Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi No : 03/07/2007-200712454

  Resmi Gazete Tarihi : 04/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26603

  Ekli "Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2007 tarihli ve 5432 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 19 uncu ve 27 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/7/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ KAPSAM DAYANAK VE TANIMLAR

  AMAÇ VE KAPSAM

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; aklama suçu ile mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında denetim elemanlarınca yapılacak incelemelerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

  HUKUKÎ DAYANAK

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 5549 sayılı Kanunun 19 uncu ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  TANIMLAR

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Aklama suçu: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282 nci maddesinde düzenlenen suçu,

   b) Analiz: Kanun kapsamında toplanan muhtelif veriler ile alınan ihbar ve bildirimleri, istatistiki ve analitik yöntemler kullanılarak ve teknik araçlar yardımıyla işlenerek bunlardan nitelikli mali istihbarat elde etmeye yönelik Başkanlıkça yapılan çalışmaları,

   c) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

   ç) Başkan: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanını,

   d) Başkanlık: Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığını,

   e) Değerlendirme: Başkanlığın nüfuz ettiği olaylar veya yapılan analizlere istinaden malvarlığına ve kişilere yönelik olarak aklama ve terörün finansmanı suçlarıyla ilgili ciddi şüphe ve emarelerin ortaya çıkarılmasına yönelik Başkanlıkça yapılan çalışmaları,

   f) Denetim elemanı: Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gümrük Müfettişleri, Gelirler Kontrolörleri, Bankalar Yeminli Murakıpları, Hazine Kontrolörleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu Uzmanlarını,

   g) İnceleme: Aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine yönelik denetim elemanları tarafından yapılan araştırma ve inceleme çalışmalarını,

   ğ) Kanun: 11/10/2006 tarihli ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunu,

   h) Suç geliri: Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İNCELEMENİN BAŞLATILMASI

  İNCELEMENİN BAŞLATILMASI

  Madde 4 - (1) Başkanlık, yürütmekte olduğu görevler nedeniyle nüfuz ettiği olay veya kendisine intikal eden bildirim ve bilgilere istinaden doğrudan veya yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda gerekli görmesi halinde inceleme başlatır.

  CUMHURİYET SAVCILIĞININ TALEBİ

  Madde 5 - (1) Cumhuriyet savcısı, suçtan gelir elde edildiğine ve söz konusu gelirin aklandığına dair ciddi emarelerin varlığı ve konunun ihtisas gerektirmesi halinde Başkanlıktan, aklama suçunun işlendiği hususunda olguların varlığının tespitine ilişkin talepte bulunabilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GÖREVLENDİRME VE ÇALIŞMA ESASLARI

  GÖREVLENDİRME

  Madde 6 - (1) Başkanın görevlendirme talebi üzerine, ilgili birim amirinin teklifi ve bağlı, ilgili veya ilişkili bulundukları bakanın onayı ile incelemeyi yürütmek üzere denetim elemanı görevlendirilir. Görevlendirme, talep tarihinden itibaren en geç on gün içinde yapılır. Denetim elemanı, Başkanlıkça incelemeyle ilgili evrakın kendisine tebliğinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde göreve başlayarak göreve başlama tarihini bu süre içerisinde Başkanlığa ve birimine yazılı olarak bildirir.

   (2) Denetim elemanları, Başkanlıkça yürütmekte oldukları incelemelerle bağlantı kurularak kendilerine intikal ettirilen konuları, ayrı bir görevlendirme onayı aramaksızın ilk görevlendirme onayı kapsamında incelemeye dâhil ederek incelemeyi sonuçlandırır.

   (3) Başkanlık tarafından sonradan intikal ettirilen konuların yürütmekte oldukları incelemelerle bağlantılı olup olmadığının sorulması halinde, denetim elemanları konuya ilişkin görüşlerini gerekçeleri ile birlikte onbeş gün içerisinde Başkanlığa bildirir.

   (4) İnceleme sonuçlanmadan herhangi bir nedenle görevinden ayrılacak olan denetim elemanı, incelemede gelinen aşamaları gösterir bir devir raporu düzenleyerek Başkanlığa gönderir. İlgili birim, mevcut denetim elemanı görevinden ayrılmadan önce, bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu bakanın onayı ile yeni denetim elemanı görevlendirir. Görevinden ayrılacak olan denetim elemanı, devir raporunun bir örneğini ve ilgili tüm belgeleri, yeni görevlendirilen denetim elemanına tutanakla teslim eder. Yeni görevlendirilen denetim elemanı, tutanağın bir örneğini birimine ve Başkanlığa gönderir. İşe başlama ve ayrılma açısından tutanak tarihi esas alınır. Bu işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesi hususunda ilgili birimce gerekli tedbirler alınır.

