Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ

  GEMİADAMI YETİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİ

  Gemiadamı Yetiştirme Kursları Yönetmeliği

  Milli Eğitim Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26501

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gemiadamlarının yetiştirilmesi için sertifikalandırma ve belgelendirmeye yönelik resmî veya özel kursların açılışı ile faaliyetlerinde uymak zorunda oldukları usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, gemiadamları yetiştirmek için düzenlenen resmî veya özel kurslar ile kursiyerlere ilişkin iş ve işlemleri kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik;

   a) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 10 uncu maddesi, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 17, 18 ve 56 ncı maddeleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 37 ve 38 inci maddelerine dayanılarak;

   b) 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası STCW Sözleşmesine paralel olarak;

   hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

   b) Denetleme Yönetmeliği: 13/2/2006 tarihli ve 26079 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmeliği,

   c) Denizcilik eğitimi denetleme kurulu: Denizcilikle ilgili eğitim, öğretim, sınav ve belgelendirme yapan kamu veya özel kurum ve kuruluşları, Sözleşmenin Kural I/8, Kod-A I/8, Kod B I/8 Kısım hükümlerine ve Denizcilik Eğitimi Denetleme ve Kalite Standartları Esasları Hakkında Yönetmelikte belirlenen esaslara göre denetleme faaliyetlerini yapan ve yaptıran Kurulu,

   ç) Gemiadamları Yönetmeliği: 31/7/2002 tarihli ve 24832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemiadamları Yönetmeliğini,

   d) ISPS: Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi'ne (SOLAS-74) XI-2 bölüm numarası ile eklenen Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Emniyet Kodunu,

   e) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

   f) Kurs: Gemiadamlarının yetiştirilmesi için sertifikalandırmaya ve belgelendirmeye yönelik 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında Bakanlıkça izin verilmiş özel kurslar ile Bakanlığa bağlı resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarınca düzenlenen kursları,

   g) Kursiyer: Kurslarda öğretim görenleri,

   ğ) Sözleşme: 20/4/1989 tarihli ve 3539 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan 1978 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeyi (STCW 78 Sözleşmesi) ve Değişikliklerini,

   h) Telsiz Yönetmeliği: 4/6/2004 tarihli ve 25482 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğini,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Kurs Sınıfları ve Süreleri ile Kursların Açılma Usulleri ve Eğiticiler

   Kurs sınıfları

   Madde 5 - (1) Gemiadamlarının yetiştirilmeleri ve eğitimleriyle ilgili öğretim programları aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

   a) Belgelendirmeye yönelik öğretim programları:

   1) Sınırlı vardiya zabiti yetiştirme,

   2) Sınırlı makine zabiti yetiştirme,

   3) Sınırlı başmakinist yeterliğinden makine zabitliği (750-3000 kW) yeterliğine geçecekler için tamamlama,

   4) Makine zabit (750-3000 kW) yetiştirme,

   5) İkinci makinist ve başmakinist (750-3000 kW) yetiştirme,

   6) Sınırlı kaptan yeterliğinden vardiya zabit1iği (500-3000 GT) yeterliğine geçecekler için tamamlama,

   7) Birinci zabit ve kaptan (500-3000 GT) yetiştirme,

   8) Vardiya zabiti (500-3000 GT) yetiştirme,

   9) Uzakyol birinci zabit ve uzakyol kaptanı yetiştirme,

   10) Uzakyol vardiya makinisti ve uzakyol vardiya zabiti yetiştirme,

   11) Uzakyol ikinci makinist ve uzakyol başmakinist yetiştirme,

   12) Yat kaptanlığı,

   13) Telsiz yeterlikleri.

   b) Sertifikalandırmaya yönelik ve yeterlik sınavlarına hazırlık öğretim programları:

   1) Gemiadamları Yönetmeliğinin üçüncü kısmının birinci bölümünde belirtilen STCW Sertifika eğitimini içeren öğretim programları,

   2) Yeterlik sınavlarına hazırlık için açılan ve yeterlik sınavı için zorunluluk gerektirmeyen eğitimi içeren öğretim programları,

   3) Gemi güvenlik zabiti, liman tesisi güvenlik sorumlusu ve şirket güvenlik sorumlusu ISPS eğitimlerini içeren öğretim programları.

