Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

  Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

  Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)'tan:

  Resmi Gazete Tarihi : 17/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26616

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, faaliyetlerine, meslekî yeterlilikleri ile bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla yapılacak sınavlara, Sicile, eğitim programlarına, Lisans ve tanıtım kartı vermeye ilişkin işlemleri ve ilgili diğer usul ve esasları düzenlemektir.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 20/A maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bireysel emeklilik aracıları: Emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan gerçek kişileri,

   b) Emeklilik Gözetim Merkezi: Emeklilik Gözetim Merkezi Anonim Şirketini,

   c) Kanun: 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununu,

   ç) Lisans: Sınavlarda başarılı olunması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından verilen meslekî yeterliliği gösteren belgeyi,

   d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

   e) Sınav: Meslekî yeterlilik ile bilgi ve becerilerin ölçülmesi amacıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen Bireysel Emeklilik Aracıları Sınavını (e-BEAS),

   f) Sicil: Bireysel Emeklilik Aracıları Sicilini,

   g) Şirket: Emeklilik şirketini,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM :Bireysel Emeklilik Aracılarında Aranan Nitelikler ve Sınava İlişkin Esaslar

   Bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikler

   Madde 4 - (1) Bireysel emeklilik aracılarında aşağıdaki nitelikler aranır.

   a) En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olmak; en az iki yıllık bankacılık, borsa ve finans, finans, işletme, maliye, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, muhasebe, para ve sermaye yönetimi, pazarlama ve sigortacılık meslek yüksek okullarından mezun olmak veya ikinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz, en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   b) Sınavda başarı göstermiş olmak,

   c) Müflis veya konkordato ilan etmiş olmamak, taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis, bireysel emeklilik veya sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla adli para cezasına mahkum edilmemiş yahut cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak,

   ç) Meslek şeref ve haysiyetine aykırı davranışlarda bulunmamış olmak,

   d) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacakları şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin gerekli eğitimleri tamamlamış olmak.

   (2) En az lise veya dengi okul mezunu olan kişiler aşağıda belirtilen kurumların bünyelerinde tam zamanlı pazarlama ve satış elemanı olarak sınava başvuru yaptıkları tarih itibarıyla en az toplam iki yıl süreyle çalışmış olmaları hâlinde bireysel emeklilik aracıları sınavına girmeye hak kazanırlar.

   a) Şirketler,

   b) Sigorta şirketleri,

   c) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,

   ç) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketi veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.

   (3) Şirket bünyesinde veya dışında şirket adına katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine ilişkin olarak pazarlama ve satış faaliyetlerini çağrı merkezi, müşteri ilişkileri ve benzer isimler altında yapanlar da bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmalıdır.

   Sınav şekli

   Madde 5 - (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşıyanlar, meslekî bilgi ve becerilerini ölçmek amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Lisans verilmesi için düzenlenen sınava girerler.

   (2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır ve elektronik ortamda gerçekleştirilir.

   (3) Yılda en az iki kez olmak kaydıyla, sınava başvuranların yeterli sayıya ulaşması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından sınav açılabilir.

   (4) Sınava ilişkin uygulama esasları Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

   Sınavla ilgili muafiyet

   Madde 6 - (1) En az iki yıl süreyle görev yapmış olmak kaydıyla, şirketlerin genel müdür, genel müdür yardımcıları, bölge müdürleri ile şirketin genel müdürlüğünde pazarlama veya satıştan sorumlu müdür veya başka unvanlarla istihdam edilseler dahi yetki ve görevleri itibarıyla müdüre denk veya daha üst konumlarda imza yetkisini haiz diğer yöneticiler sınavdan muaftır.

   (2) Her takvim yılı başında, birinci fıkrada belirtilen sınavdan muafiyet tanınan kişilerin ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından gerekli görülen diğer bilgilerin yer aldığı liste, bu kişilerin çalıştıkları şirketler tarafından Emeklilik Gözetim Merkezine gönderilir.

   Sınava ilişkin başvurular

   Madde 7 - (1) Sınavın şekli, sınav konu başlıkları, sınav ücreti, soru sayısı, soruların puan ve ağırlıkları ile sınava ilişkin diğer hususlar Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından internet adresinde duyurulur.

