Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  ASKERÎ YARGI HÂKİM ADAYLARI İLE AVUKAT VE NOTER ADAYLARININ TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNDEKİ MESLEK ÖNCESİ EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Askerî Yargı Hâkim Adayları İle Avukat Ve Noter Adaylarının Türkiye Adalet Akademisindeki Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik

  Adalet Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 02.06 2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26540

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının Akademide düzenlenecek meslek öncesi eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adayları için ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğince talep edilmesi halinde verilecek meslek öncesi eğitim sırasında, Akademide düzenlenen eğitim programlarının konularını, eğitim sürelerini, eğitimin yapılacağı yer ve eğitimin yapılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

  (2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının kendi kanunlarına göre tâbi oldukları staj hükümleri saklıdır.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Akademi: Türkiye Adalet Akademisini,

  b) Askerî yargı hakim adayı: 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu hükümlerine tabi olan hâkim adaylarını,

  c) Avukat adayı: 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 15 ilâ 27 nci maddeleri hükümlerine göre avukatlık staj listesine yazılanları,

  ç) Başkan: Türkiye Adalet Akademisi Başkanını,

  d) Başkan Yardımcısı: Türkiye Adalet Akademisi Başkan Yardımcısını,

  e) Eğitim Merkezi Müdürlüğü: Türkiye Adalet Akademisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünü,

  f) Genel Kurul: Türkiye Adalet Akademisi Genel Kurulunu,

  g) Müdür: Eğitim Merkezi Müdürünü,

  ğ) Noter Adayı: 18/1/1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanununun 7 ila 21 inci maddeleri hükümlerine göre noterlik staj listesine kaydedilenleri,

  h) Yönetim Kurulu: Türkiye Adalet Akademisi Yönetim Kurulunu,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Eğitimin Amacı, Süresi, Yeri ve Konuları

  Eğitimin amacı

  Madde 5 - (1) Eğitimin amacı, adayların yüksek öğrenimde elde ettikleri bilgilerden meslekleriyle ilgili olanların genel olarak tekrarı ve bu bilgileri mesleklerinin ifasında kullanabilme yeteneğini kazandırmaktır.

  Eğitimin süresi ve yeri

  Madde 6 - (1) Eğitimin süresi;

  a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,

  b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,

  c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin,

  talepleri dikkate alınarak, 3 ayı geçmemek üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

  (2) Askerî yargı hâkim adayları ile avukat ve noter adaylarının eğitimleri Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ayrı ayrı yaptırılır.

  Eğitim konuları

  Madde 7 - (1) Eğitim konuları, uzun vadeli eğitim planına göre hazırlanan o yılki eğitim planı çerçevesinde;

  a) Askerî yargı hâkim adayları için Milli Savunma Bakanlığının,

  b) Avukat adayları için Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baronun,

  c) Noter adayları için Türkiye Noterler Birliğinin,

  görüşleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Eğitimin Yapılmasına İlişkin Esaslar

  Eğitimin yapılması

  Madde 8 - (1) Eğitim, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre belirlenen konularda ders, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler yoluyla verilir.

  Derslerin ve öğretim görevlilerinin bildirilmesi

  Madde 9 - (1) Eğitim sırasında verilecek dersler ve bu dersleri verecek öğretim görevlilerinin isimleri, eğitimin başlamasından en az 10 gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

  Seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler

  Madde 10 - (1) Eğitim sırasında düzenlenecek seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklerin konusu ve sunum yapacakların isimleri, eğitimin başlamasından en az 10 gün önce Başkanlıkça Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve ilgililere bildirilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Sorumluluk, Eğitime Katılım ve Adaylar Hakkında Düzenlenecek Rapor

  Sorumluluk

  Madde 11 - (1) Adaylar, eğitim süresi içerisinde ders, seminer, sempozyum, konferans şeklinde düzenlenen benzeri etkinliklere düzenli olarak devam etmek ve Akademi tarafından belirlenen iç kurallara uymak zorundadırlar.

  (2) Eğitime, ilgili mevzuat hükümlerine göre haklı bir mazereti bulunmaksızın katılmayanlar ile eğitim sırasında Akademi tarafından belirlenen iç kurallara aykırı davrananların durumu ilgilinin kurumuna bildirilir.

  Eğitime katılım

  Madde 12 - (1) Eğitim programına katılacakların sayısı ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği, barolar veya Türkiye Noterler Birliğiyle yapılacak işbirliği sonucu belirlenir.

  (2) Bunlardan;

  a) Askerî yargı hâkim adaylarının listesi Milli Savunma Bakanlığınca,

  b) Avukat adaylarının listesi Türkiye Barolar Birliği veya ilgili baroca,

  c) Noter adaylarının listesi Türkiye Noterler Birliğince,

  belirlenir.

  (3) Bu listeler eğitimin başlamasından 15 gün önce Başkanlığa gönderilir.

  Rapor

  Madde 13 - (1) Her adayın, Akademideki eğitimi sırasında görevini yapmakta gösterdiği kabiliyet ve başarısı ile görevine bağlılığına ilişkin konuları içeren bir rapor ilgili Başkan Yardımcısı ve Müdür tarafından düzenlenir.

  (2) Aday hakkında düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması halinde Başkan tarafından bu farklılıkların değerlendirildiği ayrı bir rapor düzenlenir.

  (3) Bu madde hükümlerine göre düzenlenen raporlar, eğitim sonunda ilgililerin bağlı oldukları kurumlara gönderilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

  Madde 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgililerin tabi oldukları mevzuat hükümleri ile 1/6/2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Adalet Akademisi Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100