Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  BAŞBAKANLIK DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

  Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği

  Resmi Gazete Tarihi : 21/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26620

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

   Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunun teşkilat ve görevleri ile Kurul Başkanı, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atanmalarını, görev, yetki ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esasları ile denetlenenlerin yükümlülüklerini kapsar.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakan: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

   b) Başkan: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını,

   c) Başkanlık: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını,

   ç) Başkan Yardımcısı: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen müfettişleri,

   d) Müfettiş: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanını, başmüfettişi ve müfettişini,

   e) Müfettiş Yardımcısı: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı müfettiş yardımcısını,

   f) Müsteşar: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarını,

   g) Müsteşarlık: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığını,

   ğ) Şube Müdürlüğü: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünü,

   h) Şube Müdürlüğü Personeli: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında görevli müdür, şef ve şubede görevli diğer personeli,

   ı) Teftiş Kurulu: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulunu,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulunun Kuruluşu ve Görevleri

   Kuruluş

   Madde 4 - (1) Teftiş Kurulu bir Başkanla, müfettişler ve müfettiş yardımcılarından oluşur.

   (2) Kurulun yazışma, hesap, arşiv ve benzeri işleri Başkanlığa bağlı Şube Müdürlüğü tarafından yürütülür.

   Bağlılık

   Madde 5 - (1) Kurul doğrudan Müsteşara bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanı ve müfettişler görevlerini Müsteşar adına yaparlar.

   (2) Müfettişlere Bakan, Müsteşar ve Başkan dışında, hiçbir merciden emir verilemez.

   Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri

   Madde 6 - (1) Teftiş Kurulu, Bakanın veya Müsteşarın yazılı olarak vereceği emri veya onayı üzerine, Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar.

   a) Müsteşarlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının ve bunların iştiraklerinin her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, Müsteşarlığın izin ve kontrolüne tabi kuruluşları gerektiğinde denetlemek,

   b) Müsteşarlığın amaçlarını gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmalarını sağlamak üzere gerekli teklifleri hazırlamak ve Müsteşara sunmak,

   c) Müsteşarlık teşkilatı ile bağlı kuruluşlar ve iştiraklerindeki uygulamaların Bakan veya Müsteşarın belirlediği ilkeler doğrultusunda daha iyi yürütülmesini sağlamak amacıyla gerekli rehberlik ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

   ç) Müsteşar tarafından istenilen konularda araştırma, inceleme yapmak ve diğer hizmetleri yürütmek.

   Çalışma merkezleri

   Madde 7 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığının çalışma merkezi Ankara'dır.

  (2) Ancak, gerektiğinde Başkanın önerisi ve Müsteşarın onayı ile Ankara dışında da çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir. Bunlar aynı yolla değiştirilebilir, kaldırılabilir.

   (3) Çalışma merkezlerinde, Müsteşar ve Başkan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesinden, büro hizmetlerinin yürütülmesinden bu merkezlerdeki en kıdemli müfettiş sorumludur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Başkanının ve Başkan Yardımcılarının Atanması, Görev ve Yetkileri

   Teftiş Kurulu Başkanının atanması

  Madde 8 - (1) Teftiş Kurulu Başkanlığına, en az on yıl süreyle müfettişlik görevinde bulunmuş Denizcilik Müsteşarlığı müfettişleri ile Denizcilik Müsteşarlığı müfettişi iken idari görevlere atanmış ve en az on yıl müfettişlik görevinde bulunmuş eski müfettişler arasından veya bakanlıklar teftiş kurullarında en az beş yıl süreyle başmüfettiş olarak görev yapanlar arasından müşterek kararla atama yapılır.

   Başkanın görev ve yetkileri

  Madde 9 - (1) Teftiş Kurulu Başkanı, müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, Bakan ve Müsteşar dışında hiçbir makam ve merciden emir almaz. Müsteşarın emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Müsteşar adına aşağıdaki görevleri yapar.

   a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen görevleri yürütmek,

   b) Teftiş Kurulunu yönetmek, denetlemek ve çalışmalarını düzenlemek,

   c) Yıllık teftiş ve çalışma programlarını hazırlamak, teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma işlerinde çalıştırılacak müfettişleri görevlendirmek ve çalışmalarını izlemek,

   ç) Müsteşarın gerekli gördüğü hallerde, bizzat teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapmak,

  d) İdareyle, müfettişler arasında mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan görüş ayrılıklarının giderilmesi amacıyla, müfettişlere inceleme ve araştırma görevi vermek ve bu konularda toplantılar yapmak,

   e) Raporları incelemek, raporlardaki eksikliklerin tamamlatılmasını, yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamak, ilgili yerlere göndermek, teftiş, denetleme, inceleme, araştırma ve soruşturma sonuçlarına göre gerekli görülen işlem ve önlemler hakkında Müsteşarlığa öneride bulunmak,

   f) Teftiş sonuçlarının değerlendirilmesi amacıyla, Müsteşarlık merkez birim başkanları ve müfettişlerin katılacağı toplantılar yapılmasını sağlamak,

   g) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak, yıl sonunda Müsteşara sunmak,

   ğ) Müfettişlerin hizmet içi eğitimlerini sağlamak,

   h) Bakan veya Müsteşar tarafından teftiş hizmetleriyle ilgili olarak verilecek diğer görevleri yapmak.

   Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet

   Madde 10 - (1) Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, başkan yardımcısı Teftiş Kurulu Başkanına vekâlet eder.

   Başkan Yardımcılığı

  Madde 11 - (1) Başkanın önerisi ve Müsteşarın onayı ile yeterli sayıda başkan yardımcısı görevlendirilir. Başkan Yardımcılarının görev süreleri bir yıldır. Süresi dolan yeniden görevlendirilebilir.

   Başkan Yardımcılarının görevleri

   Madde 12 - (1) Başkan Yardımcıları;

   a) Teftiş, soruşturma, inceleme ve araştırma raporlarında mevzuat hükümlerine, Müsteşarlık emir ve genelgelerine, Kurulun belirlenmiş ve yerleşmiş görüşlerine aykırı eleştiriler, tavsiyeler, yanlışlıklar ve eksiklikler varsa, bunların düzeltilmesi, tamamlatılması, müfettişlerin bu konuda aydınlatılması ile Kurulda görüş birliğinin sağlanması,

   b) Raporların ilgili yerlere gönderilmesi,

   c) İnceleme ve araştırma raporlarına ilişkin Başkanlık görüşünün belirlenmesi,

   ç) Yıllık çalışma ve teftiş programlarının hazırlanması,

   işlerinde ve Başkan tarafından teftiş hizmetleri ilgili olarak verilecek diğer görevlerde Başkana yardımcı olarak çalışırlar.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Müfettişler

   Müfettişlerin görev, yetki ve sorumlulukları

   Madde 13- (1) Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

   a) Müsteşarlık teşkilatı ile Müsteşarlığa bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve bunların iştiraklerinin, her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

   b) Müsteşarlık teşkilatının ve Müsteşarlığa bağlı kuruluşların denetimi altındaki kurum ve kuruluşların faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak, Müsteşarlığın görev ve yetkileri çerçevesinde teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak,

   c) Teftiş, inceleme ve soruşturma sırasında bizzat veya ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için sorumlular hakkında gecikmeden olaya el koyabilmek üzere, durumu hemen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verilebilecek hallerde delilleri toplamak,

   ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yapmak, görülecek yanlışlık veya eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak için alınması gereken tedbirlerle ilgili düşünce ve görüşlerini Başkanlığa bildirmek,

   d) Müsteşarlığın çalışma alanlarına giren konularda yurt içinde ve dışında inceleme ve araştırmalar yapmak,

   e) Hizmet içi eğitim programlarının hazırlanmasına ve uygulanmasına katılmak,

   f) Başkanlıkça verilecek benzeri görevleri yapmak.

   (2) Müfettişler, yetkilerini tam olarak kullanmaktan, görevlerini eksiksiz yerine getirmekten yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumlu olup, ayrıca görevlerin gereği gibi yapılmasından Başkana karşı da sorumludurlar.

   Müfettişlerin yapamayacakları işler

   Madde 14 - (1) Müfettişler;

   a) Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yaptıkları yerlerde görevlilerin işlerine karışamazlar,

   b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapamazlar,

   c) Yapacakları işleri ve görevleri dolayısıyla edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar,

   ç) Bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının gerektirdiği saygınlığı ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunamazlar,

   d) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada bu işlerle ilgili kimselerle, beşeri ve sosyal ilişkilerin gerektirdiği hususlar dışında kalan hizmet ve ikramlarını kabul edemezler ve herhangi bir menfaat bağı kuramazlar.

   Görevden uzaklaştırma yetkisi

  Madde 15 - (1) Müfettişler, haklarında görevden uzaklaştırma hükümlerinin uygulanabileceği görevlileri;

   a) Para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesaplarını, belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmaları, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmayı engelleyecek, güçleştirecek veya yanlış yönlere sürükleyecek davranışlarda bulunmaları,

   b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmaları,

   c) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmış bulunmaları,

   ç) Hırsızlık, dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı suçlardan birini işlemiş olmaları,

   d) İlgilinin, Müsteşarlık personeline ve kamu mallarına karşı zarar vereceği veya mevcut delilleri ortadan kaldıracağı yolunda güçlü belirtilerin bulunması,

   e) Ceza veya disiplin kovuşturmasını gerektirir, görevle ilgili, başka önemli yolsuzluklarda bulunmaları veya açıkça ortaya konulması şartıyla kamu hizmeti gerekleri yönünden görev başında kalmalarının sakıncalı olması,

   hallerinde, teftiş, inceleme ve soruşturmanın her safhasında geçici bir önlem niteliğinde olmak üzere, görevden uzaklaştırabilirler.

