Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  GEMİLERİN GENEL DENETİMİ VE BELGELENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 11/10/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26342

  BİRİNCİ KISIM : Genel Hükümler

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; teçhizat, malzeme ve diğer unsurların, mürettebatın ve işletim prosedürlerinin, ulusal mevzuat hükümlerine ve gemilerden kaynaklanan deniz kirlenmesinin önlenmesi ve deniz emniyeti hususlarındaki uluslararası sözleşmelere uygunluğunun geminin kullanım amacına yönelik olarak denetlenmesine, uygun olmayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlara ve belgelendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; Türk gemilerine, yurt dışında inşa edilmekte olan ve tamamlandığında bir Türk gemisi haline gelecek olan gemilere, uluslararası hukukta öngörülen sınırlamalar çerçevesinde Türk deniz yetki alanlarındaki yabancı gemilere, Türkiye'de inşaat, dönüştürme veya onarım halinde bulunan gemilere ve Türkiye'de inşa veya tescil edilen deniz yapıları ile Türk sularında faaliyette olan diğer deniz yapılarına uygulanır.

   (2) Ticari maksatla çalıştırılmayan devlet gemileri, küçük tekneler, savaş gemileri ile yardımcı savaş gemileri hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

   a) 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak,

   b) 1974 tarihli Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS-74), 1966 tarihli Yükleme Hatları Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (LL-66), 1973 tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (MARPOL-73/78) ile 1978 tarihli Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmesine (STCW) paralel olarak

   hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Azami kalıp derinliği: LL Sözleşmesi, paragraf 5, Kural 3 uyarınca hesaplanan dikey mesafeyi,

   b) Balıkçı teknesi: Balık veya sair deniz canlılarını yakalamak için donatılmış ve ticari olarak kullanılan her türlü tekneyi,

   c) Çeşitli hizmetler gemisi: Deniz altında boru ve kablo döşeyen gemiler, mavnalar, denizde tedarik gemileri, çapa taşıma tekneleri, tarak gemileri ve limana, kurtarmaya ve diğer seyir destek hizmetlerine tahsis edilmiş gemileri,

   ç) Değerlendirme: Bir geminin çelik levhalar, yapı elemanları, kaplama, kirişler ve uzunlamasına bileşenler gibi yapısal kısımlarının gerekli sağlamlıkta olduklarını tespit etmek için yapılan hesaplamayı,

   d) Denetim görevlisi: Liman devleti kontrol denetimi yapmak, Türk gemilerini denetlemek ve denetimlerinin sonuçlarına göre belgeler hazırlamak üzere İdare tarafından usulünce görevlendirilen ve sadece İdareye karşı sorumlu olan kişiyi,

   e) Denetim faaliyetleri: Bu Yönetmeliğin, ilgili ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin hükümlerini yerine getirmek üzere gerçekleştirilen bütün denetimler, tanımalar, onaylar, doğrulamalar, belgelendirmeler ve diğer kontrol faaliyetlerini,

   f) Deniz yapısı: Canlı olmayan deniz kaynaklarının araştırılması veya işletilmesine veya seyir dışında herhangi bir amaçla denizin kullanılmasına yönelik, denizde bulunan, yüzer veya sabit platform, kıyıdan açıkta hareketli sondaj ünitesi veya bir başka insan yapısı tesisi,

   g) Deplasman: Geminin taşırdığı su hacminin ton olarak ağırlığını,

   ğ) Devlet gemisi: Savaş gemileri dahil, bir devlete ait olan veya bir devletçe işletilen ve yalnızca gayri ticari devlet hizmetlerinde kullanılan gemiyi,

   h) Dönüştürme, tadilat veya büyük onarım: Bir gemide yapılan ve deniz emniyetinin veya deniz ortamında kirlenmeyi önlemenin herhangi bir veçhesi üzerinde önemli etkisi olan veya olması beklenen herhangi bir dönüştürme, tadilat veya başka değişikliği,

   ı) GMDSS: Küresel Denizcilik Tehlike ve Emniyet Sistemini,

   i) Gemi veya tekne: Suda taşıma aracı olarak kullanılan veya kullanılması mümkün olan her çeşit veya türden su taşıtını,

   j) Gemi işleticisi veya işletici: Geminin maliki olsun veya olmasın, geminin zilyetliğine sahip olan, teknik ve ticari bakımdan gemiyi kendi hesabına işleten, deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi konularında sorumluluk ve görevler taşıyan gerçek veya tüzel kişiyi,

   k) GT Ölçümü: 1969 tarihli Gemilerin Tonajlarını Ölçme Hakkında Uluslararası Sözleşme veya ulusal mevzuat uyarınca hesaplanan geminin ölçümünü,

   l) Gezinti gemisi: Bir yolcu gemisi olmayıp, kâr amacıyla veya kâr amacı olmaksızın, denizde tatil veya spor maksadıyla tasarlanmış ve buna tahsis edilmiş her türlü gemiyi,

   m) İçtima listesi ve acil durum talimatları: SOLAS Sözleşmesi Bölüm III Kural 37'de öngörülen bütün bilgilerin yer aldığı içtima listesini,

   n) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

   o) Küçük tekne: Geleneksel kanolar ve herhangi bir uzunlukta sair güvertesiz kayıklar dahil, su üzerinde taşıma aracı olarak kullanılan veya kullanılması mümkün olan, herhangi bir çeşit veya türden, en fazla 24 metre uzunlukta bir tekneyi,

   ö) Onarım: Bir gemide veya onun unsurlarından birinde yapılan ve deniz emniyetinin veya deniz ortamında kirlenmeyi önlemenin herhangi bir veçhesi üzerinde önemli etkisi olmayan ve olması beklenmeyen herhangi bir onarımı,

   p) Sertifika/belge: Bu Yönetmeliğin hükümleri uyarınca düzenlenen ve denetim konusu geminin, nesnenin veya faaliyetin ilgili ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olduğunu gösteren belgeyi,

   r) Sertifika/belgenin yenilenmesi: Belgeyle ilgili yenileme denetiminin başarıyla yapılmasından sonra, belirtilen geçerlilik süresiyle yeni bir belgenin düzenlenmesini,

   s) Sertifika/belgenin tasdik edilmesi: Bu Yönetmelikte belgenin geçerlilik süresi içinde yapılması öngörülen yıllık, ara dönem, periyodik veya karina denetimlerinden birinin başarıyla yapılmasından sonra veya belgenin uzatılmasından, bir ilave süre tanınmasından, öngörülen yıllık tarihin ileriye alınmasından veya belgeyle ilgili kurallarda belirtilen başka herhangi bir durumdan sonra, yetkili uzman tarafından belgenin ilgili kısmının imzalanması ve mühürlenmesini,

   ş) Su taşırmasız (Deplasmansız) gemi: Normal işletim düzeninde, ağırlığı tamamen veya kısmen hidrostatik güçlerle desteklenmeyen hava yastıklı tekneler ve diğer gemileri,

   t) Türk suları: İç sular ve kara sularını,

   u) Türk gemileri: Türk bayrağını taşıyan gemileri,

   ü) Yabancı gemiler: Yabancı bayrak taşıyan gemiler ile bir yabancı gemi sicilinde kayıtlı olan gemileri,

   v) Yolcu: Geminin kaptanı, mürettebat, gemide herhangi bir sıfatla istihdam edilen veya çalıştırılan diğer kişiler ve bir yaşından küçük çocuklar hariç, gemide bulunan kişileri,

   y) Yetkilendirilmiş kuruluş: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; İdare adına, İdarenin belirleyeceği konularda, ulusal ve uluslararası kurallar ile yükümlülükler çerçevesinde sörvey yapma ve belge düzenleme konusunda yetkilendirilen kuruluşu, 

   z) Yetkili birim: Türk gemilerinde kullanılacak deniz teçhizatının bazı kontrol işlemlerini ve onayını yürütmek üzere İdare tarafından yetkilendirilmiş olan birimi,

   aa) Yolcu gemisi: Onikiden fazla yolcu taşıyan her türlü gemiyi,

   bb) Yük gemisi: Balıkçı teknesi, yolcu gemisi, çeşitli hizmetler gemisi veya gezinti gemisi olmayan gemiyi,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM :Denetim Faaliyetinin Organizasyonu

   Gemilerin ulusal sınıflaması

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen denetim faaliyetinin gerçekleştirilmesi bakımından ve deniz ortamında kirlenmenin önlenmesiyle ve emniyetle ilgili teknik gerekleri belirlemek üzere, Türk gemileri aşağıdaki gruplarda sınıflandırılır:

   a) Grup I: Yolcu gemileri.

   b) Grup II: Yük gemileri.

   c) Grup III: Çeşitli hizmetler gemileri.

   d) Grup IV: Balıkçı tekneleri.

   e) Grup V: Rekreasyon gemileri.

   (2) Bu gruplardan her biri, gemilerin tahsis edileceği hizmet, deniz trafiği, deniz emniyetinde ve deniz kirlenmesinin önlenmesinde etkisi olabilecek diğer özellikleri ve durumları göz önüne alınarak İdare tarafından çeşitli alt gruplara ayrılabilir.

