Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

31 12 2001 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAHHÜT EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  31 12 2001 TARİHİNDEN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRİK ENERJİSİ FONU ANLAŞMALARI UYARINCA TAAHHÜT EDİLEN YÜKÜMLÜLÜKLERİN YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

  31/12/2001 Tarihinden Önce Yürürlüğe Giren Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları Uyarınca Taahhüt Edilen Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Yönetmelik

  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 16/09/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26645

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik enerjisi sektöründe tesis kuran şirketler ile Bakanlık arasında yapılan İmtiyaz/Uygulama Sözleşmeleri esas alınarak 31/12/2001 tarihine kadar imzalanan Fon Anlaşmalarından doğan yükümlülükleri yerine getirmek ve hesap gelirlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesi ve 4/12/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

   b) Bakan: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanını,

   c) Görevli Şirket: 3096 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi gereğince kurulan sermaye şirketini,

   ç) Hesap: 3096 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinde yer alan gelirlerin toplandığı hesabı,

   e) Mülga fon: 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yürürlükten kaldırılan Elektrik Enerjisi Fonunu,

   f) Kanun: 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunu,

   g) Üretim Şirketi: 3096 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi gereğince kurulan sermaye şirketini

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Hesap Alacaklarının Tahsili, Hesabın Gelirleri, Giderler ve Kredi Verilecek Durumlar

   Hesap alacaklarının tahsili

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelik gereğince, hesaba ödenmesi gereken mülga fon katkı payı ile sözleşme gereği şirketlere verilen kredilerin geri dönüşlerinin takibi Bakanlık tarafından yapılır. Mülga fon katkı payı ve kredi geri dönüşleri Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası arasında yapılacak protokol ile söz konusu Bankanın Ankara'daki şubelerinden birinde açılacak hesabına yatırılır. Mülga fon katkı payları elektrik enerjisinin satıldığı ay tahakkuk eder ve tahakkuku izleyen ikinci ayın 20 nci günü akşamına kadar Bakanlığın Bankadaki hesaplarına yatırılır ve takip eden iş günü bütçeye gelir yazılmak üzere Bakanlık merkez muhasebe biriminin hesaplarına aktarılır.

   (2) Bankaca kredi geri ödemeleri ile ilgili yapılan tahsilat haftalık dönemler itibariyle muhasebe biriminin hesabına yatırılır; tahsilata ilişkin listelerin bir nüshası muhasebe birimine gönderilir. Mülga fon katkı payları ile kredi geri dönüşlerinin zamanında ödenmemesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammı ile ilgili hükümleri uygulanır.

   Hesabın gelirleri

   Madde 5 - (1) Hesap aşağıda yer alan gelirlerden oluşur.

   a) 28/5/1986 tarihli ve 3291 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesi gereğince görevli şirketlerden tahsil olunan katkı payı tutarları.

   b) Tabii kaynakların ve tesislerin özelleştirilmesi veya işletme haklarının devrinden elde edilen gelirlerden Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek miktarda ayrılacak paylar.

   c) İrad kaydedilen teminatlar ile şirketlere sağlanan hizmetler karşılığı elde edilen tahsilat,

   d) Mülga fondan kullandırılan kredilerin geri dönüşleri ile mülga fonun yükümlülüklerinden dolayı verilecek kredilerin geri dönüşleri.

   e) Diğer gelirler.

   (2) Bakanlığın merkez saymanlığı hesabına yatırılır ve bütçeye gelir kaydedilir.

   Giderler

   Madde 6 - (1) 31/12/2001 tarihine kadar imzalanan Fon Anlaşmalarında belirlenen yükümlülüklerinden doğan giderler aşağıda belirtilmiştir.

   a) Üretim Şirketleri ile yapılan sözleşmeler gereği, mücbir sebep (sel, yangın, deprem, sıcak savaş halleri, ikincil yakıtla çalışabilen doğal gaz santrallerine ikincil yakıta geçmeleri için Bakanlıkça talimat verilmesi gibi), Bakanlığın proje değişikliği talebi ve benzeri sebepler sonucu doğacak maliyet artışları için şirketlere yapılacak ödemeler.

   b) Sözleşmelere göre şirketlere açılan krediler.

   (2) Birinci fıkrada belirtilen giderler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

   Kredi verilecek durumlar

   Madde 7 - (1) 31/12/2001 tarihinden önce yürürlüğe giren Fon Anlaşmalarından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için üretim şirketlerine kredi verilebilir.

   (2) Verilen bu kredilerin vadesi, faizi, masrafları, geri ödeme şekli ve diğer şartları Fon Anlaşmaları hükümleri de göz önünde bulundurularak Bakanlık tarafından belirlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Son Hükümler

   Yürürlük

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmelik 5/10/2006 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100