   (2) Sınava ilişkin başvurular Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen süreler içinde, internet üzerinden yapılan başvuru kaydını takiben, şirketler aracılığıyla veya herhangi bir şirket adına çalışmayanlar tarafından bireysel olarak aşağıdaki belgelerle birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yapılır.

   a) Eksiksiz olarak doldurulmuş fotoğraflı ve her sayfası imzalanmış Başvuru Formu,

   b) Nüfus cüzdanının bir fotokopisi,

   c) Eğitim durumunu gösteren belgenin onaylı bir örneği,

   ç) Bir adet fotoğraf,

   d) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin, adayın T.C. kimlik numarası ile ad ve soyadının belirtildiği banka dekontu,

   e) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz olan en az lise veya dengi okul mezunu olan kişilerin söz konusu faaliyetlerini en az iki yıl yaptığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge, yaptıkları göreve ilişkin olarak çalıştığı kurum veya şirket yetkililerince imzalanmış açıklayıcı yazı ile sosyal güvenlik sicil numarası bilgilerini içeren belgeler.

   (3) Aşağıda sayılan tüzel kişiler bünyesinde çalışan bireysel emeklilik aracılarının Emeklilik Gözetim Merkezi ile olan ilişkileri ilgili şirket aracılığıyla düzenlenir:

   a) Şirketler,

   b) Bireysel emeklilik, hayat veya ferdi kaza sigortası ürünlerinin tanıtım, pazarlama ve satışında faaliyet göstermek üzere kurulan ve sermayesinin en az yüzde elli birinin bir şirkete ait olduğu pazarlama ve satış şirketleri,

   c) Sigorta acenteleri, sigorta brokerleri, banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri veya Müsteşarlıkça uygun görülen benzeri malî kuruluşlar.

   (4) Başvuru esnasında kişilerin, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirtilen nitelikleri taşımaları zorunludur.

   (5) Sınava tekrar girmek üzere başvuran adayların ikinci fıkranın (a) ve (d) bentlerinde belirtilen belgelerin yanısıra, (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgelerinde değişiklik olması hâlinde bu değişikliği içeren belgeler de yeniden gönderilir.

   (6) Sınava başvuru yapan yabancı uyruklu adaylar, ikinci fıkranın (b) bendinde istenen belge yerine pasaportlarının noter onaylı bir örneğini; diplomasını Türkiye dışında bir öğrenim kurumundan almış olanlar, ikinci fıkranın (c) bendinde istenen belgeye ilişkin yükseköğretim kurumu tarafından verilen denklik belgesinin onaylı bir örneğini verirler.

   (7) Adaylar, başvuru formunu ve belgelerini Emeklilik Gözetim Merkezine ulaştırırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

   Sınav ücreti

   Madde 8 - (1) Sınav ücreti, sınav giderlerini karşılamak amacıyla sınav başvurusuna ait duyurunun yapıldığı tarihte geçerli olan brüt asgari ücretin yarısını geçmemek kaydıyla, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak belirlenir.

   (2) Sınav ücreti, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen hesaba yatırılır.

   Başvuruların incelenmesi

   Madde 9 - (1) Başvurular, aşağıdaki hususlardan herhangi birinin varlığı hâlinde reddedilir.

   a) Adayların, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentleri hariç bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri taşımaması,

   b) Başvuru belgelerinin eksik veya yanıltıcı olması, gerçeği yansıtmaması.

   (2) Sınava ilişkin başvuru belgelerinin değerlendirilmesi sonucunda başvurunun reddedilmesi hâlinde, bu durum gerekçesiyle birlikte ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Sınav ücreti, talep tarihinden itibaren on iş günü içinde başvuran adaylara iade edilir veya belgeler tamamlanıp başvuru işleme alınana kadar bekletilir.

   (3) Sınava girmesi uygun bulunanlar için sınav yeri ve tarihi sınavın yapılacağı tarihten en az yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur. Bu tarihten itibaren adaylar Emeklilik Gözetim Merkezi internet adresinden sınav giriş belgelerini alırlar.

   Sınav konuları ve sınava ilişkin değerlendirme

   Madde 10 - (1) Sınav aşağıda belirtilen konu başlıklarından oluşur.

   a) Temel İşletme ve İktisat,

   b) Sosyal Güvenlik Sistemi,

  c) Finans ve Yatırım Araçları,

   ç) Genel Sigortacılık ve Hayat Sigortaları Mevzuatı,

   d) Temel İnsan İlişkileri Bilgisi ve Pazarlama,

   e) Bireysel Emeklilik Sistemi Mevzuatı,

   f) İlgili Vergi Mevzuatı.

