Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

  ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SİGORTA İŞLERİ YÖNETMELİĞİ

  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sigorta İşleri Yönetmeliği

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 22/05/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26529

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; Teşekkülün taşınabilir ve taşınmaz mal varlıkları ile diğer kıymetlerinin, oluşabilecek risklere karşı sigortalanmasında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektedir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında uygulanır.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen:

   a) Aşkın sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin üstünde olması durumunu,

   b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi,

   c) Eksik sigorta: Poliçede yazılı sigorta bedelinin, sigortaya konu menfaatin rizikonun gerçekleştiği andaki piyasa rayiç değerinin altında olması durumunu,

   ç) Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü,

   d) İşletme: Genel Müdürlüğün mal ve hizmet üreten fabrika ve diğer birimlerini,

   e) Merkez teşkilatı: Daire başkanlıkları ve merkezdeki diğer birimler de dahil olmak üzere Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlük merkezini,

   f) Muafiyet: Sigortalının, sigorta sözleşmesi çerçevesinde rizikonun gerçekleşmesiyle ortaya çıkan zararın önceden tespit edilmiş belli bir miktarını veya yüzdesini ya da zararın, belirlenen miktar veya yüzdenin üzerinde gerçekleşmesi halinde tamamını üstlenmesini,

   g) Sovtaj: Sigortaya konu menfaatin zarara uğraması neticesinde tekrar faydalanılması mümkün olan malların, parçaların veya enkazın ekonomik değerini,

   ğ) Taşra teşkilatı: merkez dışındaki işletme, maden, alım-satım, ihracat müdürlükleri ve diğer birimleri,

   h) Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını,

   ı) Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşteriler ile diğer gerçek kişileri,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teşekkül Mal Varlıklarına Uygulanan Sigortalar ve Sigortalama Şekilleri

   Teşekkül tarafından yaptırılacak sigortalar

   Madde 5 - (1) Teşekkülce yaptırılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Yangın sigortaları (yıldırım, infilak dahil)

   b) Nakliyat sigortaları:

   1) Emtia nakliyat sigortaları; yurt içi nakliyat sigortaları, yurt dışı (ithalat-ihracat) nakliyat sigortaları.

   2) Kıymet (para ve kıymetli evrak) nakliyat sigortaları; yurt içi, yurt dışı.

   c) Kaza sigortaları:

   1) Kasko sigortaları; kısmi kasko sigortaları, tam kasko sigortaları.

   2) Zorunlu mali sorumluluk sigortaları; kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortaları (trafik sigortaları), depolama ve taşıma tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortaları,

   3) Motorlu kara taşıt araçları ihtiyari mali sorumluluk sigortaları,

   4) Hırsızlık sigortaları,

   5) Cam kırılması sigortaları.

   ç) Mühendislik sigortaları; inşaat all risks sigortaları, montaj all risks sigortaları, makine kırılması sigortaları, elektronik cihaz sigortaları.

   Sigortalama şekilleri

   Madde 6 - (1) Sigortalama şekilleri aşağıda belirtilmiştir.

   a) Dahili fon; riski az olması nedeniyle sigorta kapsamı dışında tutulan mal varlıklarının, bu Yönetmelikte açıklanan ve sigorta tekniğinin kabul ettiği risklere karşı, Teşekkülce karşılık ayrılarak Genel Müdürlük merkezinde ve işletme müdürlüklerinde oluşturulan fondan yapılan sigortaları.

   b) Sigorta; yapılacak ihale sonucunda sigorta şirketi ile imzalanacak sözleşme ile dahili fon kapsamı dışında kalan Teşekkülün mal varlıklarında olabilecek risklere karşı teminat alınması.

   Dahili fon kapsamında değerlendirilecek sigortalar

   Madde 7 - (1) Dahili fon ile yapılacak sigortalar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Yangın ve yangın ek teminatları kapsamında değerlendirilen sigortalar,

   b) İthalat ve ihracat nakliyat sigortaları ile yurt içi gemi nakliyat sigortaları haricindeki emtia nakliyat sigortaları (nakliyat all risks sigortaları),

   c) Kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kasko sigortaları,

   ç) Kasa hırsızlık sigortaları hariç hırsızlık sigortaları,

   d) Cam kırılması sigortaları,

   e) Elektronik cihaz sigortaları,

   f) Makine kırılması sigortaları.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun Kuruluşu, Görevleri, Sigortaya Esas Rayiç Değer Tespiti, Sigorta Talebi ve Değerlendirilmesi

   Sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun kuruluşu

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere teşekkül merkez ve taşra teşkilatında sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun teşkil edilmesi ile ilgili hususlar aşağıda açıklanmıştır. Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonu;

   a) Merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığının Koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığından iki, Mali İşler Dairesi Başkanlığından iki ve diğer daire başkanlıklarından birer eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur.

   b) Taşra teşkilatında;

   1) İşletme müdürlüklerinde; işletme müdürünce, işletme müdür yardımcısının başkanlığında, ticaret müdürlüğünden iki, muhasebe müdürlüğünden bir, ilgili birimden bir eleman ve ayrıca komisyonda görevlendirilecek makine, elektrik ve inşaat mühendislerinden oluşturulur.

   2) Alım-satım ve ihracat müdürlüklerinde; Alım-Satım ve İhracat Müdürlerince, müdür yardımcısının başkanlığında, "muhasebe ve personel servisi", "ticaret servisi" ve "idari ve sosyal işler servisi"nden görevlendirilecek elemanlardan oluşturulur.

   3) Maden müdürlüğü, başmühendislik, kontrol şeflikleri ile kiraya verilen tesislerde; bu birimlerin bağlı olduğu Daire Başkanlığının koordinatörlüğünde, Satınalma Dairesi Başkanlığı ve bağlı olduğu Daire Başkanlıklarından birer eleman, ilgili birimden bir eleman ve gerek duyulması halinde komisyonda yer alacak teknik elemanlardan,

   oluşturulur ve bu komisyonlar, her yıl Mart ayının ilk haftasında teşkil ettirilir.