   (3) İdare, Grup IV gemilerinin alt gruplara ayrılmasında Tarım ve Köyişleri Bakanlığının önceden görüşünü alır.

   (4) Belirlenen gruplar ve sınıflardan birine açıkça konulamayan herhangi bir gemi, onun özelliklerine ve yaptığı veya yapması tasarlanan trafiğe ve hizmete en yakın olan grup ve sınıf içinde sınıflandırılır.

   Denetim faaliyetlerinin aşamaları

   Madde 6 - (1) Denetim faaliyetleri bir geminin yaşam döngüsündeki şu aşamaları kapsar.

   a) İnşaatın başlamasından önceki aşamada, geminin inşaat projesi ve ilgili ulusal mevzuatta belirtilen teknik belgeler incelenir.

   b) Geminin bütün inşa sürecine tekabül eden aşama, malzemelerin depolanması evresinden, geminin omurgasının takılması ve geminin denize indirilmesi dahil, resmi deneme seferlerinin tamamlanmasına kadar gerçekleştirilen bütün faaliyetleri kapsar.

   c) Geminin hizmette olduğu aşama, tonilato belgesi hariç ilk belgelerin verildiği günden geminin faaliyetlerinin kesin olarak sona erdiği güne kadar yapılan bütün faaliyetleri kapsar.

   ç) Son aşamada gemi, bu Yönetmeliğin 53 üncü maddesine uygun olarak hurdaya ayrılır veya gönüllü olarak batırılır.

   (2) Aşağıdaki işlemler de denetim faaliyetlerinin kapsamındadır:

   a) Geminin yapısına dahil edilecek ve deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi üzerinde önemli bir etkisi olan herhangi bir malzeme, unsur veya teçhizatın denetlenmesi, onaylanması, doğrulanması veya belgelenmesi.

   b) Proje ve daha sonra hizmet aşamasında gemiye yapılan dönüştürme, tadilat veya büyük onarım işlerinin gerçekleştirilmesi.

   Denetim faaliyetlerinin içeriği

   Madde 7 - (1) Farklı inşaat aşamalarında ve geminin hizmet aşamasında gerçekleştirilen denetim faaliyetleri, deniz emniyeti ve gemilerden kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi amacıyla aşağıdaki unsurları içerir.

   a) Geminin yapısı, bölmeleri, kararlılığı ve genel tertibi bakımından;

   1) GT'nin, deplasmanının, azami kalıp derinliğinin ve başlıca diğer boyutları ve özelliklerinin hesaplanması.

   2) Geminin değerlendirmesi, mukavemet yapısı ve su geçirmezliği.

   3) Geminin sağlam haldeki kararlılığı, geminin bölmelenmesi ve hasarlı haldeki kararlılığı.

   4) Fribord ve yükleme çizgilerinin verilmesi ve sabitlenmesi.

   5) Yapısal yangın emniyeti, yalıtık alanlarda geminin bölmelenmesi, tahliye vasıtalarının ve yüksek yangın riskli mekanların korunması ve yalıtılması.

   6) Geminin tahliye vasıtalarının yerleşimi ve bunların genel tahliye planına dahil edilmesi.

   7) Deniz ortamının kirlenmesini önlemeye yönelik tesisler ve özel tertibat.

   8) Deniz emniyetiyle ilgili oldukları ölçüde, gemideki barınma/yatma yerleri.

   b) Gemiye takılmış olan unsurlar, malzemeler ve teçhizat bakımından;

   1) Ana hareket makineleri, dümen donanımı makineleri, yardımcı makineler ile bunların bütün hizmet ve yardımcı teçhizatı.

   2) Elektrik enerjisi üreten ana ve yedek teçhizat, geminin dağıtım tabloları ve genel elektrik tesisatı, bunların yardımcı hizmetleri.

   3) Yangından korunma, yangın tespit ve yangın söndürme sistemleri.

   4) Can kurtarma cihazları ve düzenlemeleri, bunların gemi üzerinde yerleşimi ve istiflenmesi, denize indirilmesi, bunlara binilmesi ve geri alınması ile ilgili düzenlemeler.

   5) Seyir teçhizatı, gemi üzerinde bütünleşimi ve yerleşimi, seyir ışıkları ve işaretleri.

   6) Radyo haberleşme teçhizatı ve seyre yardımcı radyoelektronik sistemler gibi radyoelektrik tesisatı.

   7) Deniz kirlenmesini önlemeye yönelik olanak ve cihazlar.

   8) Deniz emniyeti ve deniz kirlenmesinin önlenmesi üzerinde etkisi olan bütün diğer unsurlar, malzemeler ve güverte, demir atma, yükleme ve boşaltma teçhizatı, balast pompalama sistemleri ve her bir gemi sınıfına özgü tesisat ve teçhizat.

   c) Prosedürler ve işletim düzenlemeleri bakımından;

   1) Genel olarak yüklerin ve konteynerlerin yüklenmesi, istiflenmesi, bağlanması, istiften çıkarılması ve boşaltılması; katı dökme yüklerin taşınması için şartlar ve sıvı dökme yüklerin taşınmasına tahsis edilmiş tankların doldurulması, süpürülmesi ve temizlenmesi için yapılan özel işlemler.

   2) Tehlikeli veya çok kirletici mallar ve bunların paketlenmesi, etiketlenmesi, yüklenmesi, istiflenmesi, taşınması, aktarılması ve başka surette işlem görmesine yönelik özel düzenlemeler.

   3) Mürettebat arasında haberleşme, acil durum eğitimi, yangın söndürme ve tahliye tatbikatları, hasar durumunda yapılacak işlemler, yangın söndürme sistemlerinin çizimleri, operasyonların kaptan köşkünden kontrol edilmesi, motorların işleyişi, gemideki operasyonların emniyetle ilgili el kitapları, talimatlar veya başka belgeler yoluyla kolaylaştırılması gereken bilgilendirme.

   4) Deniz ortamında ve atmosferde kirlenmenin önlenmesi. Makine dairesinden gelen yağın ve yağlı atıkların arıtılması ve atılması, çöplerin ve pis suyun arıtılması ve atılması ve motorlardan atmosfere giden egzos gazlarının kontrol edilmesi bu kapsamdadır.

   5) Gemi personelinin belgelendirilmesi ve mesleki vasıfları, emniyetli Gemiadamları Donatımında Asgari Emniyet Belgesi uyarınca personelin yeterliliği, geminin hem normal işleyişinde, hem de acil durumlarda, personelin her bir üyesine ait yükümlülükler ve görevlerin bilinmesi ve genel olarak, deniz emniyetiyle ve kirlenmenin önlenmesiyle ilgili görevlerini yerine getirmede personelin hazırlıklı ve etkili olması.

   6) Gemilerin Emniyetli İşletimi ve Kirlenmenin Önlenmesi İçin Uluslararası Yönetim Kodu (ISM Kodu) kurallarına ve gemiler ile onların işleticileri hakkında ulusal ve uluslararası tamamlayıcı düzenlemelere uyulması.

   Muafiyetler

   Madde 8 - (1) İdare, her durum için ayrıca verilen özel müsaade yoluyla, deniz emniyetinin korunmasını ve denizde kirlenmenin önlenmesini aynı seviyede güvence altına alacak bazı alternatif düzenlemelere uyulması şartıyla, bu Yönetmelikte yer alan hükümlerin bir kısmı ile ilgili olarak Türk bayrağını taşıması amaçlanan ve aşağıda belirlenen gemilere muafiyet tanıyabilir.

   a) Yenilikçi özellikler arz eden gemiler ve onun unsurlarının ve teçhizatının araştırılmasına ve iyileştirilmesine tahsis edilecek olan gemiler.

   b) Gerçekleştirilecek faaliyetin işleyişinde benzersiz ve kendine özgü niteliklere sahip olmaları şartıyla, özel olarak deniz ortamının araştırılmasına, denizde eşya kurtarılmasına veya denizde keşif veya çıkarma operasyonlarına tahsis edilen gemiler.

   c) Ticari amaçla çalıştırılmayan okul gemileri ve tarihsel gemiler model alınarak yapılmış gemiler.

   (2) Muafiyetlerin kapsamları ve tanınma usullerine ilişkin talimatlar İdarece yayımlanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetkili Makamlar ve Denetim Görevlileri

   Denetim hizmetlerinde yetkili makamlar

   Madde 9 - (1) Türk gemilerinin denetim hizmetleri, bütün denetim faaliyetlerini kapsar ve İdarenin merkez birimleri, bölge müdürlükleri, gemi denetim birimleri ve denetim görevlileri yoluyla, İdarenin sorumluluğundadır.

   (2) Denetim faaliyetlerinin teknik koordinasyonu, yüksek yönetimi ve denetimi ile gerekli standartların, teknik kriterlerin ve talimatların oluşturulması, İdare tarafından gerçekleştirilir.

