Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

  AÇIK ALANDA KULLANILAN TEÇHİZAT TARAFINDAN OLUŞTURULAN ÇEVREDEKİ GÜRÜLTÜ EMİSYONU İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

  Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT)

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 30/12/2006

  Resmi Gazete Sayısı : 26392 - 4. Mükerrer

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkıda bulunmak üzere, açık alanda kullanılan teçhizatın yarattığı gürültüye ilişkin gürültü emisyonları standardlarının uygulanması, teknik belgeler ve bilgilerin toplanması, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve işaretleme ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 5 inci maddede liste halinde verilen, Ek I'de tarif edilen ve açık alanda kullanım amacıyla komple ünite olarak piyasada yer alan veya hizmete sokulan teçhizatı kapsar.

  (2) Aşağıda belirtilen;

  a) Kara yolu, demir yolu, havayolu ve deniz yolu ile malların veya insanların taşınması için amaçlanmış teçhizatın tamamı,

  b) Özellikle askeri, polis teşkilatı ve acil servisler için tasarımlanan ve imal edilen teçhizat,

  c) Elde taşınan beton kırıcılar, deliciler ve hidrolik çekiçler hariç, ayrı bir şekilde pazarda yer alan veya hizmete sokulan güç tahrikli olmayan ataşmanlar

  bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

  Dayanak

  MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik,

  a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak ve

  b) Avrupa Birliğinin 2000/14/EC ve 2005/88/EC sayılı direktiflerine paralel olarak

  hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Açık alanda kullanılan teçhizat: Tahrik elemanlarına bakılmaksızın, kendinden tahrikli veya hareket edebilen, tipine göre açık havada kullanılması amaçlanan ve çevre gürültüsünü artıran makineler ile Makina Emniyeti Yönetmeliğinin (98/37/AT) 4 üncü maddesinde tanımlanan bütün makineler ve emniyet parçalarıdır. Ses iletiminin olmadığı veya önemli bir şekilde etkilenmediği (örneğin çadırların altında, yağmura karşı korunmak için çatı altında veya bina içinde) ortamda, teçhizatın kullanımı, açık alanda olarak kabul edildiğini; aynı zamanda, tipine göre açık havada kullanım için amaçlanan ve çevresel olarak gürültü çıkaran, sanayi ve çevre için güç tahrikli olmayan teçhizattır. Bundan sonra teçhizat tiplerinin tamamının 'teçhizat' olarak belirtildiğini,

  b) AT uygunluk beyanı: Teçhizatın, bu Yönetmeliğin şartlarına uygun olarak üretiminin yapıldığını belirten, imalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen yazılı beyanı,

  c) AT tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından incelenen teçhizatın, tipinin, bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygunluğunu tevsik eden belgeyi,

  ç) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

  d) Garanti edilen sesin güç seviyesi: İmalatçının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin kullanılan teknik cihazlara ve başvurulan teknik belgelere göre değerlerin aşılmadığını doğrulaması halinde, üretim değişikliği ve ölçme işlemlerindeki belirsizlikleri de kapsayan Ek III'te belirtilen özelliklere uygun olarak belirlenen bir ses gücü seviyesini,

  e) İşaretleme: Bu Yönetmeliğin Ek IV'ünde örnekleri bulunan; garanti edilen ses gücü seviyesinin belirten işaretleme ile birlikte, 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "CE"Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte tanımlanan, teçhizatın üzerine görünür, okunaklı ve silinmez şekilde yapılan CE işaretini,

  f) Komisyon :Avrupa Birliği Komisyonunu,

  g) Modül: Bu Yönetmelik gereğince, ürünün taşıdığı risklere göre hangi uygunluk değerlendirmesi işlemlerine tabi tutulacağını gösteren yollardan her birini

  ğ) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

  h) Onaylanmış Kuruluş: 4703 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulama yönetmeliklerinden 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından Bakanlık tarafından belirlenerek yetkilendirilen özel veya kamu kuruluşunu

