Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞASI TADİLATI BAKIM-ONARIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

  GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞASI TADİLATI BAKIM-ONARIMLARINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

  Gemi Ve Su Araçlarının İnşası Tadilatı Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik

  Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)'ndan:

  Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26622

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre güvenliğinin temini için gemi ve su araçlarının sahip olması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin belgelendirilmesinde ve inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında yapılacak denetimlerde; İdare, tesis sahibi ile gemi sahibinin veya temsilcisinin uyacakları usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri; tam boyu 15 metre ve daha uzun olan veya tam boyu 15 metreden küçük olup tadilat sonucunda, tam boyu 15 metreyi geçen gemi ve su araçları ile boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu taşıyan veya yolcu kapasitesi 12 kişi ve daha az olan ve kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen gemi ve su araçlarından, yurt içinde veya serbest bölgelerde klaslı veya klassız olarak inşa veya tadil edilecek yahut bakım ve onarımları yapılacak Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek olanları kapsar.

   (2) Bu Yönetmelik, aksi belirtilmedikçe; yabancı bayrak çekmek üzere, yurt içinde veya serbest bölgelerde inşa edilen gemi ve su araçları ile; yabancı bayraklı olup, yurt içinde veya serbest bölgelerde tadil edilen veya bakım-onarımları yapılan gemi ve su araçlarını kapsamaz.

   (3) Askeri gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 8 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Askeri gemi: Silahlı kuvvetlere ait, geminin milliyeti konusunda ayırt edici dış işaretlere sahip, adı uygun bir hizmet listesi veya eşiti bir belgede kayıtlı, ülkenin hükümeti tarafından atanmış bir subay tarafından idare edilen ve düzenli ordu disiplini altında gemi adamı ile donatılmış gemileri,

   b) Belgelendirme: Uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen her türlü belgenin belirli usul ve esaslar çerçevesinde verilmesini,

   c) Boyutlandırma: Saç kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

   ç) Bölge müdürlüğü ve liman başkanlığı: İdare'ye bağlı ve bu Yönetmelikte tanımlanan tesisleri sınırları içerisinde bulunduran bölge müdürlüğü ve liman başkanlığını,

   d) Çekek yeri: Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarına bakım-onarım ve kışlatma hizmeti veren tesisi,

   e) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

   f) İç sular: Yurdumuzdaki tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri ve nehirlerin tümünü,

   g) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,

   ğ) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının emniyetli bir yapıya sahip olabilmesi için kendine mahsus yapım ve denetim kuralları ile uzman personeli olan ve gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibi tarafından, gemi inşa, tadilat ve bakım-onarım faaliyetlerinin denetimi için başvurulan İdare tarafından yetkilendirilmiş veya tanınmış kuruluşu,

   h) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu Gemi Mühendisleri Odasına kayıtlı gemi inşa mühendisini,

   ı) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

   i) Proje mühendisi: Gemi Mühendisleri Odasına kayıtlı gemi inşa mühendisini,

   j) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan, her türlü araç ve yapıyı,

   k) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

   l) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan birinin veya gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine neden olacak yapısal değişikliği,

   m) Tam boy: Gemi ve su aracının merkez hattında parampetler dahil baş ve kıç bodoslamaların en dış noktaları arasındaki boyu olup, baş/kıç iskele ve çıkmaların dahil olmadığı uzunluğu,

   n) Tekne imal yeri: Tam boyu 120 metre ve altında her türlü Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım hizmetlerinden en az birinin yapılmasına imkan sağlayan donanıma sahip tesisi,

   o) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

   ö) Tersane: Her türlü Türk ve yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşası, bakım-onarım ve tadilatlarından biri veya bir kaçının yapılmasına imkân sağlayan teknik ve sosyal altyapılara sahip kıyı ve sahil şeridindeki tesisi,

   p) Tesis: Tersane, tekne imal yeri ve çekek yerini

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi

  İnşa veya tadilat izni

   Madde 5 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında olan gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi İdare'den izin alır.

   (2) Gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi inşaata başlanmadan önce bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-1 Gemi veya Su Aracı İnşa Başvuru Belgesini iki nüsha halinde, tadilata başlamadan önce ise Ek-2 Gemi veya Su Aracı Tadilat Başvuru Belgesini iki nüsha halinde bulunduğu yerdeki bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim eder. Başvuru belgesi ile birlikte inşa başvurularında, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde belirtilen belgeler, tadilat başvurularında ise Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde belirtilen belgeler sunulur.

