Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  GÜMRÜK MUHAFAZA KONTROLÖRLERİ YÖNETMELİĞİ

  Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Yönetmeliği

  Devlet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 12/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26492

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin göreve alınmaları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemeyi amaçlayan bu Yönetmelik, Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, atanma ve özlük haklarını, çalışma usul ve esasları ile denetime tabi olanların yükümlülük ve sorumluluklarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 485 sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanlığı,

   b) Bakan: Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

   c) Müsteşarlık: Gümrük Müsteşarlığını,

   ç) Müsteşar: Gümrük Müsteşarını,

   d) Genel Müdürlük: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünü,

   e) Genel Müdür: Gümrükler Muhafaza Genel Müdürünü,

   f) Başkanlık: Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Başkanlığını,

   g) Başkan: Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Başkanını,

   ğ) Başkan Yardımcısı: Gümrük Muhafaza Kontrolörleri Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Kontrolörü,

   h) Grup Başkanı: Grup bulunan illerdeki Grup Başkanını,

   ı) Kontrolör: Gümrük Muhafaza Başkontrolörü, Gümrük Muhafaza Kontrolörü ve Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörünü,

   i) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü: Yetkili veya yetkisiz Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörünü,

   j) Büro: Başkanlık Bürosunu,

   k) Büro Amiri: Büro görev ve hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu yetkiliyi,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Yönetim

   Başkanlığın yapısı, görev merkezi ve gruplarda çalışma düzeni

   Madde 4 - (1) Başkanlık; Başkan, Başkan Yardımcısı, Kontrolörler ile Bürodan oluşur.

   (2) Kontrolörlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak iş yoğunluğuna göre Genel Müdürün Onayı ile İstanbul ve İzmir'de de gruplar oluşturularak, buralarda Kontrolörler görevlendirilebilir ve aynı usulle kaldırılabilir.

   (3) Gruplarda görevlendirme yapılırken Kontrolörlerin istekleri de göz önünde bulundurulur. Gruplarda görevlendirilecek yeteri kadar istekli Kontrolör bulunmaması halinde, ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak Başkanlığın teklifi Genel Müdürün Onayı ile Kontrolör görevlendirilebilir.

   (4) İstanbul ve İzmir Gruplarında görevli Kontrolörlerin çalışma düzeninin sağlanmasına yönelik görevleri yapmak üzere, Başkan tarafından, her bir grup için bir Kontrolör, Grup Başkanı olarak görevlendirilir.

   Yönetim

   Madde 5 - (1) Gümrük Muhafaza Kontrolörleri doğrudan Genel Müdüre bağlı olarak görev yapar. Kontrolörlerin yönetim ve çalışmalarını düzenlemek üzere Genel Müdürün onayı ile Kontrolörlerden biri Başkan olarak görevlendirilir.

   (2) Genel Müdür, Başkana yardımcı olmak üzere; Başkanın teklif edeceği yeterli sayıda Kontrolörü Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir. Herhangi bir nedenle Başkanlığın boşalması veya Başkanın geçici olarak görevden ayrılması durumunda Başkan Yardımcısı veya bir Kontrolöre Genel Müdür tarafından vekalet görevi verilir.

   Başkanın görevleri

   Madde 6 - (1) Başkan, Genel Müdüre yardımcı olmak üzere aşağıdaki işleri yapmakla görevlidir.

   a) Müsteşarlık veya Genel Müdürlükten alınan onaylar üzerine; teftiş, inceleme, soruşturma ve diğer işler için Kontrolörleri görevlendirmek, görevin yerine getirilmesini ve çalışmalarını izlemek ve denetlemek,

   b) Gerektiğinde faaliyet programları hazırlamak ve alınacak onaya istinaden uygulanmasını sağlamak,

   c) Kontrolörlerce soruşturma izni istenilen veya el konulan işler konusunda gerekli incelemeleri yapıp Genel Müdüre sunmak ve gerekli işlemleri yürütmek.

   ç) Kontrolörlerce düzenlenen raporları usul ve esas yönünden incelemek, değerlendirmek ve Yönetmelik gereği yapılması gerekli işlemleri yapmak,

   d) Uygun görülen raporları işlem görmek üzere ilgili mercilere intikal ettirmek ve izlemek,

   e) Kontrolörlerin çalışmalarında yöntem belirlenmesi ve mevcut yöntemlerin geliştirilmesi, görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli çalışmaları yapmak,

   f) Alınacak onaylar doğrultusunda; mesleğe giriş, yetki ve yeterlilik sınavlarının yapılmasını sağlamak,

   g) Kontrolörlerin meslekte yetiştirilmelerini ve verimli şekilde çalışmalarını sağlamak,

   ğ) Başkan Yardımcılarının görev ve yetkilerini belirlemek,

   h) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

   Grup Başkanının Görevleri

   Madde 7 - (1) Grup Başkanları, Başkana yardımcı olmak üzere aşağıdaki görevleri yapar.

   a) Kontrolörlerin çalışma düzenini sağlamak, gruplarında karşılaştıkları sorunların çözümü için, gerek idare nezdinde gerekse diğer birimler nezdinde girişimlerde bulunmak, gerekli olması halinde yazışmalar yapmak, diğer resmi kurumlarla yapılacak toplantı ve sair resmi ilişkilerde Başkanı temsil etmek,

   b) Başkanlığın, yönerge, seminer notu, mevzuata ilişkin gönderileri ile bilgi isteme yazılarını ve diğer talimat yazılarını Kontrolörlere ulaştırmak ve sonucunda; istenilen bilgilerin süresi içerisinde eksiksiz olarak Başkanlığa intikal ettirilmesini sağlamak,

   c) Kontrolörlerin çalışmalarında; yöntem belirlenmesi, mevzuatın standart uygulanması, mevzuatın uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütler konusunda, Başkanlığın bilgisi dahilinde, grupta toplantı yapmak ve neticesini Başkanlığa bildirmek,

   ç) Turneye gelenler de dahil olmak üzere, gruplarındaki Kontrolörlerin hastalık, izin, turne gibi mesai durumları hakkında bilgi sahibi olmak,

   d) Grupta görevli sekreter, yardımcı hizmetli gibi görevlilerin sevk ve idaresini yürütmek,

   e) Grupta, tasarruf tedbirlerine uyulması konusunda gerekli tedbirleri almak.

   Büro ve görevleri

   Madde 8 - (1) Genel Müdürlük onayına istinaden Başkanlık emrinde müdür, şef ve yeterli sayıda memur ve diğer görevlilerden oluşan bir büro bulunur.

   (2) Büro, Başkanlıkça verilecek talimatlar ve yapılacak işbölümü çerçevesinde kayıt, dosya ve yazışma işlemlerini süresinde ve düzenli olarak yürütmek, yazıların gönderilmesini sağlamak, gelen yazı ve belgeleri ilgililere ulaştırmak, kırtasiye gereksinimini karşılamak, Kontrolörden gelen rapor ve yazıların Başkana intikalini sağlamak, Başkanın havalesine göre yazıları ilgili mercilere göndermek, işlemleri biten evrak ve dosyaları düzenli biçimde saklamak, hakediş belgelerini inceleyerek bütçe ve tahakkuka ilişkin işlemleri ve Başkanlıkça verilecek diğer işleri yapmakla görevlidir.

