Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SPORTİF FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SPORTİF FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MAL VE HİZMET ALIMLARI İHALE YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ve Taşra Teşkilatı Ulusal Ve Uluslar Arası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal Ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği

  Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 25/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26503

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatının ulusal ve uluslar arası sportif faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımlarına ait ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

   (2) Bu Yönetmelik Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını kapsar.

   Dayanak 

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

   a) Açık ihale usulü : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

   b) Aday : Yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   c) Başvuru belgesi : Pazarlık usulü ihaleye davet edilen adaylar tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belgeleri,

   ç) Belli istekliler arasında ihale usulü : İdare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usulü,

   d) Benzer iş : İhaleye konu alımla benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ile personel ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

   e) Doğrudan temin : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usulü,

   f) Hizmet : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, etüt ve proje, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, tören, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

   g) Hizmet sunucusu : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   ğ) İdare : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatı birimlerini,

   h) İhale : Bu Yönetmelikte yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının Yönetmelikte istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

   ı) İhale dokümanı : İhale konusu mal veya hizmet alımları ile isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler, teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgileri,

   i) İhale yetkilisi : İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

   j) İstekli : Mal veya hizmet alımları ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusunu,

   k) İş deneyim belgesi : İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan iş bitirme belgesini,

   l) Kısmi teklif : Birim fiyat teklif ve sözleşme türünün uygulandığı ihalelerde; idarece ihale konusu alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, ihale konusu alımın tamamına veya bazı kalemlerine veya bir kısmına/kısımlarına teklif verilmesine imkan verilen ihalelerde, kısımlar itibariyle teklif verilmesini,

   m) Mal : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

   n) Merkez teşkilatı : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı ile özerk olmayan spor federasyonu başkanlıklarını,

   o) Ortak girişim : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığını,

   ö) Pazarlık usulü : Bu Yönetmelikte belirtilen hallerde kullanılabilen, ihale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve fiyatının isteklilerle görüşüldüğü usulü,

   p) Sözleşme : Mal veya hizmet alımları ile ilgili ihalelerde idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

   r) Taşra teşkilatı : Gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerini,

   s) Tedarikçi: Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

   ş) Teklif : Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belgeyi,

   t) (Değişik bent: 22/03/2008- 26824 S.R.G Yön/1.md.) Ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler: Ulusal ve uluslararası her türlü resmi ve özel beden eğitimi, oyun ve jimnastik faaliyetlerini içeren gençlik organizasyonları ile spor müsabakaları, turnuva, gösteriler ve bunlara ilişkin tanıtım, organizasyon, kamp, kurs, seminer, toplantı, açılış-kapanış törenleri ve benzeri müsabakalar öncesi hazırlık ve sonrası yapılan faaliyetlerin tamamını,

   u) Yüklenici : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhaleye Hazırlık

   Temel ilkeler

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmeliğin yürütülmesinde, mal ve hizmet alımlarının en iyi bir şekilde uygun şartlarla ve zamanında yapılması, ihalede açıklık ve rekabetin sağlanması esastır. İhale konusunu oluşturan işler kısımlara bölünemez. Ancak alım şekillerini değiştirecek mahiyette olmamak üzere idarece gerekli görülmesi halinde bazı işlerin bölümlere ayrılması mümkündür. Aralarında kabul edilebilir bir bağlantı olmadığı sürece mal ve hizmet alımı ihaleleri birlikte yapılamaz.

   (2) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel ihale usulü olmakla beraber, idare ihalesi yapılacak işin özelliği, önemi ve ihale için gerekli süreyi göz önünde bulundurarak 15 inci maddede belirtilen ihale usullerinden birisini kullanabilir.

   (3) Ödeneği bulunmayan hiçbir alım için ihaleye çıkılamaz.

   İhale komisyonu

   Madde 5 - (1) İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ilgili birim personelinden iki kişinin katılımıyla kurulacak en az üç kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

   (2) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki idarelerin ihtiyaçları için belirlenen doğrudan temin limitinin üç katını geçen ihalelerde ilgili birim personelinden katılacak kişilerden birisinin yerine muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel ihale komisyonunda görevlendirilir.