   (3) Gemi trafiğinin gerekli kıldığı limanlarda, liman başkanlığı içinde bir veya daha fazla denetim görevlisinin bulunduğu gemi denetim bölümü oluşturulur.

   (4) Denetim görevlisi/görevlileri, ilgili bölge müdürlüğünün bölgesindeki denetim faaliyetinin yürütülmesi için yetkilidir.

   (5) Bölge müdürlükleri haricinde birden fazla denetim görevlisinin bulunduğu limanlarda, liman başkanı, görevlilerden birini baş denetim görevlisi olarak tayin eder. Baş denetim görevlisi, kişisel denetim faaliyetlerine ek olarak, liman başkanının gözetiminde gemi denetim bölümünü yönetir.

   (6) Bölge müdürlüklerine bağlı limanlarda görev yapan baş denetim görevlisi ile denetim görevlileri disiplin ve idari konular yönünden liman başkanının, bölge müdürlüklerinde görevli baş denetim görevlisi ile denetim görevlileri bölge müdürünün yönetimi altındadır.

   Denetim görevlilerinin sınıfları ve görevleri

   Madde 10 - (1) Denetim faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik olarak mesleki yetki bakımından aşağıdaki denetim görevlisi sınıfları belirlenebilir.

   a) Gemi inşa denetim görevlileri.

   b) Güverte denetim görevlileri.

   c) Gemi makine denetim görevlileri.

   ç) Deniz radyo denetim görevlileri.

   (2) Bu sınıflardaki denetim görevlileri, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirlenmiş farklı denetim içeriklerini ve denetimci olarak görev yapmak dahil, ISM Kodunda öngörülen denetim yönlendirme ve koordinasyon görevlerini gerçekleştirmeye yetkilidirler.

   (3) Baş denetim görevlisi, uzmanlaşma sağlamak amacıyla ve eldeki denetim görevlilerinin becerilerini ve deneyimlerini dikkate alarak denetim faaliyetlerini düzenler ve bölüştürür.

   (4) Baş denetim görevlisinin tayin edilmemiş olduğu liman başkanlıklarında denetim faaliyetlerinin bölüştürülmesi ve düzenlenmesi liman başkanına aittir. Liman başkanı, ikinci fıkrada belirlenen ilkelere uygun olarak hareket eder.

   Denetim görevlilerinin eğitimi

   Madde 11 - (1) İdare, ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşme hükümlerinin daha iyi uygulanmasını sağlamak maksadıyla, deniz emniyetinin ve denizde kirlenmeyi önlemenin gereklerine uygun olarak farklı denetim görevlisi işlevlerini teknik gelişmelere uyarlama yetkisine sahiptir.

   (2) İdare, denetim hizmetlerinin bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun olarak yürütülmesi ve geliştirilmesi amacıyla yetiştirme ve yenileme kursları düzenler ve uygular.

   Denetim görevlisinde aranacak şartlar

   Madde 12 - (1) Denetim görevlisi olarak görevlendirilecek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır.

   a) Gemi inşa denetim görevlileri sınıfı:

   1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

   2) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının gemi inşa, deniz teknolojisi bölüm ve formasyonları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

   3) Denizcilik kurumları veya kuruluşlarında gemi inşa mühendisi veya deniz teknolojisi mühendisi olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.

   b) Güverte denetim görevlileri sınıfı:

   1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

   2) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının güverte, deniz ulaştırma ve işletme mühendisliği, bölüm ve formasyonları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

   3) 3.000 GT veya üzerinde bir gemiye kumanda etmeye yetkili bir uzakyol kaptanı olmak veya denizcilik kurumları veya kuruluşlarında uzakyol güverte zabiti yeterlilik belgesine sahip olarak en az altı yıl çalışmış olmak veya yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.

   c) Gemi makine denetim görevlileri sınıfı:

   1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

   2) Bir denizcilik fakültesinin makine bölümünden veya gemi mühendisliği dalında en az dört yıl süreli eğitim veren bir yüksek okuldan mezun olmak,

   3) 3.000 KW veya üzerinde bir makine gücüne sahip gemilerde uzakyol baş mühendisi olarak çalışmaya yetkili olmak veya denizcilik kurumları veya kuruluşlarında en az altı yıl süreyle gemi makineleri işletme mühendisi olarak çalışmış olmak veya yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.

   ç) Deniz radyo denetim görevlileri sınıfı:

   1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

   2) Elektronik, Elektrik Elektronik, Elektronik ve Haberleşme veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinde eğitim veren bir yüksek öğrenim kurumundan mezun olmak,

   3) Uluslararası Telsiz Tüzüğü (ITU/RR) gereklerine göre yetkili makam tarafından verilmiş GMDSS Birinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti (REO) veya GMDSS İkinci Sınıf Telsiz Elektronik Zabiti (REO) yeterlik belgesi olmak veya denizcilik kurumları veya kuruluşlarında en az altı yıl süreyle radyo-elektronik mühendisi veya benzer bir mühendis olarak çalışmış olmak veya yapılacak mesleki bilgi ve İngilizce dil sınavında başarılı olmak.

   Eğitim dönemi ve liman devleti denetimlerinin şartları

   Madde 13 - (1) Gemi denetim görevlileri, görevlendirmeden sonraki bir yıl eğitime tabi tutulurlar. Bu dönemde, teorik ve pratik bilgi ve deneyimlerini arttırmak için görevlerini birlikte ve bir başka denetim görevlisinin gözetimi altında yerine getirirler.

   (2) Denetim görevlileri, yabancı gemilerin liman devleti kontrolüyle ilgili olarak denetim görevlerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuatta belirlenmiş diğer şartlara uyarlar.

   Denetim görevlilerinin nitelikleri ve yetkileri

   Madde 14 - (1) Denetim görevlileri, denetim faaliyetlerinde resmi yetkili olarak kabul edilir ve önceden bildirimde bulunmak suretiyle aşağıda belirlenen gemilere, tesislere ve alanlara girmeye yetkilidirler.

   a) Türk gemileri,

   b) Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ve uluslararası hukuka uygun olarak Türk sularında veya topraklarındaki yabancı gemiler,

   c) Gemilerin inşa edildikleri, dönüştürme, tadilat veya onarım işlemlerinden geçtikleri veya bu Yönetmeliğe tabi başka faaliyetlerin yapılabildiği yüzeyler veya tesisler.

   (2) Denetim görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesinde gerekli olan yardımı, polis ve sahil muhafaza dahil her türlü sair makamlardan isteyebilirler.

   (3) Denetim görevlilerince, bu Yönetmelikte öngörülen gereklere uyularak düzenlenen rapor veya belgeler ile görevlilerin kazaya karışan gemiler başta olmak üzere kaza ile ilgili olduğu değerlendirilen yerlerde bilimsel ve teknik inceleme kapsamı içerisinde yaptığı incelemelerde kazayla ilgili olarak kendilerine yardımcı olacağını düşündükleri kişilerin bilgilerine ve ifadelerine başvurarak tutanak altına aldığı ifadeleri söz konusu belgelerin içeriği bakımından delil hükmündedir. İlgili tarafların haklarını savunmak amacıyla sunabilecekleri deliller saklıdır. Kaza araştırmalarında kişilerden alınan sözlü ve yazılı ifadeler ile bu kişilere ilişkin kişisel kayıtlar, bant kayıtları ve resimler, hakkında mahkeme kararı olmadan inceleme amacının dışında kullanılamaz.

   (4) Denetim görevlileri, gerekli gördüklerinde uzmanlık alanları dışında kalan teknik konularda ilgili konunun uzmanlarından tavsiye isteyebilirler.

   Denetim görevlilerinin yükümlülükleri

   Madde 15 - (1) Denetim görevlilerinin yükümlülükleri şunlardır;

   a) Denetim yapılan unsurların iyi durumda oldukları ve ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyduklarından makul bir surette emin olmak için gereken bütün denetim faaliyetlerini yapmak.

   b) Denetim faaliyetinin tamamlanmasından sonra bu Yönetmeliğin 26 ncı ve 27 nci madde hükümleri uyarınca denetim raporu hazırlamak.

   c) Denetim sonuçlarını yeterli bulmak şartıyla, bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesi uyarınca yetkili olmaları halinde belgeleri düzenlemek, tasdik etmek, yenilemek veya sürelerini uzatmak.

   ç) Denetim görevlerini ilgili kişilere karşı gereken saygı ve özen içinde yerine getirmek ve mahremiyet haklarının korunması için gereken tedbirleri almak.

   d) Denetim faaliyetlerini, mutlak surette gerekli olanın ötesinde, geminin normal işleyişini ve denetim yapılan diğer faaliyetleri zorlaştırmaksızın gerçekleştirmek.

   Denetim görevlilerinin kimliği ve yasaklar

   Madde 16 - (1) Denetim görevlileri, İdare tarafından düzenlenmiş, yabancı gemiler üzerinde liman devleti kontrol denetimleri yapmaya yetkili olup olmadıklarını belirtir kimlik kartı bulundurmak zorundadır. Bu kimlik kartı talep üzerine gemiye girmeden önce ilgili kişilere, gemi kaptanına veya vardiya zabitine ibraz edilir.