   (3) Bölge müdürlüğü söz konusu belgeleri inceleyerek gerekli görmesi halinde yapılacak değişiklikleri, eksiklik ve uygunsuzlukları başvuru sahibine yazılı olarak bildirir.

   (4) Bölge müdürlüğü başvuruyu uygun bulursa, inşa için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-5 Gemi veya Su Aracı İnşa İzin Belgesini iki nüsha, tadilat için ise Ek-6 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzin Belgesini iki nüsha olarak düzenler. Ek-5 Gemi veya Su Aracı İnşa İzin Belgesinin 2 yıllık, Ek-6 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzin Belgesinin ise 6 aylık geçerlilik süresi vardır. Bu süreler içerisinde işin bitirilememesi durumunda gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına dilekçe ile başvurulması durumunda verilmiş olan izinlerin geçerlilik tarihleri yapılacak kontroller sonunda her seferinde inşa izinleri için 2 yılı, tadilat izinleri için 6 ayı geçmemek üzere uzatılabilir.

   (5) 500 GT ve üzerinde tüm gemi ve su araçları ile 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçları klaslı olarak inşa edilmek zorundadır. Klassız gemi ve su araçlarının tadilatlarında klas şartı aranmaz. Klaslı gemi ve su araçlarının tadilatlarında klas şartı aranır.

   İnşa veya tadilat izni başvurularında planların denetimi

   Madde 6 - (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde ve Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar proje mühendisince imzalanmış ve listede onaylanması gerektiği belirtilen proje ve dokümanlar Gemi Mühendisleri Odası mesleki denetiminden geçirilmesi zorunludur.

   (2) Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlarda istenilen klas kuruluşunun onayı sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında nihai projelerden istenilecektir. İnşa dönemindeki ara değişimler için klas onayı istenmez.

   (3) Yabancı menşeli proje ve belgelerin, "yabancı menşeli projedir" şeklinde Gemi Mühendisleri Odası tarafından onaylanmış olması gerekir.

   İnşa veya tadilat iznine esas olan verilerde değişiklik

   Madde 7 - (1) İznin verilmesinden sonra başvuruda sunulan bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklik, kontrol mühendisi tarafından bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına değişiklik tarihinden itibaren 10 iş günü içinde bildirilir.

   Bakım-onarım

   Madde 8 - (1) Tesis sahibi veya temsilcisi, 300 GT ve üzeri gemi ve su araçlarının bakım onarım faaliyetleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-8 Gemi veya Su Aracı Bakım-Onarım Bilgi Formu ile bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına bilgi verir.

   Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım - onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları

   Madde 9 - (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde bulunan tesisin sahibi veya temsilcisi, tam boyu 15 metre ve daha uzun olan veya boyuna bakılmaksızın 12 kişiden fazla yolcu taşıyan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarında ve 300 GT ve üzeri yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının bakım- onarımlarında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-9 Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde, İnşa veya Tadil Edilecek yahut Bakım-Onarımları Yapılacak Yabancı Bayraklı Gemi ve Su Araçları İçin Bildirim Formu ile bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına bilgi verir.

   (2) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen gemi veya su aracı sahibi veya temsilcisi, gemi veya su aracının ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeplerini gösteren belgeyi bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına ibraz eder. Bu gemi ve su araçlarından, 500 GT ve üzerinde veya 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemi ve su araçları klaslı olarak inşa edilmek zorundadır. Bu gemi ve su araçlarından klaslı olarak inşa edilmek zorunda olmayanlar için, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen plan ve dokümanlar istenir. Gemi sörvey uzmanları tarafından yapılacak sörveyde, inşanın plan ve dokümanlara uygun olduğunun tespiti halinde inşaya devam edilir. Bundan sonra söz konusu gemi ve su aracına bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılarak, periyodik kontrolleri ve belgelendirme işlemi yapılır. İhraç amaçlı inşa edilen gemi ve su araçlarının, ihraç edilmeme ve sonuç olarak Türk Bayrağı çekme durumlarında izin alınmadan inşası tamamlanmış ise bu gemi ve su araçlarına 18 inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

  (3) İhraç amaçlı olup İnşa Halindeki Gemilere Mahsus Sicile tescil edilecek gemi ve su araçları, 5 inci madde de belirtildiği şekilde inşa izni almak zorundadır.