   (3) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

   (4) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

   (5) İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

   İhale işlem dosyası

   Madde 6 - (1) İhalesi yapılacak her bir alım için bir ihale işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

   Yaklaşık maliyet

   Madde 7 - (1) Mal veya hizmet alımlarının ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Katılım Kuralları

   İhaleye katılımda yeterlik kuralları

   Madde 8 - (1) İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

   a) Ekonomik ve mali yeterlik için:

   1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumu ile ilgili belgeler olarak; teklif edilen bedelin % 5'inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest mevduatını gösterir, yerli ve yabancı bankalardan alınacak belgeler aranır.

   2) İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler olarak; isteklilerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosunun veya gerekli görülen bölümlerinin yoksa eşdeğer belgeleri aranır. Bilançoda dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar oranının en az 0,50 özkaynaklar/toplam aktif oranının en az 0,10 kısa vadeli banka borçlarının özkaynaklara oranı 0,75'den küçük olması gerekir, sayılan bu kriterlerin üçü birlikte aranır. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini verebilirler. Bu durumda iki yılın ortalaması alınır.

   3) İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu olarak; ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulması gerekir. Toplam cirosunun isteklinin teklif edeceği bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. İstenilen kriteri ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yılda sağlayamayan istekliler iki önceki yıla ait gelir tablosunu sunabilirler. İki önceki yılda da sağlamaması halinde iki önceki yılla birlikte üç önceki yıla ait belgelerini verebilirler. Bu takdirde yılların ortalaması alınır.

   4) (2) ve (3) numaralı alt bentlerde belirtilen belgelerin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylanmış olması gereklidir.

   b) Mesleki ve teknik yeterlik için :

   1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu gösteren belgeler aranır.

   2) İsteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları için son beş yıl içinde, kamu veya özel sektörde o işe ait sözleşme bedelinin en az % 70'i oranında gerçekleştirdiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren belgeler olarak; iş deneyimi için istekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına gerçekleştirilen işlerde tek sözleşme esas alınarak iş deneyim belgesi, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde, işe ait sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen faturaların noter onaylı suretleri verilmelidir.

   3) İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler aranır.

   4) İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler olarak; istenilen makine, teçhizat ve ekipmanın en az % 20'sinin isteklinin kendi malı olması gerekir. Bunun fatura yada demirbaş amortisman defterinde kayıtlı olduğu noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir yada serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilir.

   5) İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslararası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar aranır.

   6) İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, mal alımlarında tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları aranır.

   (2) İhale konusu işin niteliğine göre yukarıda belirilen bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale dokümanında ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

   (3)Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan bilgi ve belgelerin, yaklaşık maliyeti bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan üst limit tutarını aşan ihalelerde istenilmesi zorunludur. Diğer ihalelerde istenilip istenilmemesi idarenin yetkisindedir.

   (4) Birinci fıkranın (a) bendi ile (b) bendinin (2),(3),(4) ve (5) numaralı alt bentlerinde yer alan belgelerin, iş ortaklıklarında ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan birinin veya pilot ortağın istenilen belgeleri vermesi yeterlidir.

   (5) Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır.

   a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

   b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan,

   c) Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan,

   ç) Kesinleşmiş vergi borcu olan,

   d) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen,

   e) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen,

   f) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan,

   g) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen,

   ğ) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan,

   h) Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen.

   İhaleye katılamayacak olanlar

   Madde 9 - (1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

   a) Bu Yönetmelik ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, 

   b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler,

   c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler,

   ç) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

   d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri,

   e) (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen kişilerin, yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç ortakları ile şirketleri.

   (2) İdare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler idarenin ihalelerine katılamazlar.

   (3) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

   Şartnameler

   Madde 10 - (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin idarece hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlattırılabilir.

   (2) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ve ayrıntılarına ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler ve ayrıntılar verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

   (3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Uluslar arası federasyonlarca belirlenenlerin dışında belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

   (4) Ancak, ulusal ve/veya uluslar arası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

   İhale ilan süreleri ve kuralları

   Madde 11 - (1) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

   a) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen parasal limitin iki katı olan veya bu limiti aşan ihalelerden;

   1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün önce,

   2) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilanları, ihale tarihinden en az on beş gün önce,

   Resmî Gazete'de veya Kamu İhale Bülteninde en az birer defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

   b) Yaklaşık maliyeti (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan ihalelerden;

   1)Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitin iki katına kadar olan ihaleler ihale tarihinden en az beş gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,

   2) Yaklaşık maliyeti her yıl 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde mal veya hizmet alımları için belirlenen parasal limitlerin iki katına kadar ihaleler, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin ikisinde,

   3) Yaklaşık maliyeti (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirlenen üst limit tutarının üzerinde ve (a) bendinde belirlenen parasal limitin altında kalan mal veya hizmet alımlarının ihalesi, ihale tarihinden en az on gün önce Resmî Gazete'de veya Kamu İhale Bülteninde en az birer defa yayımlanmak suretiyle

   ilan edilerek duyurulur.

