Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  ÇERÇEVE SÖZLEŞME İHALELERİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

  Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

  Kamu İhale Kurumundan:

  Resmi Gazete Tarihi: 12/09/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26641

  BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan ve sağlık hizmeti sunan idarelerin sürekli biçimde ihtiyaç duydukları mal veya hizmet teminine ilişkin olarak anılan Kanuna göre gerçekleştirecekleri çerçeve sözleşme uygulamasına ilişkin usul ve esaslar ile çerçeve sözleşme ihalelerine yönelik başvuruları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

   a) Çerçeve Sözleşme: Belirli bir zaman aralığında ihtiyaç duyulacak alımlara katılmayı taahhüt edenler ile idare arasında fiyat ve miktarların tespitine ilişkin şartları belirleyen sözleşmeyi,

   b) Davet Şartnamesi: Alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim veya sunum şartlarını gösteren şartnameyi,

   c) Hizmet Sunucusu: Çerçeve sözleşme ile yapılan hizmet alımında çerçeve sözleşme imzalayan istekliyi,

   ç) İdare: Çerçeve sözleşme yapmak üzere ihaleye çıkan ve/veya bir çerçeve sözleşme kapsamında kısa sözleşme yapmak üzere davette bulunan, sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşları,

   d) İhale Süreci: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan ve çerçeve sözleşmenin taraflarca usulüne uygun imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

   e) Kısa Sözleşme: Mal veya hizmet alımında ihaleyi yapan idare ile yüklenici arasında imzalanan ve alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim ve ifa şartlarını gösteren ve mal veya hizmetin bedeli ile ödeme şartlarını içeren yazılı sözleşmeyi,

   f) Tedarikçi: Çerçeve sözleşme ile yapılan mal alımında çerçeve sözleşme imzalayan istekliyi,

   g) Yüklenici: Çerçeve sözleşme ile yapılan mal veya hizmet alımında kısa sözleşme imzalayan tedarikçi veya hizmet sunucusunu

   ifade eder.

   (2) Bu maddede yer almayan tanımlar açısından 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar ile 11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesindeki tanımlar geçerlidir.

   Temel ilkeler

   Madde 4 - (1) Çerçeve sözleşmelerle ihtiyaçların temininde 4734 sayılı Kanunun 5 ve 62 nci maddesinde belirtilen temel ilkelerin yanında aşağıdaki ilkeler geçerlidir.

   (2) Çerçeve sözleşme yapılmış olması idareye alım yapma yükümlülüğü getirmez. Çerçeve sözleşme kapsamındaki mal veya hizmet alımına ilişkin ihtiyaçlar 4734 sayılı Kanunda yer alan diğer usullerle de temin edilebilir.

   (3) Çerçeve sözleşme ihalelerine çıkılabilmesi için ödeneğin bulunması şartı aranmaz. Ancak kısa sözleşme yapmak için davet şartnamesinin çerçeve sözleşme yapan isteklilere gönderildiği aşamada ödeneğin bulunmuş olması zorunludur. Kısa sözleşme aşamasında yeterli ödeneğin tespitinde, çerçeve sözleşme aşamasında ihtiyaç konusu mal veya hizmet için teklif edilen en yüksek bedel dikkate alınır.

   Yerli istekli

   Madde 5 - (1) Çerçeve sözleşmenin yapılmasında yerli istekli tanımı ve bu durumun belgelendirilmesinde Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer verilen düzenlemeler geçerlidir.

   Çerçeve sözleşme ve kısa sözleşme yapılmasına ilişkin genel esaslar

   Madde 6 - (1) Çerçeve sözleşme 4734 sayılı Kanun kapsamında yer alan ve sağlık hizmeti sunan idarelerce yapılabilir. Ancak bu durum çerçeve sözleşmenin bakanlık düzeyinde veya il düzeyinde sağlık hizmeti sunan idarelerce yapılmasına engel değildir. Çerçeve sözleşmenin bakanlık düzeyinde veya il düzeyinde yapıldığı durumlarda, çerçeve sözleşmeyi yapan bakanlığa bağlı veya ilgili kuruluşlarca veya il düzeyinde çerçeve sözleşmeyi yapan idareye bağlı veya ilgili kuruluşlarca bu çerçeve sözleşmeler kapsamında kısa sözleşme yapılabilir.

   (2) Çerçeve sözleşme ihalelerinde idarece öngörülen yeterlik kriterlerini karşılayan tüm istekliler, sayısı üçten az yirmibeşten fazla olmamak kaydıyla listeye alınır.

   (3) Kısmi teklife açık ihalelerde çerçeve sözleşme imzalanabilmesi için her bir kısımda çerçeve sözleşme imzalayacak en az üç isteklinin bulunması gerekir. Bu sayının üçün altına düştüğü durumlarda çerçeve sözleşme imzalanmayarak bu kısma ilişkin ihale iptal edilir.

  İKİNCİ BÖLÜM : İhale Hazırlık İşlemleri

   Yaklaşık maliyet

   Madde 7 - (1) Yaklaşık maliyet, ihalenin konusunun mal veya hizmet alımı olmasına göre Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen esas ve usullere göre belirlenir.