   Görevden uzaklaştırmaya ilişkin işlemler

   Madde 16 - (1) Müfettişler, görevden uzaklaştırma işlemini, gerekçesiyle birlikte, derhal görevden uzaklaştırılana, amirine ve Müsteşarlığa bildirirler.

   (2) Teftiş veya soruşturma sonunda, disiplin yönünden memurluktan çıkarılmasının veya cezai bir işlem uygulanmasının gerekmediği anlaşılanlar hakkında, alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılması derhal Müsteşarlığa bildirilir.

   (3) Bu bildirim üzerine, görevden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel atamaya yetkili amirleri tarafından, bekletilmeksizin görevine iade edilir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Teftiş Kurulu Bürosu

   Teftiş Kurulu Şube Müdürü ile diğer görevlilerin görev, yetki ve sorumlulukları

   Madde 17 - (1) Şube Müdürü, Başkanın emri altında yeter sayıda personelden kurulu büroyu yönetmekle görevli ve yetkilidir.

   (2) Teftiş Kurulu bürosunun görevleri şunlardır;

   a) Teftiş Kurulunun çalışmalarıyla ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, arşivi düzenlemek.

  b) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularında, müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak.

   c) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere göndererek takip etmek, geciken işler hakkında Başkana bilgi vermek, tekit yazılarını hazırlamak.

   ç) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin istatistikleri tutmak.

   d) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak.

   e) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü işlemlerini yürütmek.

   f) Kitaplığa intikal eden kitap, dergi ve benzeri yayınların kayıt ve korunmasını sağlamak, faydalanmaya hazır halde bulundurmak.

   g) Kurulda görev yapan müfettişlerin ve memurların mali ve özlük işlemlerini yürütmek.

   ğ) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

   (3) Büronun idaresinden Başkana ve Başkana yardımla görevlendirilen müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürü sorumludur. Büro görevlileri, görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. Evrak, defter, rapor ve benzeri belgeleri, Başkanlığın izni olmaksızın, hiçbir makam ve kişiye gösteremezler ve veremezler.

  ALTINCI BÖLÜM : Teftiş Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

   Yıllık genel teftiş programı

   Madde 18 - (1) Birimlerin belirli zaman aralıklarıyla teftiş edilmesi ilkesine göre her yıl düzenlenen ve teftiş edilecek yerleri de gösteren bir program çerçevesinde yürütülen teftişlere genel teftiş veya olağan teftiş denir.

   (2) İlke, birimlerin iki yılda bir teftişidir. Gerekli hallerde bu süre değiştirebilir.

   (3) Birimlerin, hangi müfettişlerce teftiş edileceği ve teftişe hangi tarihte başlanacağı Başkanca belirlenir ve teftişin başlayacağı tarihten en az onbeş gün önce müfettişlere duyurulur.

   Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma isteklerinin kurula iletilmesi

   Madde 19 - (1) Müsteşarlık birimlerinin teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma istekleri, Müsteşara sunulur. Müsteşarca uygun bulunan istekler Başkanlığa iletilir.

   (2) Doğruca Müsteşarlığa veya Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilen ihbar ve şikâyet dilekçeleri, önce ilgili birimine gönderilir. Bunlar ilgili birimince incelenir veya soruşturulur. Ancak ilgili birimce inceleme ve soruşturmanın müfettişlerce yapılması gerekli görülürse, birinci fıkraya göre işlem yapılır.

   (3) Müfettişe yazılı olarak gelen imzalı ihbar ve şikâyetler, Başkanlık kanalıyla Müsteşara intikal ettirilir.

   Birlikte görevlendirilme

  Madde 20 - (1) Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturmanın niteliğine göre bir işte birden çok müfettiş görevlendirilebilir.

   (2) Bu durumda çalışmaları en kıdemli müfettiş düzenler, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alır.

   İşin devamlılığı ve devri

   Madde 21 - (1) Müfettişler başladıkları işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirmekle yükümlüdürler. Müfettişler geri bırakma zorunluluğu doğarsa veya işlerin sonuçlandırılması başka yerlerde de inceleme ve soruşturma yapılmasını gerektirirse, durumu Başkanlığa bildirerek alacakları emre göre hareket ederler.

   Yazışma ve haberleşme

  Madde 22 - (1) Müfettişler, görevleri ile ilgili konularda resmi ve özel bütün kuruluşlar ve kişilerle doğrudan yazışma yapabilirler.

   (2) Müsteşarlık merkez birimleriyle yazışmalar Başkanlık, diğer bakanlıklarla yazışmalar ise Müsteşarlık aracılığıyla yapılır.