   (2) Denetim görevlileri, denetim yapılacak gemilerde veya denetim faaliyetlerini yürüttükleri limanlarda herhangi bir ticari veya ekonomik menfaat sahibi olamazlar.

   Denetim görevlilerinin sorumluluğu

   Madde 17 - (1) Denetim görevlileri, yaptıkları denetim faaliyetlerinden, hazırladıkları raporlar ve diğer belgeler ile düzenledikleri, tasdik ettikleri, yeniledikleri veya uzattıkları belgelerden sorumludurlar.

   (2) Denetim görevlileri sadece İdareye karşı sorumlu olup üçüncü kişilerin İdareden tazminat isteme hakları saklıdır.

  İKİNCİ KISIM : Denetim Faaliyetine İlişkin Usul ve Esaslar

  BİRİNCİ BÖLÜM : Belgelendirme ve Yükümlülükler

   Gemilerin belgelendirilmesi

   Madde 18 - (1) Bu Yönetmelikte öngörülen denetim faaliyetleri tamamlandığında belge düzenlenir, tasdik edilir, yenilenir veya süresi uzatılır.

   (2) Belirlenmemiş bir süre için uzatılan belgeler hariç, bütün belgelerde azami geçerlilik süresi belirtilmesi ve bu sürenin bitiminde, belgenin, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler uyarınca yenilenmesi zorunludur.

   (3) İdare, bu konudaki uluslararası standart uyarınca, bütün belgelerin ve diğer belgeler ile raporların biçimlerini standartlaştırmaya yetkilidir.

   Yetkili belgelendirme makamları

   Madde 19 - (1) Uluslararası sözleşmelerce gerekli kılınan bütün belgeler ve belgelerin düzenlenmesi için yetkili makam İdaredir. 

   (2) Uluslararası sözleşmelerce gerekli kılınan belgeleri tasdik etmeye ve sürelerini uzatmaya ve ulusal mevzuatça gerekli kılınan belgeleri düzenlemeye, yenilemeye, tasdik etmeye ve sürelerini uzatmaya bölge müdürleri de yetkilidir.

   (3) İdare, uluslararası sözleşmelerce gerekli kılınan bütün belgelerin düzenlenmesi, yenilenmesi, tasdik edilmesi ve sürelerinin uzatılması ile ilgili yetkilendirmelere ilişkin düzenlemeler yapar.

   (4) Bu hükümler, bu Yönetmeliğin 59 uncu maddesinde öngörülen yetki devirlerine halel getirmez.

   Denize uygunluk akreditasyonu

   Madde 20 - (1) Liman başkanlığı tarafından, denize uygun durumda olduğu ve gemilerin ulusal sınıflamasına göre, kendi grubu ve sınıfına tekabül eden hizmetleri vermeye hazır olduğu usulünce akredite edilmedikçe hiçbir Türk gemisine hareket müsaadesi verilmez. Geminin veya teçhizatının, belge bilgileriyle esas olarak uyumlu halde olmadığını gösterir açık sebepler bulunmamak şartıyla, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun ilgili belgelerin gösterilmesi akreditasyon için yeterlidir.

   (2) Geminin veya teçhizatının belge bilgileriyle esas olarak uyumlu halde olmadığını gösterir açık sebepler bulunmakta ise geminin durumunun geminin unsurları ve teçhizatıyla birlikte, belgelerde belirtilen şartlara gerçekten uygun olup olmadığını tespite yönelik olarak, bu Yönetmeliğin 41 inci maddesi uyarınca olağanüstü denetim yapılır. Herhangi bir uyumsuzluğun tespiti ve bunun derhal düzeltilmemesi halinde, ilgili belge veya belgeler geri alınır. Liman başkanlığınca gerek görülmesi halinde geminin alıkonulmasının yanısıra gerekli hukuki prosedür başlatılır.

   Gemi işleticileri ile gemi kaptanlarının yükümlülükleri

   Madde 21 - (1) Denetim ve belgelendirme ile ilgili olarak Türk gemilerinin işleticileri ve kaptanları aşağıda belirlenen yükümlülüklere tabi olurlar.

   a) Bölge müdürlüğüne ilgili belge veya belgelerden herhangi birinin süresinin dolduğunu bildirmek ve bunun yenilenmesi için gerekli denetim faaliyetlerinin yapılmasını talep etmek.

   b) Her gemi grubu ve sınıfı için ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin öngördükleri diğer denetim faaliyetlerinin yapılmasını talep etmek ve belgeler veya belgeler üzerindeki notlarda yazılı olabilecek sürelerin dolduğunu bildirmek.

   c) Ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyulmasını belirlemek amacıyla İdare veya bölge müdürlüğü tarafından emredilen bütün denetim faaliyetlerine tabi olmak.

   ç) Ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde istenilen bütün belgeleri veya bunların tasdikli nüshalarını, geminin kolayca erişilecek ve görülebilecek bir yerinde kaptanın koruması altında bulundurmak.

   d) Deniz emniyeti ve deniz ortamı için herhangi bir tehlikeye meydan vermemek üzere yeterli seviyede denize uygunluğu sağlayacak şekilde geminin ve teçhizatının bakımını ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler uyarınca yapmak.

   e) İdarenin önceden müsaadesi alınmış olmadıkça geminin yapısında, makinelerinde, teçhizatında ve diğer unsurlarında, geminin emniyetini veya denizde kirlenmenin önlenmesini etkileyebilecek herhangi bir değişikliğe girişmemek.

   f) Dikkate alınması gereken bütün hasarları ve zayiatı, tespit edilen arızaları, gemi veya onun teçhizatı üzerinde yapılan onarımları, deniz emniyetini ilgilendirdikleri veya deniz ortamına bir risk oluşturdukları takdirde mümkün olan en kısa zamanda bildirimde bulunmak.

   Bu bildirim;

   1) Gemi bir Türk limanında ise liman başkanlığına,

   2) Gemi bir yabancı limanda ise İdareye ve liman devletinin yetkili denizcilik makamına,

   3) Gemi seyir halinde ve bir Türk limanına doğru gitmekte ise varış öncesinde liman başkanlığına,

   4) Gemi seyir halinde ve bir yabancı limana doğru gitmekte ise varış öncesinde İdareye ve liman devletinin yetkili denizcilik makamına,

   yapılır.

   (2) Söz konusu bildirimi alan liman başkanlığı veya İdare, bildirilen hususların deniz emniyeti ve denizde kirlenmenin önlenmesi bakımından arz ettikleri risklerin belirlenmesi için gerekli araştırmaların yapılmasını emreder. Gerek görülmesi halinde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geminin etkilenen kısımları üzerine ilave veya olağanüstü bir denetim yapılır.

  İKİNCİ BÖLÜM : Denetim Faaliyetlerinin Usulleri

   Denetim faaliyetinin başlatılması

   Madde 22 - (1) Denetim faaliyetleri, resmi olarak veya herhangi bir ilgili kişinin talebi üzerine başlatılabilir.

   Resmi olarak başlatılan denetimler

   Madde 23 - (1) Bir denetim faaliyeti aşağıdaki durumlarda resmi olarak başlatılır.

   a) Denetim görevlilerinin, denetim faaliyetlerinin başlatılmasını gerektiren hususları dolaylı veya dolaysız olarak kabul etmeleri sonucunda gerekli bulduklarına dair verecekleri karar üzerine. Bu durumda, baş denetim görevlisi kararı liman başkanına bildirir.

   b) Liman Başkanının, geminin seyir veya diğer hizmetleriyle ilgili kurallara uyulmasını doğrulamak veya son belgelerin düzenlenmesi veya yenilenmesinde esas alınmış olan emniyet şartlarının devam ettiğini doğrulamak maksadıyla vereceği karar üzerine.

   Bu türden denetimlerin içeriği ve sıklığı gerekli olanın ötesinde geminin işleyişine engel olunmayacak şekilde İdarece tespit edilir.

   c) Deniz emniyetini veya deniz ortamını tehlikeye sokabilecek hususların saptandığının kabulü halinde İdarenin talimatıyla.

   ç) İdarî makamların gerekçeli talebiyle ilgili makamlar tarafından, denetim prosedürü başlatma başvurusu İdareye sunulur ve İdare bu başvuru hakkında karar verir.

   d) Deniz emniyetinin veya denizde kirlenmeyi önlemenin herhangi bir ihlaline dair ihbar üzerine, liman başkanlığı veya İdare tarafından denetim faaliyetinin başlatılması gemi hizmetinin işleyişini engeller veya zorlaştırır durumda ise İdare veya liman başkanlığı, ihbarın asılsız olması halinde gemi işleticisinin zararını tazmin etmek için yeterli bir teminatın ihbarda bulunan kişi tarafından yatırılmasını isteyebilir.