   Sigorta Rayiç Değerleri Tespit Komisyonunun görevleri

   Madde 9 - (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında oluşturulacak sigorta rayiç değerleri tespit komisyonunun görevleri aşağıda belirtilmiştir.

   a) Sigortalanması gerekli görülen varlıkların dahili fon veya sigorta ayrımı ile bu varlıkların maruz kalabileceği uygun risklerin tespitini yapmak,

   b) Sigorta değerinin eksik ve aşkın sigorta kapsamına girmemesi için söz konusu mal varlıklarının sigortaya esas piyasa rayiç değerlerini belirlemek,

   c) Kullanım tarzlarına göre ihtiyari mali sorumluluk sigortaları yapılacak araçlar ile bu araçların; kaza başına maddi tazminat limiti ile ölüm hali ve tedavi giderleri dahil bedeni tazminatın şahıs başına ve kaza başına azami limitlerini Türk Parası olarak belirlemek.

   (2) Komisyonlar; Teşekkül mal varlıklarının bir sonraki yıla ait sigortalarına ilişkin sigorta rayiç değerleri ile risk tespiti çalışmalarını, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen esaslar dahilinde tamamlayarak, düzenleyecekleri dahili fon ve sigorta talep tablolarını, ilgili birim amirince onaylanmasını takiben, en geç Nisan ayı sonuna kadar Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderirler.

   Sigortaya esas rayiç değerlerin tespiti ile ilgili esaslar

   Madde 10 - (1) Mal varlıklarının sigortaya esas rayiç değer tespiti ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Arsa bedeli hariç binalar ile bina muhteviyatı; her türlü döşeme ve demirbaşlar ile elektrik aksamı dahil makine ve teçhizatların sigortaya esas değerleri piyasa rayiç değeri üzerinden ve/veya bu varlıkların bir önceki yıla ait sigorta değerlerinin, Resmî Gazete'de yayımlanan bir önceki yılın yeniden değerleme oranında artırılarak bulunacak değerlerden, ikinci fıkrada belirtilen oranlarda amortisman tenzil edilerek sigortaya esas rayiç değerleri tespit edilir.

   b) Kara nakil vasıtalarının sigortaya esas rayiç bedelleri; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğince yayımlanan Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesinde belirtilen değerler üzerinden, kasko değer listesinde bulunmayan araçlar ile iş makinelerinin sigortaya esas bedelleri ise piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir.

   c) Cam, ayna, flexiglasslar ve vitrayların sigortaya esas rayiç değerleri piyasa rayiç değerleri üzerinden tespit edilir.

   ç) Emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerinde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak, azami mal mevcutlarının fiili değerlerinin toplamı üzerinden sigortaya esas değerleri tespit edilir.

   (2) Elektrik aksamı dahil makine-teçhizat için; yüzde beş (%5), bina ve bina muhteviyatı döşeme ve demirbaşlar için; yüzde ikibuçuk (%2,5) oranında amortisman tenzil edilir.

   (3) Amortisman oranları gerekli görüldüğü takdirde Yönetim Kurulunca değiştirilir.

   Sigorta talebi

   Madde 11 - (1) Sigorta talebinin bildirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Bina, bina muhteviyatı; döşeme ve demirbaşlar ile makine-teçhizat, emtia, kara nakil vasıtaları ve iş makineleri, kasa muhteviyatı, para ve kıymetli evrak (abonman), cam, ayna, plexiglasslar ve vitraylar ile yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin sigortaya esas bilgileri dahili fon ve sigorta talep tabloları ile,

   b) Kara nakil vasıtalarına, ihtiyari mali sorumluluk sigortası istenmesi halinde, talep, kara nakil vasıtaları kasko sigorta talep tablosuna eklenerek,

   c) Nakliyat sigortası yaptırılacak emtia veya kıymet (para ve kıymetli evrak) ile ilgili bilgiler sevkten önce daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere, telefon veya faksla,

   ç) Yıl içersinde satın alınarak girişi yapılan mal varlıklarının kapsadığı sigorta talep tabloları ile,

   Satınalma Dairesi Başkanlığına bildirilir.

   Taleplerin değerlendirilmesi

   Madde 12 - (1) Sigorta ve dahili fon talepleri; mal varlıklarının sigortaya esas rayiç bedelleri ile uygun risklerin istenip istenmediği ve dahili fon-sigorta ayırımının, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığı yönünden, Satınalma Dairesi Başkanlığınca incelenerek, dahili fon ve sigorta kapsamında sigortalanacak mal varlıklarının sigortaya esas toplam değerleri tespit edilir.

   DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Dahili Fon

   Dahili fon kapsamı ve uygulama esasları

   Madde 13 - (1) Teşekkül merkez ve taşra teşkilatında dahili fon ile sigortalamada aşağıdaki esaslar uygulanır;

   a) Riski az olan mal varlıklarının dahili fon kapsamında sigortalanması esastır.

   b) Dahili fon kapsamına alınması kesinleşmiş mal varlıklarının, dahili fon talep tablolarında tespit edilerek işaretlenen risklere karşı sigortalanması ile ilgili işlemler yönetim kurulu kararını müteakip gerçekleştirilir.

   c) Satınalma Dairesi Başkanlığınca; yönetim kurulu kararıyla birlikte, dahili fon talep tabloları ilgili işletme müdürlüklerine gönderilerek, kendi bünyelerinde mevcut dahili fondan sigorta primlerinin ayrılmasıyla, mal varlıklarının sigortası başlar ve bir yıl süreyle devam eder.