   (3) Müfettişler görevli gittikleri yerlere varış ve ayrılışlarını en seri haberleşme aracı ile Başkanlığa bildirirler. Birlikte çalışmalarda yazışma ve haberleşmeler kıdemli müfettiş tarafından yapılır.

   Müfettişe yardım yükümlülüğü

  Madde 23 - (1) Müfettişler, yürüttükleri hizmet yönünden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve belgeleri, denetleme, inceleme ve soruşturma yaptıkları birim ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini, bir yolsuzluğun kanıtını oluşturanların asıllarını almak, kasa ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım isteminde bulunmak, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi ve belge istemek yetkisine sahiptirler.

   (2) İlgililer müfettişlerin bu isteklerini geciktirmeden yerine getirmek ve sorularını cevaplamakla yükümlüdürler.

   (3) Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, dosyasında saklanmak üzere alındığı yere verilir.

   (4) Müfettişlerin asılları yerine alacakları evrak ve belgelerin örneklerinin asıllarına uygunluğu, birim yetkilileri tarafından tasdik edilir.

   (5) Teftiş, denetleme, araştırma, inceleme ve soruşturma yapılan birim ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için, müfettişlere, görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve diğer önlemleri almak zorundadırlar.

   (6) Teftiş veya soruşturmaya başlanan dairenin görevlilerine verilmiş yıllık izinlerin kullanılması, hastalık ve benzeri zorunlu nedenler dışında, müfettişin istemi üzerine teftiş ve soruşturma sonuna kadar ertelenebilir.

   (7) İznini kullanmaya başlamış olan görevli kesin zorunluluk bulunmadıkça çağrılamaz.

   Teftiş defteri ve dosyası

   Madde 24 - (1) Kurulun teftişine tabi her birim ve kuruluşta bir teftiş defteri ve dosyası bulunur. Bu defterlerin sayfaları numaralanır ve mühürlenir. Son sayfasına defterin kaç sayfa olduğu yazılarak tasdik edilir.

   (2) Bunların saklanmasından, devir ve tesliminden ilgili birim ve kuruluşun amir ve memurları sorumludur.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

   Müsteşarlık müfettişliğine giriş

   Madde 25 - (1) Müsteşarlık müfettişliğine müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak eleme sınavı sonucunda yeterli puan almış olmak ve Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda (KPSS) ve/veya ilanlarda Müsteşarlığın belirttiği şartları haiz olanlar arasında yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.

   (2) Müfettiş yardımcılığı sınavının açılmasına, Başkanlığın önerisi ve Müsteşarın onayı ile karar verilir.

   Giriş sınavı

   Madde 26 - (1) Müsteşarlıkta görevlendirilecek müfettiş yardımcısı adayları giriş sınavı ile alınır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre, Müsteşarlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü bölümden oluşan sınavdır.

   (2) (Değişik fıkra: 22/04/2008- 26855 S.R.G Yön/1.mad.) Müfettiş yardımcısı adayları için açılacak sınavlar, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Müsteşarlık tarafından uygun görülecek zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılır. Giriş sınavına katılacak aday sayısı, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yirmi katı (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil) tespit edilerek, giriş sınavı duyurusuyla ilan edilir.

   Duyuru

   Madde 27 - (1) Giriş sınavına katılma şartları, öğrenim dalları ve kontenjanları KPSS puan türleri ve asgari puanlar veya puan sıralamasına göre kaç adayın çağrılabileceği, son müracaat tarihi ile müracaat yeri ve başvuruda istenecek belgeler, müracaat süresinin bitiminden en az onbeş gün önce Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin en az birinde duyurulur.

   (2) İlanlar, sınav tarihinden en az otuz gün önce yapılır. Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınavın başlama tarihinden en az onbeş gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur.

   Aranan şartlar

   Madde 28 - (1) Giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki şartları taşımak gerekir:

   a) Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) ilanda belirtilen puan türlerine göre asgari puanlar düzeyinde başarılı olmak.

   b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yazılı nitelikleri haiz olmak.

   c) Sınav tarihi itibariyle 30 yaşını geçmemiş olmak. (Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.)

   ç) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri, denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin Müsteşarlıkça belirlenen ve duyuru ile ilan edilen bölümleri ile en az dört yıllık eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak.

   d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak.

   f) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

   İstenilen belgeler

   Madde 29 - (1) Giriş sınava katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) İş talep formu.

   b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti.

   c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya Kurul Başkanlığınca onaylı sureti.

   ç) Nüfus cüzdanının Kurul başkanlığınca onaylı sureti.

   d) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunduğuna dair beyan.

   e) Erkek adayların, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

   f) Adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

   g) Son üç ayda çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf.

   ğ) Özgeçmiş.