   Uygulanacak ihale usulünün tespiti

   Madde 8 - (1) Çerçeve sözleşmelerin yapılmasında öncelik açık ihale usulüne verilir. Ancak, alınacak mal veya hizmetin türü ve niteliği, uzmanlık ve/veya yüksek teknoloji gerektirmesi durumunda, belli istekliler arasında ihale usulü ile de alım yapılabilir.

   İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği

   Madde 9 - (1) İdareler tarafından hazırlanacak olan ihale dokümanında isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile sözleşme tasarısı, varsa işin projelerini de kapsayan teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

   (2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak mal veya hizmet alımına ilişkin ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

   (3) İhale veya ön yeterlik dokümanının içeriği, seçilen ihale usulüne ait tip idari veya tip ön yeterlik şartnamelerinde yer alan ve ihale veya ön yeterlik dokümanının kapsamını belirleyen maddelere göre oluşturulur.

   (4) İhale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

   İhale ve ön yeterlik dokümanının hazırlanması

   Madde 10 - (1) İdare, ihtiyaç duyduğu mal veya hizmet alımının ihale edilebilmesi için gerekli dokümanı, Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılmış standart ihale dokümanını esas alarak hazırlar ve her sayfasını onaylar. Aday ve isteklilere verilecek dokümanın hazırlanmasında kullanılacak olan asıl nüshanın idarelerce ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. İhtiyaç duyulması halinde, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla tercih eden aday veya isteklilere verilecek olan ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı "compact disc (CD)" ortamına aktarılabilir.

   (2) İdarelerce ihale dokümanının hazırlanmasında, belirlenen ihale usulüne uygun olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan;

   a) Standart Formlar (EK : 1),

   b) Açık İhale Usulü ile Yapılan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK: 2),

   c) Açık İhale Usulü ile Yapılan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Tip Davet Şartnamesi (EK: 3),

   ç) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesi (EK : 4),

   d) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartname (EK : 5),

   e) Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Yapılan Çerçeve Sözleşme İhalelerinde Uygulanacak Tip Davet Şartnamesi (EK: 6),

   f) Mal/Hizmet Alımı İhalelerine Ait Tip Çerçeve Sözleşme (EK: 7),

   g) Mal/Hizmet Alımı İhalelerine Ait Tip Kısa Sözleşme (EK: 8)

   ve Kamu İhale Kurumunca çıkarılan diğer mevzuat esas alınır.

   (3) İdare, ihale dokümanını ilk ilan tarihine kadar kesinleştirir. Belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımı ihalelerinde, ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı ön yeterlik ilan tarihine kadar hazırlanır.

   (4) İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak yabancı isteklilere açık olan ihalelerde, Türkçe yanında başka dillerde de ihale dokümanı hazırlanabilir. Talep eden aday veya istekliye yabancı dilde hazırlanan ihale dokümanı Türkçe olarak hazırlanan ihale dokümanı ile birlikte verilir. Bu durumda ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve idare ile adaylar veya istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

   İdari şartnameler ve ön yeterlik şartnamesi

   Madde 11 - (1) İdareler, mal veya hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip İdari Şartnameyi ve/veya Tip Ön Yeterlik Şartnamesini esas alarak idari şartnameyi hazırlar. Tip İdari Şartnamelerde ve Tip Ön Yeterlik Şartnamesinde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin özelliği ve ihale usulüne göre 4734 sayılı Kanun ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kanun ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

   (2) Ayrıca, idareler Tip İdari Şartnamelerde ve/veya Tip Ön Yeterlik Şartnamesinde düzenlenmeyen ve işin özelliğine göre düzenlenmesine gerek duyulan hususları da ihale konusu mal veya hizmetin özelliklerini dikkate alarak, 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile ilgili mevzuatın emredici hükümleri ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan yönetmelik, tebliğ, genelge ve diğer düzenleyici işlemlere aykırı olmamak koşuluyla, maddeler halinde düzenleme yaparak Tip İdari Şartnamelerde ve/veya Tip Ön Yeterlik Şartnamesinde yer alan "Diğer Hususlar" bölümüne ekleyebilirler.

   (3) İdari şartname ve/veya ön yeterlik şartnamesinde ve ilanlarda idarece yapılması öngörülen çerçeve sözleşmenin süresi belirtilir. Bu süre yirmidört ayı aşamaz.

   Davet şartnamesi

   Madde 12 - (1) İdareler, mal veya hizmet alımında hangi ihale usulünü uygulayacaklar ise, o usule göre bu Yönetmelik ekinde yer alan Tip Davet Şartnamesini esas alarak davet şartnamesini hazırlar. Tip Davet Şartnamesinde doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, 11 inci maddede belirtilen esaslara göre idarelerce düzenlenir.

   (2) İdareler, kısa sözleşme yapmak için çerçeve sözleşme listesinde yer alan isteklilere imza karşılığı veya posta yoluyla ya da tebligatı daha sonra yapılmak kaydıyla, teleks, faks veya elektronik posta ile son teklif verme tarihinden en az üç iş günü öncesinde isteklilerin elinde olacak şekilde, alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim veya ifa şartlarını gösteren davet şartnamesini davet yazısıyla birlikte gönderir.

   (3) Davet şartnamesi ihale dokümanının ayrılmaz bir parçası olup davet şartnamesinde idari şartnameye aykırı hükümlere yer verilemez.