  ı) Ölçülen sesin güç seviyesi: Ek III'te belirtilen ölçümlerle belirlenen bir ses güç seviyesidir; ölçülen değerler, teçhizat tipini temsil eden tek bir makineden veya belli sayıdaki makinelerden alınan ses güç seviyelerinin ortalamalarından tespit edilebildiğini,

  i) Piyasaya arz: Ürünün tedarik ve kullanımı amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

  j) Piyasa gözetimi ve denetimi: Bakanlık tarafından, teçhizatın piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya teçhizat piyasada iken bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretilip üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetlettirilmesini

  k) Standard: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi,

  l) Ses güç seviyesi LWA: ISO 3744:1995 ve EN ISO 3746:1995'de tarif edilen 1 pW olarak dB cinsinden A ağırlıklı güç seviyesini;

  m) Uygunluk değerlendirme işlemleri: Teçhizatın, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti ve 2001/3530 sayılı "CE" Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesi ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen işlemleri,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Müsaade Edilen Ses Güç Seviyeleri ve Gürültü İşaretlemesi ve Standardlar

  Müsaade edilen ses güç seviyeleri ve gürültü işaretlemesi

  MADDE 5- (1) Müsaade edilen ses güç seviyeleri bakımından gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizat ve sadece gürültü işaretlemesine konu olan teçhizata ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Gürültü sınırlarına tabi tutulan teçhizat, tarif ve ölçme yöntemleri ilgili ekine atıfta bulunularak aşağıda liste halinde verilen ve ses güç seviyesi garanti edilen teçhizat, sınır değerlerinin yer aldığı çizelgede belirtilen müsaade edilen ses güç seviyelerini aşmamalıdır.

  1) Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü (içten yanmalı motor tahrikli)

  Tarif: Ek I, 3 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 3 numaralı paragraf.

  2) Sıkıştırma makineleri (sadece titreşimli ve titreşimli olmayan silindirler, titreşimli levhalar ve çekiçler)

  Tarif: Ek I, 8 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8 numaralı paragraf.

  3) Kompresörler (

  350 kW )

  Tarif: Ek I, 9 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 9 numaralı paragraf.

  4) Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler

  Tarif: Ek I, 10 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 10 numaralı paragraf.

  5) Yapı vinçleri (içten yanmalı motor tahrikli)

  Tarif: Ek I, 12 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.

  6) Dozerler (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 16 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 16 numaralı paragraf.

  7) Damperli kamyonlar (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 18 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 18 numaralı paragraf.

  8) Kazıcılar, hidrolik veya halatla çalışan (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 20 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 20 numaralı paragraf.

  9) Kazıcı yükleyiciler (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 21 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 21 numaralı paragraf.

  10) Greyderler (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 23 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 23 numaralı paragraf.

  11) Hidrolik güçlü paketleme makineleri

  Tarif: Ek I, 29 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 29 numaralı paragraf.

  12) Kepçe yükleyicili toprak doldurmalı sıkıştırıcılar (

  500 kW )

  Tarif: Ek I, 31 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 31 numaralı paragraf.

  13) Çim biçme makineleri (tarım ve orman teçhizatı, çok maksatlı tertibatlar, 20 kW'dan daha fazla gücü olan ana aksamı motorlu teçhizat hariç)

  Tarif: Ek I, 32 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 32 numaralı paragraf.

  14) Çim düzeltme/çim kenar düzeltme makineleri

  Tarif: Ek I, 33 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 33 numaralı paragraf.

  15) Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (Ek I'in 36 numaralı paragrafının ikinci fıkrasında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar hariç)

  Tarif: Ek I, 36 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.

  16) Yükleyiciler (

  500 kW)

  Tarif: Ek I, 37 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 37 numaralı paragraf.

  17) Hareketli vinçler

  Tarif: Ek I, 38 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 38 numaralı paragraf.

  18) Motorlu çapalama teçhizatı (

  3 Kw)

  Tarif: Ek I, 40 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 40 numaralı paragraf.

  19) Kaldırım perdah makineleri (finişer) (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilen kaldırım perdah makineleri hariç)

  Tarif: Ek I, 41 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.

  20) Güç jeneratörleri (

  400 kW)

  Tarif: Ek I, 45 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.