   ç) İşletme müdürlükleri haricindeki diğer taşra teşkilatı birimlerinin mal varlıkları ile merkez teşkilatı mal varlıklarının dahili fon talep tablolarında belirtilen risklere karşı sigortalanması; Satınalma Dairesi Başkanlığınca her sigorta branşında fon mektubu kesilerek ve fon mektupları prim tutarlarının Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi suretiyle, dahili fondan sigortaları yapılarak güvence altına alınır.

   d) Yıl içerisinde dahili fondan sigortası yenilenecek mal varlıkları ile yeni sigortaları yapılacak olan mal varlıklarının talep konusu riskleri de ilgili birimlerce tespit edilerek, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin ilgili birimlerine yazı ile bildirimde bulunulur. Bu birimlerce, Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya muhasebe birimlerine prim mahsubunun bildirilmesiyle, varlıkların dahili fondan sigortası yapılır.

   e) Bir yıldan az, kısa süreli dahili fonda; tespit edilen fiyatlara, gün hesabı uygulanarak kısa süreli sigortalar yaptırılır.

   f) Dahili fondan yapılan sigortalarda muafiyet uygulanmaz.

   g) Dahili fon primleri; ihaleyi kazanan sigorta şirketinin teklifinde, branşlara göre belirlenen sigorta fiyatlarının altında kalmaması kaydıyla, Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine yönetim kurulu kararı ile tespit edilir.

   ğ) Dahili fondan sigortalanan varlıklarda meydana gelen hasar bedelleri; gerçekleşen riskin sigorta genel şartlarına uygun olması ve sigorta tekniğinin gerektirdiği belgeleri ihtiva eden dosyanın hazırlanması halinde, yetki limitleri dahilinde onaylanarak ödeme kararı kesinleşir.

   h) Bir kaza sonucu olmayıp normal kullanmadan kaynaklanan bozulma, yıpranma, tamir ve parça değiştirilmesi gibi masraflar dahili fondan temin edilmez.

   ı) Çalınan mallar bulunmuş ancak, kısmi hasara uğramış ise bu hasarın, takdir edilen bedeli dahili fondan tazmin edilir.

   Dahili fonun kaynakları ve idaresi

   Madde 14 - (1) Dahili fonunun kaynakları ve idaresi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Teşekkülün merkez teşkilatı ile taşra teşkilatında işletme müdürlükleri dışında, Teşekkülün hiç bir birimi dahili fon oluşturamaz ve bu fonlardan sigorta yapamaz.

   b) Dahili fonun kaynakları; fonda birikmiş kaynaklar, dahili fondan temin olunan sigortalar için ayrılan primler, dahili fondan tazmin edilip de olayda kusurlu bulunan gerçek ve tüzel kişilere rücu edilerek tahsil edilen hasar bedelleri ile fondan hasar tazminatı yapılmış ancak, kullanılmayacak durumda bulunan hurda halindeki varlıkların satışından elde edilen meblağlardan oluşur.

   c) Fonda birikmiş ve birikecek meblağlar, sigorta türlerine göre ayrı ayrı kayıtları tutularak işletmelerde muhasebe müdürlüklerince, Genel Müdürlükte ise Mali İşler Dairesi Başkanlığınca "Dahili Fon" adı altında açılacak tek bir hesapta toplanır ve hesap mahsupları da bu hesaptan yapılır.

   ç) Dahili fona ait işlemler, merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığı ile Mali İşler Dairesi Başkanlığınca, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinde sigorta işlerinden sorumlu birim ile muhasebe müdürlüklerince yerine getirilir.

   d) İşletme müdürlüklerince, yıl içerisinde yapılan dahili fona ait prim toplamı ile fondan tazmin edilen toplam hasar bedelleri ve diğer bilgiler cari yıl sonunda Genel Müdürlüğe rapor edilir.

   Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri

   Madde 15 - (1) Hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri; Satınalma Dairesi Başkanlığının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Sigorta İşlemleri

   Sigorta ihalesi 

   Madde 16 - (1) Sigorta ihalesi; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

   Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıkları

   Madde 17 - (1) Kiralanan veya kiraya verilen mal varlıklarının sigortalanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Teşekkül adına kiralanan mal varlıkları; kira sözleşmesinde belirtilmek suretiyle kiraya veren veya kiralayan tarafından, kira süresince sigorta ile teminat altına alınır.

   b) Teşekkül tarafından kiraya verilen mal varlıklarının; kira sözleşmesinde yer verilecek hüküm çerçevesinde, kiracı tarafından prim ödenmek suretiyle Teşekkül adına kira sözleşmesi süresince sigortaları yaptırılır. Bu sigortalar Yönetmeliğin 9 uncu ve 10 uncu maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

   Hasar ihbarı ve hasarın artmasını önleyici tedbirler

   Madde 18 - (1) Dahili fon ve sigorta ile teminat altına alınmış kıymet ve varlıklarda; hasar, ziya, sirkat, noksanlık, kaza ve mali mes'uliyet gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, sigortalı birimce veya sigortalı varlıktan sorumlu personel tarafından ihbarın yapılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Dahili fon veya sigorta ile teminat altına alınmış varlık veya kıymetlerdeki hasarın daha fazla artmasını önlemek, olayın oluş şeklini belirlemek ve gerçekleşmiş hasar durumunun bir tutanak ile tespit edilmesini sağlamak amacıyla; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum, kuruluş veya birimler derhal haberdar edilerek, olay daha sonra yazılı teyidi de yapılmak üzere telefon veya faks ile merkez teşkilatında; Satınalma Dairesi Başkanlığına,

   b) Taşra teşkilatında ise, işletme müdürlükleri ilgili birimlerine iletilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.

   (2) Satınalma Dairesi Başkanlığınca, riskin gerçekleştiği hususu sigorta şirketine bildirilir ve durumun tespiti için hasar mahalline veya onarımın yapılacağı mahale sigorta eksperi istenir.

