Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜKLER KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 12/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26492

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin göreve alınması ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, atanma ve özlük haklarını, çalışma usul ve esasları ile denetlenenlerin sorumluluklarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci, 9 ncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığı,

   b) Bakan: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

   c) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

   ç) Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

   d) Genel Müdürlük: Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğünü,

   e) Genel Müdür: Gümrükler Kontrol Genel Müdürünü,

   f) Başkanlık: Kontrolörler Başkanlığını,

   g) Başkan: Kontrolörler Başkanını,

   ğ) Kontrolör: Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Başkontrolör, Kontrolör ve Stajyer Kontrolörünü,

   h) Stajyer Kontrolör: Yetkili ve yetkisiz Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörünü,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim

   Görev merkezi

   Madde 5 - (1) Kontrolörlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, iş yoğunluğuna göre Genel Müdürün onayı ile İstanbul ve İzmir'de grup merkezi oluşturulabilir ve aynı usulle kaldırılabilir.

   2) Gruplarda görevlendirme yapılırken Kontrolörlerin istekleri de göz önünde bulundurulur. Ancak yeterli istek bulunmaması veya kamu yararı gözetilerek yapılacak idari tasarrufların söz konusu olması durumunda, Genel Müdür takdir yetkisini kullanarak görevlendirme yapar. Grup merkezinde Başkana yardımcı olmak üzere Başkanın teklif edeceği bir Kontrolör Genel Müdürün onayı ile Grup Başkanı olarak görevlendirilebilir.

   Başkan

   Madde 6 - (1) Kontrolörler doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Kontrolörlerin yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere Genel Müdürün onayı ile bir Başkontrolör Başkan olarak görevlendirilir.

   (2) Gerekli görülen hallerde Başkana yardımcı olmak üzere, Başkanın teklif edeceği yeterli sayıda Kontrolör Genel Müdürün onayı ile bir yıl süreyle Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

   Başkanın görev ve yetkileri

   Madde 7 - (1) Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

   (a) Genel Müdürlükten alınan Onaylar üzerine; teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işler için Kontrolörleri görevlendirmek, Kontrolörlerin çalışmalarını düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

   (b) Kontrolörlerce soruşturma izni istenilen ve el konulan işler konusunda gerekli incelemeleri yaparak, Genel Müdüre sunmak ve alınacak talimata göre gereğini yerine getirmek,

   (c) Gümrük ve Muhafaza Başmüdürleri ile Müsteşarlığın Müşterek Kararnameyle atanan memurları hariç olmak üzere 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uyarınca; Kontrolörler tarafından istenilen onayın alınmasını sağlamak,

   (ç) Yıllık çalışma programları düzenlemek, uygulanmasını sağlamak ve izlemek, Genel Müdürlük ve ilgili diğer birimlerden gelen talepler ile geçmiş yıl denetim sonuçlarını göz önünde tutarak risk analizlerine dayalı sonradan kontrol yıllık planı hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak,

   (d) Kontrolörlerce düzenlenen raporları usul ve esas yönünden incelemek, eksiklerin giderilmesini sağlamak ve ilgili mercilere göndermek, gerek duyulması halinde raporlara ait verileri veri bankaları ve ilgili diğer birimlere aktarmak ve izlemek,

   (e) Kontrolörlerin çalışmalarına ilişkin yöntem geliştirilmesi, uygulama birliğinin sağlanması ve verimliliğin artırılması için gerekli çalışma ve düzenlemeleri yapmak,

   (f) Stajyer Kontrolörlüğe giriş, yetki ve yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak, Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmelerine ilişkin programları düzenlemek ve uygulanmasını sağlamak,

   (g) Başkan Yardımcılarının görev ve yetkilerini belirlemek,

   (ğ) Genel Müdür tarafından verilen benzeri işleri yapmak.

   Büronun görev ve sorumlulukları

   Madde 8 - (1) Genel Müdürlük onayına istinaden Başkanın emrinde, yeterli sayıda büro müdürü, şef, memur ve diğer görevlilerden oluşan bir büro kurulur.

   (2) Büro, Başkan tarafından verilecek talimatlar ve yapılacak işbölümü çerçevesinde kayıt, dosya ve yazışma işlemlerini süresinde ve düzgün olarak yürütmek, yazıların gönderilmesini sağlamak, gelen yazı ve belgeleri ilgililere ulaştırmak, kırtasiye gereksinimini karşılamak, Kontrolörlerden gelen rapor ve yazıların Başkana intikalini sağlamak, Başkanın havalesine göre yazıları ilgili mercilere göndermek, işlemleri biten evrak ve dosyaları düzenli biçimde saklamak, hakediş belgelerini inceleyerek bütçe ve tahakkuka ilişkin işlemleri ve Başkan tarafından verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.

   (3) Büronun idaresinden büro müdürü ve şefleri sorumludur.

