Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI VE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI DENİZCİLİK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI VE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI İLE DENİZCİLİK UZMANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Ve Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı İle Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

  Ulaştırma Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 22/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26501

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Müsteşarlıkta, Denizcilik Uzman Yardımcılığına giriş, Denizcilik Uzmanlığı yeterlik sınavları ve bunların atanmaları ile Denizcilik Uzmanlarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Müsteşarlık kadrolarına Denizcilik Uzman Yardımcısı ve Denizcilik Uzmanı olarak atanacakları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/08/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Giriş sınavı: Denizcilik uzman yardımcılığı giriş sınavını,

   b) Giriş sınav kurulu : Denizcilik uzman yardımcılığı giriş sınav kurulunu,

   c) KPSS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavını,

   ç) Müsteşar: Denizcilik Müsteşarını,

   d) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını,

   e) ÖSYM Başkanlığı: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

   f) Tez danışmanı: Uzman Yardımcısının çalışmalarına yol gösteren görevliyi,

   g) Uzman: Denizcilik Uzmanını,

   ğ) Uzman Yardımcısı: Denizcilik Uzman Yardımcısını,

   h) Yeterlik sınavı: Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavını,

   ı) Yeterlik sınav kurulu: Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulunu,

   i) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Denizcilik Uzman Yardımcılığı Eleme ve Giriş Sınavı

   Eleme sınavı

   Madde 5 - (1) Müsteşarlıkta görevlendirilecek Denizcilik Uzman Yardımcısı adayları eleme sınavı, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavıdır.

   Giriş sınavı

   Madde 6 - (1)Müsteşarlıkta görevlendirilecek Denizcilik Uzman Yardımcısı adayları, giriş sınavı ile alınır. Denizcilik uzman yardımcılığı giriş sınavı, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan eleme sınavı sonuçlarına göre, Müsteşarlıkça yapılacak sözlü sınavıdır.

   (2) Denizcilik Uzman Yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Müsteşarlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. Müsteşarlık, öğrenim dalları itibariyle belirleyeceği uzman yardımcılığı kontenjanlarına giriş sınavı için, KPSS eleme sınavı sonucunda aldıkları puan türleri, taban puanları ve sınavda alınan başarı derecelerini göz önüne almak suretiyle çağırılacak aday sayısını tespit ederek giriş sınavı duyurusuyla ilan eder.

   Duyuru

   Madde 7 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, açıktan atama izni alınmış kadro ve pozisyonların sayısı, sınıf, unvan ve dereceleri, öğrenim dalları ve kontenjanları, KPSS puan türleri ve asgari puanlar ve puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son başvuru tarihi ile başvuru yeri, başvuruda istenecek belgeler, giriş sınavının yeri, zamanı, içeriği ve değerlendirme yöntemi, başvuru süresinin bitiminden en az on beş gün önce Resmi Gazete'de ve Türkiye genelinde günlük olarak yayımlanan tirajı en yüksek gazetelerin birinde yayımlanır.

   Aranan şartlar

   Madde 8 - (1) Giriş Sınavına katılabilmek için;

   a) Eleme sınavında, ilanda belirtilen puan türlerine göre asgari puanlar düzeyinde başarılı olmak,

   b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı genel şartları taşımak,

   c) Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının ilk gününde 30 yaşını doldurmamış olmak,

   ç) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarının veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarının Müsteşarlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinde lisans veya lisans üstü eğitim görmüş olmak,

   şartı aranır.

   (2) Eleme sınavının Müsteşarlığın belirlediği yabancı dil alanında yapılan testlerden, Müsteşarlıkça belirlenen ve ilan olunan asgari puanı alma başarısını gösterememiş adaylar giriş sınavına kabul edilmezler.

   İstenilen Belgeler

   Madde 9 - (1) Giriş Sınavına katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) İş talep formu,

   b) KPSS Sonuç Belgesi aslı veya Kurumca onaylı sureti,

   c) 2 adet vesikalık fotoğraf.

   (2) Birinci fıkrada sayılan belgelerin en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Bu belgelerin, suretleri aslı ibraz edilmek kaydıyla Personel Dairesi Başkanlığınca tasdik edilebilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, sınav kurulunca veya sınav kurulu başkanının belirleyeceği üç kişilik bir komisyon tarafından yedi gün içinde sonuçlandırılır.

   (3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre giriş sınavına katılabilecekler belirlenerek isimleri Denizcilik Müsteşarlığı internet sitesinde ilan edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan edilen adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler, giriş sınavına alınmaz. Bu adaylardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır.