   (3) Büronun idaresinden Başkana karşı Müdür ve Şefler sorumludur. 

   (4) Büroda çalışanlar görevleri dolayısıyla öğrendikleri bilgileri, her çeşit belge, evrak, rapor ve yazıları Başkanın izni olmaksızın hiçbir merci veya kişiye gösteremez, veremez ve açıklayamazlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörler

   Kontrolörlerin görev ve yetkileri

   Madde 9 - (1) Kontrolörler Genel Müdüre bağlı olarak çalışmakta olup, Genel Müdür adına aşağıda sayılan görevleri yerine getirirler.

   a) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Teşkilatı ile bunların denetimi altında bulunan kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme, kontrol, denetim ve soruşturma yapmak,

   b) Genel Müdürlüğün görev ve yetkileri kapsamında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca, kaçakçılığı önlemek, izlemek, soruşturmak,

   c) Müsteşarlık veya Genel Müdürlükçe yapılacak programlar veya alınacak onaylar çerçevesinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 73 üncü maddesi kapsamında sonradan kontrolü yapmak ve gerektiğinde soruşturmak,

   ç) Çeşitli kanun, karar, tüzük ve yönetmeliklerin Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatına tanıdığı denetim yetkilerini kullanmak ve soruşturma yapmak,

   d) Gerek Genel Müdürlükçe verilecek işler nedeniyle gerekse yaptıkları denetim, inceleme ve Müşterek Kararnameyle atanan memurlar hariç olmak üzere yürüttükleri soruşturma sırasında, konusu suç teşkil eden hususlarda bilgi sahibi oldukları amir ve memurlar ile ilgili diğer kişiler hakkında ilk incelemeyi müteakip durumu ivedi olarak Başkanlığa bildirmek ve belirlenecek usule göre işlem yapmak,

   e) Gümrük muhafaza işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak bakımından alınmasını gerekli gördükleri önlemleri, Müsteşarlığı ilgilendiren karar, yönetmelik ve genelgeler hakkındaki görüşlerini Genel Müdürlüğe bildirmek,

   f) Gerekli hallerde görevlendirileceği konularda yurtdışında inceleme, araştırma yapmak ve çalışmalara katılmak,

   g) Müsteşarlıkça veya Genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmak.

   Görevden uzaklaştırma

   Madde 10 - (1) Kontrolörler, denetleme ve soruşturma sırasında; 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesinde yer alan suçları işledikleri belirlenen, görevleriyle ilgili olarak talep edilen belge ve defterleri ibraz etmeyen, görevleri başında kalmaları teftiş, inceleme veya soruşturmayı güçleştireceği kanaatına varılan veya kamu hizmetlerinin gerekleri yönünden görevi başında kalmasında sakınca görülen memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137 ile 145 inci maddeleri hükümleri uyarınca görevden uzaklaştırılmalarının temini açısından Gümrük Muhafaza Personeli için  Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teklifte bulunurlar, diğer personel için de bağlı oldukları birimlere durumu bildirirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Kontrolörlüğe Giriş

   Kontrolör olma koşulları

   Madde 11 - (1) Kontrolör olabilmek için bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen koşulları taşımak ve 13 üncü maddesinde belirtilen mesleğe giriş sınavlarında başarılı olmak zorunludur. Giriş sınavlarını kazananlar önce Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörü olarak atanırlar.

   Giriş sınavı koşulları

   Madde 12 - (1) Kontrolörlük giriş sınavına katılabilmek için;

   a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

   b) İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve eğitim programları itibarıyla denkliği Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu veya yetkili kılınacak merciler tarafından kabul olunan yerli ve yabancı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,

   c) Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,

   ç) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,

   d) Erkek adaylarda askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak,

   e) Denetim elemanı karakter ve niteliklerine sahip olmak,

   f) 8/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda önceden belirlenen KPSS taban puanını almış olmak ve yabancı dilde (İngilizce, Almanca, Fransızca) belirlenen asgari sayıda soruya doğru cevap vermiş olmak, KPSS kılavuzunda ve/veya ilanlarında Müsteşarlıkça belirlenen şartlara sahip olmak,

   şartları aranır.

   (2) Sınav Komisyonu, giriş sınavına müracaat edecek adaylar için KPSS sınavı taban puanı ve yabancı dilde asgari doğru cevap sayısına ilaveten asgari puan sınırlaması getirebilir.

   (3) Giriş sınavına, KPSS sonuçlarına göre belirlenen adaylardan, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyon kontenjanının 20 katından fazla olmamak üzere belirlenen sayıda aday çağrılır. Giriş sınavı sonuçları adaylara yazılı olarak duyurulur.

   Giriş sınavı

   Madde 13 - (1) Müsteşarlıkça belirlenen tarihlerde giriş sınavı açılır. Giriş sınavı tarihleri, sınav yerleri, giriş şartları ve sınav komisyonunca belirlenen asgari KPSS taban puanı iki veya daha fazla günlük gazetede, ilk sınav tarihinden en az bir ay önce olmak üzere asgari iki defa yayınlanır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki ayrı bölümden oluşur.

   (2) Giriş sınavına girmek isteyenler; Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesi aslı veya noterlikçe onaylı sureti, KPSS sınav sonuç belgesi aslı, geçerli kimlik belgesi aslı ve fotoğraflı aday formu ile Başkanlığa müracaat ederler. Bu sınava girme şartlarını taşıyan başvuru sahibi adaylara sınav giriş belgesi Başkanlıkça verilir. Sınava bu belge ile girilmesi zorunludur.

   Sınav yerleri

   Madde 14 - (1) Yazılı sınav, Genel Müdürlükçe belirlenecek yerlerde, yazılı sınavda başarı gösterenlerin sözlü sınavı da Ankara'da yapılır.

   (2) Yazılı sınavda başarı gösteremeyenler sözlü sınava alınmazlar.

   Giriş Sınavı komisyonu

   Madde 15 - (1) Sınav Komisyonu Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Sınav Komisyonu Genel Müdürün başkanlığında, Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Kontrolörden oluşur. Başkan yardımcısının olmaması halinde yerine bir Kontrolör görevlendirilir. Ayrıca, Kontrolörler arasından iki yedek üye seçilir.

   Giriş sınavı esasları

   Madde 16 - (1) Yazılı sınav soruları, Sınav Komisyonu tarafından hazırlanıp imzalandıktan sonra mühürlü zarf içine konulur ve Komisyon tarafından saklanır.

   (2) Yazılı sınavlarda, Başkan tarafından görevlendirilen Kontrolörler sınav salonunda gözetim görevi yaparlar. Adayların kimlikleri saptandıktan sonra, kapalı ve mühürlü olduğu anlaşılan soru zarfları açılarak sorular yazdırılır veya dağıtılır.

   (3) Sınavlar sonunda toplanan sınav kağıtları bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum bir tutanakla saptanır ve bilahare okunmak üzere Sınav Komisyonu tarafından saklanır.