  ÇALIŞMA ESASLARI

  Madde 7 - (1) Denetim elemanları, görevlendirme süresi içinde öncelikle aklama suçunun incelenmesi görevini yerine getirir. İlgili birimler, yapacakları görevlendirmelerde bu hususu gözetir.

   (2) Denetim elemanları, göreve başladıkları tarihten itibaren altı ay içinde incelemelerini tamamlayarak düzenleyecekleri raporu Başkanlığa sunar. Devir halinde bu süre ilk denetim elemanının göreve başladığı tarihten itibaren hesaplanır.

   (3) Altı aylık süre içinde incelemenin sonuçlandırılamaması halinde, yapılan çalışmaları, gelinen aşamayı ve sonuçlandırılamama gerekçelerini içeren bir ara raporla ek süre talep edilebilir. Bu talep Başkanlıkça değerlendirilerek toplam altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilir. İnceleme, verilen süre içerisinde tamamlanarak rapora bağlanır.

   (4) Yürütülmekte olan incelemelerle bağlantı kurularak sonradan incelemeye dâhil edilen konularla ilgili olarak denetim elemanının gerekçeli talebi üzerine Başkanlık, ilave denetim elemanı görevlendirilmesini talep edebileceği gibi yukarıdaki sürelere ilaveten altı ayı geçmemek üzere ek süre verebilir.

    (5) Denetim elemanları, kendilerine verilen inceleme görevini yukarıda belirtilen süreler içerisinde ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludur.

   (6) İnceleme sırasında, Kanunda belirtilen yükümlülüklerin ihlali ile karşılaşıldığında durum derhal yazılı olarak Başkanlığa bildirilir.

   (7) Denetim elemanları incelemeler sırasında diğer mevzuata aykırılık tespit etmeleri halinde, bunları gereği için yazılı olarak kendi birimlerine tevdi eder. Konu ile ilgili olarak ayrıca Başkanlığa yazılı bilgi verilir.

   (8) Başkanlık, gerek görmesi halinde, ilgili birimin onayını da alarak incelemenin tespit edilecek bir mahalde yerine getirilmesini isteyebilir.

   (9) Başkanlık, incelemede birden fazla denetim elemanından oluşan ekip teşkil edebilir. Başkanlık, denetim elemanlarından birini koordinasyonu sağlamak amacıyla görevlendirir. Koordinasyonu sağlayan denetim elemanı, ekip içerisinde bilgi ve belge akışını sağlar. Ekip çalışmalarının birlikte planlanması, yürütülmesi, sonuçlandırılması ve raporların birlikte düzenlenmesi esastır.

   (10) Birden fazla ekip oluşturulması halinde koordinasyonu sağlayan denetim elemanlarından biri genel koordinasyonu sağlamak üzere Başkanlıkça görevlendirilebilir.

  SAVCILIK KOORDİNASYONUNDA ÇALIŞMA

  Madde 8 - (1) Cumhuriyet savcısı tarafından gerek görülmesi halinde, denetim elemanı görevlendirilerek incelemeler, Cumhuriyet savcısının koordinasyonunda yürütülür.

   (2) Başkanlık, incelemelerin Cumhuriyet savcısı koordinasyonunda yürütülmesi gerektiği yönündeki kanaatini ilgili Cumhuriyet savcılığına iletebilir.

   (3) 7 nci maddede belirtilen süreler bu madde kapsamında yapılan görevlendirmeler bakımından da geçerlidir.

   (4) Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma sonucunda düzenlenecek aklama suçu inceleme raporunun bir örneği Cumhuriyet savcılığına teslim edilirken bir örneği de Başkanlığa gönderilir.

  YURTDIŞI BİLGİ TALEBİ

  Madde 9 - (1) İnceleme konusuna ilişkin yurtdışından bilgi ve belge taleplerinde Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre hareket edilir.

  YETKİLER

  Madde 10 - (1) Denetim elemanları, inceleme sırasında Kanunun 7 nci maddesi ile 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen yetkileri kullanır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : KORUMA TEDBİRLERİ

  ELKOYMA TALEBİ

  Madde 11 - (1) Başkanlık veya denetim elemanları, aklama suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde Kanunun 17 nci maddesi kapsamında malvarlığına elkonulması talebinde bulunabilir. Elkoyma talebi ilgili Cumhuriyet savcılığına iletilir. Söz konusu talepte asgari olarak aşağıdaki bilgilere yer verilir:

   a) Suç gelirine elkonulacak gerçek kişi ise kimlik bilgileri; tüzel kişi ise açık unvanı, tespit edilmesi halinde ticaret sicil numarası, kanuni temsilcileri, ortakları, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası,

   b) Elkonulması talep edilen tutar,

   c) Tespit edilmesi halinde elkonulması talep edilen malvarlığına ait bilgiler,

   ç) Elkoyma talebinin gerekçesi.

   (2) Denetim elemanı tarafından Cumhuriyet savcılığına gönderilen elkoyma talebi, gecikmeksizin Başkanlığa bildirilir.