   (3) Hasar meydana geldikten sonra tehlikeye maruz kalan varlıklarda gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler alınarak hasarın artması önlenir. Sigortalı varlıkların durumları, kurtarma ve güvenlik tedbiri sonucu gerçekleşen değişiklikler hariç aynen muhafaza edilir.

   Hasarın belgelendirilmesi

   Madde 19 - (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın belgelendirilmesi ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Sigorta veya dahili fondan teminat altına alınmış varlıklarda riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarın oluş şekli, sigorta branşına göre; itfaiye teşkilatı, polis veya jandarma ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan hasar raporu veya tutanağının tanzimi talep edilerek belgelendirilir.

   b) Adli birimler ile diğer resmi kurum veya kuruluşlardan hasar raporunun temin edilemediği durumlarda, sigortalı birim yetkililerince hasar tutanağı hazırlanır. Ancak, ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalar ile hırsızlık, silahlı gasp ve soygun hadiselerinde adli makamlardan rapor tanzimi zorunludur.

   c) Birim yetkililerince hazırlanacak hasar tutanağında;

   1) Olayın meydana geldiği mahal, gün ve tespit edilmiş ise saati,

   2) Hasarın oluş şekli,

   3) Hasar sonucu zarar gören varlıkların tespiti

   ile ilgili hususlar yer alır. Hasar tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde; Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır.

   ç) Emtia nakliyat sigortası kapsamında teminat altına alınmış ithal/ihraç veya yurt içi sevk edilen mallarda hasar veya noksanlık varsa;

   1) Gemi ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, gemi acentesi ile mutabık kalınarak konşimentosuna şerh yazılır.

   2) Tren ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, istasyon şefi ile birlikte müşterek bir zabıtla tespit edilir.

   3) Kamyon ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, sevk irsaliyesine hasar ve noksanlıkla ilgili şerh yazılarak, araç şoförü ile birlikte imzalanarak teslim ve tesellüm tutanağına hasarlı mal miktarı kaydedilir.

   4) Nakliye firması ile gelen ve/veya giden mallarda; hasar, teslim kağıdına şerh yazılarak, firma ile sigortalı birim yetkililerince müşterek olarak zabıt tutulur.

   Hasarın tespiti, hasar tespit tutanağının hazırlanması

   Madde 20 - (1) Sigorta ve dahili fonda hasarın tespiti ve hasar tespit tutanağının hazırlanması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Sigortalı varlıklarda meydana gelen hasarlar eksper ile birlikte sigortalı birim yetkililerince tespit edilir. Sigorta eksperinin görevlendirilmediği durumlarda, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir.

   b) Dahili fonda; hasar ihbarının yapılmasını takiben, sigortalı birimin amirince Hasar Tespit Komisyonu teşkil edilerek hasarın tespiti yapılır ve hasar tespit tutanağı düzenlenir.

   (2) Hasar tespit tutanağı dört nüsha olarak hazırlanır. Hasar tespit tutanağının aslı ile birlikte iki nüshası merkezde Satınalma Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise ilgili işletme müdürlüğüne gönderilir ve bir nüshası da biriminde saklanır.

   Hasar bedellerinin tahsili

   Madde 21 - (1) Hasar bedellerinin tahsili ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Sigortada;

   1) Riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelen hasarlara ilişkin, hasar dosyasının Satınalma Dairesi Başkanlığına intikal etmesini takiben, bu Yönetmelik hükümleri, sigorta ihale sözleşmesi hükümleri ile sigorta genel şartları çerçevesinde gerekli değerlendirilme yapılarak, hasar dosyası sigorta şirketine iletilir.

   2) Sigorta şirketinden tahsil edilen hasar bedeli sigortalı birim adına alacak kaydı için Mali İşler Dairesi Başkanlığına yazılır ve hasar dosyası kapatılır.

   b) Dahili fonda;

   1) İlgili belge ve bilgileri ihtiva eden hasar dosyasının tamamlanmasını takiben, hasarın dahili fondan ödenmesine ait yetki limitleri çerçevesinde ilgili makamca onaylanmasını müteakip ödeme kararı kesinleşir.

   2) Kesinleşmiş hasar veya noksanlık bedelinin dahili fondan tahsil edilerek ilgili birim adına alacak kaydı için merkez teşkilatında; Mali İşler Dairesi Başkanlığına, taşra teşkilatında ise; işletme müdürlüklerinin muhasebe müdürlüklerine yazılır ve hasar dosyası kapatılır.

   3) Teşekkül varlıklarında hasar veya noksanlığın meydana gelmesinde, hakiki ve hükmi şahısların bir kusuru varsa, Teşekkül zararının tahsiline ait işlemlere başlanmak üzere, bunlar hakkında gerekli adli ve idari işlemin yapılması için hasar dosyası Hukuk Müşavirliğine gönderilir ve alınan tazminat dahili fona alacak kaydedilir.

   Sigorta kapsamından çıkarma

   Madde 22 - (1) Sigortalı varlıkların sigorta kapsamından çıkartılması ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Sigortalı varlıklarının satılması, devir edilmesi, hasar sonucu kullanılmaz hale gelerek hurdaya ayrılması veya gerek görülen diğer hallerde; sigorta poliçesinin iptali ve işlemeyen günlere isabet eden prim tutarının tahsili için ilgili sigorta şirketine bildirimde bulunulur.

   b) Dahili fon kapsamındaki mal varlıklarının, bu maddenin (a) bendinde belirtilen hallerde, dahili fon mektubu iptal edilerek, işlemeyen günlere isabet eden prim tutarı dahili fona alacak kaydedilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Yangın Sigortaları