   Giriş sınav kurulu

   Madde 10 - (1) Giriş sınavı kurulu, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının önerisi ve Müsteşarın onayı ile belirlenen bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder. Giriş sınavı kurulu başkanı ve üyeleri, daire başkanlığı ve daha üst seviyedeki Müsteşarlık yöneticileri arasından seçilir. YÖK'e bağlı üniversitelerin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri, giriş sınav kurulu üyesi seçilebilir.

   Giriş sınavının yapılışı

   Madde 11 - (1) Giriş sınav kurulu üyeleri, sözlü sınavda adayın;

   a) Alan bilgisi,

   b) Kavrayış,

   c) Anlatım yeteneği,

   ç) Davranış,

   d) Temsil kabiliyeti,

   konuları dikkate alınmak suretiyle, sınav kurulunun her üyesince ayrı ayrı değerlendirmesi yapılır. Sözlü sınavda değerlendirmeler yüz puan üzerinden yapılır. Giriş sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonuçlarını gösterir. Geçer not en az yetmiştir.

   (2) Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile, başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.

   (3) Adaylar en yüksek puanı alandan başlamak üzere sıralanır.Sınav sonucu sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir.

   (4) (Değişik fıkra: 22/09/2007- 26651 S.R.G Yön/1.md.) Alan bilgilerine ilişkin konular adayların mezuniyet durumlarına göre Müsteşarlık tarafından belirlenir.

   Sonuçların duyurulması

   Madde 12 - (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, sınavın sonucunu on gün içinde Müsteşarlık internet sitesinde ilan eder. Sınav sonuçları, sınavı kazanan adayların adresine ayrıca yazılı olarak bildirilir.

   Atama

   Madde 13 - (1) Giriş Sınavını kazananların Denizcilik Uzman Yardımcısı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

   (2) Sınavı kazanan adayların Denizcilik Uzman Yardımcısı olarak atanmaları için, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gereklidir.

   a) Nüfus cüzdanı veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

   b) Diploma veya ilgili Kurumca onaylı sureti,

   c) Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,

   ç) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,

   d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan,

   e) 4 adet fotoğraf. 

   (3) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

   (4) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

   (5) Giriş sınavını kazananlardan ataması yapılamayanların yerine yedek sırada bekleyenlerden atama yapılabilir.

   (6) Giriş sınavı sonucunda atanarak göreve başlatılan Denizcilik Uzman Yardımcıları, on beş gün içinde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

   Denizcilik Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi

   Madde 14 - (1) Denizcilik Uzman Yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik ile ilgili hizmet içi eğitim mevzuatı hükümlerine uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitimden geçirilirler.

   (2) Denizcilik Uzman Yardımcıları, temel ve hazırlayıcı eğitimden sonra ana hizmet birimleri ve bölge müdürlüklerinde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının önerisi ve Müsteşarın onayı ile uygun görülecek bir tarihte, iki aydan az ve üç aydan çok olmamak üzere üç ayrı birimde staj yaparlar.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Denizcilik Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınavı

   Denizcilik Uzmanlığı için aranan şartlar

   Madde 15 - (1) Denizcilik Uzmanlığına atanabilmek için;

   a) Denizcilik Uzman Yardımcısı olarak adaylıkta geçen süre dahil en az otuzaltı ay çalışmış olmak,

   b) Son üç yıl olumlu sicil almış olmak,

   c) Uzmanlık tezinin yeterlik sınav kurulunca kabul edilmesi ve sözlü savunmada başarılı olmak,

   ç) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavından en az C düzeyi puan almış veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

   şartı aranır.

   (2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen süreye Müsteşarlıktan ücretsiz izinli ayrılmalar, altı ayı geçen hastalık izni ve askerlikte geçen süreler dahil değildir.

   Tez konusunun belirlenmesi

   Madde 16 - (1) Denizcilik Uzman Yardımcısı, Müsteşarlığın görev alanı ile ilgili konularda, görevli olduğu birimin onayı ile bir tez konusu seçer.

   (2) (Değişik fıkra: 22/09/2007- 26651 S.R.G Yön/2.md.) Denizcilik Uzman Yardımcısı tez konusunu, adaylıkta geçen süre dahil Müsteşarlıkta en az yirmi dört ay çalıştıktan sonra Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirir.