   (2) Gazetelerde yayınlanacak ilanlar, Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen mahalli gazetelerde ilan edilir.

   (3) İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilan, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.

   (4) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslar arası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme yolu ile de ayrıca ilan edebilir.

   Ortak girişimler

   Madde 12 - (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı oluşturabilir. İş ortaklığı üyeleri, hak ve sorumluluklarıyla işin tümünü birlikte yapmak üzere, ortaklık yaparlar. İş ortaklığı her türlü ihaleye teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişimden kendi aralarında bir iş ortaklığı yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, belirtilir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli iş ortaklığı sözleşmesinin verilmesi gerekir. İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan, gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir.

   İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

   Madde 13 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

   (2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere idarenin internet sitesinden ilan edilerek hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca bildirilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

   (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

   Yasak fiil veya davranışlar

   Madde 14 - (1) İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır.

   a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek,

   b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak,

   c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek,

   ç) Bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek,

   d) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

   (2) Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Yönetmelikte belirtilen hükümler uygulanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhale Usulleri ve Uygulaması

   Uygulanacak ihale usulleri

   Madde 15 - (1) İdarece mal veya hizmet alımlarının ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

   a) Açık ihale usulü.

   b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

   c) Pazarlık usulü.

   Açık ihale usulü

   Madde 16 - (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

   Belli istekliler arasında ihale usulü

   Madde 17 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulü, idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımlarının ihalesi bu usule göre yaptırılabilir.

   Pazarlık usulü

   Madde 18 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde pazarlık usulü ile ihale yapılabilir.

   a) Yurt içinde veya yurt dışında düzenlenecek olan sadece Olimpiyat Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Üniversitelerarası Spor Oyunları ve bu statüde olduğu kabul edilen önemli ve özellikli olan spor faaliyetleri için mal ve hizmet alımları,

   b) Ulusal ve uluslararası spor takviminde yer almayan, yapılması sonradan öngörülen ve acele olarak yapılması gereken spor faaliyetleri için her türlü mal ve hizmet alımları,

   c) Açık ihale usulü veya belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılan ihale sonucunda teklif çıkmaması,

   ç) İdare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması,

   d) İhale konusu mal veya hizmet alımlarının özgün nitelikte ve karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi,

   e) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirlenen limitin iki katına kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları.

   (2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yapılması zorunlu değildir. Ancak, bu bentlere göre yapılacak ihalelere en az üç istekli davet edilmelidir.

   (3) İlan yapılacak hallerde, ilanda ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve idarece yeterliği tespit edilen adaylar ile görüşme yapılacağı belirtilir. Gerek ilan yapılan gerekse ilan yapılmayan hallerde, sadece idare tarafından 8 inci maddeye uygun olarak belirlenen ve ihale dokümanında belirtilen değerlendirme kriterlerine göre yeterliği tespit edilenler ile görüşme yapılır.

   (4) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde, verilen son teklifler üzerinde fiyat görüşmesi yapılarak ihale sonuçlandırılır.

   (5) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (e) bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.

   Doğrudan temin

   Madde 19 - (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilan yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

   a) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi,

   b) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması,

   c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması,

   ç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen limitin üç katını aşmayan ihtiyaçlara ilişkin alımlar,

   d) Sportif faaliyetler kapsamında temsil, ağırlama, konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar,

   e) Sportif faaliyetler sırasında zorunlu ve acil durumlarda kullanılacak olan ilaç, tıbbi zarf malzemeleri ile test ve tetkik sarf malzemesi alımları,

   f) Özellikleri nedeni ile yabancı ülkelerden uluslar arası standartlara uygun olarak sağlanması zorunlu olan her türlü mal ve hizmet alımları,

   g) Gerçek ve tüzel kişilerce üretilen fikir ve sanat eserleri, senaryo, özgün müzik uluslar arası organizasyonların tanıtım ve logoları, açılış ve kapanış törenleri; bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen spor faaliyetlerinin hazırlık ve düzenleme kurulları tarafından seçilecek eser ve ürün sahiplerinden yapılacak alımlar.