   Yangın sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 23 - (1) Teşekkülün; tesis, işletme, idari, teknik ve sosyal binaları ile depoların ve bunların dahilinde ve haricinde bulunan tesisat, teçhizat, makine, alet ve edevat, demirbaş malzeme, mefruşat, büro malzemeleri, stok malzemeler ve para kasalarında bulunan; para, pul, hisse senedi ile kıymetli evrakların ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde yangın ve sigortacının kabulü halinde ek teminatlar dahilinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   (2) Teşekkülde; emtia grubuna giren tüm üretim girdisi hammaddeler, satılmak üzere üretilen mamul ve yarı mamul ürünler, yakıtlar ile ambarlardaki malzemelerin mevcutlarında azalma veya artmaya göre cari yıl içindeki değerlerde meydana gelebilecek değişiklikler de dikkate alınarak azami mal mevcudunun fiili değeri üzerinden yangın abonman sigortası ile teminat altına alınır.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 24 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Hasarın meydana geldiği yer, gün, saat ve süresi,

   b) Hasarın meydana geliş sebepleri ve varsa sebep olanları,

   c) Yangının önlenmesi ve söndürülmesi, malların kurtarılması, muhafazası ve tehlikenin genişlemesini önlemeğe yönelik tedbirler için yapılan masraf miktarı,

   ç) Yangın sonucu hasara uğrayan kıymetlerin ayrıntılı listesi ve yaklaşık bedelleri ile varsa kurtarılan malların tahmini değerleri ve tekrar kullanılıp kullanılamayacağı hususları,

   d) Sigorta bedeli,

   e) Olayla ilgili itfaiye, polis veya jandarma ile diğer ilgili resmi makamların düzenlediği adli raporların veya bu raporların temin edilememesi durumunda ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenen hasar tutanağının tarih ve numarası,

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 25 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta hasarlarında; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsubunun bildirim fotokopisi,

   b) Olayla ilgili itfaiye, polis veya jandarma ile diğer ilgili resmi makamların düzenlediği adli raporlar veya bu raporların temin edilememesi durumunda ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenen hasar tutanağı,

   c) Yangının meydana geldiği yerin fotoğrafları,

   ç) Fırtına hasarlarında; meteoroloji raporu,

   d) Malın giriş-çıkış faturaları,

   e) Yenisi alınan veya onarılan mallar ile koruma ve kurtarma için yapılan masrafların fatura asılları,

   f) Olayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tahkikat sonucunda verilecek takipsizlik kararı veya olayda kusurlu bulunan personel ya da üçüncü şahıslar haklarında mahkemece verilecek karar,

   g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   YEDİNCİ BÖLÜM : Emtia ve Kıymet Nakliyat Sigortaları

   A. Emtia nakliyat sigortası konusu ve kapsamı

   Madde 26 - (1) Teşekkülün; deniz, kara, demir ve hava yolu taşıtları ile ithal ve/veya ihraç edeceği, yurt içinde nakledeceği malzeme, ham madde, dökme ve/veya ambalajlı olarak sevk edilecek her türlü emtia, kimyasal maddeler ile yatırım konusu makine, ekipman ve yedek parçalar ile sigortalının kullanımında bulunan, tamir-bakım ve diğer herhangi bir nedenle yurt içinde başka bir mahale veya yurt dışına gönderilecek olan makine, ekipman ve yedek parçaların gidiş-dönüş olarak, Teşekkülün ilgili birimlerine teslimine kadar ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde nakliyat all risks sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Emtia nakliyat sigortası taleplerinde yer alacak bilgiler

   Madde 27 - (1) Emtia nakliyat sigortası taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur;

   a) Sigortalı adı,

   b) Emtianın cinsi,

   c) Emtianın miktarı,

   ç) Ambalaj şekli,

   d) Parça adedi,

   e) Nereden sevk edileceği,

   f) Nereye sevk edileceği,

   g) Nakil vasıtası cinsi,

   ğ) Nakil vasıtası kamyonsa; plaka no, gemi ise; ismi ve imal yılı, uçak ve tren ise; seyri sefer numaraları,

   h) Sevk tarihi,

   ı) Sigorta bedeli.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 28 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Nakil vasıtasının cinsi,

   b) Malın yükleme ve boşaltma yeri,

   c) Malın cinsi, parça adedi, ağırlığı ve sigorta değeri,

   ç) Hasar ve noksanlığın oluş şekli,

   d) Noksanlık ve hasar hali bulunan malların parça adedi, ambalaj durumu, ağırlığı, bunlarda tespit olunan yaklaşık noksanlık ve hasar miktarı,

   e) Hasarlı malın kullanma imkanı olup olmadığı, kullanılması mümkünse kıymeti,

   f) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile varsa kurtarma masrafları.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 29 - (1) Hasar dosyasının, ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Yurt içinde sevk edilen emtia hasarlarında;

   1) Sigorta kapsamındaki hasarlarda, poliçe ve zeyilname aslı, dahili fonda ise fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi,

   2) Malın sevk faturası ve irsaliyesi,

   3) Çeki listesi,

   4) Nakliyeci sevk irsaliyesi ve faturası,

   5) Kamyon taşımasında trafik kaza raporu,

   6) Hasar fotoğrafları.

   b) İthal edilen emtia hasarlarında;

   1) Poliçe ve zeyilname aslı,

   2) Malın sevk faturası,

   3) Çeki listesi,

   4) Konşimento (deniz-uçak),

   5) Hamule senedi (karayolu),

   6) Gümrük giriş beyannamesi,

   7) Çetele defteri (dökme-supalan),

   8) Kamyon tartı fişleri (gemi/liman-liman/işletme),

   9) Yükleme-boşaltma draft surveyi (dökme yüklerde),

   10) Yükleme-boşaltma analiz raporu (dökme yüklerde),

   11) Satış sözleşmesi,

   12) Nakliyeci taşıma sözleşmesi (kamyon),

   13) Hasar fotoğrafları.

   c) İhraç edilen emtia hasarlarında;

   1) Poliçe ve zeyilname aslı,

   2) Malın sevk faturası,

   3) Çeki listesi,

   4) Konşimento (deniz-uçak),

   5) Hamule senedi (karayolu),

   6) Gümrük çıkış beyannamesi,

   7) Döviz alım belgesi,

   8) Poliçede belirtilen LLOYDS eksperine müracaat,

   9) Hasar fotoğrafları.