   (2) Lisans almaya hak kazanmak için sınavdan alınan notun 100 üzerinden en az 65 olması gerekir. Yanlış cevaplanan sorular doğru cevapları etkilemez. Sınavda başarısız olanlar yeniden sınava girebilir.

   (3) Müsteşarlık, bireysel emeklilik aracısı olmak isteyen hayat sigortası aracılarını başarılı oldukları ortak sınav konularından muaf tutabilir.

   Sınav sonuçları

   Madde 11 - (1) Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinin internet adresinde duyurulur. Sınav sonuç belgesi, bireysel başvuran adaylara iadeli taahhütlü postayla, şirketler aracılığıyla başvuran adaylara ise kendilerine iletilmek üzere ilgili şirketlere gönderilir. Sınav sonuçları, Emeklilik Gözetim Merkezinde beş yıl elektronik ortamda saklanır.

   (2) Adına bireysel emeklilik aracılığı yaptıkları şirket aracılığıyla başvuranların sonuç belgelerinin şirkete teslim edildiği tarih bildirim tarihi olarak kabul edilir.

   Sınavın geçersiz sayılması ve iptali

   Madde 12 - (1) Sınava katılanlardan gerçek dışı beyanda bulunduğu, sınava girme koşullarını taşımadığı sonradan anlaşılanlar ile sınavlarda kopya çektiği veya verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır. Bu kişiler, üç yıl süreyle açılacak sınavlara giremezler.

   (2) Emeklilik Gözetim Merkezi, sınav sorularının önceden bilindiğinin veya toplu kopya girişiminde bulunulduğunun tespiti hâlinde, katılanların tümünün veya bir kısmının sınavını geçersiz sayar. Sınavın gerçekleştirilmesine engel teşkil eden olay veya koşulların ortaya çıkması hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi sınavı iptal edebilir. Sınavın iptal edilmesi hâlinde sınav ücreti daha sonra açılacak sınavın ücretine mahsup edilir. Adayın iptal edilen sınavdan sonra katılacağı sınavdan en geç yedi gün önce Emeklilik Gözetim Merkezine talebini iletmesi hâlinde, iptal edilen sınavın ücreti talep tarihinden itibaren on iş günü içinde adaya iade edilir.

   (3) Emeklilik Gözetim Merkezi sınavın geçersiz sayılması veya iptali hâlinde, bu durumu gerekçeleriyle birlikte Müsteşarlığa bildirir.

   Sınav sonucuna itiraz ve itiraz komisyonu

   Madde 13 - (1) Sınav sonucuna itiraz, sonucun ilgiliye bildirim tarihinden itibaren on iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine yazılı olarak yapılır.

   (2) İtiraz dilekçesinde itiraza neden olan husus açıkça yazılır. İsim, adres, tarih, imza, T.C. kimlik numarası belirtilmeyen dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

   (3) İtiraz Komisyonu; Müsteşarlığı, Emeklilik Gözetim Merkezini ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenecek üniversiteyi temsilen üç kişiden oluşur. İtiraz Komisyonu üyesi olarak üç asil ve üç yedek üye seçilir.

   (4) İtirazlar, itiraz dilekçesi ve ilgili sınav ücretinin azami yüzde onu tutarındaki itiraz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun Emeklilik Gözetim Merkezine ulaşmasını takip eden otuz gün içinde incelenip karara bağlanır ve sonuç itiraz edene gerekçeli ve yazılı olarak bildirilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Lisans ve Tamamlayıcı Eğitim Programına İlişkin Esaslar

  Lisans

  Madde 14 - (1) Lisans, meslekî bilginin yeterliliğini göstermek üzere verilir ve Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak içeriği belirlenir. Sınavda başarılı bulunan kişiler için düzenlenen lisans belgesi, sınav sonuç belgesi ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından bireysel başvurularda kişilere veya ilgili kişilere verilmek üzere başvuruda bulunan şirkete verilir.

   (2) Lisans belgesinin kaybedilmesi hâlinde kişilerin durumu derhâl Emeklilik Gözetim Merkezine bildirilir. Talep edilmesi hâlinde yeni lisans belgesi düzenlenir.

   Tamamlayıcı eğitim programı

   Madde 15 - (1) Lisansı olan bireysel emeklilik aracılarının meslekî yeterlilik, bilgi ve becerilerinin devamlılığını sağlamak amacıyla Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından düzenlenen ve katılımın aracı bazında takip edildiği tamamlayıcı eğitim programına ilk olarak Lisans alma tarihinden itibaren iki yıl içinde, takip eden dönemlerde ise yılda bir kez katılmaları gerekir. Şirketler, emeklilik sözleşmelerine aracılık eden bireysel emeklilik aracılarının tamamlayıcı eğitim programına katılmaları hususunda gerekli bildirimleri yapar. Müsteşarlık, gerekli görülmesi hâlinde bir yıllık süreyi iki yıla çıkartabilir.