   Kurs programları

   Madde 6 - (1) Kurslarda, Sözleşmeye uygun olarak hazırlanmış ve Bakanlık tarafından onaylanmış öğretim programları uygulanır.

   Başvuru ve kurs açma izni

   Madde 7 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunmak isteyen özel kurslar, özel öğretim kurumlarıyla ilgili mevzuatta belirtilen belgelerle birlikte; resmî örgün ve yaygın eğitim kurumları ise kendi mevzuatlarındaki hükümlere göre il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunur.

   (2) Denizcilik eğitimi denetleme kurulu tarafından yapılacak inceleme sonucunda Denetleme Yönetmeliğine göre düzenlenen rapor çerçevesinde uygun görülen özel öğretim kurumlarına 5580 sayılı Kanuna göre kurum açma izni; resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ise 3308 veya 1739 sayılı Kanunlara göre kurs açma izni verilir. Bakanlık ve valilikler verdikleri kurum açma ve öğretime başlama izinlerini İdareye bildirirler.

   (3) Kurslarda hangi yeterliklere yönelik eğitim verileceği İdarece taşra teşkilatına duyurulduktan sonra eğitime başlanır.

   (4) Kursa yeni bir program eklenmesi için talep edilen programa yönelik denizcilik eğitimi denetleme kurulundan alınacak rapor ile birlikte başvuruda bulunulması halinde de, bu madde hükümleri doğrultusunda işlem yapılır.

   Eğiticilerde aranacak nitelikler

   Madde 8 - (1) Kurslarda gemiadamlarına yönelik mesleki eğitim verecek denizci eğiticilerin İdarece belirlenen denizci eğitimci yeterlikleri şartlarını taşımaları ve İdareden veya İdarenin yetkili kıldığı birimlerinden alınmış eğitici sertifikasına sahip olmaları zorunludur.

   (2) Yabancı dil eğiticilerinin görevlendirilmesi Bakanlık mevzuatına göre yapılır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kursa Başvuru ve Devam Zorunluluğu

   Başvuruda aranacak şartlar

   Madde 9 - (1) Kurslara, başvurulan öğretim programına ilişkin Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen eğitim, deniz hizmeti, sağlık ve yaş sınırı şartlarını taşıdığını belgelendirenlerin kayıtları yapılır.

   Devam zorunluluğu

   Madde 10 - (1) Kurs yöneticileri tarafından planlanan üçer aylık STCW sertifika kurs dönemleri, dönem başlamadan en az üç iş günü öncesinden il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve ilgili liman başkanlığına bildirilir. Bu tarihlerin dışında kurs açılamaz ve programda değişiklik yapılamaz. STCW Sertifika kurslarında kursiyerlerin, kurs programında belirtilen sürelerin tümüne devam etmeleri zorunludur. Diğer kurslarda ise kursiyerin devam ettiği grubun programının seviyesine göre kurs süresinin beşte birinden fazla özürlü veya özürsüz olarak devamsızlık yapanlar kurs bitirme sınavına alınmaz.

   (2) Kurslara devam etmeyen kursiyerler, bir sonraki kurs döneminde devamsızlık gösterdiği kursun eğitimini tamamladıktan sonra bitirme sınavlarına girebilirler.

   (3) Kursiyer listeleri, her kurs döneminde kurs başlamadan en geç bir gün önce;

   a) STCW Sertifika kurslarında, ilgili liman başkanlığına ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne,

   b) Belgelendirmeye yönelik kurslarda il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne ve İdarenin bölge müdürlüklerine,

   kurs yöneticisi tarafından gönderilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sınavlar ve Belgeler

   Dönem ve kurs sonu bitirme sınavları

   Madde 11 - (1) Belgelendirmeye yönelik kurslarda dönem sonu sınavları, uygulanan öğretim programı çerçevesinde, kurs yönetimlerince ilgili mevzuata göre yapılır. Belgelendirmeye ve STCW sertifikalarına yönelik kurs sonu bitirme sınavları komisyonunda ayrıca, liman başkanlığı ve il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünden temsilciler de bulunur.

   Yeterlik sınavı

   Madde 12 - (1) Belgelendirmeye yönelik kurslara katılıp kurs başarı belgesi alanlar, Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları da sağlamaları halinde yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

   Kurs başarı belgesi

   Madde 13 - (1) Kurs sonunda yapılan bitirme sınavında başarılı olan kursiyerlere, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan kurs başarı belgesi verilir. Bu belge liman başkanı, kurs müdürü ve il veya ilçe milli eğitim müdürü tarafından imzalanır.