   Sınav konuları

   Madde 17 - (1) Yazılı ve sözlü sınavlar aşağıdaki konulardan yapılır.

   a) Maliye grubu; Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Bütçe, Kamu Giderleri, Türk Vergi Sistemi,

   b) Ekonomi grubu; Genel Ekonomi Teorisi, Uluslararası Ekonomik İlişkiler, Dış Ticaret Politikası, Güncel Ekonomik Sorunlar,

   c) Kamu hukuku grubu; Anayasa, İdare Hukuku (Genel esaslar, İdari Yargı), Devlet Memurları Kanunu, Ceza Hukuku (Türk Ceza Kanunu'nun esas hükümleri ile Devlet idaresi aleyhine işlenen suçlar), Ceza Muhakemesi Kanunu (Soruşturma usullerine ait hükümleri),

   ç) Özel hukuk grubu; Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Esaslar, Ticari Şirketler ve Kıymetli Evrak), Deniz Ticaret Hukuku (Donatan, Kaptan ve Navlun Mukavelesi),

   d) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca),

   e) Muhasebe grubu (genel muhasebe, bilanço, şirketler muhasebesi).

   Yazılı sınavın başarılması

   Madde 18 - (1) Yazılı sınavı başarmış olabilmek için her bir sınav grubundan alınan notların 50'den aşağı ve sınav gruplarından alınan notların ortalamasının da 65 ten aşağı olmaması gerekir.

   (2) Yazılı sınavı kazananların sınav sonuçları kurum ilan panosunda ve internet ortamında ilan edilir.

   Sözlü sınav

   Madde 19- (1) Yazılı sınavı kazananlar kendilerine gönderilecek yazılı bildirim ile sözlü sınava çağrılırlar.

   (2) Bu adaylardan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir;

   a) Nüfus Cüzdanı veya kurumca onaylı fotokopisi,

   b) 6 adet vesikalık fotoğraf,

   c) Sabıka kaydı olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

   ç) Kendi el yazısı ile özgeçmişi,

   d) Sağlık durumunun görevini devamlı surette yapmaya engel olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı,

   e) Askerlikle ilişiği olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı.

   (3) Başvuru şartlarına uymayanlar sınava kabul edilmezler. Yanlış bilgi ve belge verenlerin yasal sorumlulukları saklı kalmak üzere sınavı kazanmış olsalar bile atamaları yapılmaz.

   (4) Sözlü sınavda adayların zeka, kavrayış, intikal sürati, anlatım ve kurumu temsil yeteneği, tutum ve davranışları gibi kişisel özellikleri de göz önünde bulundurulur.

   (5) Sözlü sınavın başarılı sayılabilmesi için bu sınavdan alınan notun 70 ten aşağı olmaması gerekir.

   Giriş sınavı notları

   Madde 20 - (1) Mesleğe giriş sınavında notlar, yazılı sınav gruplarında ayrı ayrı, sözlü sınavda tek olmak üzere 100 puan esasına göre belirlenir.

   Giriş sınavı sonuçlarının değerlendirilmesi

   Madde 21 - (1) Mesleğe giriş sınavı notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ikiye bölünmesi ile bulunur.

   (2) Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, meslek giriş sınavı notu yüksek olanlar tercih edilir. Meslek giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Ancak, başarı sıralamasına göre, asıl olarak kazanan aday sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenebilir.

   (3) Sınav sonuçları, Sınav Komisyonu tarafından tutanakla saptanır ve yukarıdaki esaslar doğrultusunda ataması yapılacaklara Müsteşarlıkça gerekli duyuru yapılır.

   Sınava tekrar girebilme

   Madde 22 - (1) Adaylar giriş sınavına en fazla iki defa katılabilirler. Daha önce Kontrolörlük giriş sınavına iki kere katılıp kazanamamış olanlar, giriş sınavına tekrar kabul edilmezler.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin Yetiştirilmesi

   Yetiştirmede gözetilecek amaçlar

   Madde 23 - (1) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin yetiştirilmesinde;

   a) Kişiliklerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek,

   b)Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile denetleme ve soruşturma konularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

   c) Bilimsel çalışma ve araştırmalar yapma yöntemlerini özendirmek, ayrıca başta bilgisayar kullanımı olmak üzere çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,

   ç) Yabancı dil düzeylerini yükseltmek,

   d) Rapor yazma teknikleri konusunda bilgi ve yeteneklerini geliştirmek,

   e) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak,

   ilke ve kriterleri izlenir.

   Yetiştirme programı

   Madde 24 - (1) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörleri en az 3 yıllık staj döneminde;

   a) Kontrolörlük görev ve yetki alanına giren denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla kurs düzenlenmesi,

   b) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi,

   c) Görevlerini bilgisayar ortamında da yapabilecek bilgi ve beceri kazandırılması,

   ç) Teftiş, soruşturma usulleri ve mevzuat tatbikatının Kontrolörler refakatinde sağlanması,

   d) Yetkili dönemde teftiş, soruşturma, inceleme ve bilimsel araştırma yaptırılması,

   e) İlk iki yıllık sürede; refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörler tarafından düzenlenen gizli değerlendirme belgelerinin çoğunluğundan olumlu sicil almış olmak, hizmet içi eğitim sırasında aldıkları notların ve dönem sonunda bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinde belirtilen konularda yapılan yetki sınavında alınan notların, ayrıca herhangi bir konuda yaptırılacak bilimsel araştırmanın değerlendirilmesi sonucunda verilecek notların ayrı ayrı ortalaması 70 olanlara, Başkanın teklifi Genel Müdürün onayı ile re'sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilmesi, başarısız olanların durumlarının 3 ay içinde yeniden değerlendirilmesi,

   şeklinde yetiştirilirler.

   (2) Yetiştirme ile ilgili program Başkan tarafından hazırlanıp Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

   Gizli değerlendirme belgesi

   Madde 25 - (1) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörleri hakkında, refakatlerinde çalıştıkları Kontrolörlerce refakat dönemi sonunda mesleki başarılarına ve kişisel tutum ve davranış durumuna göre gizli değerlendirme belgesi düzenlenir. Bu belgenin şekli ve esasları yönerge ile belirlenir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yeterlik Sınavı

  Yeterlik sınavı

   Madde 26 - (1) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörleri üç yıllık hizmet içi eğitim ve yetişme dönemi geçirirler ve bu dönem sonunda yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Sınav bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen esaslara göre seçilen komisyon tarafından yapılır.

   Yeterlik sınavı konuları

   Madde 27 - (1) Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere aşağıda belirtilen konulardan yapılır.

   a) Gümrük ve gümrük muhafaza mevzuatı ile ilgili diğer mevzuat ve uygulaması,

   b) Teftiş usulleri,

   c) Soruşturma usulleri ve mevzuatı.

   Yeterlik sınavı notu

   Madde 28 - (1) Yeterlik sınav notu; yazılı ve sözlü sınav notları ile üç yıllık staj dönemindeki yetiştirme genel notunun ortalamasından meydana gelir.

   (2) Tam not, yetiştirme genel notu ile yazılı sınavda ayrı ayrı ve sözlü sınavda tek olmak üzere l00'dür.