   (2) Bu maddenin fıkra ve bentlerinde sayılan belgelerin dışında, sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler de hasar dosyasında yer alır.

   B. Kıymet nakliyat sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 30 - (1) Yurt içine ve yurt dışına sevk edilecek veya yurt dışından getirilecek nakit para ve kıymetli evrak, altın, gümüş ile döviz ve efektifin; ziya ve sirkate karşı, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde kıymet nakliyat sigortalarının yaptırılmasıdır.

   (2) Yapılacak olan kıymet sevkiyatlarının sigorta teminatı; taşınacak kıymetin banka şubelerinden çıktığı anda başlar, Teşekkülün ilgili birimlerince tesellümü yapılıp teslim alınınca biter. Ancak, söz konusu kıymet sevkiyatının ilgili bankaca güvencesini temin edeceğine ilişkin bir sözleşme mevcutsa bu kapsamdaki kıymet sevkiyatlarının ayrıca sigortaları yaptırılmaz.

   Para ve kıymetli evrak nakliyat abonman sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler

   Madde 31 - (1) Para ve kıymetli evrak sigorta talepleri "Kıymet Abonman Sigortası Talep Tablosu"nda belirtilerek Satınalma Dairesi Başkanlığına gönderilir ve sigorta taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur.

   a) Kıymet sevkiyatının nereden nereye yapılacağı,

   b) Kıymet sevkiyatının hangi vasıta ile gerçekleştirileceği aracın markası ve plaka numarası,

   c) Kıymet sevkiyatı sırasında güvenlik görevlilerinin bulunup bulunmadığı,

   ç) Yıl içerisinde yapılacak toplam kıymet miktarı (global kıymet miktarı),

   d) Bir seferde yapılacak azami kıymet miktarı.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 32 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta poliçe ve zeyilname aslı,

   b) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları,

   c) Çalınan veya gasp edilen para veya kıymetli evrak ve benzeri kıymetlerin listesi,

   ç) Yok olan veya noksan çıkan kıymetlere ait bordro suretleri, nakliyeci firmalarca yapılan sevkiyatlarda sevk irsaliyesi, teslim tesellüm tutanağı ve benzeri belgeler,

   d) Yok olan veya noksan çıkan kıymetlerin ve faillerinin bulunup bulunamadığına ilişkin adli makamlardan alınacak yazı,

   e) Adli makamlarca yapılan tahkikat neticesinde ilgili memurlar hakkında verilmiş mahkeme kararı veya savcılık takipsizlik kararı,

   f) Ziya veya sirkate uğramış kıymetlerin kurtarılması için masraf yapılmış ise bunlara ait belgeler,

   g) Muhasebe çıkış kayıtları (bordro ve benzeri diğer belgeler),

   ğ) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Kaza Sigortaları

   A. Kara taşıtları kasko sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 33 - (1) Teşekküle ait olup, karayolunda veya iş yerlerinde kullanılmakta olan motorlu taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin; ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Kasko sigorta taleplerinde yer alacak bilgiler

   Madde 34 - (1) Kasko sigortaları "Sigorta veya Dahili Fon Kara Nakil ve İş Makineleri Kasko Sigorta Talep Tablolarında" aşağıdaki bilgiler kapsamında talep edilir.

   a) Birimi,

   b) Aracın markası ve tipi,

   c) Aracın modeli ve imal yılı,

   ç) Aracın kullanım tarzı,

   d) Aracın motor ve şasi numarası,

   e) Aracın plaka numarası,

   f) Aracın sigorta değeri,

   g) Eski sigorta poliçesinin numarası, başlangıç ve bitiş tarihi.

   Kasko sigortalarının yaptırılması

   Madde 35 - (1) Kasko sigortaları; tam kasko, muafiyetsiz ve kıymet kazanma tenzili teminatı olacak şekilde düzenlenir.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 36 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Trafik Kaza Tespit Raporu veya bu raporun temin edilemediği hallerde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanağının tarih ve numarası,

   b) Olay yeri, günü ve saati,

   c) Kazanın oluş şekli ve sebepleri,

   ç) Aracın kullanım tarzı, markası, modeli, motor numarası, plaka numarası,

   d) Sigorta değeri,

   e) Hasarın tamiri için yapılması gerekli olan yaklaşık masraf tutarı,

   f) Hasarlı vasıta veya iş makinesi hurda halinde ise hurda kıymetleri,

   g) Gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirler yapılmışsa bunların neler olduğu ve yapılan masraflar tutarı,

   ğ) Mali sorumluluğu gerektiren bir durum var ise beyanı,

   h) Kazaya üçüncü şahıslar sebep olmuşsa bunların isim ve adresleri ile araç veya araçlarının sigortalı bulunduğu sigorta şirketinin adı, poliçesinin tarih ve numarası.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 37 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilnamenin, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildiriminin fotokopisi,

   b) Trafik Kaza Tespit Raporu veya bu raporun temin edilemediği hallerde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanağı,

   c) Gerekli güvenlik ve kurtarıcı tedbirlere ilişkin masraflara ait faturaların asılları,

   ç) Alkol raporu,

   d) Ehliyet fotokopisi,

   e) Araç veya iş makinesinin ruhsat fotokopisi ile tescil ve trafik belge fotokopileri,

   f) Hasar fotoğrafları,

   g) Taşıt veya iş makinesi görev emri fotokopisi,

   ğ) Hasarın tamiri için yapılan masraflara ait makbuz veya faturalar,

   h) Hırsızlık hasarlarında; müracaat ve görgü tespit tutanağı, ifade tutanağı, aracın bulunamadığına ilişkin adli birimlerden alınan belge, vergi dairesinden ve trafik tescil şubesinden alınacak olan aracın ilişik kesme belgeleri,

   ı) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   Aracın çalınması halinde zararın dahili fondan ödenmesi

   Madde 38 - (1) Dahili fon kapsamında sigortalanan taşıt ve iş makinesinin çalınması halinde aracın bulunması için ilgili makamlarca yapılacak araştırmalar sonuç vermediği takdirde, dahili fondan değeri ödenir.