   (4) Büroda çalışanlar; görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, her çeşit belge, evrak, rapor ve yazıları Başkanın izni olmaksızın hiçbir merci veya kişiye gösteremez, veremez ve açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörler

  Kontrolörlerin görev ve yetkileri

   Madde 9 - (1) Kontrolörler Genel Müdüre bağlı olup, aşağıda sayılan görev ve yetkilere sahiptirler;

   a) Gümrük Müsteşarlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bunların denetimi altında bulunan kuruluşların faaliyet ve işlemlerine ilişkin olarak; Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Bakanlar Kurulu Kararı, Tüzük ve Yönetmeliklerle Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü görev ve yetki alanına giren konularda teftiş, inceleme, denetim ve soruşturma yapmak,

   b) Gümrük Kanunu ile buna dayanılarak çıkarılan karar, tüzük ve yönetmeliklerin Kontrolörlere verdiği görevleri yerine getirmek,

   c) Kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması görevlerini yerine getirmek amacıyla, gümrük kapı ve bölgelerinde, serbest bölge ve yerler ile antrepolarda ve iç gümrük sahalarında doğrudan, diğer yer ve sahalarda gerektiğinde ilgili kuruluşlarla işbirliğinde bulunarak, kaçakçılar hakkında soruşturma yapmak, usulüne uygun olarak yetkili birimlerle birlikte arama yapılmasını ve kaçak eşyaya el konulmasını sağlamak, Hazine haklarını koruyucu önlemler almak,

   ç) Genel Müdürlükçe verilecek işler ile inceleme ve soruşturma sırasında bilgi sahibi oldukları, suç oluşturan konularda ilk incelemeyi müteakip durumu ivedi olarak Başkanlığa bildirmek ve alınacak talimata göre işlem yapmak,

   d) Gümrük işlemlerinin daha iyi yürütülmesini sağlamak bakımından alınmasını gerekli gördükleri önlemler ile Müsteşarlığı ilgilendiren mevzuat konusundaki görüşlerini bildirmek,

   e) Genel Müdürlükçe yapılacak programlar veya alınacak onaylar çerçevesinde gümrük mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat esas alınarak gümrüklerce tahsil edilen vergi ve fonların tahsili ile diğer yükümlülükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü defter belge ve verilerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi çerçevesinde sonradan kontrolünü yapmak ve gerektiğinde soruşturmasını yapmak,

   f) Gerekli hallerde görevlendirileceği konularda yurtdışında inceleme, araştırma yapmak ve çalışmalara katılmak,

   g) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri yapmak.

   Görevden uzaklaştırma

   Madde 10 - (1) Kontrolörler, denetleme ve soruşturma sırasında; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nun 17 nci maddesinde yer alan suçları işledikleri belirlenen ve/veya kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ila 145 inci maddeleri hükümleri uyarınca görevden uzaklaştırılmalarını teminen Genel Müdürlüğe teklifte bulunurlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş ve Atanma

   Kontrolör olma koşulları

   Madde 11 - (1) Kontrolör olabilmek için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve 14 üncü maddesinde belirtilen giriş sınavında başarılı olmak zorunludur. Giriş sınavını kazananlar önce Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Stajyer Kontrolörü olarak atanırlar.

   Giriş sınavı koşulları

   Madde 12 - (1) Kontrolörlük giriş sınavına katılabilmek için;

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

   b) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibarıyla denkliği Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu veya yetkili kılınacak merciler tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

   c) Sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,

   ç) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen KPSS taban puanını almış ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) belirlenen asgari sayıda soruya doğru cevap vermiş olmak, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarda Müsteşarlığın belirlediği şartları taşımak,

   d) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

   e) Yapılan inceleme ve araştırmada; sicil, tutum ve davranış yönünden Kontrolörlük yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,

   şartları aranır.

   (2) Sınav Komisyonu, giriş sınavına müracaat edecek adaylar için KPSS sınavı taban puanı ve yabancı dilde asgari doğru cevap sayısına ilaveten asgari puan sınırlaması getirebilir.

   (3) Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağrılır. Giriş sınavı sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

   Giriş sınavı başvuru işlemleri

   Madde 13 - (1) Giriş sınavına katılmak isteyenler; Yüksek Öğrenim Kurumu Diploma veya Bitirme Belgesi aslı veya onaylı sureti, KPSS sınav Sonuç Belgesi aslı, geçerli Kimlik Belgesi aslı ve fotoğraflı Aday Formu ile Başkanlığa müracaat ederler.

   (2) Aday formunda; adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğretim kurumu ve 64 üncü madde hükmü uyarınca çıkarılan yönergede gerekli görülen diğer bilgiler bulunur.

   (3) Bu sınava girme şartlarını taşıyan geçerli başvuru sahibi adaylara sınava giriş belgesi verilir.

   (4) Sınav Komisyonu, giriş sınavı için başvuran adayların KPSS numaralarını, ad ve soyadlarını ve KPSS puanlarını yazılı veya elektronik ortamda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne bildirir. Adayların KPSS Sonuç Belgelerinde silinti veya kazıntı yoluyla ya da başka tekniklerle değişiklik yapıldığının belirlenmesi durumunda, Sınav Komisyonunca sorumlular hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

   Giriş sınavı

   Madde 14 - (1) Giriş Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.

   (2) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan koşulları taşıyanlar giriş sınavının yazılı kısmına girmeye hak kazanırlar. Giriş sınavı iki veya daha fazla günlük gazetede ilk sınav tarihinden en az bir ay önce olmak üzere asgari iki defa yayınlanır.

   (3) Yazılı sınavı kazananlardan, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde sayılan koşulları taşıyanlar giriş sınavının sözlü kısmına girmeye hak kazanırlar.

   Sınav yerleri

   Madde 15 - (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde, yazılı sınavda başarı gösterenlerin sözlü sınavı Ankara'da yapılır.

   (2) Yazılı sınava girmeyenler ve yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

   Giriş sınav komisyonu

   Madde 16 - (1) Kontrolörlüğe giriş sınav Komisyonu Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Sınav Komisyonu Genel Müdürün başkanlığında, Başkan ve üç Kontrolörden oluşur. Ayrıca, Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

   Giriş sınavı esasları

   Madde 17 - (1) Yazılı sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra mühürlü zarf içine konulur ve Komisyon tarafından saklanır.