   (3) Yetiştirme genel notunun unsurları aşağıda belirtilmiştir.

   a) Refakatinde çalıştıkları Kontrolörlerin verdikleri görüş bildirimlerine dayanarak Başkanca verilen not,

   b) Kurs veya seminere devam ettirilmiş ise, bu seminer veya kurs sonunda yapılacak sınavlarda alınacak notların ortalaması,

   c) Gerek Başkanlıkça gerekse Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörünce seçilen görevle ilgili konularda yapılan inceleme ve araştırmalara Başkanlıkça verilen notların ortalaması,

   ç) Yetkili Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin yaptıkları teftişler sonucunda düzenledikleri raporlara Başkanlıkça verilen genel not,

   d) Yetkili Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlerinin yaptıkları soruşturmalar sonucunda düzenledikleri soruşturma raporlarına Başkanlıkça verilen genel not.

   (4) Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için;

   a) Yazılı sınav gruplarından alınan notlardan her birinin 50 den ve ortalamasının 60 tan,

   b) Sözlü sınav notunun 60 tan,

   c) Yetiştirme genel notu, yazılı not ortalaması ve sözlü not ortalamaları toplamının üçe bölünmesinden elde edilen notun 60 tan aşağıda olmaması gerekir.

   (5) Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

   Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler

   Madde 29 - (1) Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğüne atanabilmek için Yeterlik sınavını kazanmak zorunludur. Sınavı kazanamayan veya zorunlu nedenleri olmadığı halde sınava girmeyenler Gümrük Muhafaza Kontrolörü olarak atanamazlar. Ancak, istekleri halinde Müsteşarlık teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek başka bir göreve atanabilirler.

   Yeterlik sınavından önce görevden çıkarılma

   Madde 30 - (1) Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğü döneminde mesleğin gerektirdiği karakter ve nitelikleri ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar ile yetki verilmesine ilişkin yapılan değerlendirmelerin her ikisinde de başarısız sayılanlar, Başkanın teklifi ve Genel Müdürün uygun görüşü üzerine yeterlik sınavı beklenmeksizin Müsteşarlıkça başka bir göreve atanırlar.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Yükselme, Kıdem ve Güvence

   Kıdem esası ve yükselme

   Madde 31 - (1) Kontrolörlük kıdemine esas süre, Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörlüğünde, Kontrolörlükte, Kontrolörlük kadrosu muhafaza edilmek şartıyla, idari görevlerde ve ücretli-ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir.

   (2) Kontrolörlük kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; atanma tarihleri farklılığına bakılmaksızın Stajyer Gümrük Muhafaza Kontrolörleri açısından giriş sınavındaki, Kontrolörler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

   (3) Başkontrolörler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başkontrolörlüğe atanma tarihi (aynı promosyon için bu tarih dikkate alınmaz), aynı tarihte atananlar için ise Kontrolörlük kıdemi esas alınır. Kıdem sıralamasında Başkontrolörler, Kontrolörlerden önce gelir.

   (4) Başkontrolörlüğe yükselmede, mesleki kıdem ve Başkanlıkta en az 10 yıl çalışmış olma şartı aranır.

   (5) Protokol, temsil ve yurt dışına bilgi, görgü, mesleki konularda inceleme ve araştırma yapmak amacıyla gönderilme, her türlü özlük ve sosyal hakların verilmesinde kıdemin yanında Başkanlığın diğer çalışmalarında, mesleki başarı ile kişisel hal ve durum da göz önünde bulundurulur.

   Güvence ve Kontrolörlüğe geri dönme

   Madde 32 - (1) Denetim hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Kontrolörler, kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere rızaları olmadan atanamazlar.

   (2) Sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı gibi belgelerle tevsiki esastır.

   (3) Yeterlik sınavını müteakip Kontrolörlük unvanını kazandıktan sonra devlet memuru statüsünde başka bir göreve naklen ayrılanların Kontrolörlüğe tekrar kabulleri gerekli nitelikleri taşımaları kaydıyla Başkanın teklifi Genel Müdürün uygun görüşü ve Müsteşarın onayına bağlıdır.

   (4) Tekrar Kontrolörlüğe atananların kıdemi bu Yönetmeliğin 31 inci maddesi çerçevesinde belirlenir.

   (5) Ancak; ticaret veya serbest meslek faaliyeti ile meşgul olanlarla özel ticari ve sınai müesseselerde görev alanlar tekrar Kontrolörlüğe alınmazlar.

   Yurt dışına gönderilme

   Madde 33 - (1) Kontrolörler mesleki uzmanlıklarını geliştirmek, bilgi ve görgülerini artırmak, mesleki konularda inceleme ve araştırma yapmak, Avrupa Birliği sürecinde deneyim ve bilgi edinmek üzere Bakanlık Makamının Onayı ile yurt dışına gönderilebilirler. Yurt dışına gönderilmede bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinde belirtilen kıdem esasının yanında Başkanın önerisi de dikkate alınır.

   (2) Başkan ve Başkan Yardımcılığı yapanlar mesleki konularda inceleme araştırma yapmak üzere en çok üç ay süreyle yurt dışına gönderilebilirler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Çalışma Düzeni

  İş bölümü

   Madde 34 - (1) Kontrolörler ilke olarak müstakil görev yaparlar. Ancak Onayda belirtilmesi halinde veya Başkanın gerekli gördüğü durumlarda ya da işin gereği olarak komisyon veya grup halinde görevlendirme yapılabilir. Bu durumda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi, iş bölümü ve Kontrolörler arasındaki koordinasyonun sağlanması en kıdemli Kontrolör tarafından yerine getirilir.

   İşin devri

   Madde 35 - (1) Müsteşarlık veya Genel Müdürlükten havale edilen işlerin Kontrolörlere dağıtımı Başkan tarafından yapılır.

   (2) Kontrolörler, Başkanlıkça kendilerine verilen görevleri bizzat sonuçlandırmakla yükümlüdürler.

   (3) Kontrolörler, Başkanın yazılı bildirimi olmaksızın, işlerini hiçbir kişi veya kuruma devredemezler.

   (4) İşin devredilmesinin Başkanlıkça uygun görüldüğüne dair Başkanın yazılı bildirimine istinaden işin devri gerektiğinde üç nüsha Devir Notu düzenlenir. Devir notunun aslı ve bir örneği Başkanlığa verilir. Devir Notunda, başlangıç, işin konusu, yapılan inceleme ve soruşturmalar ayrıntılı olarak belirtilir. Devir notunun düzenlendiği tarihe kadar, iş ile ilgili olarak temin edilen belgelere ilişkin ek listesi düzenlenerek devir notuna eklenir. Devir Notunun sayısı kısmına devredilen işin sayısı yazılır.

   (5) Devir Notu, devredilecek her iş için ayrı ayrı düzenlenir.

   Haberleşme

   Madde 36 - (1) Kontrolörler işleriyle ilgili konularda resmi ve özel tüm kuruluş, makam ve kişilerle, 18/10/2004 tarihli ve 2004/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bu konuda çıkarılan diğer talimatlar çerçevesinde doğrudan haberleşirler.

   (2) Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlık ve diğer merkez teşkilatı birimleri ile yazışmalar Başkanlık aracılığıyla yapılır.