  21) Kule vinçleri

  Tarif: Ek I, 53 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 53 numaralı paragraf.

  22) Kaynak jeneratörleri

  Tarif: Ek I, 57 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 57 numaralı paragraf.

  Bu arada bulunan tablo için Resmi Gazete'ye bakınız.

  b) Sadece gürültü işaretlemesine konu olan teçhizat, tarif ve ölçme yöntemleri ilgili ekine atıfta bulunularak aşağıda liste halinde verilen, garanti edilen ses güç seviyeli teçhizata gürültü işaretlemesi yapılmalıdır.

  1) İçten yanmalı motorlu erişim platformları

  Tarif: Ek I, 1 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 1 numaralı paragraf.

  2) Çalı kesiciler

  Tarif: Ek I, 2 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf.

  3) Eşyaların taşınmasında kullanılan yük asansörleri (elektrik motorlu)

  Tarif: Ek I, 3 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 3 numaralı paragraf.

  4) Açık alanda kullanılan şeritli testere makineleri

  Tarif: Ek I, 4 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 4 numaralı paragraf.

  5) Açık alanda kullanılan daire testere tezgâhları

  Tarif: Ek I, 5 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 5 numaralı paragraf.

  6) Elde taşınan zincirli testereler

  Tarif: Ek I, 6 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 6 numaralı paragraf.

  7) Yüksek basınçlı kombine yıkama ve emme taşıtları

  Tarif: Ek I, 7 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 7 numaralı paragraf.

  8) Sıkıştırma makineleri(sadece patlamalı tokmaklar)

  Tarif: Ek I, 8 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 8. numaralı paragraf

  9) Beton veya harç karıştırıcıları (mikserleri)

  Tarif: Ek I, 11 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 11 numaralı paragraf.

  10) İnşaat vinçleri(elektrik motorlu)

  Tarif: Ek I, 12 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 12 numaralı paragraf.

  11) Beton ve harç taşıma ve püskürtme makineleri

  Tarif: Ek I, 13 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 13 numaralı paragraf.

  12) Taşıyıcı bantlar

  Tarif: Ek I, 14 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 14 numaralı paragraf.

  13) Taşıt üzerindeki soğutucu teçhizat

  Tarif: Ek I, 15 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 15 numaralı paragraf.

  14) Delme aletleri

  Tarif: Ek I, 17 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 17 numaralı paragraf.

  15) Kamyon üzerindeki siloları veya tankları yükleme ve boşaltma teçhizatı

  Tarif: Ek I, 19 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 19 numaralı paragraf.

  16) Cam geri dönüşüm konteynerleri

  Tarif: Ek I, 22 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 22 numaralı paragraf.

  17) Çim biçme /çim kenar düzeltme makineleri

  Tarif: Ek I, 24 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 2 numaralı paragraf 4.

  18) Çalı biçme makineleri

  Tarif: Ek I, 25 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 25 numaralı paragraf.

  19) Yüksek basınçlı yıkayıcılar

  Tarif: Ek I, 26 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 26 numaralı paragraf.

  20) Yüksek basınçlı su püskürtme (jeti) makineleri

  Tarif: Ek I, 27 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 27 numaralı paragraf.

  21) Hidrolik çekiçler

  Tarif: Ek I, 28 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 28 numaralı paragraf.

  22) Derz makineleri

  Tarif: Ek I, 30 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 30 numaralı paragraf.

  23) Yaprak üfleyicileri

  Tarif: Ek I, 34 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 34 numaralı paragraf.

  24) Yaprak toplayıcılar

  Tarif: Ek I, 35 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 35 numaralı paragraf.

  25) Hidrolik kaldırmalı kamyonlar, içten yanmalı motor tahrikli, karşı ağırlıklı (sadece Ek I, 36 numaralı paragrafın ikinci fıkrasında tanımlanan beyan edilen kapasitesi 10 tonu geçmeyen diğer karşı ağırlıklı hidrolik kamyonlar)

  Tarif: Ek I, 36 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 36 numaralı paragraf.