   (3) Denizcilik Uzman Yardımcısı, tez konusunun çalıştığı birim tarafından uygun bulunmaması halinde, en geç iki ay içinde yeni bir konu belirleyerek onaya sunar. Bu konunun da uygun bulunmaması halinde, Denizcilik Uzman Yardımcısı için yeni bir tez konusu yeterlik sınav kurulunca belirlenir.

   (4) Belirlenen tez konusu Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren on beş gün içinde, Denizcilik Uzman Yardımcısının talebi ve ilgili biriminin onayı ile bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilir.

   Denizcilik Uzmanlık tezinin hazırlanması

   Madde 17 - (1) Denizcilik Uzman Yardımcısı, tezde bilimsel esaslara uygun olarak hareket etmek, ele aldığı konuyu tarihi gelişimi içinde ve karşılaştırmalı olarak incelemek zorunda olup, tezin kendi görüş ve düşüncelerini taşıması esastır.

   Denizcilik Uzmanlık tezinin teslimi

   Madde 18 - (1) Denizcilik Uzman Yardımcısı tezini, tez konusunun Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içinde hazırlar. İlgilinin önceden Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yazılı olarak talepte bulunması kaydıyla, bu bir yıllık süreye, bir ay veya daha uzun müddet yurt dışında geçen süreler, askerlik, uzun süreli hastalık gibi zorunlu nedenlerle alınan ücretsiz izinler dolayısıyla geçirilen süreler dahil edilmez.

   (2) Süresi zarfında tezini hazırlayan Denizcilik Uzman Yardımcısı, sınav kurulu Başkan ve üye sayısından üç fazla sayıda çoğaltılmış tez nüshasını, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilmesini sağlamak üzere yeterlik sınavından en az iki ay önce birim amirine vermek zorundadır. Birim amiri teslim aldığı tez nüshalarını on gün içerisinde Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına intikal ettirir.

   (3) Tezini süresi içinde Birim amirine teslim eden Denizcilik Uzman Yardımcısı, Yeterlik Sınavına girmeye hak kazanır. Tez konusu Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bildirilmiş olmakla birlikte geçici veya sürekli görevle veya eğitim amacıyla yurtdışında bulunması yahut geçerli bir mazereti sebebiyle tezini süresi içinde teslim edemeyen veya tezini teslim edip de yeterlik sınavına giremeyen Denizcilik Uzman Yardımcıları talep ettikleri takdirde daha sonra yapılacak başka bir yeterlik sınavına girebilirler. Ancak yukarıda belirtilen mazeretleri olan Denizcilik Uzman Yardımcıları görevini aksatmayacak bir durumda ise, kendi imkanlarını kullanmak kaydıyla katılmaya hak kazandıkları ilk yeterlik sınavına katılabilirler.

   (4) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, yeterlik sınavına girmeye hak kazanmış Denizcilik Uzman Yardımcısının tezini Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kuruluna teslim eder.

   Yeterlik sınav kurulu

   Madde 19 - (1) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu bir başkan ve dört üyeden teşekkül eder.

   (2) (Değişik fıkra: 22/09/2007- 26651 S.R.G Yön/3.md.) Müsteşar; daire başkanları ve üstü yöneticiler, müşavirler ve denizcilik uzmanları ve/veya gerekli görürse üniversitelerin kadrosunda bulunan öğretim üyeleri arasından yeterlik sınav kurulu başkan ve üyelerini seçer.

   (3) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavına girecek olan Denizcilik Uzman Yardımcısının bağlı bulunduğu daire başkanı, yokluğu halinde bir üst amiri, Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kuruluna altıncı üye olarak katılır. Birim başkanı aynı zamanda yeterlik sınav kurulu üyesi ise yeterlik sınav kurulu başkanınca sırasına göre bir yedek üye yeterlik sınav kurulunda görevlendirilir.

   (4) Yeterlik sınav kurulu, başkan dahil, en az beş kişi ile toplanır. Başkanın katılamadığı durumlarda, kurulun teşekkülüne ilişkin Müsteşarlık onayındaki sıralamaya göre asıl üyelerden biri kurula başkanlık eder.

   Yeterlik sınavı

   Madde 20 - (1) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavı her yıl Ocak ve Haziran aylarında olmak üzere yılda iki defa açılır. Müsteşarlık, iş durumunun zorunlu kıldığı hallerde yeterlik sınavının tarihlerini değiştirebilir. Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavı, tez değerlendirme ve tezin sözlü savunması olmak üzere iki safhada yapılır.

   (2) Yeterlik sınavının her bir safhasında değerlendirme, denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu üyelerince yüz puan üzerinden verilen notların aritmetik ortalaması alınarak yapılır. Her bir safhada yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.