   Başlama ve ayrılış bildirimi

   Madde 37 - (1) Kontrolörler; görevli gittikleri yerlere varışlarını ve gümrük idaresi olmayan yerlerde bulundukları iş adresi ve telefonlarını en seri haberleşme araçlarıyla aynı gün, mesai saatleri dışında varılmışsa bir sonraki gün Başkanlığa bildirirler. Telefon bildirimleri ayrıca yazıya bağlanır. Teftiş için ilk İdareye hareket edildiğinde izin alınmaz, ancak idareye varıldığında Başkanlık yazı ile bilgilendirilir.

   (2) Kontrolörler, Başkanın yazılı iznini almadan bulundukları yerlerden ayrılamazlar. Ayrılışlar birinci fıkrada belirtilen şekilde Başkanlığa bildirilir. Acil durumlarda telefonla hareket izni alınabilir. Ayrıca bu konuda ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler Başkanlıkça yapılır ve yazılı olarak tüm Kontrolörlere bildirilir.

   Dosya düzeni

   Madde 38 - (1) Kontrolörler, yazdıkları rapor, düzenledikleri hakediş çizelgesi ve iş cetveli, geçici görev yolluğu bildirimi, yolluk ve diğer giderler karşılığı ödenecek paralara ilişkin talep formu ve yazıların ekleriyle birlikte birer örneğini ve Başkanlıktan gönderilen yazıları oluşturacakları dosyalarında saklarlar. Gelen ve giden yazılar, Evrak Kayıt Defterine işlenir. Evrak takibinin, bilgisayar ortamında, bu hususta hazırlanmış programlar yardımıyla da yapılması mümkündür. Yazdıkları yazılara mühür numaraları ile başlayan ve takvim yılı başından itibaren müteselsil olarak özel sayılarını verirler.

   İş cetveli

   Madde 39 - (1) Her Kontrolör, kendisine intikal eden işleri Başkanlıkça işin kendilerine gönderilmesine ilişkin yazının sayısı ve tarihi ile birlikte aylık iş cetveline kaydeder. İş cetvellerine ve bu cetvele kaydedilen işlere yılbaşından başlamak üzere müteselsil sıra numarası verilir.

   (2) Müşterek işler, her Kontrolör tarafından iş cetveline kendi müteselsil sayısı ile kaydedilir.

   (3) Aylar itibariyle tanzim edilen iş cetvelinin bir nüshası, 62 nci maddede düzenlenen hak ediş çizelgesi ve ekini oluşturan diğer belgelerle (konaklama faturası, yolluk ve diğer giderler karşılığı ödenecek paralara ilişkin talep formu, posta giderleri listesi, uçak bileti gibi) birlikte izleyen ayın en geç 5 inci gününe kadar Başkanlıkta olacak şekilde gönderilir.

   (4) Kontrolörler, iş cetvelindeki işlerle ilgili olarak Başkanlıkla yaptıkları yazışmalarda (turneye çıkılması, işe ilişkin bilgi ve/veya belge istenilmesi vs.) yazışmaya konu işin sayısını belirtirler. Verilen iş sonuçlandırıldığında yazılan rapor veya raporların, devredilmesi halinde ise düzenlenen devir notunun sayı ve tarihi iş cetvelinin ilgili sütununda belirtilmek suretiyle iş cetvelinden çıkarılır.

   (5) İş cetvelinin şekli ve içeriği yönerge ile belirlenir.

   İhbarların Genel Müdürlüğe gönderilmesi

   Madde 40 - (1) Gümrük Muhafaza Kontrolörünün teftiş, inceleme veya soruşturma için bulunduğu gümrük/gümrük muhafaza idarelerinde veya görev merkezlerinde bulunduğu sırada her türlü ihbar veya şikayet neticesinde muttali olacağı konusu suç teşkil eden hususlar, bir tutanağa bağlanarak Genel Müdürlüğe intikal ettirilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

   (2) İhbarların alınması, kaydı, gönderilmesi ve yapılacak diğer işlemler Başkanlıkça hazırlanıp Genel Müdürlükçe onaylanacak bir yönerge ile düzenlenir.

   Turne esası

   Madde 41 - (1) Kontrolörlerin çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süresi, yıllık iş durumuna göre belirlenir. Verilen iş bitirilmeden turneden dönülemez.

   (2) Acele ve önemli işlerde turne sürelerine bağlı kalınmaksızın Genel Müdür ve Başkan tarafından ayrıca görev verilebilir. İnceleme ve soruşturma yapılırken turne esaslarına bağlı kalınmaz.

   Turne bölgeleri

   Madde 42 - (1) Turne esası; bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı tabloda belirtilen bölgelere göre uygulanır. Ancak, Genel Müdür Onayı ile bölge esası uygulaması değiştirilebilir.

   (2) Bölge esası uygulandığında, Kontrolörler, turne bölgelerinde bölge sırasına ve daha önce görev yaptıkları bölgelere göre görevlendirilirler. Stajyerlik döneminde bölge esası uygulanmaz.

   Turne programları

   Madde 43 - (1) Turne programları, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı tablodaki bölgelerin iklim ve iş durumları ile gerekli diğer hususlar göz önüne alınarak Başkan tarafından hazırlanır ve Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe konulur.

   (2) Bu programlar, Kontrolörlerin gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri kapsar.

   Merkez emri

   Madde 44 - (1) Turne bölgeleri saptanırken, gerek görüldüğü takdirde hangi Kontrolörlerin merkez emrinde kalacakları da belirlenir.

   (2) Merkez emrinde bulunan Kontrolörler, bölge ile kayıtlı olmaksızın verilecek her türlü görevi yerine getirirler.

   Teftiş programının uygulanması

   Madde 45 - (1) Denetim programlarındaki yerlerin iş, iklim ve yol durumlarının göz önüne alınarak denetlenmesi esastır.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Rapor Düzeni

   Genel esaslar

   Madde 46 - (1) Kontrolörler yaptıkları denetim, soruşturma veya inceleme sonucunda aşağıda belirtilen rapor çeşitlerinden bir veya birkaçını düzenlerler, konusu bir rapor yazmayı gerektirmeyen, kişisel başvuru niteliğinde olan hususlarda rapor düzenlenmez.

   a) Ön İnceleme Raporu,

   b) Soruşturma Raporu,

   c) İnceleme Raporu,

   ç) Cevaplı Rapor,

   d) Genel Teftiş Raporu,

   e) Teklif Raporu.

   (2) Her takvim yılı başından itibaren ön inceleme ve soruşturma raporlarına kendi içerisinde, inceleme raporu, teklif raporu, cevaplı rapor ile genel teftiş raporlarına da yine kendi içerisinde birden başlayarak müteselsil birer sıra numarası verilir.

   (3) Müşterek yürütülen işlerde düzenlenen raporlara her Kontrolörün sayısı kıdem sırasına göre verilir. Kontrolörler iş cetveli ve rapor kayıt defterlerine kendi müteselsil sayılarını verirler.

   Ön İnceme Raporu

   Madde 47 - (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan inceleme sonucunda Ön İnceme Raporu düzenlenir.