  26) Hareketli atık konteynırları

  Tarif: Ek I, 39 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 39 numaralı paragraf.

  27) Kaldırım finişerleri (yüksek sıkıştırma parçası ile teçhiz edilmiş)

  Tarif: Ek I, 41 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 41 numaralı paragraf.

  28) Yığma teçhizatı

  Tarif: Ek I, 42 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 42 numaralı paragraf.

  29) Boru döşeyiciler

  Tarif: Ek I, 43 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 43 numaralı paragraf.

  30) Yol tırtılları

  Tarif: Ek I, 44 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 44 numaralı paragraf.

  31) Güç jeneratörleri ( 400 kW )

  Tarif: Ek I, 45 numaralı paragraf. Ölçme:Ek III, Bölüm B, 45 numaralı paragraf.

  32) Motorlu süpürücüler

  Tarif: Ek I, 46 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 46 numaralı paragraf.

  33) Atık toplama taşıtları

  Tarif: Ek I, 47 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 47 numaralı paragraf.

  34) Yol işleme(frezeleme) makineleri

  Tarif: Ek I, 48 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 48 numaralı paragraf.

  35) Kazıyıcılar

  Tarif: Ek I, 49 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 49 numaralı paragraf.

  36) Parçalayıcılar/ufaltıcılar

  Tarif: Ek I, 50 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 50 numaralı paragraf.

  37) Dönen takımlı kar püskürtme makineleri (kendinden tahrikli, ataşmanları hariç)

  Tarif: Ek I, 51 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 51 numaralı paragraf.

  38) Emme taşıtları

  Tarif: Ek I, 52 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 52 numaralı paragraf.

  39) Kanal kazıcılar

  Tarif: Ek I, 54 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 54 numaralı paragraf.

  40) Mikser (karıştırıcı) kamyonlar

  Tarif: Ek I, 55 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 55 numaralı paragraf.

  41) Su pompa üniteleri (suda kullanılmayan)

  Tarif: Ek I, 56 numaralı paragraf. Ölçme: Ek III, Bölüm B, 56 numaralı paragraf.

  Standardlar

  MADDE 6- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına yönelik temel gürültü emisyon standardları bu Yönetmeliğin Ek III Bölüm A ve Bölüm B'de her bir teçhizat için belirtilmiştir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri, AT Uygunluk Beyanı, İşaretlemeler

  Uygunluğun Kabulü ve Gürültü Bilgilerinin Toplanması

  Uygunluk değerlendirme prosedürleri

  MADDE 7- (1) Uygunluk değerlendirme prosedürlerine ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

  a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (a) bendinde belirtilen herhangi bir teçhizat piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, İmalatçı tarafından teçhizatın her bir tipi aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden birine tabi tutulmalıdır:

  1) Ek VI'da belirtilen teknik belgelerin değerlendirilmesi ve periyodik kontroller ile iç üretim kontrolü prosedürü veya,

  2) Ek VII'de belirtilen birim doğrulama prosedürü veya,

  3) Ek VIII'de belirtilen toplam kalite güvence prosedürü.

  b) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen teçhizatın her bir tipi, piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, imalatçı tarafından teçhizatın her bir tipi Ek V'de belirtilen iç üretim kontrolü prosedürüne tabi tutulur.

  c) Bakanlık; Komisyon ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden herhangi birinin gerekçeli isteği üzerine, uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında kullanılan ve teçhizatın tipi ve özellikle Ek V'in 3 numaralı paragrafı, Ek VI'nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII'nin 2 numaralı paragrafı ve Ek VIII'in madde 3. 1 ile 3.3 numaralı paragraflarında belirtilen teknik belgelerle ilgili bütün bilgilerin temin edilmesini sağlar.

  AT uygunluk beyanı

  MADDE 8- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, teçhizatın bir elemanının bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olduğunu belgelendirmek üzere, imal edilen teçhizatın her bir tipi için bir AT uygunluk beyanı düzenlemelidir. Bu uygunluk beyanın asgari muhtevası Ek II'de belirtilmiştir.

  (2) Piyasaya arz edilen veya hizmete sokulan teçhizata ait AT uygunluk beyanı Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir.

