Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

HÂKİM VE SAVCILARA BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  HÂKİM VE SAVCILARA BİLGİSAYAR VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Hâkim Ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi Hakkında Yönetmelik

  Adalet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 28/04/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26506

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatında, bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde çalışan hâkim ve savcılara bilgisayar verilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, adlî ve idarî yargı hâkim ve savcılarını kapsar.

  Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Kanunun 112 nci Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

   a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

   b) Hâkim: Bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde çalışan hâkimler ile Adalet Bakanlığı Merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevlerde çalışan hâkimleri,

   c) Savcı: Bölge adliye ve ilk derece adliye mahkemelerinde çalışan Cumhuriyet başsavcılarını, Cumhuriyet başsavcı vekillerini, Cumhuriyet savcılarını

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hâkim ve Savcılara Bilgisayar Verilmesi, Geri Alınması ve Kullanıcının Sorumluluğu

  Bilgisayarların verilmesi

  Madde 5 - (1) 4 üncü Maddede tanımlanan hâkim ve savcılara görevlerinde kullanmak üzere Bakanlık tarafından zatî demirbaş olarak bir adet bilgisayar verilebilir.

  (2) Bilgisayarın kullanıcıya tesliminden itibaren 5 yıl geçtikten sonra, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, kullanıcılara aynı şartlarla yeniden bilgisayar verilebilir. Bu durumda önceki bilgisayarların demirbaş kayıtlarından terkin işlemleri yapılır.

  Bilgisayarların iadesi

  Madde 6 - (1) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadan istifa eden, görevine son verilen veya meslekten ayrılanlara verilen bilgisayarlar bütün donanım ve aparatları ile birlikte sağlam olarak geri alınır. Eksik donanım ya da aparat olduğunda, bunların rayiç bedeli ilgiliden tahsil edilir.

  (2) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 5 yıllık süre dolmadan Yargıtay ve Danıştay üyeliğine seçilenler bilgisayar ile aparat ve donanımları geri alınmaz.

  (3) Bilgisayar ile aparat ve donanımları, kullanıcıya teslim tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde emekliye ayrılanlardan geri alınır.

  Kullanıcının sorumluluğu

  Madde 7 - (1) Bilgisayarın kullanıcıya teslim tarihinden itibaren beş yıl içinde meydana gelen arıza ve hasarlar Bakanlık tarafından giderilir ya da arıza ve hasarın niteliği dikkate alınarak beş yılın dolması beklenmeksizin kullanıcıya yeni bir bilgisayar verilebilir. Bu durumda eski bilgisayar geri alınır.

  (2) Bilgisayarın kullanıcının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizliği dışında elinden çıkması ya da kullanılamaz hale gelmesi durumunda beş yıllık sürenin dolması beklenmeksizin kullanıcıya yeni bir bilgisayar verilebilir. Aksi halde bilgisayarın rayiç bedeli ilgiliden tahsil edilerek kendisine yeni bir bilgisayar verilebilir.

  (3) Bilgisayarın, kullanıcıya teslimi tarihinden itibaren beş yıllık süre boyunca bakım ve idamesi ve bunun için gerekli olan sarf malzemeleri Bakanlık tarafından karşılanır.

  (4) Kullanıcının kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizlik ya da dikkatsizliğinden kaynaklanan durumlarda meydana gelen arıza ve hasar bedelleri Bakanlıkça karşılanmaz.

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 8 - (1) Hâkim ve savcılara bilgisayar verilmesi ve bilgisayar, donanım ve aparatlarında meydana gelen arıza ve hasar bedellerinin ilgililerden tahsil edilmesi konularında bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliği ve 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce kullanıcılara verilmiş olan bilgisayarlarla ilgili 3 yıl ile 5 yıllık sürenin hesaplanmasında bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 9 - (1) Sayıştay ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 10 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100