   (2) Ön İnceme Raporunda; inceleme konuları, inceleme sırasında yapılan işlemler ile suçun tespit edilmesi halinde hangi kanunlar kapsamında soruşturma yapılması gerektiği hususunu da içerecek şekilde soruşturma izni verilmesine, suçun tespit edilememiş olması durumunda ise soruşturma izni verilmemesine yönelik görüşler belirtilir.

   (3) Düzenlenen Ön İnceme Raporları soruşturma izni vermeye yetkili mercilere gönderilmek üzere Başkanlığa intikal ettirilir.

   Soruşturma raporu

   Madde 48 - (1) Soruşturma raporları adli ve idari soruşturma raporları olmak üzere ikiye ayrılır.

   (2) Adli soruşturma raporu; ön inceleme raporuna bağlanması gerekmeyen, başta 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile diğer özel kanunlara göre suç sayılan hususlarla ilgili yapılan soruşturmalar sonucunda düzenlenir.

   (3) Adli soruşturma raporlarının asılları, yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere Başkanlığa verilir.

   (4) İdari soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir. Bu konuda düzenlenen raporlar da gereği yapılmak üzere Başkanlığa gönderilir.

   İnceleme raporu

   Madde 49 - (1) İnceleme raporu;

   a) Yürürlükteki mevzuat ve bunların uygulamasında görülen aksaklıkların düzeltilmesi yollarıyla, tavsiye olunan hüküm ve usuller hakkındaki görüş ve öneriler,

   b) Teftiş neticesinde cevaplı rapora bağlanmasına gerek görülmeyen durumlar ve konular,

   c) Müsteşarlıkça inceleme yaptırılan çeşitli konulara ilişkin düşünceler,

   ç) Şikayet ve ihbarlar üzerine veya yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda adli ve idari cezai kovuşturmayı gerektirmeyen durumlar,

   d) Müsteşarlığı ilgilendiren konularda, yurt içi veya yurt dışına toplantı, seminer, eğitim vs. için geçici olarak görevlendirilen Kontrolörlerin söz konusu görevler sırasındaki çalışmaları, tespit ve önerileri,

   için düzenlenir.

   (2) İnceleme raporları, konularının ilgili olduğu birimler göz önüne alınarak yeter sayıda düzenlenir. Bir örnek Kontrolörlerce saklanır, diğerleri ise ilgili merkez idari birimlerine iletilmek üzere Başkanlığa gönderilir.

   Teklif Raporu

   Madde 50 - (1) Teklif raporu, yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen ön inceleme raporu veya adli soruşturma raporuna dayanılarak Müsteşarlık veya Genel Müdürlükçe alınması gereken tedbirleri veya uygulanması gereken müeyyideler ile teftiş edilen memurlar hakkında müşahede ve teklifleri kapsayan raporlardır.

   Cevaplı rapor

   Madde 51 - (1) Cevaplı rapor, yapılan denetimlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birimlerce düzeltilmesi gereken işlemleri kapsar.

   (2) Bu raporlarda; denetlenen servis ile denetimin kapsadığı dönem, eleştirilen işlemler ve düzeltme yolları belirtilir.

   (3) Raporun kabına, denetlenen memurun adı, soyadı, sicil numarası ve memuriyet unvanı da kaydedilir.

   (4) Cevaplı raporlar, servisler itibarıyla ayrı ayrı düzenlenir.

   Cevaplı raporun seyri

   Madde 52 - (1) Bir asıl ve üç örnek olarak düzenlenen cevaplı raporun aslı ile iki örneği teftiş edilen birimin amirine verilir, üçüncü örnek Kontrolörün dosyasında kalır, Kontrolör verdiği cevaplı raporun sayı ve tarihini idarede bulunan cevaplı rapor kayıt defterine yazar.

   (2) Cevaplı rapor birim amiri tarafından işlemleri teftiş edilen memurlara iletilir. İlgili memurun cevabını takiben birim amirinin de raporu inceleyip cevaplandırmasından sonra, rapor aslının birim amirince teftiş edilen idarenin bağlı olduğu Başmüdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

   (3) Daha üst amir sıfatıyla Başmüdürlükçe verilecek cevaplar ve mütalaalar ile rapor aslı doğrudan ilgili Kontrolöre gönderilir.

   (4) Cevaplı raporun her memur ve amirde kalabileceği süre en çok 15 gündür. Bir memura birden fazla cevaplı rapor aynı zamanda verilmişse bu süre her rapor için ayrı ayrı hesaplanır.

   (5) Raporun verildiği her birim, raporun cevaplandırılmış bir örneğini kendilerinde bulunan teftiş dosyasında saklar. Cevaplı raporlara ilişkin alınan talimat ve yazışmalar da düzenli bir biçimde bu dosyada tutulur.

   (6) Cevaplı raporlarda eleştiri konusu yapılan hususları cevaplandırmak için ek süre gerektiğinde; cevaplandırma süresi içerisinde talepte bulunmak koşulu ile birim amiri raporun ne kadar sürede cevaplandırılabileceğini gerekçeli olarak yazı ile Kontrolöre bildirir. Kontrolörce de uygun bulunan ek süre verilir. Bu sürenin 15 günü geçmemesi gerekir.

   (7) Kendilerine cevaplı rapor verilenlerle her kademedeki memurlar, eleştirilen işlemleri yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzeltmek ve bunu cevaplarında belirtmek zorundadırlar. Eleştirilen konularda ayrı düşünceye sahipseler, bu konudaki haklı ve kanuni nedenleri rapora verdikleri cevaplarda açık ve kısa biçimde belirtirler ve bu konuda Genel Müdürlükten alınacak talimat doğrultusunda hareket ederler.

   (8) Kontrolörler, ilgililerce cevaplandırıldıktan sonra kendilerine gönderilen cevaplı raporları değerlendirirler ve son düşüncelerini de ekleyerek en çok beş iş günü içerisinde Başkanlığa gönderirler.

   (9) Genel Müdürlük birimlerinin görüşlerinin Kontrolöre intikalinden sonra bunlara iştirak edilmemesi halinde bu Yönetmeliğin 57 nci maddesine göre işlem yapılır.

   (10) Cevaplı raporların zamanında cevaplandırılmasını Kontrolörler bizzat takip ederler. Haklı nedene dayanmaksızın zamanında raporu cevaplandırmayan ilgililer hakkında, gerekli işlemlerin yapılmasını teminen durum Kontrolörlerce Başkanlığa bildirilir.

   (11) Kontrolörün hastalık, askerlik ve diğer nedenlerle görevi başında bulunmaması hallerinde son mütalaa Başkanlıkça görevlendirilecek bir Kontrolör tarafından yazılır.

   Genel teftiş raporu

   Madde 53 - (1) Genel teftiş raporu, turne süresince denetlenen ünitelerdeki genel durumu yansıtmak üzere her denetlenen birimin teftişi sonunda yazılır.

   (2) Bu raporlarda;

   a)Gidilen birimde denetlenen servisler ve düzenlenen raporlar,

   b) Denetlenen birimlerdeki kadroların yeterli olup olmadığı,

   c) Denetlenen birimlerde görülen uygulama noksanlıkları,

   ç) Birimlerin yerleşim, araç, gereç ve malzeme durumları,

   d) Denetlenen birimlerin gerek kuruluş ve işleyişlerinden gerekse uygulamalarından kaynaklanan aksaklık ve noksanlıklar ile bunların düzeltilmesine yönelik çözüm önerileri,

  gösterilir.