  (3) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın imalatçısı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, AT uygunluk beyanının bir örneğini; Ek V'in 3 numaralı paragrafı, Ek VI'nın 3 numaralı paragrafı, Ek VII'nin 2 numaralı paragrafı, Ek VIII'in 3.1 ve 3.3 numaralı paragraflarında belirtilen teknik belgeler ile birlikte, teçhizatın en son imal edildiği tarihten itibaren 10 yıl muhafaza etmelidir.

  İşaretlemeler

  MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki pazara sürülen veya hizmete sokulan, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olan teçhizat, CE uygunluk işaretini taşımalıdır. İşaretleme CE harflerinden oluşur.

  (2) CE işareti, garanti edilen ses güç seviyesi işareti ile birlikte bulunmalıdır. Bu işaretlerin birer örneği Ek IV'te verilmiştir.

  (3) CE uygunluk işareti ve garanti edilen ses güç seviyesi işareti her bir teçhizatta, görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde bulundurulmalıdır.

  (4) CE işareti veya garanti edilen ses güç seviyesi işareti ile ilgili, teçhizat üzerinde bulundurulan anlam bakımından muhtemelen yanıltıcı olabilecek işaretlemeler veya yazılar yasaktır. Herhangi diğer bir işaretleme, CE işaretinin ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretinin görünürlülüğünün ve okunabilirliğinin azalmaması şartıyla, teçhizatta bulundurulabilir.

  (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın başka hususlar bakımından diğer yönetmeliklerin konusu olması ve söz konusu yönetmelikler gereğince CE işareti taşıması gereken durumlarda, bu işaret teçhizatın aynı zamanda diğer yönetmelik hükümlerini de karşıladığını belirtir. Bununla beraber, bu yönetmeliklerden biri veya daha fazlası, geçiş sürecinde uygulayacağı düzenlemelerin seçimini İmalatçıya bıraktığı takdirde CE işareti, teçhizatın sadece İmalatçı tarafından uygulanan yönetmeliğin hükümlerini karşıladığını belirtir. Bu durumda, bu Yönetmeliğin gerektirdiği teçhizata eşlik eden belge, ilan veya talimatlarda yer alır.

  Uygunluğun kabulü

  MADDE 10- (1) CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıyan ve AT uygunluk beyanı bulunan bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın, bu Yönetmeliğin tüm hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

  Gürültü bilgilerinin toplanması

  MADDE 11- (1) İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatı piyasaya sürdüğü veya hizmete sunduğu takdirde, teçhizatın her tipine ait AT uygunluk beyanının bir kopyasını aşağıdaki bilgilerle birlikte Bakanlığa bildirecektir.

  a) Net Kurulu gücü veya diğer gürültü ile ilgili herhangi bir değeri,

  b) Ölçülen ses güç seviyesi,

  c) Garanti edilen ses güç seviyesi,

  d) Teçhizatın açıklaması,

  e) İmalatçının ve/veya markanın adı,

  f) Model numarası/ismi.

  (2) Bakanlık, birinci fıkrada belirtilen AT uygunluk beyanının bir kopyasını ve bilgileri Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Onaylanmış Kuruluş

  Onaylanmış Kuruluş

  MADDE 12- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme işlemlerinde faaliyet gösterecek onaylanmış kuruluşların tespitini, tayinini, bildirimini ve statülerinin kaldırılmasını 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Bakanlık tarafından görevlendirilen onaylanmış kuruluşlar, anılan yönetmelikteki hükümleri ve Ek IX'daki asgari kriterleri yerine getirmelidir. Ancak bir uygunluk değerlendirme kuruluşu söz konusu kriterleri yerine getirse dahi, Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atamayabilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Arz, Piyasa Gözetimi ve Denetimi,Teçhizatın Uygunsuzluğu

  Piyasaya arz

  MADDE 13- (1) Aşağıdaki hususlar sağlanıncaya kadar, bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizat piyasaya arz edilemez veya hizmete sokulamaz.

  a) Teçhizat, bu Yönetmeliğin çevredeki gürültü emisyonu ile ilgili özelliklerini sağlar.

  b) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen uygunluk değerlendirme işlemleri tamamlanır.

  c) Teçhizat, CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıdığında ve AT uygunluk beyanı bulunur.