   (2) Çalınan aracın, zarar tazmininden önce bulunması halinde, araç hasara uğramış ise bu hasara ilişkin tespit edilecek kıymeti dahili fondan ödenir.

   (3) Çalınan aracın, zararın ödenmesinden sonra bulunması halinde ise; söz konusu araç ilgili birimine teslim edilir. Ancak, dahili fondan ödenen tazminat tutarı, dahili fon hesabı alacağına kaydedilerek muhasebeleştirilir.

   Dahili fonda hasar bedelinin rücu edilmesi

   Madde 39 - (1) Dahili fon kapsamında sigorta ettirilen kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinin kaza yapmaları halinde; hasar bedelinin rücu edilmesi ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

   a) Teşekküle ait kara nakil vasıtaları ile iş makinelerinde meydana gelen kaza, Trafik Kaza Tespit Raporunda belirtilen kusur oranına, bu raporun düzenlenme imkanının bulunmadığı halde ise işletme yetkililerince oluşturulacak hasar tespit komisyonunca tespit edilecek olan kusur oranına göre rücu işlemi yapılır.

   b) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya yürürlükte bulunan Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümler haricinde, Teşekküle ait nakil vasıtalarında kusur oranına isabet eden hasar bedelleri dahili fon hesabından ödenir.

   c) Ödenen hasar tazminatı, vasıta kullanmasına engel bir hali bulunmayan Teşekkül personeline, kaza raporunda veya işletme yetkililerince oluşturulacak hasar tespit komisyonu raporunda belirlenecek olan kusur oranına tekabül eden meblağın beşte biri oranında rücu edilir. Rücu edilmeyen beşte dört oranında hasar bedeli ise dahili fondan ödenir. Rücu edilen meblağ en fazla on taksitte kusurlu personelden tahsil edilerek dahili fona alacak kaydedilir. Gerekli görülen hallerde, ilgili personel hakkında disiplin takibatı yapılır. Ancak, Karayolları Trafik Kanunu hükümlerine göre veya Motorlu Kara Taşıt Araçları Kasko Sigortaları Genel Şartlarının "Teminat Dışı Kalan Haller" maddesinde belirtilen hükümlerden birisini işlemiş olması nedeniyle hasara sebebiyet vermiş personele, söz konusu kaza neticesinde fondan ödenmiş olan hasarın tamamı rücu edilerek, tahsil edilen tazminat dahili fona alacak kaydedilir. Ödemede herhangi bir indirim yapılmaz ve taksit süresi altı aydan fazla olamaz.

   ç) Aracın, kazada üçüncü şahıslara zarar vermesi halinde, açılacak dava neticesinde kesinleşecek olan mahkeme kararına göre işlem yapılır.

   B. Zorunlu Sigortalar

   Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk (trafik) sigortası kapsamı ve konusu

   Madde 40 - (1) Teşekküle ait motorlu araçların işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir varlığın zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğun, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır.

   Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının kapsamı ve konusu

   Madde 41 - (1) Teşekkülde yanıcı, yakıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin üretilmesi, depolanması ve nakledilmesi esnasında bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sigortalının sorumluluklarının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır.

   Karayolları Motorlu Kara Taşıt Araçları İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 42 - (1) Teşekküle ait araçların kullanılmasından doğan ve aracın işletenine ait olan hukuki sorumluluğun, zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında veya bu sigortanın limitleri üstünde kalan kısmının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır.

   Hırsızlık sigortaları konusu ve kapsamı

   Madde 43 - (1) Teşekküle ait mal varlıklarının belirtilen sigortalı yerlerde hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüse karşı, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 44 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanaklarının tarih ve numarası,

   b) Hasar ve ziyanın mahiyeti,

   c) Sigorta bedeli,

   ç) Çalınan veya hasara uğrayan malların miktarı ile yaklaşık bedellerini gösterir liste,

   d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile varsa kurtarma masrafları.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 45 - (1) Hasar dosyasının ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi,

   b) Adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları,

   c) Olayı müteakip, Cumhuriyet Savcılığınca yapılacak tahkikat sonucunda verilecek takipsizlik kararı veya olayda kusurlu bulunan personel ya da üçüncü şahıslar haklarında mahkemece verilecek karar,

   ç) Çalınan malların bulunamadığına ilişkin adli birimlerden alınacak yazı,

   d) Çalınan malların giriş faturaları veya demirbaş kayıtları,

   e) Çalınan veya hasara uğrayan malların miktarını ve bedelini gösterir liste,

   f) Hasar fotoğrafları,

   g) Hasarın tamiratı ile hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise masraflara ait fatura asılları,

   ğ) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   Cam kırılmasına karşı sigorta konusu ve kapsamı