   (2) 6 ncı madde uyarınca sınavdan muafiyet tanınan kişilerin tamamlayıcı eğitim programına katılma yükümlülükleri, kendilerine muafiyet tanıyan görevlerinden ayrıldıkları tarih itibarıyla başlar.

   (3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Müsteşarlığın uygun görüşünü alarak tamamlayıcı eğitim programının kapsamını, süresini, düzenlenme şeklini ve benzeri hususlara ilişkin usul ve esasları belirler.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Tanıtım Kartı ve Sicile İlişkin Esaslar

  Tanıtım kartı, içeriği ve kullanımı

  Madde 16 - (1) Tanıtım kartı; Lisansı olan kişilerin şirket adına bireysel emeklilik aracılığını yapma yetkisini gösteren belgedir. Bireysel emeklilik aracılarına, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak içeriği belirlenen bir tanıtım kartı verilir. Başvurular şirketler tarafından aşağıdaki belgeler ile birlikte Emeklilik Gözetim Merkezine yapılır.

   a) Başvuruda bulunulan tarihten en fazla altı ay önce alınmış adlî sicil belgesi,

   b) Adına bireysel emeklilik aracılığı yapacağı şirketin emeklilik ürünlerine ilişkin eğitimlerini tamamladığına dair belge.

   (2) Gerekli görülmesi hâlinde Emeklilik Gözetim Merkezi, başvuru sahibinden sınav başvurusu sırasında istenilen bilgi ve belgeleri yenilemelerini ve nüfus idaresinden alınmış nüfus kayıt belgelerini göndermelerini isteyebilir.

   (3) Sınavda başarılı bulunan yabancı uyruklu adaylardan birinci fıkrada istenen belgelerin yanısıra çalışma izni belgesi de istenir.

   (4) 6 ncı madde uyarınca sınavla ilgili muafiyet tanınan kişilere Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından belirlenen bilgi ve belgelerin gönderilmesi hâlinde tanıtım kartı verilir.

   (5) Emeklilik Gözetim Merkezi, tanıtım kartının basım ve dağıtımını yapar, gerekli görülmesi hâlinde yeniler, iptal eder veya geçici süreli muhafaza eder.

   Sicile kayıt

   Madde 17 - (1) Lisans almaya hak kazanan kişiler ile 6 ncı madde uyarınca sınavla ilgili muafiyet tanınan kişiler için Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde Sicil kaydı tutulur.

   (2) Bireysel emeklilik aracılarına Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Sicile kayıt sırasında sicil numarası verilir.

   (3) Emeklilik Gözetim Merkezi, Sicil kaydını elektronik ortamda tutar, günceller ve bireysel emeklilik aracılarının faaliyetlerinin elektronik ortamda izlenmesine ilişkin alt yapıyı oluşturur ve işletir.

   Tanıtım kartı ve sicil numarasının kullanımı

   Madde 18 - (1) Bireysel emeklilik aracısı katılımcılarla şirket adına yaptığı her türlü işlemde ve Müsteşarlık tarafından gerekli görülen her türlü bilgi ve belgede tanıtım kartını ve sicil numarasını kullanır ve ibraz eder. Tanıtım kartı olmaksızın bireysel emeklilik aracısı olarak hiçbir işlem yapılamaz.

   (2) Sicil kaydına alınmış bireysel emeklilik aracısının şirketle yaptığı hizmet veya acentelik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi hâlinde, bu durum şirket tarafından beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iletilir ve tanıtım kartı derhâl iade edilir.

   Sicile ilişkin açıklama

   Madde 19 - (1) Emeklilik Gözetim Merkezi nezdinde tutulan Sicil kaydına ilişkin veri tabanında yer alan bilgilerden sadece bireysel emeklilik aracısı hakkında Lisans iptali işlemlerine ilişkin bilgiler talep eden şirketlere verilebilir.

   (2) Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından Müsteşarlığın uygun görüşü alınarak tanıtım kartı ve Lisansa ilişkin bilgiler yayınlanabilir.