   (2) Yukarıda sayılan belgelerin, Teftiş Kurulu Başkanlığına en geç sınav ilanında belirtilen tarih ve saatte teslim edilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

   (3) Sınavı kazanan adayların, birinci fıkranın (a), (g) ve (ğ) bendi hariç olmak üzere diğer bentlerinde bulunmuş oldukları beyanların doğruluğu, atama işlemlerinden önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca tespit edilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılğına suç duyurusunda bulunulur.

   (4) Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Teftiş Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek üç kişiden oluşan bir komisyon tarafından sonuçlandırılır.

   Giriş sınavı kurulu

   Madde 30 - (1) Sınav kurulu, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında, Başkanın önerisi ve Müsteşarın onayı ile belirlenen üç müfettişten oluşur. Ayrıca, iki yedek üye tespit edilir.

   Giriş sınavının yapılışı, notların değerlendirilmesi ve sınav sonrası işlemler

   Madde 31 - (1) ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan KPSS'ye katılanlardan duyuruda belirtilen şartları taşıyanlar, ilanda belirtilen sürelerde istenilen belgeler ile başvurmak suretiyle giriş sınavına alınırlar.

   (2) Yazılı sınav yapılması halinde başarı notu 100 puan üzerinden en az 70'dir. Giriş sınavı kurulu yazılı sınavı kendisi yaptığı takdirde sınav sorularını hazırlar, sınav usulünü belirler ve sınav sorularının cevaplarını değerlendirir. Başarılı olanlardan, öğrenim dalları itibariyle belirlenen kontenjanların asil ve yedek adaya iki katı kadar aday sözlü sınavına çağrılır. Kaç adayın sözlü sınava çağrılacağı yazılı sınav öncesinde adaylara duyurulur.

   (3) Yazılı sınavda 70 puanın üzerinde not almak şartıyla, duyuruda belirlenen sayıda aday sözlü sınava çağrılır.

   (4) Sınav kurulu, sözlü sınavda, adayın yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerinin yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi teftiş hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir.

   (5) Sözlü sınavda değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır. Verilen bu notların ortalaması sözlü sınav notunu gösterir. Geçer not en az 70'dir.

   (6) Sözlü sınavda da başarılı olan adayların; sınav kurulu tarafından, KPSS puanı ile yapılan yazılı ve sözlü sınavdan aldıkları puanların tümünün ortalamasından oluşan giriş sınavı puanına göre, her meslek grubu için ayrı ayrı en yüksek puandan başlamak üzere nihai bir sıralama yapılır ve tutanakla tespit edilerek Kurul Başkanlığında ilan edilir. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Asil ve yedek adaylara Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerekli tebligat yapılır.

   Müfettiş yardımcılığı giriş sınav konuları

   Madde 32 - (1) Yazılı ve sözlü giriş sınavları aşağıdaki konulardan yapılır.

   a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olanlar için;

   HUKUK:

   1) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar)

   2) İdare Hukukunun genel esasları, idari yargı, idari teşkilat.

   3) Ceza Hukuku (Genel Esaslar)

   4) Medeni Hukuk (Genel Esaslar)

   5) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar)

   6) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve 4.Kitap Deniz Ticaret Hukuku)

   7) Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar)

   İKTİSAT:

   1) İktisat Teorisi (Makro-Mikro Ekonomi ve diğerleri)

   2) Güncel ekonomik sorunlar.

   3) Milletlerarası iktisadi münasebetler ve teşekküller.

   MALİYE:

   1) Genel maliye teorisi ve maliye politikası.

   2) Türk vergi kanunlarının esasları.

   3) Kamu giderleri ve gider kanunlarının esasları.

   4) Bütçe ve bütçe çeşitleri.

   MUHASEBE:

   1) Genel muhasebe.

   2) Bilânço analizi ve teknikleri.

   3) Ticari hesap.

   YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

   b) Denizcilik alanında lisans düzeyinde eğitim veren üniversitelerin duyuruda belirtilen bölümleri için;

   1) En az iki grup olmak üzere, bölümlerinde okutulan dersler.

   2) Hukuk, iktisat ve maliyenin genel esasları.

   3) YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.

   (2) Sınavların sevk ve idare sorumluluğu sınav kuruluna ait olmakla birlikte, yukarıda belirtilen konulara ait yazılı sınav soruları gerektiğinde ÖSYM'ye hazırlattırılabilir ve uygulattırılabilir.

   Sınav sonuçlarına itiraz

   Madde 33 - (1) İtiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere beş gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına yapılır.

   (2) İtirazlar, en geç üç gün içerisinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

   Sınav belgelerinin saklanması

   Madde 34 - (1) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ile ilgili tüm belgeler Teftiş Kurulu Başkanlığınca beş yıl süre ile muhafaza edilir.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Müfettiş Yardımcılığına Atama, Yetiştirme Programı ve Yeterlik Sınavı

   Müfettiş yardımcılığına atama ve kıdem sırası

   Madde 35 - (1) Sınavda başarı gösterenler, başarı sırasıyla müfettiş yardımcısı kadrolarına atanır.