   Talep üzerine başlatılan denetimler

   Madde 24 - (1) Denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen kişilerin talebiyle başlatılabilir.

   a) Geminin hizmet dönemi boyunca yapılacak olan bütün denetimler, özellikle programlı denetimler, ilave denetimler ve yedekleme izni denetimleri bakımından gemi malikleri veya işleticileri.

   b) Geminin inşaatı, dönüştürülmesi, tadilatı veya onarımı sırasında yapılacak denetim faaliyeti bakımından gemi inşaatçıları veya gemi onarımcıları.

   c) Gemi unsurları, malzemeleri veya teçhizatının onaylanması, doğrulanması veya belgelenmesine yönelik denetim faaliyetleri bakımından inşaatçı, dağıtımcı veya malik.

   Denetim faaliyetinin başlatılması için başvurular

   Madde 25 - (1) Denetim faaliyetinin başlatılması için bölge müdürlüğüne yapılan başvurular aşağıdaki şartları taşır.

   a) İlgili kişiler veya onların temsilcileri tarafından başvuru yapılır.

   b) Başvurularda, talep edilen denetim faaliyeti ve bu talebin gerekçeleri açıkça belirtilir ve başvuru sahibi ile geminin verileri yer alır.

   c) Başvurularda süre;

   1) Programlı denetimlerin yapılmasına yönelik başvurular, ilgili belgenin süresinin dolmasından veya duruma göre başka denetim faaliyetleri için öngörülen tarihten asgari on beş gün önce,

   2) Düzenli olarak hizmet vermeyen gemiler veya başka sebeplerle nerede olacakları tespit edilemeyen gemiler söz konusu olduğunda asgari beş gün önce,

   3) Karaya oturma, çarpışma veya gemi yapısının veya makinelerinin önemli unsurlarında ciddi arızalar nedeniyle istenilen ilave veya olağanüstü denetimlerin yapılmasına yönelik başvurular, ilk limana varış anında veya bunun mümkün olmaması halinde bir sonraki işgününden önce,

   4) Yedekleme müsaadesi için olağanüstü denetim başvuruları acil durumlar haricinde, yedekleme operasyonunun başlama tarihinden asgari üç gün önce,

   sona erer.

   ç) Başvuruların süresinde yapılmaması halinde oluşacak zarar ve gecikmelerden, İdare sorumlu olmaz.  

   Denetim raporları

   Madde 26 - (1) Denetim faaliyetleri tamamlandıktan sonra görevli gemi denetim görevlisi, kendi sorumluluğu altında ve teknik yönden bağımsız olarak denetim raporunu hazırlar ve sonucun yeterli olup olmadığını açıkça belirtir. Rapor, ilgililere usulünce tebliğ edilir.

   (2) Denetim raporları, yapılan denetim faaliyetiyle ilgili belge veya dokümanın yetkili makamca düzenlenmesi, yenilenmesi, tasdik edilmesi veya uzatılması için gerekli ve vazgeçilmez belgesel temeli oluşturur.

   (3) Denetim raporu olabildiğince hızlı bir şekilde ve her durumda, ilgili denetim faaliyetinin tamamlanmasından itibaren azami on gün içinde hazırlanır. Sonucun yeterli görülmesi halinde belgenin düzenlenmesi, yenilenmesi, tasdik edilmesi, uzatılması veya ilgili belgenin imzalanması, denetim faaliyetinin bitiminden itibaren azami yirmi gün içinde tamamlanır. İdarenin müdahalesinin gerekli olduğu hallerde, süre otuz güne kadar uzatılır.

   (4) Denetim faaliyetleri mümkün olan her durumda kaptanın, bir gemi zabitinin veya denetim yapılan şeyden sorumlu olan başka bir kimsenin huzurunda yapılır. Bu kişilerin raporun içeriğiyle ilgili olarak itirazının olup olmadığı hususu ile imzalamayı reddetmesi halinde bu durum denetim raporunda belirtilir.

   (5) Bölge müdürlüğünün gemi denetim bölümü, bütün denetim raporlarına ilgili belgenin bir nüshasına ekler ve talep halinde tasdikli bir nüshasını İdareye iletir.

   Denetim raporlarının formları

   Madde 27 - (1) İdare, denetim raporlarının düzenlenmesinde uyulacak formları belirler. Formlar asgari aşağıda belirlenen hususları içerir.

   a) Geminin, malzemelerin, unsurların veya denetim yapılan teçhizat ile denetim faaliyetinde hazır bulunan kişilerin açıkça belirtilmesi.

   b) Denetim faaliyetinin yapıldığı yer, tarihler ve saatler.

   c) Raporun verilmesine esas olan denetim faaliyetlerinde görevli denetim uzmanlarının belirtilmesi.

   ç) Geminin ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olduğunun teyit edilmesi, uygun değil ise tespit edilen noksanların ayrıntılı bir şekilde ve ihlal edilen ilgili kuralların kesin olarak belirtilmesi ve söz konusu noksanların geminin denize uygunluğunda ve genel olarak deniz emniyeti ve denizde kirlenmenin önlenmesinde yaratabileceği etkilerin değerlendirmesi.

   d) Tespit edilen noksanların önemi ve kapsamıyla uyumlu olarak, noksanları gidermeye yönelik alınacak önlemlerin ayrıntılı şekilde açıklanması ve bu önlemlerin azami hangi sürede uygulanacağının belirtilmesi.

   e) Belgenin düzenlenmesi, yenilenmesi, tasdik edilmesi veya uzatılmasının veya ilgili belgenin imzalanmasının tavsiye edilip edilmemesi konusunda denetim görevlisi kriterleri.

   Denetim faaliyetlerinin yeri

   Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren gemilerdeki denetim faaliyetleri, liman alanları, marinalar, tersaneler, çekek yerleri, onarım tesisleri ve diğer ilgili tesislerde gerçekleştirilir.

   (2) Gemi işleticisi veya kaptan, gemi denetim görevlisinin geminin denizde olduğu ve işletimle veya emniyetle ilgili sebeplerden dolayı denetim faaliyetinin gerçekleştirildiği mekanlara gidemediği hallerde, gemiye ulaşması ve gemiye emniyetle çıkması için gerekli kolaylıkları temin etmek zorundadır.

   (3) Denetim faaliyeti büyük parçaların sökülmesi, geminin hareketsizleştirilmesi veya benzer işlemler gibi yüksek bir potansiyel risk taşıyan işlemler gerektiriyor ise veya denetim görevlisine yönelik bir tehlike arz ediyor ise denetim yeterli emniyet şartlarına sahip bir başka yerde yapılır.

   (4) Denetim faaliyeti için başvuru yapan taraf, her durumda bu faaliyetin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli vasıtaları ve teçhizatı temin eder.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Türk Topraklarında Gemi İnşaatının Denetimi ve Kontrolü

   Türkiyede inşaatın başlaması için müsaade

   Madde 29 - (1) Türk topraklarında Türk Bayrağı çekecek bir geminin inşaatına başlamak için İdare tarafından inşaat projesine önceden müsaade verilmesi gerekir. Türk topraklarında inşa edilecek ve yabancı bayrak taşıyacak bir geminin inşaatına başlamak için İdareye bildirim formu ile bilgi verilmesi gerekir. İdare, projenin ve ilgili diğer teknik belgelerin bu Yönetmelikte ve 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik'te öngörülen hükümlere uygun olduklarını teyit ettikten sonra bu müsaadeyi verir.

   (2) Türk bayrağını taşıyacak gemilerin inşaat projeleri için verilecek olan müsaadelerde, projenin başlangıç aşamasından itibaren geminin grubuna, sınıfına ve özelliklerine uygun olarak bütün ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygunluğun teyit edilmesi gereklidir.

   Müsaade işlemleri ve inşaatın denetimi

   Madde 30 - (1) Müsaade işlemleri ile inşaat, dönüştürme, tadilat ve onarım işlerinin denetiminde 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Türkiyede inşa edilen gemilerin denize indirilmesinin kontrolü

   Madde 31 - (1) Gemi inşa müsaadesini almış olan tersane, gemiyi denize indirmek için ilgili bölge müdürlüğünden izin talep eder.

   (2) Bu izin başvurusunun ekinde, denize indirme işleminin hangi şartlarda yapılacağını gösteren belgeler ve su yüzeyine bırakıldıktan sonra geminin kararlılığı hakkındaki inceleme dahil, işlemin emniyetini güvence altına almak için yapılan teknik hesaplamalar bulunur.

   (3) Bölge müdürü, ilgili belgelerin incelenmesi ve rapor verilmesi konusunda denetim bölümüne talimat verir. Söz konusu rapor dikkate alınarak, bölge müdürü tarafından verilen karar, başvurunun alındığı günden itibaren on gün içinde ilgili tersaneye bildirilir.

   Türkiyede inşa edilen gemilerin denizde resmi olarak denenmesi

   Madde 32 - (1) Türkiyede inşa edilen her gemi hizmete girmeden önce, aşağıdaki gereklere uygunluğu belirlemek amacıyla resmi deneme seferlerinden geçer.

   a) Geminin önceden onaylanmış inşaat projesine uygun olarak inşa edilmiş olduğu.

   b) Geminin ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, kendi sınıfına tekabül eden hizmetleri vermek için yeterli durumda olduğu.

   c) Ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen belgeler için geminin uygun olduğu.