   (2) Yazılı sınavlarda, Başkanca görevlendirilen Kontrolörler gözetim yaparlar. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra, kapalı ve mühürlü olduğu anlaşılan soru zarfları açılarak sorular yazdırılır veya sınav komisyonunca hazırlanan soru kağıtları dağıtılır.

   (3) Sınavlar sonunda toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla saptanır ve bilahare okunmak üzere Sınav Komisyonu tarafından saklanır.

   Sınav konuları

   Madde 18 - (1) Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıdaki konulardan yapılır.

   a) Maliye grubu (Genel Maliye Teorisi, Bütçe, Kamu Giderleri, Türk Vergi Sistemi),

   b) Ekonomi grubu (Genel Ekonomi Teorileri, Para Banka ve Kredi, Dış Ticaret Politikaları, Uluslararası Ekonomi, İşletme Ekonomisi),

   c) Hukuk grubu (Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Şirketler Hukuku),

   ç) Muhasebe grubu (Genel Muhasebe, Envanter ve bilanço, Mali Tablolar Analizi ve Ticari hesap),

   d) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca).

   (2) Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda, yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) önceden belirlenen asgari doğru cevap sayısına ulaşan adaylar giriş sınavında yabancı dil sınavından muaf tutulabilirler.

   Yazılı sınavın başarılması

   Madde 19 - (1) Yazılı sınavı başarmış olabilmek için her bir sınav grubundan alınan notların 50 den aşağıda ve sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65 ten aşağı olmaması gerekir.

   Sözlü sınav

   Madde 20 - (1) Yazılı sınavı kazananlar kendilerine gönderilecek bir yazı ile sözlü sınava çağrılırlar.

   (2) Bu adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgelerin aslı veya noterlikçe onaylı sureti istenir;

   a) Nüfus Cüzdanı veya Kurumca onaylı sureti,

   b) 2 adet vesikalık fotoğraf,

   c) Sabıka kaydı olmadığına dair yazılı beyan,

   ç) Kendi el yazısı ile özgeçmişi.

   (3) Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler.

   (4) Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenir;

   a) Sağlık durumunun görevini devamlı olarak yapmaya engel olmadığına dair yazılı beyan,

   b) Askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan.

   (5) Sözlü sınavda adayların zeka, kavrayış, intikal sürati, anlatım yeteneği ve kurumu ve kariyer mesleği olan Kontrolörlüğü temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

   (6) Sözlü sınavın başarılı sayılabilmesi için bu sınavdan alınan notun 70 ten aşağı olmaması gerekir.

   (7) Yanlış bilgi ve belge verenlerin yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere; sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmaz.

   Giriş sınavı notları

   Madde 21 - (1) Kontrolörlüğe Giriş sınavında notlar, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puan esasına göre belirlenir.

   Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

   Madde 22 - (1) Kontrolörlüğe Giriş sınavı notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

   (2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, başarı sıralamasına göre, asıl olarak kazanan aday sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenebilir.

   (3) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla saptanır ve yukarıdaki esaslar doğrultusunda ataması yapılacaklara Müsteşarlıkça gerekli duyuru yapılır.

   Sınava tekrar girebilme

   Madde 23 - (1) Adaylar giriş sınavına en fazla iki defa katılabilirler. Daha önce Kontrolörlük giriş sınavına iki kere katılıp kazanamamış olanlar, giriş sınavına tekrar kabul edilmezler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Stajyer Kontrolörlerin Yetiştirilmesi

   Yetiştirmede gözetilecek amaçlar

   Madde 24 - (1) Stajyer Kontrolörlerin yetiştirilmesinde;

   a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

   b) Görev ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetleme ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

   c) Bilimsel çalışma, araştırma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığını kazandırmak,

   ç) Yabancı dil bilgilerini geliştirmek,

   d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

   esaslarına uyulur.

   Yetiştirme programı

   Madde 25 - (1) Stajyer Kontrolörler en az 3 yıllık staj döneminde;

   a) Kontrolörlük görev ve yetki alanına giren; denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim düzenlenmesi,

   b) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için program hazırlanması ve uygulanması,

   c) Görevlerini bilgisayar programları aracılığıyla yapabilecek bilgi ve becerilerin kazandırılması,

   ç) İnceleme ve soruşturma usulleri ile mevzuat tatbikatının Kontrolörler refakatinde sağlanması,

   d) 18 Aylık sürede; hizmet içi eğitim sırasında aldıkları notlar refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörler tarafından düzenlenen gizli görüş belgesinde kayıtlı notların ve dönem sonunda yapılan yetki sınavında alınan notların değerlendirilerek başarılı olanlara, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile re'sen inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilmesi, başarısız olanların durumlarının her 2 ayda yeniden değerlendirilmesi, bu sürenin hiçbir şekilde 2 yılı geçmemesi,

   e) Yetkili dönemde soruşturma, inceleme ve bilimsel araştırma yaptırılması,

   şeklinde yetiştirilirler.

   (2) Yetiştirme ile ilgili program Başkan tarafından hazırlanıp Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

   Gizli görüş belgesi

   Madde 26 - (1) Stajyer Kontrolörler hakkında, refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörlerce refakat dönemi sonunda mesleki başarılarına ve kişisel davranış ve durumlarına ilişkin gizli görüş belgesi düzenlenir. Bu belgenin şekli ve esasları bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesinde belirtilen Yönerge ile belirlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

   Yeterlik sınavı

   Madde 27 - (1) Stajyer Kontrolörler üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme dönemi geçirirler ve bu dönem sonunda başarılı bulunanlar yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Sınav bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre seçilen komisyon tarafından yapılır.