   Teknik şartnameler

   Madde 13 - (1) Gerek duyulması halinde alınacak mal veya hizmetin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dahil edilir. İdarelerce hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

   (2) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.

   (3) İhale konusu mal veya hizmetin her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, alınacak mal veya hizmetin özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak danışmanlık hizmet sunucularına ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

   Sözleşme

   Madde 14 - (1) İdareler ihale dokümanı kapsamında yer alan sözleşme tasarısının hazırlanmasında bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Tip Çerçeve Sözleşme ile Tip Kısa Sözleşmeyi esas alır.

   (2) Tip Çerçeve Sözleşme ile Tip Kısa Sözleşmede doldurulmak üzere boş bırakılan ve dipnota alınan hususlar, işin mal veya hizmet olmasına ve diğer özelliklerine göre 4734 ve 4735 sayılı Kanunlar ile diğer mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak koşuluyla idarelerce düzenlenir.

   (3) Ayrıca, tip sözleşmelerde hüküm bulunmayan hallerde idarece hazırlanacak sözleşme tasarısında, Tip Çerçeve Sözleşme ile Tip Kısa Sözleşmeye, emredici hukuk kurallarına ve ihale dokümanına aykırı olmamak şartı ile "Diğer Hususlar" bölümünde maddeler halinde düzenlemeler yapılabilir.

   (4) Mal veya hizmet alımında, Tip Çerçeve Sözleşme/Tip Kısa Sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla istekliler tarafından matbu olarak hazırlanması mutat olan sözleşmeler kullanılabilir.

   İhale onayının alınması

   Madde 15 - (1) İhale edilecek işe ilişkin olarak idarelerce düzenlenen yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarıları ve hazırlanmış diğer doküman onay belgesine (Standart form KİK001.0/Ç) eklenir ve bu onay belgesi ihale yetkilisince onaylanır.

   (2) İdarelerce ihale onayının alınmasından sonra, ihale ilanından önce Kurumdan ihale kayıt numarası alınır.

   İhale komisyonunun kurulması ve çalışma esasları

   Madde 16 - (1) İhale yetkilisi, ihaleyi gerçekleştirmek üzere 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, ihale ilk ilan tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur. İhale komisyonu; biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı ve birinin muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personel olması şartıyla, tek sayıda olmak üzere en az beş kişiden oluşacak şekilde ve komisyonun eksiksiz toplanacağı dikkate alınarak, asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yedek üyelerin isimleri belirtilmek suretiyle oluşturulur. İhale komisyonunun idare personelinden oluşturulması gerekmekte olup, ihaleyi yapan idarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde anılan Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

   (2) İhale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar oluşturulmaksızın, ihale sürecindeki bütün değerlendirmeler ihale komisyonu tarafından yapılır.

   (3) İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Komisyon üyeleri, kararlarda çekimser kalamaz. Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumlu olup, karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçelerini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

   (4) Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilânı izleyen üç gün içinde idare tarafından ihale komisyonu üyelerine verilir.

   (5) İhale komisyonları teklif veya başvuru ekinde yer alan belgelerin doğruluğunu teyit için gerekli gördükleri belge ve bilgileri isteyebilir.

   (6) Çerçeve sözleşme yapmak amacıyla kurulan ihale komisyonunun görevi çerçeve sözleşmenin imzalanması ile sona erer. Çerçeve sözleşme imzalanan tedarikçi veya hizmet sunucularının oniki ayda bir yeterliklerinin devam ettiğine dair belgelerin değerlendirilmesi, aynı komisyonun yeniden görevlendirilmesiyle yapılabileceği gibi yeni bir ihale komisyonu kurularak da yapılabilir.

   (7) Kısa sözleşme yapmak için verilen teklifler idarece, tek sayıda olmak üzere en az üç kişiden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir. Her bir kısa sözleşme yapmak için komisyon kurulabileceği gibi, aynı komisyon birden fazla kısa sözleşme yapmak için de görevlendirilebilir.

   İhale işlem dosyası

   Madde 17 - (1) İdare, ihalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenler. Bu dosyada; onay belgesi ve eki yaklaşık maliyet hesap cetveli, ihale dokümanı, ilan metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ile aday ve isteklilere yapılan bildirimlere ilişkin tebligat ve alındı belgeleri ve diğer belgeler ile ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : İlan Kuralları, İhale ve Ön Yeterlik Dokümanına İlişkin Hususlar

   İhale ve ön yeterliğin ilanı

   Madde 18 - (1) Çerçeve sözleşme yapmak suretiyle temin edilecek mal veya hizmet alımına ait ihale ve ön yeterlik ilanları, bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle ihale tarihinden en az 40 gün önce Kamu İhale Bülteninde ilan edilir.

   (2) Çerçeve sözleşme kapsamında alınacak mal ve hizmetlerden yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihaleler ayrıca işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde, ihale tarihinden en az 40 gün önce en az bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilerek duyurulur.

   (3) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

   (4) İşin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde gazete çıkmayan yerdeki ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler tutanak ile belgelenir.

   (5) İdare, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki günlük süre eklenir.

   (6) İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. Bu maddede belirtilen ilân sürelerine uyulmak üzere, ilân yapılmasına kadar geçecek süre de gözönüne alınarak ilân yapılacak yerlere yeterli süre öncesinde ilân metinlerinin gönderilmesi zorunludur.