   ç) Gemide yeterli ikmal maddeleri ve levazımın bulunduğu.

   d) Gemi mürettebatının yeterli ve uygun vasıflı olduğu.

   (2) İnşaat müsaadesini almış olan tersane, asgari on gün önce ilgili bölge müdürlüğünden resmi deneme seferlerini yapma izni talep eder. Bu izin başvurusunun ekinde, yapılacak bütün deneme seferlerinin anlatımı ile bunların uygulanmasına yönelik planlamayı içeren belgeler bulunur.

   (3) Başvurunun yapıldığı bölge müdürlüğünün denetim bölümü, başvuru ekindeki teknik belgeleri inceler ve bölge müdürünün kararına esas olan raporu hazırlar. Bölge müdürü tarafından verilen karar başvuruda bulunan tersaneye tebliğ edilir. İnşaat sürecinde, denetim görevlilerinden herhangi biri tarafından itiraz edildiği takdirde baş denetim görevlisi bu itirazın geri alınmış olduğunu bildirinceye kadar istenilen izin verilmez.

   (4) Bölge müdürlüğünün denetim bölümü, deneme seferlerinin yapılmasına nezaret eder ve seferlerde hazır bulunan denetim görevlisi ile bölge müdürü tarafından sonuç raporu hazırlanır ve imza edilir.

   Resmi deneme seferlerinin içeriği

   Madde 33 - (1) İdare, Türkiyede tescil edilecek gemilerin resmi deneme seferleri konusunda ayrıntılı talimatlar koymaya yetkilidir. Bu deneme seferleri kapsamında, dümen tertibatının işleyişi, güverte makineleri, ana ve yardımcı hareket makineleri, manevra kontrol sistemleri ve bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde öngörülen gereklere uyulmasını saptamak için gerekli görülebilecek diğer hususlar yer alır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Yurt Dışında İnşa Edilen Gemiler ile Yabancı Bayraklardan Transfer Edilen Gemilerin Denetimi

   Yurt dışında gemi inşaatının denetimi

   Madde 34 - (1) Türk gemisi olarak kullanılmak maksadıyla yurt dışında gemi inşaatının denetiminde bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesi hükümleri uygulanır.

   Başka devletlerden transfer edilen gemiler

   Madde 35 - (1) Başka bir devletin sicilinden Türk siciline ve bayrağına transfer edilen bütün gemiler, bunların gruplarına, sınıflarına, büyüklüklerine ve inşa tarihlerine göre, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinde öngörülen yenileme denetimlerine tabi olurlar. Uluslararası sözleşmelerin ve ulusal mevzuatın konuyla ilgili şartı geçerli olur ve bu denetimin başarıyla yapılmasından sonra ilgili Türk belgeleri düzenlenir.

   (2) Gemi usulünce belgelendirilmesi üzerine Türk gemisi haline gelir ve ulusal mevzuatın tamamına ve uluslararası sözleşmelere tabi olur. Türk gemilerinin inşaatına müsaade verilmesi için başvuruda öngörülen belgelerin ve çizimlerin en azından birer adet Türkçe veya İngilizce nüshası gemide bulundurulur.

   (3) Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, yenileme denetimi yerine geminin özellikleri ve sınıfı dikkate alınarak ve geminin mevcut belgelerinin uzatılması için önceki idarece talep edilecek şartları göz önünde bulundurularak, geçerlilik süreleri sona erinceye kadar mevcut belgelerin hepsi veya bazıları geçerli sayılabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : İşletim Halindeki Türk Gemilerinin Denetimi

   Türk gemilerinin hizmete girmesi

   Madde 36 - (1) Yeni inşa edilen Türk gemileri, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak, resmi deneme seferlerinin tamamlanması ve ilgili belgelerin düzenlenmesinden sonra kendi gruplarına ve sınıflarına uygun hizmetleri vermeye yetkili olurlar.

   (2) İthalat yoluyla gelen Türk gemileri, ulusal mevzuatın ve uluslararası sözleşmelerin gerektirdiği belgelerin alınmasından sonra, kendi gruplarına ve sınıflarına uygun hizmetleri vermeye yetkili olurlar.

   (3) Bu hükümler, Türk gemilerinin işletilmesi için bir koşul olarak Türk mevzuatında öngörülmüş gemi tescil, gümrük, çalışma, güvenlik ve başka konular ile ilgili gereklere uyma zorunluluğuna halel getirmez.

   Denetim faaliyetlerinin planlanması

   Madde 37 - (1) Türk gemileri, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunu tespit etmek ve ayrıca deniz emniyeti ve denizde kirlenmenin önlenmesi bakımlardan denize açılmaya elverişli durumda olmalarını sağlamaya yönelik olarak, işletim ömürleri boyunca bu Yönetmeliğin 38 inci, 39 uncu ve 40 ıncı, 41 inci maddelerinde öngörülen programlı ve program dışı denetimlere tabi tutulurlar.

   (2) İdare, bu Yönetmelik hükümlerini geliştirmek suretiyle ve kendi personel ve maddi imkanlarına ve kaynaklarına göre gemilerin bütün işletim ömrü boyunca yapılacak olan çeşitli denetimlerin planlamasını oluşturur.

   Programlı denetimler

   Madde 38 - (1) Türk gemileri, düzenli aralıklar ile yapılacak programlı denetimlere tabi olurlar. Bu denetimler, belgenin verilmesinden bu yana geminin şartlarının gereğince muhafaza edilmiş olup olmadığı ile geçerlilik süresi dolmuş veya dolmak üzere olan bir belgenin yenilenmesi için geminin uygun durumda olup olmadığını belirlemeye yöneliktir. Geminin şartları muhafaza edilmiş ise denetim sonucunda belge tasdik edilir; diğer hallerde yeni belge tanzim edilir.

   Programlı denetim türleri

   Madde 39 - (1) Belirli bir belgeyle ilgili olarak programlı denetimler aşağıdaki gibidir.

   a) Periyodik denetimler, ilgili belgeye ilişkin bütün unsurların yeterli durumda olduklarını ve geminin tahsis edildiği hizmet için uygun olduğunu garanti etmek amacıyla, gerekli olabilecek deneme seferleriyle birlikte söz konusu unsurların denetiminin yapılmasına yöneliktir. Belgeyle ilgili hükümlerde öngörülen bütün kayıt defterleri, talimat kitapçıkları ve diğer belgelerin gemi üzerinde bulundurulmakta oldukları da teyit edilir.

   b) Yenileme denetimleri, ilgili belgenin yeniden düzenlenmesiyle sonuçlanan ve dolayısıyla bu belgenin geçerlilik süresine uygun olarak düzenli aralıklar ile yapılması gereken denetimdir. Bu kapsamda, gerektiği takdirde, deneme seferleriyle birlikte ilgili belge hükümlerinin yerine getirildiği ve geminin yapısı, makineleri ve teçhizatının yeterli durumda olduklarını ve geminin tahsis edildiği hizmet için uygun olduklarını tespit için, geminin yapısının, makinelerin ve teçhizatın denetimi yapılır. Belgeyle ilgili hükümlerde öngörülen bütün kayıt defterleri, talimat kitapçıkları ve diğer belgelerin gemi üzerinde bulundurulmakta oldukları da teyit edilir.

   c) Ara denetimler, ilgili belgeye ilişkin bazı unsurların yeterli durumda olduklarını ve geminin tahsis edildiği hizmet için yeterli olduklarını garanti etmek amacıyla söz konusu unsurların dikkatli bir şekilde denetiminin yapılmasıdır.

   ç) Yıllık denetimler, ilgili belgeye ilişkin unsurların geminin tahsis edildiği hizmet için yeterli durumda tutulmuş olduklarını tespit etmek amacıyla, söz konusu unsurların genel bir denetimden geçirilmesidir. Yıllık denetim sonucunda denetim görevlisi geminin, makinelerinin ve teçhizatının belgeyle ilgili hükümlere uygun durumda olduklarını teyit eder. Bu denetim kapsamında, ne gemide, ne de teçhizatında izinsiz değişiklik veya tadilat yapılmamış olduğundan emin olmak için geminin yeterince kapsamlı görsel denetimiyle birlikte belgenin revizyonu da yapılır. Bu denetim, geminin ve teçhizatının durumuna göre gerekli olduğu ölçüde dikkatli yapılır. Denetim görevlisi, ayrıca ilave inceleme ve denemeler yapmaya yetkilidir.

   d) Karina denetimleri, teknenin su altındaki kısmının ve ilgili unsurların geminin tahsis edildiği hizmet için yeterli durumda olduklarını garanti etmek amacıyla, bunların denetlenmesi ve incelenmesidir. Bu denetim, ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerinde belirtilen süre ve koşullarda yapılır.

   e) ISM Kodu denetimleri, SOLAS Sözleşmesinin IX numaralı bölümüne ve Koda uyulmasını teyit etmek için gemiye veya işleticiye yönelik denetimler ve ilgili denetimlerdir.