   Yeterlik sınavı konuları

   Madde 28 - (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konulardan yapılır:

   a) Gümrük mevzuatı ve uygulaması,

   b) Denetleme usulleri,

   c) Soruşturma usulleri.

   Yeterlik sınavı notu

   Madde 29 - (1) Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notları ile üç yıllık staj dönemindeki yetiştirme genel notunun ortalamasından meydana gelir.

   (2) Tam not, yetiştirme genel notu ile yazılı sınavda ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 dür.

   (3) Yetiştirme genel notunun unsurları aşağıda belirtilmiştir:

   a) Refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin verdikleri görüş bildirimlerinde yer alan değerlendirme notlarının ortalaması,

   b) Hizmet içi eğitim veya seminer sonunda yapılacak sınavlarda alınacak notların ortalaması,

   c) Gerek Başkanlıkça gerekse Stajyer Kontrolörün kendisince seçilen görevle ilgili konularda yapılan inceleme ve araştırmalara verilen notların ortalaması,

   ç) Yetkili Stajyer Kontrolörlerinin yaptıkları inceleme ve soruşturmalar sonucunda düzenledikleri raporlara Genel Müdür ile birlikte Başkan tarafından verilen not.

   (4) Bu notlar 100 tam puan üzerinden verilir.

   (5) Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

   a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 50 den ve ortalamasının 60 tan,

   b) Sözlü sınav notunun 60 tan,

   c) Yetiştirme genel notu, yazılı not ortalaması ve sözlü not ortalamaları toplamının üçe bölünmesinden elde edilen notun 60 tan,

   aşağıda olmaması gerekir.

   Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

   Madde 30 - (1) Yeterlik sınavını kazanamayan veya zorunlu neden olmadan sınava girmeyenler Müsteşarlık teşkilatında durum ve derecelerine uygun görülecek başka bir göreve atanırlar.

   Yeterlik sınavından önce görevden çıkarılma

   Madde 31 - (1) Stajyer Kontrolörlerden, mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikler ile bağdaşmayacak durum ve davranışları saptananlar ile geçirdiği eğitim ve refakat dönemlerinde girdikleri; eğitim ve refakat bitirme sınavları ile yetki sınavlarının birlikte değerlendirilmesi sonucunda Kontrolörlük mesleğini başaramayacakları anlaşılanlar Başkanın teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşü üzerine yeterlik sınavı beklenmeksizin Müsteşarlıkça durum ve derecelerine uygun görülecek başka bir göreve atanırlar.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Güvence

   Kıdem esası ve yükselme

   Madde 32 - (1) Kontrolörlük kıdemine esas süre, Stajyer Kontrolörlükte, Kontrolörlükte, Kontrolörlük sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli-ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

   (2) Kontrolörlük kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; atanma tarihleri farklılığına bakılmaksızın Stajyer Kontrolörler açısından giriş sınavındaki, Kontrolörler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

   (3) Başkontrolörler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başkontrolörlüğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için Kontrolörlük kıdemi esas alınır. Kıdem sıralamasında Başkontrolörler, Kontrolörlerden önce gelir.

   (4) Başkontrolörlüğe yükselmede, mesleki kıdem ve Başkanlıkta en az 10 yıl çalışmış olma şartı aranır.

   (5) Protokol, temsil ve yurt dışına bilgi, görgü, mesleki konularda inceleme ve araştırma amacıyla gönderilme, her türlü özlük ve sosyal hakların verilmesinde ve Başkanlığın diğer çalışmalarında, mesleki başarı ile kişisel hal ve durum da göz önünde bulundurulur.

   Güvence ve Kontrolörlüğe geri dönme

   Madde 33 - (1) Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kontrolörler kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin yürütülmesi açısından görevde kalmalarında sakınca olduğuna dair kesinleşmiş yargı kararı veya sağlık kurulu raporu olmadıkça görevden alınamaz, başka görevlere atanamazlar. Ancak, 44 üncü maddede belirtilen hususlara uymayanlar hakkında en az üç kişilik komisyon tarafından yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda düzenlenecek rapora göre işlem yapılır.

   (2) Yeterlik sınavını müteakip Kontrolörlük unvanını kazandıktan sonra devlet memuru statüsünde başka bir göreve naklen ayrılanların Kontrolörlüğe tekrar kabulleri gerekli nitelikleri taşımaları kaydıyla Başkanın teklifi, Genel Müdürün uygun görüşü ve Müsteşarın onayına bağlıdır.

   (3) Tekrar Kontrolörlüğe atananların kıdemi bu Yönetmeliğin 32 nci maddesi çerçevesinde belirlenir.

   Yurt dışına gönderilme

   Madde 34 - (1) Kontrolörler mesleki uzmanlıklarını geliştirmek, bilgi ve görgülerini artırmak, mesleki konularda inceleme ve araştırma yapmak, deneyim ve bilgi edinmek üzere Başkanın önerisi ve Bakanın Onayı ile bir yıl süreyle yurt dışına gönderilebilirler. Başkan ve Başkan Yardımcılığı yapanlar mesleki konularda inceleme araştırma yapmak üzere üç aya kadar süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çalışma Düzeni

   İş bölümü

   Madde 35 - (1) Kontrolörler ilke olarak müstakil görev yaparlar. Başkanın gerekli gördüğü durumlarda ya da işin gereği olarak komisyon ve/veya ekip halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve Kontrolörler arasındaki koordinasyon en kıdemli Kontrolörce sağlanır. Komisyon ve/veya ekip olarak düzenlenecek raporlarda karşı görüş varsa bu karşı görüş yazısı rapora eklenir. Başkanlıkça rapor değerlendirilerek sunulur.