   Diğer belgeler

   Madde 14 - (1) STCW kurslarını başarıyla bitirerek kurs başarı belgesi alanlar ile belgelendirmeye yönelik kurslara katılıp da yeterlik sınavını kazananlara; Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımaları halinde İdarece, Gemiadamları Yönetmeliğinde öngörülen belgeler verilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Kursların Denetlenmesi ve İzin İptali

   Denetim ve rapor oluşturma

   Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik kaspsamındaki kurslar, denizcilik eğitimi denetleme kurulunun denetiminin yanı sıra, verilen öğretim programlarının özelliğine göre bu maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde denetlenir.

   (2) STCW sertifika kursları;

   a) İlköğretim ve bakanlık müfettişlerince kendi belirleyecekleri zamanlarda ayrı ayrı,

   b) İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ve liman başkanlığı yetkililerince her kurs döneminde birlikte ve gerektiğinde ayrı ayrı,

   c) Liman başkanlığını ilgilendiren konularda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bilgilendirilmek koşuluyla liman başkanlıkları yetkililerince,

   denetlenir.

   (3) Belgelendirmeye yönelik kurslar;

   a) İlköğretim ve bakanlık müfettişlerince kendi belirleyecekleri zamanlarda ayrı ayrı,

   b) İl veya ilçe milli eğitim müdürlüğü ve liman başkanlığı yetkililerince aylık periyotlar halinde birlikte ve gerektiğinde ayrı ayrı,

   c) Liman başkanlığını ilgilendiren konularda, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri bilgilendirilmek koşuluyla liman başkanlıkları yetkililerince,

   denetlenir.

   (4) İl veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman başkanlıklarınca yapılacak denetimlerin aralıkları, bir ayı geçmeyecek şekilde bu kurumlarca birlikte belirlenir.

   (5) Sertifikalandırmaya yönelik kurslarda, imzalı kursiyer yoklama çizelgeleri, kurs dönemi boyunca her gün ders başladıktan itibaren bir saat içinde ilgili il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman başkanlıklarına fakslanır.

   (6) Kursların denetimi esnasında;

   a) Kursta yapılan eğitimin amacına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği,

   b) Eğitim izni alınırken aranan araç, gereç ve eğitim ölçütlerinin hâlâ karşılanıp karşılanmadığı,

   c) Kursa devam zorunluluğuna uyulup uyulmadığı,

   ç) Faksla gönderilen imzalı kursiyer yoklama çizelgesindeki imzaların kursiyerlere ait olup olmadığı ve kursiyerlerin fiilen derslere katılıp katılmadığı,

   incelenir ve bir rapor tutulur. Bu rapor, il veya ilçe milli eğitim müdürlükleri ile liman başkanlıklarınca tutulan ilgili kursa ait bilgi dosyasına konur. Raporun olumsuz olması durumunda il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince olumsuzlukların giderilmesi için kurs yönetimine en fazla bir ay süre verilir. Bu süre içinde ilgili program veya programların öğretimine ara verilir ve bu durum liman başkanlığına bildirilir. Olumsuzluğun giderilmesi halinde programa kaldığı yerden devam edilir. Bu dönemle ilgili belgeler kurs programı süresi bitiminde düzenlenir.

   Geçici veya sürekli kapatma

   Madde 16 - (1) Kursların, denizcilik eğitimi denetleme kurulunun denetimi dışında denetlenmesi esnasında;

   a) Denetimlerde öğretim programının özelliğine göre ilgili mevzuatta belirtilen araç, gereç, laboratuvar ve eğitici ölçütlerinin karşılanmasında eksikliklerin tespit edilen ve bu eksiklikleri gidermeyen kurslar, eksiklik giderilinceye kadar geçici,

   b) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uymayan, kurumunu mevzuata uygun olarak kapatmayan, geçici olarak kapatma cezası alıp aynı fiili tekrar işleyen özel kurslar ise sürekli,

   olarak il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine kurum açma izni veren makam tarafından kapatılır.

   ALTINCI BÖLÜM : Son Hükümler

   Yürürlük

   Madde 17 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan ve Milli Eğitim Bakanı müştereken yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100