   (7) İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır.

   İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi

   Madde 19 - (1) İlanlar, dokümanda yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına (Standart formlar KİK002.0/Ç ve KİK003.0/Ç) uygun olarak hazırlanır.

   (2) İhale veya ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.

   (3) İhale veya ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.

   İlanın uygun olmaması

   Madde 20 - (1) Bu Yönetmeliğin 18 ve 19 uncu maddelerinde belirtilen hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilân bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale veya ön yeterlik yapılamaz.

   (2) Ancak, bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen ilânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilânların 19 uncu madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda ilânların yayımlanmasını takip eden on (10) gün içinde hatalı hususlar için ihale ilanının yayımlandığı yerde düzeltme ilânı yapılmak suretiyle ihale veya ön yeterlik gerçekleştirilebilir.

   İhale ve ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması

   Madde 21 - (1) İdare tarafından hazırlanan ve her sayfası onaylanan ön yeterlik dokümanı ile ihale dokümanı aday veya istekliler tarafından idarenin ilanda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adayların ve isteklilerin idarece onaylı bu dokümanı (Standart form KİK004.0/Ç) satın almaları zorunludur. Ancak, Kamu İhale Kurumunca belirlenen esaslar çerçevesinde, gerekli güvenlik önlemlerinin idarece alınması kaydıyla ihale ve/veya ön yeterlik dokümanının "compact disc (CD)" ortamına aktarılmış kopyaları, tercih eden aday veya isteklilere satılabilir.

   (2) Dokümanın basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunlu olup, bu dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir. Dokümanın basım maliyetinin tespitine ilişkin belge ve bilgileri içeren tutanak düzenlenerek ihale işlem dosyasında muhafaza edilir. İdare, dokümanın satışına ilişkin olarak bağış, yardım veya başka her ne ad altında olursa olsun ek bir ücret talep edemez ve ihale doküman bedelinin, bütçesi dışında vakıf, sandık, dernek, birlik gibi kuruluşların hesabına yatırılmasını isteyemez.

   İhale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

   Madde 22 - (1) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur. Ancak, teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi yada istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale ve/veya ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname, son teklif verme veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale veya ön yeterlik dokümanı alanların tümüne yazılı olarak iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin veya başvuruların hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, teklif verme veya ön yeterlik son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini vermiş veya başvurularını yapmış olan istekli veya adaylara teklif veya başvurularını geri çekerek yeniden teklif verme veya başvuru yapma imkanı tanınır.

   (2) Ön yeterlik başvurusu veya teklif verme aşamasında, ihale veya ön yeterlik dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak, adaylar ve istekliler son başvuru veya teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmaz.

   (3) Açıklama talebinin idarece uygun görülmesi halinde idarece yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale veya ön yeterlik dokümanı alan tüm istekli veya adaylara yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. İdarenin bu yazılı açıklaması, teklif verme veya son başvuru gününden en az on gün önce tüm aday veya isteklilerin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak şekilde yapılır. Açıklamada, sorunun tarifi ve idarenin ayrıntılı cevapları yer alır, ancak açıklama talebinde bulunan aday veya isteklinin kimliği belirtilmez. Yapılan yazılı açıklamalar, açıklama yapıldıktan sonra ihale veya ön yeterlik dokümanını alanlara, ihale ve ön yeterlik dokümanı ile birlikte verilir.

   (4) Zeyilname düzenlenmesi ve açıklama yapılmasına ilişkin hükümler davet şartnamesinde uygulanmaz.

   İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

   Madde 23 - (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

   (2) Bu durumda iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği, ihale ilanının yayımlandığı yerde iptal ilanı yapılmak suretiyle isteklilere hemen duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

   (3) İhalenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye çıkılabilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : İhaleye Katılımda Yeterlik, İhale Dışı Bırakılma ve İhaleye Katılamayacak Olanlar

   Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler

   Madde 24 - (1) İsteklilerin ekonomik ve mali yeterlikleri ile mesleki ve teknik yeterliklerinin değerlendirilmesi amacıyla idarelerce istenilecek her türlü bilgi, belge, doküman ve değerlendirme kriterleri rekabeti engelleyici sonuç doğuracak şekilde belirlenemez. Ayrıca yeterlik değerlendirmesinde kullanılacak kriterler ihale konusu alımın/işin özelliğine göre söz konusu alımın/işin istekli tarafından gerçekleştirilebilirliğini ölçecek nitelikte olmalıdır.

   (2) İhale konusu alımın/işin niteliğine göre, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen bilgi ve/veya belgelerden yeterlik değerlendirmesi için isteneceklerin ve bu belgelerde aranacak yeterlik kriterlerinin ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilmesi zorunludur.

   (3) İş ortaklığının yeterli bulunması ortakların veya üyelerin her birinin ayrı ayrı yeterli bulunduğunu göstermez ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce bozulması halinde davet mektubu geçersiz sayılır.

   (4) İhale dokümanında kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalelerde, isteklilerce ihale konusu alımın bir kısmına/kalemlerine teklif verilmesi halinde, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin belgelerin değerlendirilmesi teklif verilen kısımlar/kalemler itibariyle yapılır.