   Görev devri

   Madde 36 - (1) Kontrolörler kendilerine verilen görevleri; aktüalitesini yitirmeden, en az gider ve en yüksek verim esasına göre ve bizzat sonuçlandırmakla yükümlüdürler. Görevin iadesi veya devir zorunluluğu doğarsa, ellerindeki işleri Başkandan izin alarak iade edebilir veya devredebilirler.

   (2) Ancak, bu devir işleminin gerçekleşmesi için Kontrolörün görevi başından uzun süreli ayrı kalmasını gerektiren durumların ortaya çıkması, başka göreve atanma, uzun süreli sağlık sorunları, yurt dışına eğitim ve benzeri amaçlarla gidilmesi hallerinde veya Başkanlıkça işin niteliği, süreci ve objektif kıstaslar göz önünde bulundurularak yapılacak değerlendirme sonucu görülen lüzum üzerine işin devredilmesi mümkündür.

   (3) İşin devri gerektiğinde, üç nüsha "devir notu" düzenlenir. Devir notunda, işin konusu, yapılan işler aşamaları itibariyle ayrıntılı olarak belirtilir. İşle ilgili belgeler listesiyle devir notuna eklenir.

   Haberleşme

   Madde 37 - (1) Kontrolörler görevleriyle ilgili konularda resmi ve özel tüm kuruluş ve kişilerle yazışma talimatları çerçevesinde doğrudan haberleşirler.

   (2) Başbakanlık, Bakanlıklar ve Müsteşarlık merkez teşkilatı ile yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

   Başlama ve ayrılış bildirimi

   Madde 38 - (1) Kontrolörler, görevli gittikleri yerlere varışlarını ve ayrılışlarını Başkanlığa bildirirler. Bildirişlerin usul ve esasları bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak yönergede belirlenir.

   Dosya düzeni

   Madde 39 - (1) Kontrolörler yazdıkları rapor ve yazıların ekleriyle beraber birer nüshasını ve Başkanlıktan gönderilen yazıları özel dosyalarında saklarlar.

   İş cetveli

   Madde 40 - (1) Her Kontrolör, kendisine verilen bütün işlerini aylık iş cetveline kaydeder. Re'sen el konulan işler derhal Genel Müdürlüğe bildirilir ve işin kendisine verilmesi halinde iş cetveline kaydedilir.

   (2) İş cetveli iki nüsha olarak düzenlenir. İş cetvelinin ilk nüshası Çalışma ve Hakediş Cetveli ile birlikte Başkanlığa gönderilir, diğeri de Kontrolörde kalır.

   (3) İş cetvellerine kaydedilen işlere sıra numarası verilmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmeliğin 64 üncü maddesi uyarınca çıkarılacak yönergede düzenlenir.

   (4) Verilen iş sonuçlandırıldığında iş cetvelinden çıkartılır ve yazılan raporların sayı ve günü bu cetvelde gösterilir.

   (5) İşin bir başka Kontrolöre devredilmesi halinde de aynı işlem yapılır.

   Turne esası ve bölgeleri

   Madde 41 - (1) Kontrolörlerin çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süresi, yıllık iş durumuna göre belirlenir. Verilen iş bitirilmeden turneden dönülemez.

   (2) Acele ve önemli işlerde turne sürelerine bağlı kalınmaksızın Genel Müdür tarafından ayrıca görev verilebilir. İnceleme ve soruşturma ile stajyerlik döneminde turne esaslarına bağlı kalınmaz.

   (3) Turne bölgeleri, 22/5/2004 tarihli ve 25469 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik dikkate alınarak Başkan tarafından belirlenir.

   Turne programları

   Madde 42 - (1) Turne programları Başkan tarafından hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur. Bu programlar, Kontrolörlerin gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri kapsar.

   Merkez emri

   Madde 43 - (1) Turne bölgeleri saptanırken Kontrolörlerden hangisinin merkez emrinde kalacakları da belirlenir.

   (2) Merkez emrinde bulunan Kontrolörler, bölge ile kayıtlı olmaksızın verilecek her türlü görevi yerine getirirler.

   Kontrolörlerin uyacakları hususlar

   Madde 44 - (1) Kontrolörler, mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar.

   (2) Ayrıca Kontrolörler; 

   a) İşin niteliğinin ivedi bir önlem alınmasını ya da Hazine haklarının korunmasını gerektirdiği durumlar dışında, idari işlere karışamaz ve yürütme nitelikli emir veremezler.

   b) İnceledikleri belge ve defterlerde, işlemlerin denetlendiğini gösterir gün ve imza dışında açıklama ve düzeltme yapamazlar.

   c) İnceleme ve soruşturma için gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve öğrendikleri sırları açıklayamazlar.

   ç) İnceleme ve soruşturmalarda; görevliler, iş sahipleri, şüpheli ve tanıklarla yansızlıklarından kuşku uyandıracak biçimde ilişki kuramazlar.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Rapor Düzeni

   Genel esaslar

   Madde 45 - (1) Kontrolörler yaptıkları denetim, soruşturma veya inceleme sonucunda aşağıda belirtilen rapor çeşitlerinden bir veya birkaçını düzenlerler.

   a) Ön inceleme raporu

   b) Soruşturma raporu

   c) İnceleme raporu

   ç) Teklif raporu

   d) Cevaplı rapor

   e) Genel teftiş raporu

   (2) Kontrolörler tarafından düzenlenen raporlarda; Başkanlıkça her bir Kontrolör için belirlenecek bir kod numarası ile başlayan, yetkili olarak çalışmaya başladıkları tarihten meslekleri süresince teselsül eden ikinci bir sayı ve her takvim yılı başından yıl sonuna kadar devam eden üçüncü bir sayıdan meydana gelen üçlü bir sayı sistemi kullanılır.