  (2) Ne imalatçının ne de yetkili temsilcisinin Türkiye'de yerleşik olmadığı durumlarda, bu Yönetmeliğin hükümleri, teçhizatı piyasaya arz eden veya hizmete sokan gerçek veya tüzel kişiye uygulanır.

  (3) Bu Yönetmeliğin hükümlerine uyan, CE işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini taşıyan ve AT uygunluk beyanı bulunan teçhizatın piyasaya arz edilmesi veya hizmete sokulması yasaklanmaz, sınırlandırılmaz ve engel olunmaz.

  (4) Bu Yönetmelik kapsamına giren, ancak Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığını ve İmalatçı tarafından uygunluğu sağlanıncaya kadar teçhizatın piyasaya arz edilmeyeceği veya hizmete sunulmayacağını açıkça gösteren gözle görülebilir bir işaret taşıması şartıyla, ticari fuarlarda, sergilerde ve gösterilerde sergilenebilir. Gösterim süresince kişilerin korunmasını sağlamak için yeterli emniyet tedbirleri alınır.

  (5) Bu Yönetmeliğin kapsamındaki teçhizatın piyasada yer almasını veya hizmete sokulmasını sınırlayan ve bu Yönetmeliğe uygun olarak alınan tedbirlerin hangi gerekçelere dayanarak alındığı Bakanlıkça belirtilir. Bu şekilde alınan bir tedbir ilgili taraflara mümkün olduğu kadar çabuk bildirilir, aynı zamanda ilgili taraflar, yürürlükte olan mevzuata göre mevcut yasal çözümler ve bu çözümlerin tabi olduğu süre kısıtlamaları hakkında bilgilendirilir.

  Piyasa gözetimi ve denetimi

  MADDE 14- (1) Bakanlık, bu Yönetmelik kapsamındaki teçhizatın piyasa gözetimi ve denetimini 13/11/2001 tarihli 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde gerçekleştirir. Denetim sonuçlarının olumsuz olması halinde, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uygulanır.

  Teçhizatın uygunsuzluğu

  MADDE 15- (1) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamındaki piyasaya arz edilen veya hizmete sokulan teçhizatın bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun olmadığını tespit ederse, İmalatçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi teçhizatı bu Yönetmeliğin hükümlerine uygun hale getirecek şekilde bütün uygun tedbirleri alır.

  (2) Bakanlık; bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen sınır değerler aşıldığında veya bu Yönetmeliğin diğer hükümlerine olan uygunsuzluk bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedbirlerin alınmasına rağmen devam ederse, sözü edilen teçhizatın piyasada yer almasını veya hizmete sokulmasını sınırlamak veya yasaklamak veya piyasadan geri çekilmesini sağlamak için bütün uygun tedbirleri alır. Bakanlık, alınan tedbirleri, kararların gerekçelerini ve uygunsuzlukla ilgili görüşlerini Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere bildirir.

  Kullanıma ilişkin düzenlemeler

  MADDE 16- (1) Bu Yönetmelik hükümleri, aşağıda belirtilen hususlarda Bakanlığın düzenleyici tedbir almasını engellemez:

  a) Teçhizatın hassas olduğu düşünülen alanlarda kullanımına yönelik tedbirler. Bu tedbirlere teçhizatın çalışma saatlerinin kısıtlamasına yönelik tedbirler de dahildir.

  b) Teçhizatın bu Yönetmelikle belirtilen hususlar dışında değiştirilmesini gerektirmeyecek şekilde, teçhizatı kullanan kişileri korumaya yönelik tedbirler.

  ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

  Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

  MADDE 7- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranışta bulunanlara 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve bu Kanun çerçevesinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yayımlanan mevzuat hükümleri uygulanır.

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 8 - (1) 22/1/2003 tarihli ve 25001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Daha önce diğer düzenlemelerde söz konusu Yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış kabul edilir.

  Yürürlük

  MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100