   (3) Bu rapor bir asıl ve iki örnek olmak üzere üç nüsha olarak düzenlenir. İki nüshası Başkanlığa gönderilir, bir nüshası da Kontrolörde kalır. Genel teftiş raporlarına o turne süresince düzenlenen cevaplı raporların ekleriyle birlikte birer örneği de eklenir.

   (4) Ayrıca; Kontrolörler muamele ve işlemlerini teftiş ettikleri gümrük muhafaza ve muamele sınıfı görevlileri hakkında yeterli bilgi ve kanaat elde etmiş olmaları halinde birer gizli değerlendirme belgesi tanzim ederek, kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ve üst yazı ekinde gizli değerlendirme belgelerini, Personel Daire Başkanlığına gönderilmek üzere Başkanlığa verirler.

   (5) İlgili personel hakkında yetersiz veya tespit edilememiş hususlarda görüş belirtilmemesi esastır.

   (6) Genel Teftiş Raporunun biçimi ve içeriği hakkında Başkanlıkça bir yönerge çıkarılabilir ve Kontrolörler Raporlarını bu yönergeye uygun olarak düzenlerler.

   Rapor biçimi

   Madde 54 - (1) Raporlar genel olarak, giriş, konu, inceleme ve soruşturma, mevzuat ve değerlendirme, sonuç olmak üzere beş ana kısma ayrılarak düzenlenir.

   a) Giriş: Bu kısımda, inceleme ve/veya soruşturmanın icrası hakkındaki Başkanlık yazısının ve eki Onayın sayı ve tarihi belirtilir.

   b) Konu: İşin konusunu teşkil eden olay kısaca anlatılır.

   c) İnceleme ve Soruşturma: İnceleme ve/veya soruşturmaya dayanak teşkil eden onay, inceleme ve/veya soruşturmanın ne şekilde yapıldığı, denetlenenler hakkındaki genel bilgiler, yapılan tespitler ve elde olunan belgeler gibi işin konusu ve özü ile ilgili delil teşkil eden bilgi ve belgelere ve bunların incelenmesine yer verilir.

   ç) Mevzuat ve Değerlendirme: Denetleme konusunun özeti, denetleme konusu ile ilgili mevzuat hükümleri ve mevzuata aykırılıklar belirtilir. Tespitlerin mevzuat karşısındaki durumu değerlendirilir.

   d) Sonuç: Raporların sonuç bölümü somut ifadelerle yazılarak bu bölümde hangi makamların ne gibi düzenlemelerde bulunulması gerektiğine ilişkin düşünceler ile denetlenen kişilerin isim, unvan ve adresleri, rapor konusu olay, tespit edilen fiiller ve uygulanması gereken müeyyideler ve varsa haklarında suç isnat edilen kişiler ile bu hususlara ilişkin kanıtlar açıkça belirtilir.

   (2) Raporların düzenlenmesinde uyulacak esaslar yönerge ile belirlenir.

   Rapor dili

   Madde 55 - (1) Raporların, yürürlükteki mevzuatta kullanılan güncel ve geçerli terimler referans alınarak; düzgün cümleler, uygun ve güncel bir dille; raporda adları geçen kişi, kurum, kuruluş ve meslekleri rencide edebilecek deyim ve yakıştırmalara, dayanaksız suçlamalara, konu ile ilgisi bulunmayan ayrıntılara yer verilmeden ve herhangi bir tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta; yazım ve dil bilgisi kuralları çerçevesinde yazılmasına özen gösterilir.

   Raporların sevki

   Madde 56 - (1) Kontrolörlerce düzenlenen raporlar, Başkanlıkça ilgili adli ve idari makamlara sevk edilir.

   (2) Anlatım, usul, kapsam, mevzuat-değerlendirme ve sonuç yönlerinden düzeltilmesi veya eksik olduğu kanaatine varılarak sevkleri uygun bulunmayan raporlar ilgili Kontrolöre gerekçeli olarak ve yazı ekinde gönderilir.

   (3) Yeniden incelenmek ve değerlendirilmek üzere, Başkanlıkça ilgili Kontrolöre iade olunan raporların eksiklikleri en kısa sürede tamamlanarak, yazı ekinde Başkanlığa intikal ettirilmesi sağlanır.

   (4) İade olunan raporların eksikliklerinin giderilerek, bir yazı ekinde Başkanlığa intikal ettirilmesinde, daha önce verilen rapor sayısı aynen kalarak sadece tarihi değiştirilecektir. Bu raporun Başkanlığa intikal ettirilmesinden önce diğer işlere ilişkin başkaca rapor ve/veya raporların düzenlenmiş olması halinde, bu raporlara mutat sayı verilmesine devam olunacaktır.

   (5) Ancak; Kontrolör tarafından Başkanlığın gerekçesinde belirtilen görüşlere iştirak edilmeyerek ikinci kez gönderilen raporların, Başkanlıkça ilgili birimlere sevki uygun görülmediği takdirde bu raporları incelemek üzere rapor okuma komisyonu oluşturulabilir. İlgili Kontrolörün raporu ve Başkanlığın karşı görüşünün incelenmesinin ardından bir komisyon teşekkülüne Genel Müdürlük Makamınca karar verilir. Komisyon yaptığı inceleme sonuçlarını bir rapora bağlar ve bu rapor da Kontrolörün raporu ile birlikte ilgili adli ve idari birimlere intikal ettirilir.

   Raporların merkezde göreceği işlem ve derkenar

   Madde 57 - (1) Gümrük Muhafaza Kontrolörleri tarafından Başkanlığa gönderilen raporlar Başkanlıkça incelenir. Raporların Başkanlıkça uygun görülmemesi halinde bu Yönetmeliğin 56 ncı maddesi uygulanır. Uygun görülen raporlardan; adli raporlar Başkanlıkça doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına, idari raporlar ise ilgili makamlara gönderilmek üzere Genel Müdürlüğe intikal ettirilerek sonuçları izlenir.

   (2) Adli soruşturma raporları haricindeki raporların gönderildiği şubelerde incelenmesi sonucunda Kontrolörün görüş ve önerilerine ilk aşamada iştirak edilmesi halinde hemen yerine getirilmesi için durum mahalline bildirilir. Sorumlu memurlar bu bildirim üzerine yanlış ve eksiklikleri gecikmeden düzeltmek ve tamamlamakla, idare amirleri de yerine getirilmesini sağlamak ve sonucunu denetlemekle yükümlüdürler.