   (3) Müşterek yürütülen işlerde düzenlenen raporlara her Kontrolörün sayısı kıdem sırasına göre verilir. Kontrolörler iş cetveli ve rapor kayıt defterlerine kendi müteselsil sayılarını verirler.

   Ön inceleme raporu

   Madde 46 - (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yapılan soruşturmalar sonucunda Ön İnceleme Raporu düzenlenir.

   (2) Ön İnceleme Raporu'nda; soruşturma konuları, işlenen suçun unsurları ile sonuçlar hakkında hangi kanun hükümlerine göre kovuşturma yapılması gerektiği, suçun saptanıp saptanmaması durumlarına göre soruşturma izni verilmesi veya soruşturma izni verilmemesi mütalaasında bulunulur.

   (3) Düzenlenen Ön İnceleme Raporu asılları, gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

   Soruşturma raporu

   Madde 47 - (1) Ön İnceleme Raporuna bağlanması gerekmeyen tahkikat sonucunda, soruşturma raporu düzenlenir.

   (2) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda yazılı suçlarla, irtikap, rüşvet ve zimmete para geçirme, kaçakçılık, resmi ihale ile alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten dolayı yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen raporların asılları gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

   (3) Gerektiğinde rapor asıllarının doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi konusunda Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı üzerine düzenleme yapılabilir.

   İnceleme raporu

   Madde 48 - (1) İnceleme raporu;

   a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genelgelerde ve bunların uygulamasında görülen aksaklıkların düzeltilmesi yollarıyla, tavsiye olunan hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve öneriler,

   b) Denetimde cevaplı rapora bağlanmasına gerek görülmeyen durumlar ve konular,

   c) Müsteşarlıkça inceleme yaptırılan çeşitli konulara ilişkin düşünceler,

   ç) Soruşturulan memurlar hakkında müşahede ve teklifler,

   d) Şikayet ve ihbarlar üzerine veya doğrudan doğruya yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda adli ve idari cezai kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar,

   için düzenlenir.

   (2) İnceleme raporları, konularının ilgili olduğu birimler göz önüne alınarak yeter sayıda düzenlenir. Bir örnek Kontrolörlerce saklanır, diğerleri ise ilgili merkez birimlerine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

   Teklif raporu

   Madde 49 - (1) Teklif raporu; yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen ön inceleme raporu veya adli soruşturma raporuna dayanılarak Müsteşarlık veya Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirleri veya uygulanması gereken müeyyideleri kapsayan raporlardır.

   Cevaplı rapor

   Madde 50 - (1) Cevaplı rapor; yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri kapsar.

   (2) Bu raporlarda; denetlenen servis ile denetimin kapsadığı dönem, eleştirilen işlemler ve düzeltme yolları belirtilir.

   (3) Raporun kabına, denetlenen memurun adı, soyadı, sicil numarası ve memuriyet unvanı da kaydedilir.

   (4) Cevaplı raporlar, servisler itibarıyla veya ikinci muayene sonuçlarına göre ayrı ayrı düzenlenir.

   Cevaplı raporun seyri

   Madde 51 - (1) Bir asıl ve üç örnek olarak düzenlenen cevaplı raporun aslı ile iki örneği denetlenen birimin amirine imza karşılığı verilir.

   (2) Birim amiri tarafından işlemleri denetlenen memurlara cevaplı rapor iletilir. İlgili memurdan sonra, birim amirinin ve ikinci derecedeki amirlerin her biri de raporu inceleyip cevaplandırdıktan sonra, raporun birim amirine teslim tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde birim amirince raporun aslının denetlenen idarenin bağlı olduğu Başmüdürlüğe verilmesi veya gönderilmesi zorunludur.

   (3) Başmüdürlükçe; mütalaalar ve rapor aslı intikal tarihinden itibaren 20 gün içinde ilgili Kontrolöre gönderilir.

   (4) Raporun verildiği birim, raporun cevaplandırılmış bir örneğini kendilerinde bulunan teftiş dosyasında saklar. Cevaplı raporlara ilişkin alınan talimat ve yazışmalar da düzenli bir biçimde bu dosyada tutulur.

   (5) Cevaplı raporlarda eleştiri konusu yapılan hususları cevaplandırmak için ek süre gerektiğinde; birim amiri raporu ne kadar sürede cevaplandırılabileceğini gerekçeli olarak yazı ile Kontrolöre bildirir. Ancak, ek süre talebinin raporun alındığı tarihten başlayarak 10 iş günü içinde yapılması ve alınacak ek sürenin 20 günü geçmemesi gerekir.

   (6) Kendilerine cevaplı rapor verilenlerle her kademedeki memurlar, eleştirilen işlemleri yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzeltmek ve bunu cevaplarında belirtmek zorundadırlar. Eleştirilen konularda ayrı düşünceye sahipseler, bu konudaki haklı ve yasal nedenleri rapora verdikleri cevaplarda açık ve kısa biçimde belirtirler ve bu konuda Genel Müdürlükten alınacak talimat doğrultusunda hareket ederler.

   (7) Kontrolörler, ilgililerce cevaplandırıldıktan sonra kendilerine gönderilen cevaplı raporları değerlendirirler ve son düşüncelerini de ekleyerek Başkanlığa gönderirler.

   (8) Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerinin Kontrolöre intikalinden sonra bunlara iştirak edilmemesi halinde 56 ncı madde hükümlerine göre işlem yapılır.