   Yeterlik sınavı safhaları

   Madde 21 - (1) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu tarafından tez değerlendirme safhasında tezi başarılı kabul edilen Denizcilik Uzman Yardımcısı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca sözlü savunmaya çağrılır. Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı bu çağrıyı Denizcilik Uzman Yardımcısına sözlü savunma tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak yapar.

   (2) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu tarafından tezi başarısız görülen Denizcilik Uzman Yardımcısı tezdeki eksiklikler belirtilerek sözlü savunmaya çağrılmaz. Bu durumda olan Denizcilik Uzman Yardımcısı yeni bir tez hazırlamak zorundadır. İkinci defa tezi başarısız görülen Denizcilik Uzman Yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

   (3) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu sözlü savunma safhasında Denizcilik Uzman Yardımcısının, denizcilik konusundaki ve uzmanlık alanındaki bilgisini göz önüne alarak savunmayı değerlendirir.

   (4) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınav kurulu tarafından sözlü savunması başarısız görülen Denizcilik Uzman Yardımcısı, açılacak başka bir sınavda talebi halinde doğrudan sözlü savunmaya girer. İkinci sözlü savunmasında başarısız görülen Denizcilik Uzman Yardımcısı, denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavına girme hakkını kaybeder.

   (5) Yeterlik sınavına girme hakkını kaybeden Denizcilik Uzman Yardımcıları ile adaylık dahil 10 yıllık süre içinde denizcilik uzmanlığına atanamayan Denizcilik Uzman Yardımcıları, mükteseplerine uygun başka bir kadroya atanırlar.

   Denizcilik Uzmanlığa atanma

   Madde 22 - (1) Denizcilik uzmanlığı yeterlik sınavında başarılı olan ve istenilen yabancı dil başarı belgesini getiren Denizcilik Uzman Yardımcısının, Denizcilik Uzmanı olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.

   Denizcilik Uzmanlığa yeniden atanma

   Madde 23 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre, Denizcilik Uzmanı sıfatını kazandıktan sonra Denizcilik Müsteşarlığındaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Müsteşarlığın ihtiyaç duyması halinde Denizcilik Uzmanlığına atanabilirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çalışma Usul ve Esasları

   Denizcilik Uzmanlarının görevleri

   Madde 24 - (1) Denizcilik Uzmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

   a) Müsteşarlık tarafından yürütülen çalışmalara katılmak, milli denizcilik politikasına uygun olarak tespit edilen plan ve projelerde görev almak, araştırma yapmak, raporlar hazırlamak, gerektiğinde ileriye dönük yapılan çalışmalara katılmak,

   b) Yıllık plan, bütçe ve programlar ile beş yıllık kalkınma planları ve icra planlarının hazırlanması konuları ile ilgili verilen görevleri yapmak,

   c) Müsteşarlığın görev alanına giren konularda, kendilerine verilen görevler çerçevesinde mevzuat ve uygulamalarla ilgili görüş ve önerilerde bulunmak ve gerektiğinde eğitici çalışmalara katılmak,

   ç) Müsteşarlığın çalışma, usul ve esasları ile görev ve yetki alanına giren konulara ilişkin yönetmelik, tebliğ ve genelge çalışmalarına gerektiğinde katılmak,

   d) Deprem, kaza, doğal afetler gibi olağanüstü hallerde denizcilik ile ilgili kurum ve kuruluşların Müsteşarlık tarafından yürütülecek koordinasyon ve işbirliği içerisinde araştırma ve incelemelerde bulunmak ve gerektiğinde rapor hazırlamak,

   e) Toplumda denizcilik sevgisini aşılamak için düzenlenecek olan seminer, panel, toplantı, konferans gibi etkinlikleri düzenleme çalışmalarına katılmak ve bu etkinliklerde görev almak,

   f) Müsteşarlıkça verilen diğer görevleri yapmak.

   Denizcilik Uzmanlarının yetki ve sorumlulukları

   Madde 25 - (1) Denizcilik uzmanları; bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen görevleri mevzuat, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı sorumludurlar.

   (2) Denizcilik uzmanları; Müsteşarlığın görev alanına giren konularda, kendilerine verilen görevler çerçevesinde yaptığı yazışmaları ve katıldığı çalışmaları paraflamaya ve hazırladığı raporları imzalamaya yetkilidirler.

    BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 26 - (1) 14/1/2004 tarihli ve 25346 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 28 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100