   İstenecek belgeler ve diğer hususlar

   Madde 25 - (1) Çerçeve sözleşme yapılmak suretiyle temin edilecek mal veya hizmet alımlarında ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriterler ve belgeler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun olarak belirlenmek zorundadır. İdarece tekliflerin değerlendirilmesinde de anılan Uygulama Yönetmelikleri hükümlerine uyulması zorunludur.

   Belgelerin sunuluş şekli

   Madde 26 - (1) İstenecek belgeler, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki esaslara uygun olarak sunulmak zorundadır.

   İş deneyim belgeleri

   Madde 27 - (1) İş deneyim belgeleri, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğindeki hükümlere uygun olarak düzenlenir ve değerlendirilir.

   (2) Çerçeve sözleşme imzalamış olan istekliler için düzenlenecek iş deneyim belgelerinde belge tutarı, aynı çerçeve sözleşme kapsamında aynı idareye yapılan kısa sözleşme tutarlarının toplamı dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda iş deneyim belgesinin güncellenmesi için yapılacak hesaplamada çerçeve sözleşmenin sona erme tarihi esas alınır.

   Yeterlik değerlendirmesi

   Madde 28 - (1) İdarece yeterlik değerlendirmesi Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.

   (2) İstekliler yeterliklerinin devam ettiğini oniki ayda bir belgelendirir. Yeterliğin devam edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilir. Çerçeve sözleşmenin imza tarihinden itibaren onikinci ayın içinde yapılacak yeterlik değerlendirmesinin zamanı çerçeve sözleşmede belirtilir. Değerlendirme, çerçeve sözleşme ihalesinde öngörülen yeterlik kriterleri üzerinden yapılır. Yeterliği devam etmeyen isteklilerin çerçeve sözleşmesi feshedilir. Çerçeve sözleşme imzalayan istekli sayısının üçün altına inmesi halinde mevcut çerçeve sözleşmenin sona erdiği taraflara bildirilir.

   İhale dışı bırakılma

   Madde 29 - (1) Çerçeve sözleşme ihalelerinde ihale dışı bırakılma nedenleri ile ihaleye katılamayacak olanlar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilir.

   (2) Çerçeve sözleşme için teklif veren istekliler ile çerçeve sözleşme imzalayan tedarikçi veya hizmet sunucuları ihale dışı bırakılma nedenleri ile ihaleye katılamayacak durumda olmadıklarına ve bu durumlarında bir değişiklik olması halinde idareye bildireceklerine dair taahhütlerini içeren imzalı beyanlarını (Standart form KİK022.0./Ç ve KİK022.1/Ç) idareye sunar.

   (3) Ayrıca çerçeve sözleşme imzalayan tedarikçi veya hizmet sunucularının yeterliklerinin devam ettiğine ilişkin oniki ayda bir yapılacak belgelendirme sırasında bu tedarikçi veya hizmet sunucuları tarafından yukarıdaki hüküm çerçevesinde ihale dışı bırakılma nedenleri ile ihaleye katılamayacak durumlarda bulunmadığına ilişkin belgelerin yeni tarih itibarıyla sunulması zorunludur.

   (4) Kısa sözleşme aşamasında bu belgelerin tekrar idareye sunulması gerekmez.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Tekliflerin Alınması ve Değerlendirilmesi

   Teklif mektuplarının şekli

   Madde 30 - (1) Teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart forma (Standart form KİK015.0/Ç) uygun olarak hazırlanır.

   (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

   a) Yazılı olması,

   b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

   c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,

   ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

   d) Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

   (3) İş ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.

   (4) Sunulan teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere uygun olmaması, teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Zorunlu özelliklerden herhangi birini taşımayan teklif mektupları değerlendirme dışı bırakılacağından, bunların sonradan değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulmayacaktır. Teklif mektubu reddedilen isteklinin teklifi tamamen değerlendirme dışı bırakılmış sayılır.

   (5) Kısa sözleşme yapmak amacıyla verilecek teklif mektuplarının da bu hükümde belirtilen şartları taşıması zorunludur.

   Tekliflerin geçerlilik süresi

   Madde 31 - (1) Çerçeve sözleşme ihalelerinde tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

   (2) Kısa sözleşme aşamasında, tedarikçi veya hizmet sunucuları tarafından verilecek tekliflerin geçerlik süresi davet şartnamesinde belirtilir.

   Teminatlar

   Madde 32 - (1) Çerçeve sözleşme ihalelerinde geçici teminat ve kesin teminat istenilmez.

   (2) İhale dokümanında belirtilmesi kaydıyla;

   a) Kısa sözleşme ile gerçekleştirilecek mal alımlarında, malın garanti süresi öngörülmeyen bir mal alımı olması ve bir defada teslim edilmesi halinde kesin teminat alınması zorunlu değildir. Ancak garanti süresi öngörülen mal alımları ile teslimatı süreye bağlı mal alımlarında kesin teminat alınması zorunludur.

   b) Kısa sözleşme ile gerçekleştirilecek hizmet alımlarında, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınabileceği gibi sözleşmenin yürütülmesi esnasında düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler de teminat olarak alıkonulabilir.

   Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ile eksik belge ve bilgilerin tamamlatılması

   Madde 33 - (1) Bu Yönetmelikteki esaslara göre idarelerce düzenlenen ön yeterlik ve ihale dokümanı (Standart form KİK004.0/Ç), ön yeterliğe veya ihaleye katılmak isteyen adaylar ile isteklilere bedeli karşılığında verilir.

   (2) Ön yeterlik değerlendirmesi veya ihale tarih ve saatine kadar verilen başvurular veya tekliflerin alınması ve açılması, 4734 sayılı Kanun ve Tip İdari Şartnamelerde belirtilen hükümler çerçevesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilir:

   a) Standart form KİK005.0/Ç: Ön Yeterlik Başvurusu/İhale Teklif Zarfı Alındı Belgesi,

   b) Standart form KİK006.0/Ç: Alınan Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin / İhale Teklif Zarflarının İhale Komisyonuna Teslimine Dair Tutanak,

   c) Standart form KİK007.0/Ç: Postadaki Gecikme Nedeniyle İşleme Konulmayan Ön Yeterlik Başvurusunun / İhale Teklifinin Alınış Zamanına İlişkin Tutanak,

   ç) Standart form KİK008.0/Ç: Uygun Olmadığı İçin Değerlendirme Dışı Bırakılan Ön Yeterlik Başvuru / Teklif Zarflarına İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı,

   d) Standart form KİK009.0/Ç: Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı.

   (3) Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı, başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerin her biri için ayrı sütun içerecek şekilde düzenlenir.

   (4) Hazır bulunanlar önünde yapılan ilk oturumda, sunulan zarflardan uygun olanların açılması ve belge kontrolünün yapılması aşamasında, aday veya isteklilerce sunulan belgeler tek tek kontrol edilerek hangi belgelerin sunulduğu Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağında her belge için açılmış bulunan sütunlara kaydedilerek gösterilir. İhale usulüne göre ilgili oturumda istekliler ve teklif ettikleri fiyatlar duyurularak Açık İhale ve Belli İstekliler Arasında İhale Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak da (Standart form KİK009.1/Ç) doldurulur. Bu tutanakların onaylı suretini isteyenlere, bunların komisyon başkanınca onaylanmış suretleri (Standart form KİK009.2/Ç), imza karşılığı verilmeden oturum kapatılamaz.

   (5) İhale dokümanında başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan eklerinden herhangi birinin aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler ve ekleri idarelerce tamamlatılamaz.

   (6) Ancak,

   a) Sunulan belgelerde ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliklerinin bulunması halinde bu tür bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler,

   b) Adaylar veya isteklilerce sunulan ve başka kurum, kuruluş ve kişilerce düzenlenen belgelerde, belgenin taşıması zorunlu asli unsurlar dışında, belgenin içeriğine ilişkin tereddüt yaratacak nitelikte olan ve belgeyi düzenleyen kurum, kuruluş veya kişilerden kaynaklanan bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgeler

   idarelerce tamamlatılır.

   (7) Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarece aday veya isteklilere makul bir tamamlama süresi verilir.

   (8) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını belgelemesi halinde kabul edilir.

   Başvuruların değerlendirilmesi

   Madde 34 - (1) Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterlik başvuru belgeleri, 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir:

   a) Standart form KİK010.0/Ç: Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak,

   b) Standart form KİK011.0/Ç: Ön Yeterlik Değerlendirme Sonucu Tutanağı,

   c) Standart form KİK012.0/Ç: Ön Yeterlik Değerlendirmesinde Yeterli Bulunmayan Adaylara Sonucun Bildirilmesine İlişkin Form,

   ç) Standart form KİK013.0/Ç: Ön Yeterlik Değerlendirmesi Sonucu Yeterli Bulunan Adaylara Sonucun Bildirimi ve Teklif Vermeye Davet Mektubu Formu,

   d) Standart form KİK016.0/Ç, KİK016.1/Ç, KİK016.2/Ç, KİK016.3/Ç: İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme Formu.

   Tekliflerin değerlendirilmesi

   Madde 35 - (1) İsteklilerce verilen teklifler, 4734 sayılı Kanun, bu Yönetmelik ve hazırlanmış olan şartnamelerde belirtilen esaslar çerçevesinde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan aşağıdaki standart formlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir:

   a) Standart form KİK010.0/Ç: Uygun Olmayan Belgelerin Uygun Sayılmama Gerekçelerine İlişkin Tutanak,

   b) Standart form KİK009.0/Ç: Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı,

   c) Standart form KİK009.1/Ç: Açık İhale ve Belli İstekliler Arasında İhale Usullerinde Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak,

   ç) Standart form KİK009.3/Ç: Açık İhale ve Belli İstekliler Arasında İhale Usullerinde Teklif Edilen Fiyatları Fiyat Dışı Unsurlarla ve/veya Yerli Malı Teklif Eden Yerli İstekli ve/veya Yerli İstekliler Lehine Fiyat Avantajı ile Değerlendirme Tutanağı,

   d) Standart form KİK016.0/Ç, KİK016.1/Ç, KİK016.2/Ç, KİK016.3/Ç: İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme Formu.

   (2) İdari şartnamede Türk Lirası ve/veya başka para birimleri cinsinden teklif verilebileceği öngörülen ihalelerde tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen bedellerin ihale tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden ödemeye esas para birimine çevrilmesi suretiyle yapılır.