   (9) Cevaplı raporların zamanında cevaplandırılmasını Kontrolörler bizzat takip ederler. Haklı nedene dayanmaksızın zamanında raporu cevaplandırmayan ilgililer hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını teminen durum Kontrolörlerce Başkanlığa bildirilir.

   (10) Kontrolörün hastalık, askerlik ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmaması hallerinde son mütalaa Başkanlıkça yazılır.

   Genel teftiş raporu

   MADD E 52 - (1) Genel durum raporu; turne süresince denetlenen ünitelerdeki genel durumu yansıtmak üzere turne sonlarında yazılır.

   (2) Bu raporlarda;

   a) Gidilen birimde denetlenen servisler ve düzenlenen raporlar,

   b) Denetlenen birimlerdeki kadroların yeterli olup olmadığı,

   c) Denetlenen birimlerde görülen ortak uygulama noksanlıkları,

   ç) Birimlerin yerleşim, araç, gereç ve malzeme durumları,

   gösterilir.

   (3) Bu rapor üç nüsha olarak düzenlenir. İki nüshası Başkanlığa gönderilir, bir nüshası Kontrolörde kalır.

   (4) Ayrıca; Kontrolörler işlemlerini denetledikleri gümrük görevlileri hakkında edindikleri bilgi ve kanaatlerine göre kısa ve açık birer gizli görüş belgesi tanzim ederek memur ve hizmetlilerin gizli görüş belgesini muhafaza ile mükellef olanlara gönderirler.

   Rapor biçimi

   Madde 53 - (1) Raporlar genel olarak, giriş, konu, inceleme ve soruşturma, mevzuat ve değerlendirme, sonuç olmak üzere beş ana kısma ayrılarak düzenlenir.

   a) Giriş: Denetlemenin dayanağı, yazıların tarih ve sayıları belirtilir.

   b) Konu: Denetleme konusu açık bir şekilde belirtilir.

   c) İnceleme ve/veya Soruşturma: Denetlemenin ne şekilde yapıldığı, takip edilen husus, denetlenenler hakkında genel bilgiler, yapılan tespitler ve ifadeler yer alır.

   ç) Mevzuat ve Değerlendirme: Denetleme konusunun özeti, denetleme konusu ile ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuata aykırılıklar belirtilir. Tespitlerin mevzuat karşısındaki durumu değerlendirilir.

   d) Sonuç: Denetlenenlerin isim, unvan ve adresleri, tespit edilen fiiller ve uygulanması gereken müeyyideler ile yapılması gereken işlem açık ve net bir ifade ile belirtilir.

   (2) Raporların düzenlenmesinde uygulanacak esaslar Başkanlıkça yayımlanacak yönergelerle belirlenir.

   Rapor dili

   Madde 54 - (1) Raporların düzgün cümleler kullanılarak, uygun bir dille ve raporda adları geçen kişi ve kurumları rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalar bulundurulmadan yazılmasına, hiçbir tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta olmasına, konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmemesine özen gösterilir.

   Raporların sevki

   Madde 55 - (1) Kontrolörlerce düzenlenen raporların Başkanlığa intikalinden sonra incelenip uygun görülenler ilgili adli ve idari mercilere sevk edilir. Sevkleri uygun bulunmayan raporlar ilgili Kontrolöre gerekçeli olarak gönderilir.

   (2) Ancak; Kontrolör tarafından ikinci kez gönderilen raporların Başkanlıkça gerekli görülecek hallerde ilgili birimlere sevki uygun görülmediği takdirde bu raporları incelemek üzere rapor okuma komisyonu oluşturulabilir. Komisyonun teşekkülü, çalışma esasları ve üyelerin sayısı ile görev süreleri Başkanın önerisi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenir.

   Raporların merkezde göreceği işlem, derkenar ve saklıya çıkarılması

   Madde 56 - (1) Kontrolörlerden Kontrolörler Birim Başkanlığına gönderilen raporlar Başkanlıkça incelenir. Bunlardan yapılacak işlemi bulunmadığı anlaşılanlar ile gönderilmesinde fayda görülmeyenler saklıya çıkarılır ve bu durum Kontrolöre bildirilir, bunun dışındakiler ise ilgili şubelere gönderilir ve sonuçlar izlenir.

   (2) Raporların gönderildiği şubelerde incelenmesi sonucunda Kontrolörün görüş ve önerilerine ilk aşamada iştirak edilmesi halinde hemen yerine getirilmesi için durum mahalline bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildirim üzerine yanlış ve eksiklikleri gecikmeden düzeltmek ve tamamlamakla ve birim amirleri de yerine getirilmesini sağlamak ve sonucunu denetlemekle yükümlüdür.