  DİĞER KORUMA TEDBİRLERİ

  Madde 12 - (1) Başkanlık veya denetim elemanları, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Birinci Kitabının Dördüncü Kısmında yer alan diğer koruma tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin olarak talepte bulunabilir. Bu talepler ilgili Cumhuriyet savcılığına iletilir.

   (2) Denetim elemanı tarafından Cumhuriyet savcılığına iletilen talepler gecikmeksizin Başkanlığa bildirilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : DÜZENLENECEK RAPORLAR VE YAPILACAK İŞLEMLER

  DÜZENLENECEK RAPORLAR

  Madde 13 - (1) İnceleme sonucunda, aklama suçu inceleme raporu düzenlenir ve Başkanlığa gönderilir.

   (2) Düzenlenecek raporlara ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

    İNCELEME RAPORLARININ OKUNMASI

  Madde 14 - (1) Denetim elemanları tarafından düzenlenerek Başkanlığa tevdi edilen aklama suçu inceleme raporları, işleme konulmadan önce Başkanlıkça maddi veya hukuki hata ve eksiklik olup olmadığı yönünden okumaya tabi tutulur. Okuma sonucu tespit edilen hususların Başkanlıkça verilen süre içerisinde giderilmesi amacıyla rapor denetim elemanına iade edilir.

   (2) Denetim elemanının raporun iade gerekçelerine katılmaması halinde, Başkanın belirleyeceği Başkan yardımcısının başkanlığında incelemeyi yapan denetim elemanının mensup olduğu birim ile farklı bir denetim biriminden birer denetim elemanının katılımıyla oluşturulacak komisyon nihai kararı verir. Bu karar kesindir.

   (3) Farklı birimlerden denetim elemanlarının müşterek incelemelerinde komisyon, Başkanın belirleyeceği Başkan yardımcısının başkanlığında incelemede görev alanların birimlerinden birer denetim elemanının katılımıyla oluşturulur.

   (4) Cumhuriyet savcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma sonucunda düzenlenen raporlar okumaya tabi tutulmaz.

  RAPORLAR ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER

  Madde 15 - (1) Aklama suçunun işlendiğine dair ciddi şüphe ve olguların tespitini içeren aklama suçu inceleme raporları gereği yapılmak üzere yetkili ve görevli Cumhuriyet savcılığına intikal ettirilir.

   (2) Cumhuriyet savcılıklarının talebi üzerine başlatılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ilgili Cumhuriyet savcılığına gönderilir.

   (3) Aklama suçunun işlendiğine dair ciddi şüphe ve olguların tespitini içeren raporların bir örneği Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğüne gönderilir.

   (4) Raporların ve elkoyma taleplerinin Cumhuriyet savcılıkları nezdinde izlenmesi ve davaların takibi ile ilgili diğer usuli işlemler 8/1/1943 tarihli ve 4353 sayılı Kanun gereğince yapılır.

  KARARLARIN BAŞKANLIĞA BİLDİRİLMESİ

  Madde 16 - (1) Konunun Başkanlıkça intikal ettirilip ettirilmediğine bakılmaksızın aklama suçundan dolayı yapılan tüm soruşturmalar sonucunda verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya düzenlenen iddianame, kovuşturmalar sonucunda verilen hüküm veya verilen elkoyma kararlarının bir örneği izleyen ayın sonuna kadar ilgili Cumhuriyet başsavcılığı ve mahkemelerce Başkanlığa gönderilir.

  ALTINCI BÖLÜM : ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

  DİĞER GÖREVLER ESNASINDA YAPILAN TESPİTLER

  Madde 17 - (1) Denetim elemanları, kendi birimlerinden verilen görevlerini yaparken, aklama veya terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair ciddi şüphe ve emarelere rastlamaları halinde konuyu kendi birimleri aracılığıyla Başkanlığa iletir.

  İDARELERİN YARDIMI

  Madde 18 - (1) İnceleme sırasında mülki amirler, belediye başkanları, kolluk görevlileri, köy muhtarları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları, Başkanlığa ve denetim elemanlarına ellerindeki bütün imkânlarla kolaylık göstermek ve yardımda bulunmakla yükümlüdür.

  GÜVENLİK

  Madde 19 - (1) Başkanlığın talebi halinde, İçişleri Bakanlığınca Başkanlık emrine kolluk görevlileri geçici olarak görevlendirilir.

  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER

  Madde 20 - (1) 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 21 ila 30 uncu maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

  DEVAM EDEN İNCELEMELER

  Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yayımlanmasından önce başlamış olan incelemeler için 7 nci maddedeki sürelerin hesabında başlangıç tarihi olarak bu Yönetmeliğin yürürlük tarihi dikkate alınır.

  YÜRÜRLÜK

  Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME

  Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100