   (2) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 8 inci maddede sayılan yeterlik kurallarını arama, sözleşme yapılma zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

   (3) Birinci fıkrasının (ç) bendi için belirlenen parasal limit taşra teşkilatı için 2/3 oranında uygulanır.

   (4) Ancak; birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen alımlar için bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şekilde komisyon kurularak ihtiyaç temin edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : İhalenin İlanı, İhale Dokümanlarının Verilmesi

   İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

   Madde 20 - (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilmez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

   a) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

   b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

   c) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yer,

   ç) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu,

   d) Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler,

   e) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı,

   f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

   g) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği,

   ğ) Teklif ve sözleşme türü,

   h) Teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği, 

   ı) Tekliflerin geçerlilik süresi.

   İlanın uygun olmaması

   Madde 21 - (1) Bu Yönetmeliğin 11 ve 20 nci maddelerindeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

   (2) Ancak, bu Yönetmeliğin 11 inci maddede belirtilen ilanının yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 20 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, idarece ilanların yayımlanmasını takip eden günden itibaren ihale gününden iki gün öncesine kadar hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir.

   İhale dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar

   Madde 22 - (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yapılacak ihalenin teknik özelliklerini kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

   (2) İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

   a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı,

   b) İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası,

   c) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği,

   ç) İsteklilere talimatlar,

   d) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri,

   e) İhale dokümanında açıklama isteme ve yapılma yöntemleri,

   f) Tekliflerin geçerlik süresi,

   g) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dahil olacağı,

   ğ) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

   h) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar,

   ı) Teklif ve sözleşme türü,

   i) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar,

   j) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu,

   k) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde ihale komisyonunun serbest olduğu,

   l) İhale konusu işin başlama ve bitirme tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar,

   m) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği,

   n) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler,

   o) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği,

   ö) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar,

   p) Anlaşmazlıkların çözümü,

   r) İhale konusu alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunundan istisna olduğunun belirtilmesi.

   İhale dokümanının verilmesi

   Madde 23 - (1) İhale dokümanı idarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın almaları zorunludur. Doküman bedeli, idarece tespit edilir.

   İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

   Madde 24 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.

   (2) İstekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak ilan veya davet tarihinden itibaren üç gün içerisinde yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden en geç iki gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde yazılı olarak ve isteklilerin faks numaralarına faks ile de gönderilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Tekliflerin ve Başvuruların Sunulması

   Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

   Madde 25 - (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin adı ve adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşelenir.

   (2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

   (3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

   (4) Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

  Tekliflerin geçerlilik süresi

   Madde 26 -(1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

   Geçici teminat

  Madde 27 - (1) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

   Teminat olarak kabul edilecek değerler

   Madde 28 - (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

   a) Tedavüldeki Türk Parası,

   b) Bankalar ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

   c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

   (2) İlgili mevzuatına göre Türkiyede faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiyede faaliyette bulunan bankaların veya katılım bankalarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

   (3) Birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

   (4) Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

   (5) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık yada muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

   (6) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

   Teminat mektupları

   Madde 29 - (1) Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla, geçici teminat mektuplarında süre belirtilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır. Kesin teminat mektuplarının süresi ihale konusu işin bitiş tarihi dikkate alınmak suretiyle idare tarafından belirlenir.

   (2) İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin Değerlendirilmesi

   Tekliflerin alınması

   Madde 30 - (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

   (2) İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

   Tekliflerin değerlendirilmesi

   Madde 31 - (1) İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

   (2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 30 uncu maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Bu ilk değerlendirme sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

   (3) En son aşamada, isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvelde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulanan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen üç gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir.

   Aşırı düşük teklifler

   Madde 32 - (1) İhale komisyonu yaklaşık maliyeti 11 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinin üst limit tutarının üzerindeki limiti aşan ihalelerde verilen teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirdikten sonra geçerli tekliflerin tamamı ve idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyetin ortalamasının % 50 altında kalan teklif fiyatları aşırı düşük olarak kabul eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden ayrıntılarını yazılı olarak ister.