   (3) Raporların gönderildiği Genel Müdürlük merkez şubelerinde ya da ilgili idare ve kurumlarda rapora ilişkin olarak yazılacak görüş ya da mahalline yapılacak bildirimin ikişer örneği Başkanlık aracılığıyla Kontrolöre gönderilir. Kontrolör bu bildirim örneklerinden birini dosyasında alıkoyar, düşünce ya da bildirimi uygun görüyorsa bu konuyu belirterek belgenin diğer nüshasını Başkanlığa gönderir. Aksi durumda görüşünü bir derkenarla Başkanlığa bildirir. Bu derkenara Başkanlıkça iştirak edilmesi durumunda rapor ve derkenar ilgili şubeye verilir. Bu derkenara ilgili mercilerin verecekleri karşılıklar da aynı şekilde Kontrolöre gönderilir. Kontrolörce; bunlar ya yeterli görülür, ya da ikinci bir derkenarla karşılanır. Kontrolörün bu ikinci derkenarına Başkanlıkça iştirak edilmesi durumunda rapor ve derkenarlar idareye verilir, aksi durumda Başkanlıkça saklıya alınır. İkinci derkenar üzerine idare ile Kontrolör arasındaki görüş ayrılığı giderilememiş ise, konu Başkan ve idarenin görüşü alınarak Genel Müdürlükçe sonuca bağlanır. Her iki durumda da Kontrolör yapılan işlemden haberdar edilir. Derkenarlar asıl raporun sayısını alır ve kaçıncı derkenar oldukları gösterilir. İşi biten raporlar Başkanlıkça saklanır. Raporların yukarıda sözü edilen aşamalarının her birinde inceleme süresi 20'şer gündür. Haklı bir neden bulunması durumunda merkez şubelere tanınan bu süre Başkanlıkça en çok üç aya kadar uzatılır. Haklı neden üç aydan daha çok uzatmayı gerektiriyorsa durum nedenleriyle birlikte ilgili birimlerce Genel Müdürün onayı alındıktan sonra Başkanlığa bildirilir. Raporlar üzerinde yapılan bildirimin Kontrolörce inceleme süresi en çok bir aydır.

   (4) Kontrolörler tarafından tanzim edilen raporlara istinaden açılan kamu davalarına ait kesinleşen mahkeme kararlarının onaylı birer örneği, davalara müdahil sıfatı ile katılma veya takiple görevli gümrük idareleri tarafından, idareye intikalinden itibaren en geç 1 ay içinde Başkanlığa gönderilir.

  ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Bilgi, belge verme ve yardım zorunluluğu

   Madde 57 - (1) Kontrolörlere görevleri sırasında Müsteşarlık Teşkilatı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları gereken her türlü kolaylığı göstermek ve yardımcı olmak zorundadırlar. Buna göre;

   a) 1) Kontrolörler, görevleri sırasında; ilgililerden gerekli yardımı, bilgiyi, evrak, kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir yolsuzluğun kanıtını oluşturuyorsa asıllarını re'sen isterler.

   2) Kontrolörler, görevleriyle ilgili mevzuatın kendilerine verdiği yetkileri kullanırlar. Gerekirse yurt dışında da çalışma yapabilirler.

   3) İlgili mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadıkça, Kontrolörlerce istenilen belge ve bilgilerin gösterilmesi ve/veya verilmesi zorunludur.

   b) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli bulunanlar, gizli de olsa tüm belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, eşya ve malları ilk talepte Kontrolörlere göstermek, inceleme ve sayımına yardımcı olmak zorundadırlar. Görevliler bu konuda hiçbir engel gösteremez.

   c) İnceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların amir veya yöneticileri, Kontrolörlerin görevlerini yürütebilmeleri için gereken önlemleri almak ve Kontrolörlere görevleri süresince uygun çalışma koşulları sağlamak zorundadır.

   ç) Denetlenmeye başlanan birim görevlilerinin hastalık ve benzeri nedenler dışında izne ayrılmalarında, Kontrolörün olumlu görüşü alınır.

   İdari işlere müdahale edilemeyeceği

   Madde 58 - (1) Kontrolörler esas olarak idari işlere müdahale edemezler. Ancak, idarenin işleyişinde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve bürokratik işlemlerin en aza indirilmesi konusundaki önerilerini, düzenleyecekleri bir rapor ile Başkanlığa bildirirler.

   Kimlik belgesi ve resmi mühür

   Madde 59 - (1) Kontrolörlere, Genel Müdür ve Müsteşar tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Bu belgede görev ve yetkileri açıkça belirtilir.

   (2) Kontrolörlere zimmetli olarak beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir.

   Yolluk ve diğer giderler

   Madde 60 - (1) Kontrolörler yolluklarını; bilirkişi, PTT ve diğer taşıma giderlerine konu hizmet alımı karşılıklarını 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği çerçevesinde Harcama Pusulası ile alırlar. Geçici Görev Yolluğu Bildirimi, Yolluk ve Diğer Giderler Karşılığı Ödenecek Paralara İlişkin Talep Formu ve harcamalara ilişkin diğer belgeler tahakkuk işlemleri için, Kontrolörler tarafından izleyen ayın beşinci gününe kadar Başkanlığa verilir. Çekilen paranın hakedişi aşmaması gerekir. Ertesi aya zimmet devri ancak ay sonlarında görevle ilgili yolculuk yapılması halinde uygun görülebilir.

   Hakedişler

   Madde 61 - (1) Kontrolörler yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri Çalışma ve Hakediş Cetvelinde gösterirler.

   (2) Bu cetvellerin ait olduğu ayı izleyen ayın en geç 5 inci günü akşamına kadar Başkanlığa gönderilmesi gerekir.

   (3) Bu cetvelde ay içindeki yolculuklara ait giderler ve diğer hakedişlerle bunlara karşılık alınan paralar gösterilir.

   Demirbaş eşya

   Madde 62 - (1) Kontrolörler, kendilerine demirbaş eşya olarak verilenleri itina ile kullanmak ve meslekten ayrılışlarında iade etmek zorundadırlar.

   Arşivleme ve imha işlemleri

   Madde 63 - (1) Başkan ve Kontrolörler tarafından, evrakların arşivlenmesi ve imhasında 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri ve 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak çıkarılacak yönerge ve alınacak onaylara göre işlem yapılır.

   Yönerge çıkarılması

   Madde 64 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirecek usul ve esaslar Başkanlıkça hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan yönergelerle belirlenir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 65 - (1) 6/5/1991 tarihli ve 20863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Maliye ve Gümrük Bakanlığı Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 66 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 67 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100