   Program dışı denetimler

   Madde 40 - (1) Türk gemileri, işletim ömürleri boyunca, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uygun olduklarını ve deniz emniyeti ve denizde kirlenmenin önlenmesi bakımından gerektiği surette denize elverişli durumda bulunduklarını teyit etmek için program dışı denetimlere tabi olurlar.

   Program dışı denetim türleri

   Madde 41 - (1) Belirli bir belgeyle ilgili olarak program dışı denetimler;

   a) İlave denetimler, SOLAS 1988 protokolü ile değiştirilen Bölüm I Kural 7'de belirtildiği şekilde ve kötü hava şartları veya başka durumlar nedeniyle karaya oturmuş, çarpışma geçirmiş veya ciddi kazalara uğramış olan gemilere ve ayrıca makinelerinin önemli unsurlarında hasar meydana gelmiş olan veya geminin ya da teçhizatının emniyetini etkileyen bir arızanın belirlenmiş olduğu gemilere uygulanır. Bu denetimler, gerekli onarım veya değiştirmelerin uygun şekilde yapılmış olduklarını ve dolayısıyla geminin ve teçhizatının ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile uyumlu olmaya devam ettiklerini garanti etmek maksadıyla yapılır.

   b) Olağanüstü denetimler, denetim görevlisinin gerekli görüldüğü ölçüde kapsamlı olabilir ve geminin herhangi bir parçası, unsuru, teçhizatı veya hizmetleriyle ilgili olabilir. Olağanüstü denetimler aşağıdaki şartlarda yapılır;

   1) Bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde öngörülen hallerden herhangi birinin meydana gelmesi,

   2) Geminin veya teçhizatının çok önemli olan hususlarda, geminin grubuna, sınıfına ve büyüklüğüne göre ilgili belgenin detaylarıyla uyumlu durumda olmadığından şüphe etmek için açık belirtilerin mevcut olması,

   3) Son yapılan programlı denetimde, ondan sonraki programlı denetim zamanının gelmesinden önce yeni bir ayrıntılı denetim gerekli olacağının açıkça belirlenmesi.

   c) İşletme denetimleri, geminin işletimi ve kullanımıyla ilgili olarak hem seyir esnasında, hem de gemi hizmetiyle bağlantılı olan ve deniz emniyeti veya denizde kirlenmenin önlenmesi bakımından etkisi olabilecek farklı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasında, ulusal mevzuata ve uluslararası sözleşmelere uyulmasını teyit etmek için yapılır.

   ç) Yedekleme müsaadesi için denetimler, İdare tarafından onaylanacak talimatlar uyarınca önceden müsaade almak şartıyla bir yedekleme operasyonu yapılacağında ve acil durumlar dışındaki hallerde gerçekleştirilir.

   Türk gemilerinin yabancı limanlarda denetimi

   Madde 42 - (1) Türk gemilerinin yabancı limanlarda denetimi aşağıda belirtilen hallerde yapılır.

   a) Geminin bir Türk limanına ulaşmasından önce herhangi bir belgenin süresinin uzatılmasının gerekli olması.

   b) Geminin yabancı limanlar arasında seferler yapması ve bir ulusal limana giderek orada zorunlu denetimler yaptırdığı takdirde geminin ticari işleyişinin bundan zarar görebilecek olması.

   c) Avarya, aksilikler veya kazalar nedeniyle geminin yurt dışında denetiminin zorunlu olması.

   (2) Bu hükümler saklı kalmak üzere, yetkilendirilmiş kuruluş, gemi kaptanı veya gemi işleticisi tarafından talep edilen denetim hizmetlerini herhangi bir nedenle yerine getirmediği takdirde gemi kaptanı veya işleticisi, denetim faaliyetinin yapılması için İdareye başvurabilir. İdare, her durumda şartları göz önünde bulundurarak, denetim faaliyetini gerçekleştirmek için yurt dışına denetim görevlileri gönderilmesine veya limanın yabancı idaresinden bu faaliyetin talep edilmesine karar verir ve kararını başvuru sahibine bildirir.

   (3) İdare, ayrıca yetkilendirilmiş kuruluşun talep edilen denetim faaliyetini yapmamasının nedenlerini de araştırır ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli gördüğü tedbirleri uygular.

   (4) Denetim faaliyeti limanın ulusal idaresinden talep edildiği takdirde İdare, bunun teyit edilmesini sağlamak için gerekli işlemleri yapar.

   (5) İdare tarafından veya yerel idare servisleri tarafından düzenlenen belgeler ve bunlar üzerine kaydedilen tasdikler veya notlar Türkiyede düzenlenmiş veya yapılmış hükmündedir.

   (6) İdareden denetim hizmetleri talep eden gemi işleticileri, denetim görevlilerinin yurt dışına gönderilmesi ve orada kalmasından doğan bütün masrafları karşılar.

  ALTINCI BÖLÜM : Türk Gemilerindeki Teçhizat, Unsurlar ve Malzemeler

   Gemi teçhizatıyla ilgili kurallar

   Madde 43 - (1) Deniz emniyetiyle ve denizde kirlenmenin önlenmesine ilişkin gemi teçhizatının onaylanması, belgelenmesi ve Türk gemilerine yerleştirilmesi ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Ancak, hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

   Unsurlar, teçhizat veya malzemelerin gemiye alınması ve yerleştirilmesi

   Madde 44 - (1) Ulusal mevzuatta veya uluslararası sözleşmelerde öngörülen ve deniz emniyetiyle veya denizde kirlenmenin önlenmesiyle ilgili olan bütün unsurlar veya teçhizat gemiye takılmadan veya dahil edilmeden önce, bu Bölüm hükümleri uyarınca onaylanmış veya doğrulanmış olduklarını saptamak için usulüne uygun olarak kontrol edilir.

   (2) Malzemelerin geminin yapısına veya başka bir kısmına dahil edilmelerinden önce kalitesi, özellikleri ve sair durumları da birinci fıkrada belirtilen hususlarla ilgili olarak uygun olduklarını teyit etmek üzere kontrolden geçirilir. Bu denetimden sonra malzemeler kabul edilmiş sayılır ve geminin bünyesine dahil edilebilir.

   (3) Bu Yönetmelik uyarınca gemide yapılacak olan bütün programlı denetimlerde ve unsurların, teçhizatın ve malzemelerin denetlenmesini kapsayan her durumda, onay, belgelendirme ve işaretleme kurallarına uyum da usulüne uygun olarak teyit edilir.

   Onay belgesi

   Madde 45 - (1) Geminin unsurları veya teçhizatı, ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen işleyiş kurallarına ve özelliklerine uygun olduklarını teyit etmek için yapılan kontroller, denemeler ve provalarda olumlu sonuç alınması halinde onaylanmış ve tahsis edilecekleri hizmetler için yeterli ve uygun kabul edilir.

   (2) Onay belgesi, yalnızca onay sürecine tabi olan unsur veya teçhizatı kapsar. Aynı seriye ait olsa dahi başka unsurları veya teçhizatı kapsamaz. Ancak, bir grup unsur veya teçhizatın tek bir onay sürecine tabi olduğu hallerde ilgili onay belgesi gruptaki bütün bileşenleri kapsar.

   (3) Onay belgesi belirli bir unsur veya teçhizatın bir gemiye yerleştirilmesiyle ilgili olması halinde gemi, belgede usulüne uygun olarak tarif edilir.

   Doğrulama belgesi

   Madde 46 - (1) İlgili seri prototipi, ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde belirlenen özelliklere ve işleyiş kurallarına uyulmasını doğrulamak amacıyla yapılan kontroller, denemeler ve provalardan olumlu sonuç alınarak geçtikten sonra geminin unsurları veya teçhizatının doğrulanmış olduğu beyan edilir.

   (2) Doğrulama belgesi, prototiple aynı nitelikteki bütün unsurlar ve teçhizat serisini kapsar ve geçerliliği belgede yer alan kullanım özelliklerine tabi olur.

   Doğrulama belgelerinin geçerlilik süresi

   Madde 47 - (1) Doğrulama belgeleri aşağıda belirtilen hallerde geçerliliğini kaybeder.

   a) Belgede yazılı olan geçerlilik süresinin dolması.

   b) Ulusal mevzuatta veya uluslararası sözleşmelerde belirlenen doğrulama şartlarının belgenin geçerlilik süresi içinde önemli derecede tadil edilmesi.

   c) Doğrulanmış ürünün niteliklerinde önemli bir değişiklik olması.

   (2) Bu durumlardan herhangi birinde, yeni bir doğrulama sürecine yeni bir prototip sunularak yeni veya tamamlayıcı geçerli doğrulama beyanı alınması gerekir.

   (3) Doğrulama belgesi seriye ait herhangi bir unsur veya teçhizatın gemiye teslim edildiği, monte edildiği veya takıldığı esnada geçerli olmalıdır. Ancak, inşa edilmekte olan gemilerde söz konusu belge, omurganın yerleştirildiği tarihte de geçerli olmalıdır. Her durumda, doğrulama belgesi, doğrulanmış unsurun veya teçhizatın yerleştirileceği ve kullanılacağı geminin grubunu, sınıfını ve büyüklülüğünü kapsar.