   (2) Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılmayan yahut ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların yerlerine, yedek adaylar başarı sırasına göre çağrılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılmayan yahut ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

   (3) Müfettiş yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı giriş sınavını kazanarak müfettiş yardımcılığına atananlar arasındaki giriş sınavı notuna göre belirlenir.

   Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi

   Madde 36 - (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur:

   a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek.

   b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

   c) Bilimsel çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak.

   ç) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkân sağlamak.

   d) Sosyal, kültürel ve beceri temelli etkinliklere aktif olarak katılımlarını sağlamak amacıyla yol gösterici ve teşvik edici olmak.

   Müfettiş yardımcılarını yetiştirme programı

   Madde 37 - (1) Müfettiş yardımcıları asgari üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilir.

   a) Birinci dönem çalışmaları: Teftiş Kurulu Başkanlığınca teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.

   b) İkinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Denizcilik Müsteşarlığı merkez ve taşra birimlerinin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir.

   1) Müfettiş yardımcıları bu dönemde müfettiş refakatinde teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme, müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılırlar.

   2) Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadırlar. Kendilerine verilen görevleri müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme ve soruşturma yapamazlar.

   c) Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren müfettiş yardımcılarına yanında çalıştıkları müfettişlerin mütalaaları da alınarak resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.

   Yeterlik sınavından önce kuruldan çıkarılma

   Madde 38 - (1) Müfettiş yardımcılığı döneminde müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında durumlarına uygun başka bir memuriyete nakledilirler.

   Müfettiş yardımcılığı dönemi ve yeterlik sınavı

   Madde 39 - (1) Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

   (2) Müfettiş yardımcılarının yeterlik sınavına girebilmeleri için;

   a) Müfettiş yardımcılığı döneminde fiilen en az üç yıl görev yapmış olması,

   b) Müfettiş yardımcılığında geçen hizmet yıllarına ait bütün sicillerin olumlu olması,

   c) Yetişme notunun 100 tam puan üzerinden en az 70 olması,

   gerekir.

   (3) Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri, sınav tarihinden en az bir ay önce yazı ile bildirilir.

   Müfettişlik Yeterlik Sınav Kurulu

   Madde 40 - (1) Yeterlik sınavını bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen sınav kurulu yapar.

   Yeterlik sınavı programı

   Madde 41 - (1) Yeterlik sınavı, müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılan sınavdır.

   (2) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavı aşağıda kapsamı belirlenen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır.

   a) Mevzuat ve Tatbikatı:

   1) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili uygulama ve hükümler.

   2) Harcırah Kanunu.

   3) Devlet İhale Kanunu.

   4) Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.

   5) Türk Ticaret Kanunu. (Genel Esaslar ve 4 üncü Kitap Deniz Ticaret Hukuku)

   6) Müsteşarlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara ilişkin kanun ve mevzuat.

   7) Türk Ceza Kanunu.

   8) Borçlar Kanunu.

   9) Deniz Hukuku.

   b) Muhasebe:

   1) Genel muhasebe.

   2) Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi.

   c) Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemleri:

   1) Memurların Yargılanma Usulü ve Ceza Yargılama Hukuku.

   2) Ceza Muhakemesi Kanunu.

   3) İdari Yargılama Usulü Kanunu.

   4) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu.

   5) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği.

   6) Raporlama teknikleri ve teftiş yöntemleri.

   Yetişme notu

   Madde 42 - (1) Yetişme notu aşağıda belirtilen konulardan her biri için verilen notların ortalaması alınarak tespit edilir.

   a) Kurs ve seminer notu : Kurs ve seminerler sonunda aldıkları notların ortalaması.

   b) Araştırma ve inceleme notu: Müfettiş yardımcılarına verilen araştırma ve inceleme sonucu düzenledikleri raporlara verilen not.

   c) Teftiş ve denetim notu: Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları teftiş ve denetim sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.

   ç) Soruşturma notu: Yetkili müfettiş yardımcılarının yaptıkları soruşturma sonunda düzenledikleri raporlara verilen not.

   d) Özel not: Müfettiş yardımcılarının tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında yanında çalıştıkları müfettişler ve Kurul Başkanı tarafından verilen notlar.

   (2) Her bölümden verilen notun 70'den aşağı olmaması gerekir.

   Yeterlik sınav notlarının değerlendirilmesi

   Madde 43 - (1) Yeterlik notu, yetişme notu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasından oluşur. Değerlendirmeler 100 puan üzerinden yapılır.

   (2) Yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarını başarmış sayılmak için her sınavdan 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekir.

   (3) Yetişme notu, yeterlik yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması 70 puan ve üstü olan müfettiş yardımcıları başarılı sayılırlar.