   (3) Ayrıca, farklı teslim şekilleri içeren tekliflerin alınması durumunda, tekliflerin değerlendirilebilmesi için değerlendirmede esas alınacak teslim yeri ve şekli idari şartnamede belirtilerek, teklifler eşit şartlara getirilmek suretiyle değerlendirilir.

  ALTINCI BÖLÜM : Listenin Oluşturulması ve İhalenin Sonuçlandırılması

   Listenin oluşturulması

   Madde 36 - (1) İdarelerce yapılacak mal veya hizmet alımı ihalelerinde, ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlayarak listeye alınacak isteklilerin belirlenmesinde en düşük fiyatın uygulanması esastır.

   (2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; idareler, işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurları da dikkate alarak listeyi oluşturur.

   (3) İdareler ihale konusu mal veya hizmet alımının gereklerini de dikkate alarak yukarıda belirtilen unsurlardan başka unsurları da dikkate alabilir.

   (4) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, idari şartnamede bu unsurların parasal değer olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değer olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için idari şartnamede nispi ağırlıkları belirlenir.

   (5) Değerlendirmeye alınacak fiyat dışı unsurların neler olduğu, parasal değerlerle ifade edilebilenlerin parasal değerleri, bu değerlerin hesaplama yöntemi ve ihale konusu malın/hizmetin özelliği nedeniyle teklif bedeliyle birlikte belli oranlarda değerlendirmeye alınması öngörülüyorsa ağırlık katsayıları, değerlendirmede uygulanacak hesap yöntemleri; parasal değerler olarak ifade edilemeyenlerin ise nispi ağırlıkları, hesaplama ve değerlendirmeye alınmasıyla ilgili usul ve esaslar, ağırlık katsayıları ile her bir fiyat dışı unsurun fiyat dışı unsurların toplam ağırlığı içindeki dağılımları gibi hususlar ihale dokümanında açıklanır.

   (6) Yeterlik değerlendirmesinde öngörülen kriterler, tekliflerin değerlendirmesinde fiyat dışı unsur olarak öngörülemez ve bu kriterler fiyat dışı unsur olarak kullanılamaz.

   (7) Çerçeve sözleşme ihalelerinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif belirlenmez. Üçten az yirmibeşten fazla olmamak üzere yeterli bulunan tekliflerin tamamı listeye alınır.

   Fiyat dışı unsurlar

   Madde 37 - (1) İdarece fiyat dışı unsurların öngörüldüğü çerçeve sözleşme ihalelerinde fiyat dışı unsurlar Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre belirlenir ve bu esaslara göre değerlendirme yapılarak liste oluşturulur.

   (2) İdarece fiyat dışı unsurların ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacağı öngörülen ihalelerde kısa sözleşme aşamasında tedarikçi veya hizmet sunucusunun tekliflerinin değerlendirilmesinde; fiyat dışı unsurlar, oran ve ağırlıklar için çerçeve sözleşme aşamasında öngörülen aynı değerlendirme kriterleri dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

   Aynı fiyatın teklif edilmesi

   Madde 38 - (1) İhalelerde aynı fiyatın teklif edilmesi durumunda teklifler Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre değerlendirilerek liste oluşturulur ve/veya kısa sözleşme imzalanır.

   Aşırı düşük teklifler

   Madde 39 - (1) İhale komisyonu verilen tekliflerden diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

   (2) İhale komisyonu;

   a) İmalat sürecinin/ hizmet sürecinin verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması,

   b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

   c) Teklif edilen mal veya hizmetin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

   (3) Hizmet alımlarında, kısa sözleşme yapmak için verilen teklifler, ihale dokümanında yapılan düzenlemelere göre teklif fiyata dahil asgari işçilik maliyetini karşılamadığı takdirde yeniden sorgulama yapılmaksızın değerlendirme dışı bırakılır.

   Yerli istekli veya yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması

   Madde 40 - (1) İhalelerde yerli istekli veya yerli malını teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmasında Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dikkate alınır.

   Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

   Madde 41 - (1) İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.

   İhalenin karara bağlanması, onaylanması ve çerçeve sözleşmenin imzalanması

   Madde 42 - (1) Yapılan değerlendirme sonucu ekonomik açıdan en avantajlı tekliften başlamak üzere yeterli bulunan istekliler (üçten az yirmibeşten fazla olmamak üzere) belirlenir ve listeye alınır. Bu liste ihale komisyon kararında yer alır ve ihale komisyonunca düzenlenen gerekçeli karar (Standart form KİK 017.0/Ç) ihale yetkilisinin onayına sunulur.

   (2) İhale yetkilisi karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

   (3) İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

   (4) İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, listeye alınan isteklilerin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

   (5) Listeye alınan isteklinin, yasaklı olduğunun anlaşılması durumunda bu istekli listeden çıkarılır. Ancak, çerçeve sözleşme imzalanacak istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde ihale yetkilisince ihale kararı onaylanamaz ve ihale iptal edilir.

   (6) Kesinleşen ihale kararlarına ilişkin sonucun bildirilmesi, sözleşmeye davet ve sözleşmenin imzalanması işlemleri, 4734 sayılı Kanun ve bu Yönetmelik esaslarına göre düzenlenmiş idari şartname hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

   (7) İhale Sonuç Formu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde internet üzerinden Kamu İhale Kurumuna gönderilir.