   Lisans iptali

   Madde 20 - (1) Re'sen veya şikâyet veyahut ihbar üzerine yapılan inceleme ve soruşturma sonucunda aşağıda yer alan hususların tespiti hâlinde bireysel emeklilik aracıları hakkında Müsteşarlık tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır:

   a) 15 inci maddede öngörülen tamamlayıcı eğitim programına üst üste iki kere veya toplamda üç kere katılmadığının, 18 inci maddede öngörülen tanıtım kartı kullanılmadan işlem yapıldığının ikinci kere tespiti hâlinde veya tanıtım kartının başkası tarafından kullanılmasına izin verdiğinin, katılımcının taleplerine aykırı hareket ettiğinin veya 22 nci maddeye aykırı işlem yapıldığının tespiti hâlinde Lisansın mevcut bilgilere göre iptal edileceği yazılı olarak bireysel emeklilik aracısına bildirilir ve savunması talep edilir.

   b) Kişinin, Sicile kayıt için bu Yönetmelikte aranan şartları haiz olmadığının yahut sonradan kaybettiğinin anlaşılması hâlinde bu kişinin varsa Lisansının iptal edileceği hususu bireysel emeklilik aracısına yazılı olarak bildirilir ve savunması alınır.

   c) Bu maddede belirtilen hâllerde konuya ilişkin olarak savunma istendiğine ilişkin yazının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde savunma verilmemesi hâlinde savunma hakkından feragat edildiği kabul edilir. Müsteşarlığa savunmanın ulaşmasını müteakiben veya savunma hakkından feragat edildiği hâllerde onbeş gün içinde yapılan değerlendirme sonucunda Lisansın iptaline ilişkin alınacak karar bireysel emeklilik aracısına ve şirkete yazılı olarak bildirilir. Bu kişilerin varsa tanıtım kartı ve lisans belgesi şirket tarafından derhâl alınır ve bildirim yapıldığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade edilir.

   ç) Bireysel emeklilik aracısı olarak çalışırken yapmış olduğu işlemlerden dolayı ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suça ilişkin ihbar veya şikâyet yapılması sonucunda, mahkûmiyete ilişkin karar verilmesi ve bu kararın kesinleşmesi hâlinde, bireysel emeklilik aracısının Lisansı iptal edilir.

   d) Lisansı iptal edilen bireysel emeklilik aracıları, Lisans iptal tarihinden itibaren üç yıl içinde açılacak sınava giremez.

   (2) Kendi isteği ile meslekten ayrılan bireysel emeklilik aracılarının şirket aracılığıyla tanıtım kartını beş iş günü içinde Emeklilik Gözetim Merkezine iade etmeleri zorunludur. Bu kişilerin tanıtım kartı iptal edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Çalışma Esasları ve Diğer Yükümlülükler

  Bireysel emeklilik aracısının çalışma esasları

   Madde 21 - (1) Bireysel emeklilik aracısı, mevzuata, mesleğin icaplarına ve iyi niyet kurallarına uygun faaliyette bulunur ve katılımcının taleplerine uygun olarak gerekli bilgi ve belgeleri düzenler.

   (2) Bireysel emeklilik aracısı ancak bir şirket adına bireysel emeklilik aracılığı yapabilir ve bu şirketten izin almak suretiyle yapacağı her türlü tanıtım faaliyetinde ilgili mevzuat ile belirlenen esaslara tabidir.

   (3) Bireysel emeklilik aracısı, Kanuna göre denetleme yapmaya yetkili olan merci ve kişilere, görevleriyle ilgili istenecek her türlü bilgiyi vermek ve bütün hesap, kayıt, defter ve belgelerini ibraz etmekle yükümlüdür.

   (4) Bireysel emeklilik aracısı, aracılık faaliyetini şirket dışındaki bir tüzel kişi yanında çalışmak suretiyle bu tüzel kişi aracılığı ile veya doğrudan şirketle tesis edilecek ilişki çerçevesinde yürütebilir.

   (5) Müsteşarlıktan faaliyet ruhsatı almış sigorta brokerlerinin yetkili ve teknik personeli bireysel emeklilik aracılarında aranan nitelikleri haiz olmaları hâlinde temsil ettikleri katılımcılar için şirket veya şirketlerden teklif alabilirler.

   Bireysel emeklilik aracısının yapamayacağı işler

   Madde 22 - (1) Bireysel emeklilik aracısı, hiçbir surette giriş aidatı, katkı payı veya benzeri adlar altında tahsilat yapamaz.

   ALTINCI BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

   Madde 23 - (1) 3/3/2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik 1/10/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 25 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100