katılmak şarttır. Ancak zorunlu hallerde 10 saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

   Görevde yükselme eğitiminin konuları

   Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

   a) T.C. Anayasası;

   1) Genel esaslar,

   2) Temel hak ve ödevler,

   3) Devletin temel organları,

   b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,

   c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

   ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

   d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,

   e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

   f) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular ile mesleki etik ilkeleri.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

   Görevde yükselme sınavı ve şekli

   Madde 14 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların, görevde yükselme niteliğinde atamalarının yapılabilmesi için, görevde yükselme sınavına katılarak başarılı olmaları şarttır. Sınav sonuçları, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerli kabul edilir. Görevde yükselme eğitim programının tamamına katılanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınava tabi tutulurlar.

   (2) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar. Sınav sonunda başarılı olanların aldıkları puanlara göre başarı listesi düzenlenir. Sınav soruları, sınavı gerçekleştirecek olan kurumların mesuliyetinde, sınav yerine ulaştırılır ve sınavın başlama saatinde adayların önünde açılarak adaylara dağıtılır.

   (3) Sınav giriş belgesini ibraz edemeyenler ile sınavın başlama saatinden sonra gelenler sınava kabul edilmez. Sınava her ne sebeple olursa olsun girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılır.

   (4) Sınavın başlangıç saati, soruların adayların önünde açılması, sınava girenlerin sayısı, sınavın bitiş saati, sınav süresi içinde bir olay olup olmadığı hususlarında tutanak düzenlenir, bu tutanak görevli Sınav Kurulu üyelerince imzalanır.

   Sınav kurulu

   Madde 15 - (1) Sınav Kurulu Müsteşar İdari İşler Yardımcısı veya onun görevlendireceği Elçi seviyesinde bir meslek memuru başkanlığında ve eğitimin konusuna göre Müsteşar İdari İşler Yardımcısı tarafından diğer dört üyenin katılımıyla toplam beş asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asil üyelerin bulunmadığı toplantılara yedek üyeler katılır.

   (2) Sınav Kurulunun Başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine yedek üyeler katılır. Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

   (3) Sınav Kurulunu oluşturan üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

   (4) Kurulun sekretarya işleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

   Sınav kurulunun görevleri

   Madde 16 - (1) Sınav Kurulunun görevleri şunlardır:

   a) Sınavı yapacak kurumlara bildirilmek üzere, soruların konularını belirlemek,

   b) Sınava ilişkin işlerin düzenli şekilde yürümesini sağlamak,

   c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesi düzenlemek,

   ç) Sınav sonuçlarını ilan etmek,

   d) Sınavlara ilişkin itirazları inceleyip, karara bağlamak.

   Sınavların geçersiz sayılması

   Madde 17 - (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

   (2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır.

   (3) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen fiilleri işlemeleri nedeniyle sınavları tutanakla geçersiz sayılanlar, 5 yıl süreyle görevde yükselme sınavına alınmaz.

   Değerlendirme ve sınav sonuçlarının açıklanması

   Madde 18 - (1) Sınavı gerçekleştiren kurumdan Bakanlığa ulaşan sınav sonuçları, sınav tutanağı hazırlamak suretiyle Sınav Kurulu Başkan ve üyelerince imzalanır. Sınav tutanağına başarılı ve başarısız olanların notları yazılır. Tutanakta, değerlendirme sonuçları en yüksek puandan başlayarak gösterilir. Sınav sonuçları Sınav Kurulunca sınav tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

   Sınav sonuçlarına itiraz

   Madde 19 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının kendilerine bildiriminden itibaren on gün içinde sonuçlara itiraz edebilirler. Birimleri kanalıyla Personel Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak başvuru üzerine Sınav Kurulu tarafından itiraz incelenir. Sonuç ilgiliye 10 gün içerisinde tebliğ edilir.

   Sınav belgelerinin saklanması

   Madde 20 - (1) Atanacakların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar Personel Dairesi Başkanlığında topluca saklanır.

   Unvan değişikliği sınavı

   Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında belirtilen unvan değişikliklerine tabi kadrolara, bu unvanları en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. Unvan değişikliği sınavları görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı veya yüksek öğrenim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılır.

   Sınavı kazananların atanması

   Madde 22 - (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını başaranlar başarı sırasına göre başvuruda bulundukları kadrolara üç ay içinde atanırlar. Başarı notunun aynı olması halinde ataması yapılacak personel bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formuna göre belirlenir. Değerlendirme Formu puanı aynı olanlardan hizmeti fazla ve sicil notu yüksek olana öncelik tanınır. Boşalan kadrolara aynı görev için müteakip sınav açılıncaya kadar yedek listesinden başarı sırasındaki personel bitinceye kadar atama işlemine devam edilir.

    (2) Görevde yükselme sınavında başarılı olan, ancak ataması yapılmadan atanmak istemediğini yazılı olarak bildirenler ile ataması yapılanlardan görevi kabul etmeyenler ve görevi kabul ettikleri halde atandıkları göreve geçerli mazeretleri olmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde başlamayanlar bu haklarını kaybeder ve atamaları iptal edilir.

   (3) Bu durumdaki personel, aynı unvan için tekrar açılacak görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavını kazanmadıkça, atanma hak ve talebinde bulunamaz.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Görev grupları arasında geçişler

   Madde 23 - (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

   a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür.

   b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

   c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. 

   Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

   Madde 24 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 25 - (1) 9/4/2000 tarihli ve 24015 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sürekli Merkez Hizmeti Gören Personelin Atama ve Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Kazanılmış haklar

   GEÇİCİ Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.

   Yürürlük

   Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.

  Eki Html olarak görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100