   (2) İhale komisyonu; yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

   Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

   Madde 33 - (1) İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle vereceği karar ile verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

   İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

   Madde 34 - (1) 31 ve 32 nci maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en düşük teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

   (2) Birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunlar da ekonomik açıdan en düşük teklif olduğu takdirde, ihale dokümanında belirtilen belgeler dikkate alınmak suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenerek ihale sonuçlandırılır.

   (3) İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.

   (4) İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

   (5) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

   (6) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idarece, ihale üzerinde kalan isteklinin yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumu internet adresinden incelenerek yasaklı olmadığı görüldükten sonra ihale kararını onaylar.

   Kesinleşen ihale kararlarının bildirilmesi

   Madde 35 - (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç iş günü içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın isteklilere tebliğ tarihi sayılır.

  (2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır.

   Sözleşmeye davet

   Madde 36 - (1) 35 inci maddeye göre kesinleşen ihale kararının tebliğinden veya ön kontrol gereken hallerde ön kontrol yapıldığını bildiren günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde kalan istekliye, tebliğ tarihini izleyen en geç üç iş günü içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir.

   Kesin teminat

    Madde 37 - (1) Sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

   İhale üzerinde kalan isteklinin sözleşme yapılmasında görev ve sorumluluğu ve sözleşmeyi imzalamaması

   Madde 38 - (1) İhale üzerinde kalan istekli ihale tarihi itibariyle 8 inci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve 37 nci maddeye göre kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilir.

   (2) Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

   (3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde kalan isteklinin ihale tarihi itibariyle 8 inci maddenin beşinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri veya kesin teminatı vermemesi ya da sözleşme imzalamaması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek 41 inci madde gereğince altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir.

   (4) Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kurumunun internet adresinden incelenir ve yasaklı olmadığı görüldükten sonra, 36 ncı maddede belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 36 ncı maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

   (5) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi sözleşme imzalanmadan önce kesin teminatı ve birinci fıkrada belirtilen belgeleri vermek zorundadır.

   (6) Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise, bu teklif sahibinin de geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

    Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu

    Madde 39 - (1) İdare 36 ve 38 inci maddelerde belirtilen süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş iş günü içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. Bu zarara, sebep olanlara tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 60 ıncı maddesi hükümleri uygulanır.

   İhalenin sözleşmeye bağlanması

   Madde 40 - (1) 18 inci maddenin beşinci fıkrası hariç bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.

   (2) İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Yasaklar

   İhalelere katılmaktan yasaklama

   Madde 41 - (1) 14 üncü maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışların özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar, hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, bağlı bulunulan bakanlık, tarafından verilir.

   (2) Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir.

   (3) İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarece o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler.

   (4) Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde verilir. Verilen bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   (5) İdare ihalelere katılmaktan yasaklamayı gerektirir bir durumla karşılaştığı takdirde, gereğinin yapılması için bu durumu bağlı bulunulan bakanlığa bildirmekte yükümlüdür.

   Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı

   Madde 42 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında görevliler, ihale süreci ile ilgili bütün işlemleri, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve mali yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre yasal mevzuatta belirtilen müeyyideler uygulanır.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Çeşitli Hükümler

   İdarece uyulması gereken diğer kurallar

   Madde 43 - (1) İdarece mal veya hizmet alımları için ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur.

   a) İdarece bütçesinin programlanmasında, ihalede ise isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet isteklilere duyurulmaz.

   b) İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yapılamaz. İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. 11 inci maddede belirtilen ilan sürelerine uyulmak üzere, ilan yapılmasına kadar geçecek süre de göz önüne alınarak ilan yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilan metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

   c) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilana gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

   ç) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce hazırlanacak standart ihale dokümanları ve tip idari şartnameler esas alınır.

   Şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunulamaması 

   Madde 44 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan ihalelere katılmak üzere ihale dokümanı alan veya katılan istekliler ihalenin herhangi bir aşaması ile ilgili olarak şikayet suretiyle inceleme talebinde bulunamazlar ve bu amaçla yapılacak başvuruları dikkate alınmaz.

   Tebligat

   Madde 45 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır.

  ONUNCU BÖLÜM : Son Hükümler

   Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlar

   Madde 46 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan mevzuata göre işlem yapılır.

   Yürürlük

   Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100