   Unsurların ve teçhizatın hizmet süresi

   Madde 48 - (1) Özellikleri nedeniyle sınırlı kullanım süresi olan ve dolayısıyla son kullanma tarihi taşıyan unsurlar ve teçhizat o tarihten sonra gemide tutulmaz, derhal karaya çıkarılır veya imha edilir.

   (2) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak gemiye yerleştirilen unsurlar ve teçhizatın geri kalanı, yeterli durumda kalmaları şartıyla ve ulusal mevzuatın veya uluslararası sözleşmelerin ilgili kurallarında aksi öngörülmedikçe, gerekli doğrulama beyanının geçerlilik süresi ne olursa olsun sınırsız sürede kullanılabilir.

   Diğer gemilerden gelen unsurlar ve teçhizat

   Madde 49 - (1) Bir başka Türk gemisinden gelen unsurlar veya teçhizat aşağıda yer alan koşulların varlığı halinde gemiye konulabilir.

   a) Doğrulama belgesinin geçerli olmaya devam etmesi.

   b) Doğrulama belgesinin söz konusu unsur veya teçhizatın yerleştirileceği geminin grubu, sınıfını ve büyüklüğünü de kapsaması.

   c) Unsur veya teçhizatın, tahsis edildiği hizmeti etkili şekilde yapmak üzere uygun bakım durumunda olması.

  YEDİNCİ BÖLÜM :Diğer Denetimler ve Kontroller

   Türk limanlarına uğrayan yabancı gemilerin denetimi

   Madde 50 - (1) Türk limanlarında yabancı gemilerin denetimi kendi mevzuatına tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin 54 üncü ve 55 inci maddeleri yabancı gemilerin denetiminde de uygulanır. Bu Yönetmeliğin Birinci Kısım İkinci Bölümde yer alan hükümleri tamamlayıcı olarak geçerlidir.

   Muaf tutulmuş olan gemilerin denetimi

   Madde 51 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından muaf tutulmuş olan fakat daha sonra bu Yönetmelik kapsamındaki hizmetlere tahsis edilen bütün gemiler, yenileme denetimlerine ve gemilerin gruplarına, sınıflarına, boyutlarına ve inşa tarihlerine tekabül eden belgelerin düzenlenmesi işlemlerine tabi olurlar.

   Uzun süre hareketsiz duran gemilerin denetimi

   Madde 52 - (1) İdare tarafından belirlenen sürenin ötesinde hizmet dışında kalmış olan gemiler, bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen yenileme denetimlerine tabi tutulur ve denetimler sonucunda, gemilerin gruplarına, sınıflarına, boyutlarına ve inşa tarihlerine tekabül eden yeni belgeler verilir.

   Gemilerin sökülmesinin ve hurdaya ayrılmasının kontrol edilmesi

   Madde 53 - (1) Gemilerin sökülüp hurdaya ayrılması süreci ve ayrıca geminin batırılması amacıyla yapılan işlemler, ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen özel müsaadeler, denetimler ve kontrollere tabi olurlar.

   (2) Bu işlemlere başlamadan önce hurdaya ayırma halinde gemi maliki, geminin sökülmesi halinde gemi maliki ve ilgili tersane, bölge müdürlüğünden denetim talep etmekle yükümlüdürler. Bu denetim, deniz emniyetini veya deniz ortamını tehlikeye sokmaksızın işlemleri gerçekleştirmek için gerekli olduğu ölçüye kadar gemide petrol, gaz veya sair kalıntı veya atıklar bulunmadığını teyit etmek üzere bir denetim görevlisi tarafından yapılır.

  ÜÇÜNCÜ KISIM : Gemilerin Alıkonulması, İhlaller ve Cezalar

  BİRİNCİ BÖLÜM : Gemilerin Alıkonulması

   İdarenin gemileri alıkoyma yetkisi

   Madde 54 - (1) Ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde öngörülen durumlarda, deniz emniyetini ve denizde kirlenmenin önlenmesini sağlamak amacıyla idari tedbir olarak geminin alıkonulması yoluna gidilir.

   Alıkoyma prosedürü

   Madde 55 - (1) Liman başkanlığı, alıkoyma tedbirinin hangi olgulara ve durumlara dayandığını kısaca belirterek ve olası sorumlu kişileri tespit ederek, alıkoyma işlemlerini başlatma talimatını verir.

   (2) Bu talimatta, ilgili tarafa, üç iş günü içinde kendi iddialarını ortaya koyma ve delil veya kanıtlar öne sürme hakkına sahip olduğu da bildirilir. Liman başkanlığının, re'sen veya talep üzerine karar vermesi halinde kanıtlar, incelenmesi için en fazla beş iş günü açık tutulur.

   (3) Bu süreler dolduktan sonra, duruma göre en fazla iki çalışma günlük ilave süre içinde liman başkanlığı geminin kesin olarak alıkonulması veya geçici alıkoymanın kaldırılması talimatını verir. Geminin kesin olarak alıkonulması halinde ilgili taraf, azami on beş iş günü içinde İdareye itiraz edebilir. İtiraz alıkoymayı durdurmaz.

   İstisnalar ve garantiler

   Madde 56 - (1) Geminin, kesin olarak alıkonulması halinde limandan ayrılması yasaktır. Deniz emniyetine veya deniz ortamına ciddi bir tehlike arz etmemek ve liman başkanlığınca müsaade edilmek şartıyla, uygun tersaneye veya atölyeye ulaşmak için zorunlu olan seferler istisnai olarak yapılabilir.

   (2) Baş denetim görevlisince hazırlanan raporda, geminin denize elverişli olması için talep edilen onarımlar, tedarikler veya diğer tedbirlerin usulünce gerçekleştirilmiş oldukları beyan edilmedikçe liman başkanlığı, geminin kesin alıkoyma tedbirini kaldırmaz.

   (3) Kesin alıkoymaya yol açmayan geçici alıkoyma hallerinde, denetim esnasında belirlenmiş olan noksanların belgelerde belirtilen azami süre içinde giderilmesi şartıyla ilgili belgelere geminin bırakılmış olduğuna dair şerh verilir.

   (4) Geminin bir unsuru veya teçhizatı düzgün işleyiş için uygun durumda değil ve fakat deniz emniyeti veya deniz ortamında kirlenmenin önlenmesi yönünden bunun ciddi bir sakıncası yoksa liman başkanlığı, unsurun veya teçhizatın onarılması veya değiştirilmesi için bir süre tanıyarak, geminin alıkoyma tedbirini uygulamayabilir. Onarım veya değiştirme yapılıncaya kadar, söz konusu unsur veya teçhizata bağlı olan hizmetlerin kullanılması yasak olup uygun olması halinde, belge üzerine şerh düşülür.

   (5) Geminin alıkonulma süresi, tespit edilen aykırılıkları düzeltmeye yönelik tedbirlerin uygulanması süresini geçemez.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhlaller ve Cezalar

   İhlaller ve cezalara ilişkin mevzuat

   Madde 57 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine uyulmaması durumunda, 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuatta belirtilen idarî ve cezaî müeyyideler uygulanır.

   Cezalar ve diğer tedbirler

   Madde 58 - (1) Bu Yönetmelik kurallarının ihlali durumunda idarî ve cezaî müeyyide uygulanması, bu Yönetmelikte öngörülen alıkoyma tedbirlerine ve ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına halel getirmez.

  DÖRDÜNCÜ KISIM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Yetkilendirilmiş kuruluşlar

   Madde 59 - (1) İdare, gemilerin belgelendirilmesi ve denetim faaliyetlerinin yapılması görevini ilgili mevzuat çerçevesinde yetkilendirilmiş kuruluşlara devredebilir.

   Küçük teknelerin denetimi

   Madde 60 - (1) Küçük teknelerin inşa denetimi ve bütün küçük teknelerin hizmet süresi denetim faaliyetleri kendi ulusal mevzuatına tabidir.

  Belgeler ve dokümanlar listesi

   Madde 61 - (1) Bir Türk gemisinin veya bir işleticinin ulusal mevzuata veya uluslararası sözleşmelere uygun durumda olduğunu ve geminin tahsis edildiği hizmetleri yerine getirmek için denize elverişli olduğunu tespit eden, bu Yönetmelikte yer alan başlıca belgeler ve dokümanlar Ek-1'de belirtilmiştir. İdare, ulusal mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde meydana gelebilecek değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, belgeler ve dokümanlar listesini değiştirmeye yetkilidir.

   Kazanılmış haklar

   Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İdarece istihdam edilmiş olan gemi denetim görevlilerinin kazanılmış hakları saklıdır.

   Yürürlük

   Madde 62 - (1) Bu Yönetmeliğin;

   a) 12 nci ve 13 üncü maddeleri 1/1/2008 tarihinde,

   b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

   yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 63 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  Eki görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100