   Yeterlik sınavını kazanamayanlar

  Madde 44 - (1) Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Müsteşarlık teşkilatında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar.

  DOKUZUNCU BÖLÜM : Müfettişliğe Atanma, Kıdem ve Müfettişlik Güvencesi

   Müfettişliğe atanma

   Madde 45 - (1) Yeterlik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcıları, müfettişlik kadrolarına başarı sırasıyla atanırlar. Yeterlik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi esas alınır.

   Müfettişlerin kıdemi

   Madde 46 - (1) Müfettişlik kıdemine esas süre, müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli/ücretsiz izinlerde geçirilen süredir.

   (2) Denizcilik Müsteşarlığı müfettişliğine ataması yapılan müfettişlerin kıdem sıralaması, müfettiş olarak göreve atandıkları kararnamelerinin tarihi esas alınarak yapılır. Aynı kararnameyle müfettişliğe atananlar, müfettişlik mesleğinde geçen hizmet sürelerine, bunun da eşitliği halinde müfettişlik yeterlik sınavındaki aldığı notlara göre sıralanır.

   (3) 4745 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesine göre müfettiş kadrolarına atananlar aynı dönem sayılırlar.

   (4) Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası, müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir.

   Müfettişliğe yeniden atanma

   Madde 47 - (1) İstifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, başvuruları halinde yeniden müfettiş kadrolarına atanabilirler.

   Müfettişlik güvencesi

   Madde 48 - (1) Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.

   (2) Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.

   Müfettişlerin idari kademelerde görevlendirilmeleri

   Madde 49 - (1) Müfettişler, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere Müsteşarın veya Bakanın oluru ve müfettişin rızası ile Müsteşarlık merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilirler.

  ONUNCU BÖLÜM : Raporlar

   Rapor çeşitleri

   Madde 50 - (1) Müfettişler çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre;

   a) Teftiş Raporu,

   b) Değerlendirme Raporu,

   c) İnceleme Raporu,

   ç) Soruşturma Raporu,

   d) Tazmin Raporu

   e) Ön İnceleme Raporu,

   ile tespit ederler.

   Teftiş raporu

   Madde 51 - (1) Teftiş Raporu, teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili birim tarafından düzeltilmesi gereken işlemler hakkında düzenlenir.

   (2) Teftiş raporları birim amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Müfettişler tarafından son görüş ve düşünceleri yazılmış olarak Kurula gelen raporlar Başkanlıkça incelenir.

   (3) Eleştiri ve tavsiyeler Başkanlıkça yerinde görülmüyorsa, gerekçeleriyle birlikte müfettişe bildirilir, yazının bir örneği de ilgili merkez birimine veya bağlı kuruluşa gönderilecek rapora eklenir.

   (4) Raporlar ilgili merkez birimi ve bağlı kuruluşça incelenerek müfettişin eleştiri ve tavsiyelerinden uygun görülenlerin yerine getirilmesi dairelerine bildirilir. Sorumlu amirler, bu bildirimden başlayarak bir ay içinde yanlışlıkları düzeltmek ve eksiklikleri tamamlamak ve bunların yerine getirilmesini sağlamakla yükümlüdürler.

   (5) Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar raporlardaki eleştiri ve tavsiyelere katılmadıkları takdirde, durumu gerekçesiyle Başkanlığa bildirirler.

   (6) Başkanlık, merkez biriminin veya bağlı kuruluşun görüşüne katılırsa bunu müfettişe bildirir, katılmazsa hangi görüşün uygulanacağını Müsteşarlık belirler.

   (7) Merkez birimleri ve bağlı kuruluşlar, raporlardaki eleştiri ve tavsiyelerden 5 inci fıkraya göre katılınmayanlarını 6 ncı fıkra hükmüne göre belirlendiği şekilde ve diğerlerini ise raporda yer aldığı biçimde yerine getirilmesini sağlayarak sonucu Başkanlığa bildirir.

   Değerlendirme raporu

   Madde 52 - (1) Yönetmeliklerde, yer değiştirmeleri için müfettiş raporu öngörülen veya genel tutum ve davranışlarına ilişkin inceleme yapılması emredilen görevliler hakkında düzenlenir.

   (2) Değerlendirme raporunda ilgilinin, mevzuat hükümlerine göre görevlerini yapıp yapmadığı, yetkilerini kullanıp kullanmadığı, halkla olan ilişkileri, başarı derecesi, meziyet ve kusurlarıyla diğer gözlem ve kanaatlar gerekçeli olarak belirtilir.

   İnceleme raporu

   Madde 53 - (1) İnceleme Raporu;

   a) Kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin,

   b) Müsteşarlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin,

   c) Mesleki ve bilimsel çalışmalara ilişkin sonuçların,

   ç) Şikâyet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda adli ve disiplin soruşturmasını gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin,

   bildirilmesi amacıyla düzenlenir.