   (3) Raporların gönderildiği Genel Müdürlük merkez şubelerinde ya da ilgili idare ve kurumlarda rapora ilişkin olarak yazılacak görüş ya da mahalline yapılacak bildirimin ikişer örneği Başkanlık aracılığıyla Kontrolöre gönderilir. Kontrolör bu bildirim örneklerinden birini dosyasında alıkoyar, düşünce ya da bildirimi uygun görüyorsa bu konuyu belirterek belgenin diğer nüshasını Başkanlığa geri gönderir. Aksi durumda görüşünü bir derkenarla Genel Müdürlük ilgili Şubesine ya da ilgili idareye iletilmek üzere Başkanlığa verir. Bu derkenara Başkanlıkça iştirak edilmesi durumunda rapor ve derkenar ilgili şubeye gönderilir. Bu derkenara ilgili mercilerin verecekleri karşılıklar da aynı şekilde Kontrolöre gönderilir. Kontrolörce bunlar ya yeterli görülür ya da ikinci bir derkenarla karşılanır.

   (4) Kontrolörün bu ikinci derkenarına Başkanlıkça iştirak edilmesi durumunda rapor ve derkenarlar Başkanlık tarafından Genel Müdürlük ilgili Şubesine gönderilir.

   (5) İkinci derkenar üzerine idare ile Kontrolör arasındaki görüş ayrılığı giderilememiş ise konu Başkan ve idarenin görüşü alınarak Genel Müdürlük tarafından sonuca bağlanır.

   (6) Her iki durumda da Kontrolör yapılan işlemden haberdar edilir.

   (7) Derkenarlar asıl raporun sayısını alır ve kaçıncı derkenar oldukları gösterilir. İşi biten raporlar Başkanlıkça saklanır.

   (8) Raporların yukarıda sözü edilen aşamalarının her birinde inceleme süresi onbeşer gündür. Haklı bir neden bulunması durumunda merkez şubelere tanınan bu süre en çok üç aya kadar uzatılır. Haklı neden üç aydan daha çok uzatmayı gerektiriyorsa durum nedenleriyle birlikte ilgili birimlerce Genel Müdürün onayı alındıktan sonra Başkanlığa bildirilir.

   (9) Raporlar üzerinde yapılan bildirimin Kontrolörce inceleme süresi en çok bir aydır.

   (10) Gümrük Muhafaza Kontrolörleri tarafından tanzim edilen raporlara istinaden açılan kamu davalarının mahkeme kararlarına ait kesinleşen ilamların onaylı birer örneği, davalara müdahil sıfatı ile katılma veya takiple görevli gümrük idareleri tarafından, idareye intikalinden itibaren en geç 1 ay içinde Başkanlığa gönderilir.

  ONUNCU BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Bilgi-belge verme ve yardım zorunluluğu

   Madde 58 - (1) Kontrolörlere görevleri sırasında ilgililerce bilgi-belge verme ve yardımda bulunma zorunluluğuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) 1) Kontrolörler, görevleri sırasında; ilgililerden gerekli yardımı, bilgiyi, evrak, kayıt ve belgelerin onaylı örneklerini ve bir yolsuzluğun kanıtını oluşturuyorsa asıllarını re'sen isterler.

   2) Kontrolörler görevleriyle ilgili mevzuatın kendilerine verdiği yetkileri kullanırlar. Gerekirse yurt dışında da çalışma yapabilirler.

   3) İlgili kanunlarda aksine bir hüküm bulunmadıkça, istenilen belge ve bilgilerin Kontrolörlerce gerekli görülen durumlarda gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.

   b) Müsteşarlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görevli bulunanlar, gizli de olsa tüm belge, defter ve dosyaları para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, eşya ve malları ilk talepte Kontrolörlere göstermek, inceleme ve sayımına yardımcı olmak zorundadırlar. Görevliler bu konuda hiçbir engel gösteremez.

   c) Teftiş, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların amir veya yöneticileri, Kontrolörlerin görevlerini yürütebilmeleri için gereken önlemleri almak ve Kontrolörlere görevleri süresince uygun çalışma koşulları sağlamak zorundadır.

   ç) Teftiş ya da soruşturmaya başlanan İdarede çalışan personelin hastalık ve benzeri nedenler dışında izne ayrılmalarına, Kontrolörün olumlu görüşü alındıktan sonra birim amirlerince karar verilir.

   Kontrolörlerin uyacakları esaslar

   Madde 59 - (1) Kontrolörler bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikteki davranışlarda bulunamazlar.

   (2) Kontrolörler;

   a) Merkez ve taşra birimlerinde idari işlere müdahale edemezler,

   b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine ilave ve düzeltme yapamazlar,

   c) Denetime tabi kimseler ve mükelleflerle hususi münasebetler kuramazlar,

   ç) Denetime gidecekleri yerleri, yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

   d) Yetkili mercilerin izni olmadan basın yayın kuruluşlarına bilgi veremezler, açıklama yapamazlar.

   Kimlik belgesi ve resmi mühür

   Madde 60 - (1) Kontrolörlere, Genel Müdür ve Müsteşar tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Bu belgede Kontrolörlerin görev ve yetkileri açıkça belirtilir.

   (2) Kontrolörlere zimmetli olarak beratı ile birlikte birer resmi mühür verilir. Stajyer Kontrolörlere mühür yetkiyle birlikte verilir. Ayrıca isteğe bağlı olarak Kontrolöre zimmetle bir silah verilebilir. Bu silahın seri numarası kimliğe işlenir.

   (3) Meslekten ayrılma halinde bunlar Başkanlığa iade edilir.

   Harcırah ve Yolluklarla ilgili İşlemler

   Madde 61 - (1) Kontrolörler; yevmiye, yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığınca yayınlanan tebliğ ve genelgelerle uygulamaya ilişkin getirilen hükümler çerçevesinde; gümrük saymanlıkları ile gümrük vezneleri ve mal müdürlüklerinden alırlar. Çekilen paranın hakedişi aşmaması gerekir. Kontrolörler, yapılacak işlemler, düzenlenecek belgeler ve çekilecek para miktarına ilişkin konularda söz konusu düzenlemelere uygun hareket ederler.

   Hakedişler

   Madde 62 - (1) Kontrolörler, çalışmalarını, bununla ilgili maaş, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri Çalışma ve Hakediş Cetvelinde gösterirler.

   (2) Bu cetvellerin ait olduğu ayı izleyen ayın en geç 5 inci günü akşamına kadar Başkanlığa verilir.

   (3) Bu cetvelde ay içindeki yolculuklara ait giderler ve diğer hakedişlerle bunlara karşılık alınan paralar gösterilir.

   (4) Çalışma ve hakediş cetveline; iş cetveli, varsa yolluk bildirimi, paranın çekilmesine ilişkin düzenlenen harcırah talep formu, konaklama faturası, posta ve diğer giderlere ait belgeler eklenir.

   (5) Çalışma ve hakediş cetveline yılbaşından başlamak üzere müteselsil numara verilir.

   (6) Hakedişlerin şekli Başkanlıkça belirlenir.

   Demirbaş eşya

   Madde 63 - (1) Kontrolörler, kendilerine demirbaş eşya olarak verilenleri itina ile kullanmak ve meslekten ayrılışlarında iade etmek zorundadırlar.

   Yönerge çıkarılması

   Madde 64 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına açıklık getirecek usul ve esaslar Başkanlıkça hazırlanan ve Genel Müdürlük tarafından onaylanan yönerge ile belirlenir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 65 - (1) 9/8/1990 tarihli ve 20600 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 66 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 67 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

  Ekini görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100