   Bölge müdürlüğü veya liman başkanlığı onayı

   Madde 10 - (1) İnşa veya tadilat için bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına teslim edilen belgeler incelenerek uygun olanları 15 iş günü içinde onaylanır. Onaylanan belgelerin bir nüshası başvuru sahibine verilir. Bir nüshası da açılan dosyasında bölge müdürlüğünde veya liman başkanlığında muhafaza edilir.

   İnşa ve tadilatın takibi

   Madde 11 - (1) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, İdarenin kendi yetkili personeli tarafından gerekli görülen sıklıkta takip edilerek, izleme sonucunda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Raporu düzenlenir. İdarenin belirleyeceği periyotlarda yapılacak bu kontrollerin zamanında yapılmasından kontrol mühendisi sorumludur. Bu raporda belirtilen kontroller yeni inşa gemi ve su araçlarında en az 3, tadilat yapılan gemi ve su araçlarında en az 1 defa yapılır.

   (2) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı klas kuruluşu tarafından takip edilir.

   (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra 12 kişiden az yolcu kapasitesi ile klassız inşa edilen gemi ve su araçlarının kapasite artırımlarına 5 yıl süre ile izin verilmez. Bu gemi ve su araçlarında 5 yıllık süre içinde kapasite artırımlarına izin verilmesi için geminin klaslı olması şartı aranır.

   (4) 12 kişiden fazla yolcu kapasitesine sahip gemi ve su araçlarının yolcu kapasitesinin arttırılması tadilat kapsamında değerlendirilmez. Bu durumda yeni kapasite artırımı için yapılacak başvuruda bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, EK-10 12 Kişiden Fazla Yolcu Taşıyan Gemi ve Su Araçların Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına sunulur. İdare; denge hesabı, yolculara ayrılmış alanın büyüklüğü ve oturacak yer kriterlerini göz önüne alarak yapacağı inceleme sonucunda uygun bulduğu yeni kapasiteyi belirler.

   (5) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren teknelerin; inşalarında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri istenmez. Tadilatlarında klaslı veya klassız olmaları dikkate alınarak bu Yönetmeliğin tadilatla ilgili hükümleri uygulanır.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yetki ve Sorumluluk

  Gemi ve su aracın sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

   Madde 12 - (1) Gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

   a) Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için İdare'den izin alınması,

   b) Gemi ve su araçlarının inşası için kontrol mühendisi atanması,

   c) Gemi ve su aracının sahibinin veya temsilcisinin veya kontrol mühendisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda İdare'ye bilgi verilmesi,

   ç) İdareye bildirilen proje, belge ve dokümanların kapsamı dışında yapılacak inşa veya tadilatın İdareye bildirilmesi

   konularında, İdareye karşı sorumludur.

   Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

   Madde 13 - (1) Tesis sahibi veya temsilcisi gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

   a) Gemi ve su araçlarının bakım onarım faaliyetleri için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-8 Gemi veya Su Aracı Bakım-Onarım Bilgi Formu ile bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına bilgi verilmesi,

   b) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek veya bakım-onarımları yapılacak yabancı bayraklı gemi ve su araçları ile ilgili olarak, Ek-9 Yurt İçinde veya Serbest Bölgelerde, İnşa veya Tadil Edilecek yahut Bakım-Onarımları Yapılacak Yabancı Bayraklı Gemi ve Su Araçları İçin Bildirim Formu ile bölge müdürlüğü veya liman başkanlığına bilgi verilmesi,

   c) Tesis sahibinin veya temsilcisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda İdare'ye bilgi verilmesi,

   ç) Tesisinde İdare'den gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemek,

   d) Gemi ve su aracının inşa yerinde gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alınması,

   konularında, İdareye karşı sorumludur.

   Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları

   Madde 14 - (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat aşamasında;

   a) Projeye uygun inşa veya tadil edilmesinden,

   b) Öngörülen malzeme ve işçilik detaylarının uygulanmasından,

   c) İdare uzmanı veya klas sörveyoru nezaretinde proje mühendisinin yapacağı meyil deneyine gözlemci olarak katılmakla,

   ç) İdarenin talep edeceği önlemlerin alınmasından,

   d) İdarenin öngöreceği periyodik kontrollerin yapılabilmesi için önceden İdare'ye haber vermekle,

   e) Proje, belge ve dokümanlarda yer almadan yapılacak inşa veya tadilatın İdareye bildirilmesinden

   gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi ve tersane adına, İdareye karşı sorumludur.