  (2) Bu raporlar, Müsteşarlıkça gereği yapılmak üzere ilgili birim, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

   Soruşturma raporu

   Madde 54 - (1) Soruşturma raporları, teftiş ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza gerektiren ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonucunda düzenlenen raporlardır.

   a) Adli Soruşturma Raporu (Tevdi Raporu): 26/972004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir.

   b) Disiplin Soruşturması Raporu: Disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir.

   Tazmin raporu

   Madde 55 - (1) Devlete ve kişilere, memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından verilen zararlarla, Borçlar Kanunu hükümlerine göre oluşan zararların belirlenmesi halinde, zararın kimlerden tazmin edileceğine ilişkin görüş ve kanaatin yetkili mercilere intikali amacıyla düzenlenir.

   (2) Tazmin Raporlarında, tazmine neden olan fiil ve bu fiillerin faillerinin yanı sıra tazmine esas olan tutarın hukuki dayanakları belirtilir.

   Ön inceleme raporu

   Madde 56 - (1) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca yapılan ön incelemenin sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır.

   (2) Ön inceleme raporlarında, suç ile ilgili bilgi, belge ve ifadelerin, suçun dayandığı kanun maddeleriyle değerlendirilerek, soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yönünde ulaşılan kanaat ve gerekçeler yazılır.

   Raporlar üzerinde yapılan işlemler

   Madde 57 - (1) Raporlar, Başkan veya Başkan Yardımcıları tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Başkan tarafından belirlenecek görüş doğrultusunda işlem yapılır.

   (2) Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki prosedür uygulanır.

   a) Teftiş raporları ile inceleme raporları üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili birimlerce izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir.

   b) Raporlar üzerine ilgili üst makamların uygulanmasını yerinde gördükleri işlemlere ait bildiriler, Teftiş Kurulu Başkanlığınca raporu yazan müfettişe gönderilir.

   c) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve Müsteşarlığın faaliyetlerinde daha mükemmel sonuç almasını sağlayacak tavsiyeleri, Müsteşarlıkça uygun görülmek şartıyla, ilgililere duyurulmak üzere ilgili birime gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerince takip edilir.

  ONBİRİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Kimlik belgesi ve mühür

   Madde 58 - (1) (Değişik fıkra: 22/04/2008- 26855 S.R.G Yön/2.mad.) Müfettişlere mühür beratı ile birlikte birer mühür ve Müsteşarlıkça belirlenmiş esaslara göre hazırlanarak imzalanmış kimlik belgesi verilir.

   (2) Kimlik belgesi gerektiğinde veya istek üzerine gösterilir.

   Demirbaşlar

   Madde 59 - (1) Müfettişlere bilgisayar, çanta gibi demirbaşlar Müsteşarlıkça sağlanır.

   Yolluk ve diğer hakların alınması

   Madde 60 - (1) Müfettişler, yolluk ve diğer haklarını Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüklerinden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre alırlar.

   (2) Müfettişler, yolluk ve diğer haklarını çalışma ve hakediş cetvelinde gösterirler.

  (3) Çalışma ve hakediş cetvellerinin, müteakip ayın yedisine kadar Başkanlığa verilmesi veya gönderilmesi gerekir.

   Kayıt ve dosya işleri

   Madde 61 - (1) Müfettişler yazdıkları rapor ve yazıların birer nüshasını, kendilerine gelen yazılarla genelgeleri özel dosyalarında saklarlar. Müfettişler rapor ve yazılarını zimmetle teslim ederler.

   Tatillerin başka yerlerde geçirilmesi

   Madde 62 - (1) Müfettişler bağımsız çalışmalarında Başkanlığa, grup halinde çalışmalarında ise grup başkanına haber vererek, ulusal bayram ve genel tatil günlerini diledikleri yerde geçirebilirler.

   Görev mahallinde alınan hastalık raporları

   Madde 63 - (1) Görev mahallinde hastalık hallerinde sevk işlemleri, Kurumun o ildeki en üst dereceli amiri tarafından, Kurumun birimi bulunmayan il ve ilçelerde ise mülki amirler tarafından yapılır.

   (2) Görev mahallinde alınan hastalık raporları en kısa sürede Başkanlığa intikal ettirilir ve Başkanlık izni alınmadan görev mahalli terk edilemez.

   Yönerge

   Madde 64 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin konular Başkanlıkça hazırlanacak bir yönerge ile düzenlenir.

   (2) Yönergede raporların ne şekilde ve kaçar örnek düzenleneceği, bunların hangi makam ve mercilere verileceği, Teftiş Kurulunun çalışmalarında kullanılacak formların neler olacağı belirtilir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 65 - 4/11/2002 tarihli ve 24926 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Kazanılmış haklar

   Geçici Madde 1 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Kurulda başkan ve müfettiş olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır.

   Yürürlük

   Madde 66 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 67 - Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100