   (8) Adaylar ve isteklilerce verilen teklif ve/veya başvuru dosyaları ihale sonuçlandıktan sonra iade edilmez. Ancak, teklif ve/veya başvuru dosyası içinde idareye verilen ve başka ihalelerde kullanılması mümkün olan belgelerin asılları, adayın veya isteklinin talebi halinde kendisine iade edilir. Bu durumda, aslı iade edilen belgenin idarece aslına uygunluğu onaylı bir nüshasının ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

   Listeye alınan isteklinin çerçeve sözleşmeyi imzalamaması

   Madde 43 - (1) Listeye alınan isteklilerin çerçeve sözleşmeyi imzalamamaları halinde, bu istekliler 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Ancak, çerçeve sözleşme imzalanacak istekli sayısının üçün altına düşmesi halinde diğer isteklilerle çerçeve sözleşme imzalanmayarak ihale iptal edilir.

   İhale sonucunun ilanı

   Madde 44 - (1) İhale sonucu sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihi izleyen en geç onbeş gün içinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanmak suretiyle ilan edilir. (Standart form KİK020.0/Ç)

   Kısa sözleşme yapılmasına ilişkin kurallar

   Madde 45 - (1) Yapılan çerçeve sözleşme kapsamında mal veya hizmet alımına ihale yetkilisince onay (Standart form KİK001.1Ç) verilmesi üzerine, listede yer alan tedarikçi veya hizmet sunucuları imza karşılığı veya posta yoluyla ya da tebligatı daha sonra yapılmak kaydıyla teleks, faks veya elektronik posta ile teklif vermeye davet edilir. Ancak tedarikçi veya hizmet sunucularının davet edilmesinde aynı bildirim şeklinin kullanılması zorunludur. Davet yazısına, alım konusu mal veya hizmetin miktarı ile teslim veya ifa şartlarını gösteren bir şartname eklenir.

   (2) İsteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için en az üç iş günü süre tanınmak suretiyle çerçeve sözleşmeye esas olan teklif bedellerini geçmemek üzere tekliflerini vermeleri istenir. Yazılı olarak verilecek tekliflerin içeriğinin gizliliği ihale saatine kadar korunur ve ihale dokümanında belirtilen hükümlere göre teklifler değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir ve ihale bu teklif sahibinin üzerinde bırakılır.

   (3) Çerçeve sözleşme yapıldığı halde oniki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesinde yeterliği devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildiği halde iki kez teklif vermeyenlerin çerçeve sözleşmeleri feshedilir.

   (4) Çerçeve sözleşmeye taraf olanların sayısının üçün altına inmesi halinde, mevcut çerçeve sözleşmenin sona erdiği taraflara bildirilir.

   (5) Çerçeve sözleşme kapsamında yapılan kısa sözleşmelerin süresi ve miktarı çerçeve sözleşmede öngörülen süre ve miktarı aşamaz.

   (6) Kısa sözleşme için verilen teklifler çerçeve sözleşmedeki teklif bedelini aşamaz.

   (7) Kısa sözleşme yapmak için verilen teklifler bu Yönetmelikte yer alan hükümlere göre değerlendirilerek ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir. Kısa sözleşme aşamasında verilen teklifleri değerlendirmek amacıyla kurulan komisyon gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda tedarikçi/hizmet sunucularının adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi tedarikçi/hizmet sunucusu üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç iki iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale, kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan tedarikçi/hizmet sunucusunun 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesine göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklemek zorundadır.

   (8) Kesinleşen ihale kararı davet şartnamesinin gönderilmesindeki usule uygun olarak kısa sözleşme için teklif sunan tüm tedarikçi/hizmet sunucularına gönderilir. İhale üzerinde bırakılan tedarikçi/hizmet sunucusu tarafından sözleşme imzalanması için yasal sorumluluklar iki iş günü içerisinde yerine getirilir ve kısa sözleşme imzalanır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif sahibinin bu zorunluluklara uymaması ve/veya sözleşme imzalamaya gelmemesi durumunda idarece de uygun bulunması şartıyla ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanabilir. Bu durumda ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine yasal sorumluluklarını yerine getirebilmesi için iki iş günü süre tanınır.

   (9) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen teklif sahibinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya kısa sözleşmeyi imzalamaması durumunda ya da ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi ile sözleşme imzalanılmasına karar verildiği durumlarda bu teklif sahibinin de aynı zorunluluklara uymaması ve/veya kısa sözleşmeyi imzalamaması durumunda bu tedarikçi/hizmet sunucuları anılan Kanunun 58 inci maddesine göre kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

   Çerçeve sözleşme ihalelerine yönelik başvurular

   Madde 46 - (1) Çerçeve sözleşme ihalelerinde ihale sürecindeki işlemler ile oniki ayda bir yapılacak yeterlik değerlendirmesi işlemlerinde mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğuna ilişkin iddialarla idareye ve Kuruma başvuruda bulunulabilir.

   (2) Bu başvurular hakkında 22/6/2007 tarihli ve 26560 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

   Yürürlük

   Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

  Ekleri görebilmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100