   (2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla toplam 2000 GT'luk veya en fazla 5 adet gemi ve su aracının inşa ve tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler

   Tadilatına karar verilen gemi ve su aracı

   Madde 15 - (1) Tesise bakım-onarım amacıyla gelen/getirilen; ancak, tadilatına karar verilen gemi ve su aracı hakkında bu Yönetmeliğin tadilata ilişkin hükümleri uygulanır.

   Gemi ve su aracının sahibinin, temsilcisinin veya kontrol mühendisinin değişmesi

   Madde 16 - (1) Gemi ve su aracının sahibinin, temsilcisinin veya kontrol mühendisinin inşa veya tadilat süresi içinde değişmesi durumunda, gemi ve su aracının yeni sahibi veya yeni temsilcisi bu değişikliği gösteren sözleşmeyi bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına verir.

   Belgelendirme

   Madde 17 - (1) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi tarafından, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Raporu, nihai proje ve belgelerinin bölge müdürlüğüne veya liman başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

   (2) Klaslı gemi ve su araçlarından bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Raporu istenmez. İnşa veya tadilatın klas gözetiminde tamamlandığına dair belge ibraz edilir.

   (3) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamına giren teknelerin inşalarında Ek-7 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Raporu istenmez.

   Yaptırımlar

   Madde 18 - (1) Türk Bayraklı veya Türk Bayrağı çekebilecek klaslı veya klassız gemi ve su araçları için, İdarenin kendi yetkili personeli tarafından inşa veya tadilat aşamasında yapılan denetimlerde; mevzuat ve plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde, inşa veya tadilat derhal durdurulur ve uygunluk sağlanması için eksikliğin niteliğine göre 15 iş gününden az olmamak üzere bir süre verilir. Bu süre içinde uygunluğun sağlanması durumunda inşa veya tadilata devam edilir. Süre sonunda mücbir sebep bulunmaksızın uygunluk sağlanmadığı takdirde o gemi ve su aracının inşa veya tadilat izni iptal edilir ve bundan sonra yapılacak başvurularda bu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen hükümler uygulanır.

   (2) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata ve plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde belge düzenlenmez.

   (3) İdare tarafından, kontrol mühendisinin bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmediğinin tespiti halinde kontrol mühendisi yazılı olarak uyarılır ve tekrarı halinde 1 yıl süre ile kontrol mühendisi olarak yetkilendirilmesi İdarece kabul edilmez ve bağlı bulundukları meslek odasına bildirilir.

   (4) Bu Yönetmelik kapsamında olup, ilgili hükümleri gereği;

   a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,

   b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,

   c) Gerekli inşa veya tadilat kontrolleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

   ç) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

   d) Klaslı olarak inşa veya tadil edilen gemi ve su araçlarından klastan düşürülen gemi ve su araçlarının sahibinin veya temsilcisinin İdareye, işin niteliğine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, Ek-3 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenecek Belgeler veya Ek-4 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenecek Belgelerde talep edilen planlar ve hesaplarla birlikte başvurması halinde, gemi ve su aracının esas sörveyleri yapılmak suretiyle belgelendirilir.

   (5) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, ilgili hükümlerine göre belgelendirilmemiş gemilere yönelik bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılan başvurularda; gerekli sörveylerin yapılabilmesi için, ilave hizmet karşılığı İdare'ce belirlenen meblağın yatırılmış olması şartı aranır. İdare, ilave hizmet karşılığı yatırılacak olan meblağı yapılacak sörveyin niteliğine göre belirler.

   (6) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klaslı yapılmak zorunda olan gemi ve su araçlarının, bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hükümlere göre yapılacak başvuruda, bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen ilave hizmet karşılığı İdare'ce belirlenecek meblağın yatırılmış olması yanında klas şartı da aranır.

  Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 19 - (1) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Kazanılmış haklar

   Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için; 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gemi ve Su Araçlarının İnşası, Tadilatı, Bakım-Onarımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde alınmış izin ve belgeler geçerlidir ve kontrol mühendisi şartı aranmaz.

  Yürürlük

   Madde 20 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

  **Eklerini PDF formatında görebilmek için R.G'ye bakınız.**

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100