   Madde 46 - (1) Teşekküle ait cam, ayna, plexiglasslar ile vitrayların ani, beklenmedik ve harici etkenler sonucunda kırılması ile meydana gelen ziya ve hasarlarının, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalanmasıdır.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 47 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise ilgili birim yetkililerince düzenlenecek hasar tutanağının tarih ve numarası,

   b) Hasar ve ziyanın mahiyeti,

   c) Sigorta bedeli,

   ç) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli,

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 48 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi,

   b) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise ilgili birim yetkililerince düzenlenecek hasar tutanağı,

   c) Fatura asılları,

   ç) Hasar fotoğrafları,

   d) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Mühendislik Sigortaları

   A. Montaj all risks sigortalarının konusu ve kapsamı

   Madde 49 - (1) Teşekkülce müteahhit firmalara ihale ile yaptırılacak veya idarece yapılacak olan tüm makine ve tesisat, muhtelif silo ve tanklar, soğuk hava depoları, enerji santralleri ve trafoları ve benzeri montaj konusunu teşkil eden ve montaj sahasında bulunan varlıkların; ilgili sigorta genel şartları ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 50 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Poliçe ve zeyilname fotokopileri,

   b) Sözleşme fotokopisi,

   c) Teknik servis raporu,

   ç) Fatura aslı,

   d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri gibi),

   e) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise işletme yetkilileri ve müteahhit firma yetkililerince ortaklaşa düzenlenen hasar tutanağı,

   f) Hasar fotoğrafları,

   g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   B. İnşaat all risks sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 51 - (1) Teşekkülce müteahhit firmalara yaptırılacak veya idarece yapılacak olan tesis, lojman, köprü, tünel, baraj ve benzeri her türlü projeyi kapsayan inşaatlar ile bu inşaatlarda kullanılacak olan makine ve teçhizatların; ilgili sigorta genel şartları ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 52 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Poliçe ve zeyilname fotokopileri,

   b) Sözleşme fotokopisi,

   c) Hak ediş raporları,

   ç) Fatura aslı,

   d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden belgeler (meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri gibi),

   e) Gerek görüldüğü durumlarda; adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise işletme yetkilileri ve müteahhit firma yetkililerince ortaklaşa düzenlenen hasar tutanağı,

   f) Hasar fotoğrafları,

   g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   C. Elektronik cihaz sigortasının konusu ve kapsamı

   Madde 53 - (1) Elektronik cihaz olarak kabul edilen Teşekküle ait elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 54 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta bedeli,

   b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanaklarının tarih ve numaraları,

   c) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli,

   ç) Hasar ve ziyanın mahiyeti,

   d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile var ise kurtarma masrafları.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 55 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi,

   b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanakları,

   c) Yetkili servis raporu,

   ç) Fatura aslı,

   d) Olayın oluşu itibarıyla özellik arz eden; meteoroloji raporu, itfaiye raporu ve benzeri belgeler,

   e) Hasar fotoğrafı,

   f) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun masraflarına ait fatura asılları,

   g) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

   Ç. Makine kırılması sigortalarının konusu ve kapsamı

   Madde 56 - (1) Makine kırılması poliçesi ile bu poliçenin ayrılmaz ekini teşkil eden ekli listelerde sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesislerin, ilgili sigorta genel şartlarında yer alan esaslar çerçevesinde sigortalarının yaptırılmasıdır.

   Hasar tespit tutanağında bulunması gereken hususlar

   Madde 57 - (1) Hasar tespit tutanağının ekleriyle birlikte aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta bedeli,

   b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanaklarının tarih ve numarası,

   c) Yeniden yerine konması gereken aksamın yaklaşık bedeli,

   ç) Hasar ve ziyanın mahiyeti,

   d) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun mahiyet ve masrafları ile var ise kurtarma masrafları.

   Hasar dosyasında bulunacak belgeler

   Madde 58 - (1) Hasar dosyasının; ekspertiz raporu veya hasar tespit tutanağı ile birlikte aşağıdaki belge ve bilgileri de ihtiva etmesi gerekir.

   a) Sigorta kapsamındaki hasarlarda; poliçe ve zeyilname fotokopileri, dahili fon hasarlarında ise; fon mektubu veya prim mahsup bildirimi fotokopisi,

   b) Gerek görüldüğü durumlarda, adli makamlarca düzenlenecek olan görgü ve tespit tutanağı ile müracaat, ifade tutanakları, bu tutanakların temin edilememesi halinde ise sigortalı birim yetkililerince düzenlenecek olan hasar tutanakları,

   c) Teknik servis raporu,

   ç) Fatura aslı,

   d) Hasar fotoğrafı,

   e) Hasarın artmasını önleyici bir tedbir alınmış ise bunun masraflarına ait fatura asılları,

   f) Sigortacı tarafından istenilen diğer belgeler.

  ONUNCU BÖLÜM : Hurda ve Sovtajın Tasfiyesi ile Çeşitli ve Son Hükümler

   Dahili fondan hurda ve sovtajın tasfiyesi

   Madde 59 - (1) Hasara uğramış mal varlıklarının, yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda, söz konusu hasarın tamirinin ekonomik olmaması veya yapılan masrafın bu malın piyasa rayiç değerini aşmasının söz konusu olduğu hallerde; hasarlı mal pert-total (hurda) olarak değerlendirilir. Hasarlı malın satılmasında menfaat var ise hasar tespit komisyonunca hasarlı malın bedeli (sovtajı) tespit edilerek bir tutanakla belgelendirilir. Bu tutanak esas alınarak, hasarlı malın satışı yapılır ve bedeli dahili fona gelir kaydedilir.

   Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

   Madde 60 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili her türlü tereddütleri gidermeye yönetim kurulu yetkilidir.

   Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki işlemler

   Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce; vadesi bitmemiş teminatı devam eden sigorta poliçelerinin vade bitim tarihine kadar, açık hasar dosyalarının ise ilgili sigorta şirketinden tahsil edilip kapatılıncaya kadar olan işlemler bu Yönetmeliğin Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten önce yürürlükte olan mevzuata göre yapılır.

   Yürürlük

   Madde 61 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 62 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100