Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ(2004 108 AT)

  ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ(2004 108 AT)

  Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği(2004/108/At)

  Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi : 24/10/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26680

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 4 üncü maddenin (ç), (d) ve (i) bendlerinde belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

   (2) Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

   a) 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,

   b) Havacılıkla ilgili mamüller, parçalar ve cihazlar,

   c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

   ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

   d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik,

   a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun'a dayanılarak,

   b) Avrupa Birliğinin Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili 2004/108/EC direktifine paralel olarak

   hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) AT: Avrupa Topluluğunu,

   b) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

   c) Bağışıklık: Donanımın elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın tasarlandığı şekilde çalışabilmesini,

   ç) Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,

   d) Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,

   e) Elekromanyetik bozulma: Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliği,

   f) Elektromanyetik ortam: Belli bir yerde gözlenebilen bütün elektromanyetik olayları,

   g) Elektromanyetik uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneğini,

   ğ) Emniyet amaçları: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasını,

   h) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

   ı) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

   i) Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

   j) Topluluk: Avrupa Topluluğunu,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Temel Gerekler ve Uyumlaştırılmış Standartlar

  Temel gerekler

   Madde 5 - (1) 1 inci maddede belirtilen donanım, Ek I'de yer alan temel gerekleri karşılamalıdır.

   Uyumlaştırılmış standartlar

   Madde 6 - (1) Uyumlaştırılmış standart, bir "Avrupa Şartı" oluşturmak amacı ile Komisyon tarafından belirtilen işlemlere uygun olan ve Avrupa standardizasyon kuruluşu tarafından kabul edilmiş teknik şartnamedir. Uyumlaştırılmış standarda uymak zorunlu değildir.

   (2) Uyumlaştırılmış ulusal standartlara uygun donanımın, Ek I'de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır. Bu varsayım, uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standardın veya standartların ve bu uyumlaştırılmış ulusal standartlarda yer alan ilgili temel gereklerin kapsamı ile sınırlıdır.

   (3) Bu Yönetmelik kapsamına giren cihazlarla ilgili Türk Standartları Enstitüsünce belirlenen uyumlaştırılmış ulusal standartlar ile bunların referansları olan uyumlaştırılmış Avrupa standartlarının isimleri, referans numaraları ile bunlara ilişkin değişiklikler, bu standartların ilgili olduğu bu Yönetmelik belirtilmek suretiyle, Bakanlıkça Resmî Gazete'de yayımlanır. Bakanlık bu bilgileri Komisyon'a iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

   (4) Uyumlaştırılmış ulusal standartların mevcut olmadığı durumlarda Bakanlık çıkartılacak tebliğ ile Türk Standartları Enstitüsünce hazırlanan ulusal standartların isimleri ve numaralarını Resmî Gazete'de yayımlar ve bu standartların isimleri, numaraları ve metinlerini Komisyona iletilmek üzere Müsteşarlığa bildirir.

   (5) Komisyonun, uyumlaştırılmış standartların Ek I'de belirtilen temel gerekleri veya ulusal standartların bu gerekleri artık karşılamadığını bildirmesi halinde, sözkonusu standartların uygulamadan tamamen veya kısmen çekilmesi gerektiği hususundaki Komisyon görüşüne uygun olarak bu standartlar Bakanlıkça geri çekilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Uygunluk Değerlendirme İşlemleri,CE Uygunluk İşareti ve Diğer İşaretler ve Bilgiler

  Cihazların uygunluk değerlendirme işlemi

   Madde 7 - (1) Cihazların Ek I'de belirtilen temel gereklere uygunluğu Ek II'de tanımlanan işlemlerin yerine getirilmesiyle sağlanmalıdır. Bununla birlikte, imalâtçının veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin isteği doğrultusunda Ek III'te belirtilen prosedür de takip edilebilir.

   CE uygunluk işareti

   Madde 8 - (1) Bu Yönetmeliğe uygunluğu 7 nci maddede belirtilen işlemle tespit edilen cihaz, bu uygunluğu gösteren 'CE' uygunluk işareti taşımalıdır. 'CE' uygunluk işaretinin iliştirilmesi imalâtçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin sorumluluğundadır. 'CE' uygunluk işareti Ek V'te belirtildiği gibi iliştirilmelidir.

   (2) Cihazlara, ambalajlarına veya kullanma kılavuzuna, 'CE' uygunluk işaretinin anlamıyla ve/veya grafik biçimiyle ilgili üçüncü tarafları yanıltabilecek işaretler iliştirilemez.

   (3) Cihaza, ambalajına veya kullanma talimatına 'CE' uygunluk işaretinin görünülebilirliğini veya okunabilirliğini engellememek şartıyla başka bir işaret iliştirilebilir.

   (4) 10 uncu maddedeki şartlar saklı kalmak kaydıyla, yetkili bir kuruluş 'CE' uygunluk işaretinin uygun olmayan bir şekilde iliştirildiğini tespit ederse, imalâtçı veya Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisi, cihazı bu Yönetmeliğin 'CE' uygunluk işareti ile ilgili hükümlerine uygun hâle getirmelidir.

   Diğer işaretler ve bilgiler

   Madde 9 - (1) Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır.

   (2) Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye'de yerleşik değil ise, Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır.

   (3) İmalâtçı, cihaz hizmete alındığında Ek I'in birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarına uygunluğunu sağlamak üzere cihaz monte edilirken, kurulurken, bakımı yapılırken ya da kullanılırken alınması gereken özel önlemlerle ilgili bilgileri vermelidir.

   (4) Yerleşim alanlarında koruma şartlarına uygunluğu sağlanmayan cihazlarda, bu kullanım sınırlaması ile ilgili açık bir bilgi yer almalı ve bu bilgi uygun olduğunda ayrıca ambalajın üzerinde de bulunmalıdır.

   (5) Cihazın amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak için gerekli bilgiler cihazla birlikte verilen kullanma kılavuzunda bulunmalıdır.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Emniyet Tedbirleri

  Emniyet tedbirleri

   Madde 10 - (1) Bakanlık, 'CE' uygunluk işareti taşıyan cihazın bu Yönetmelikte belirtilen şartları karşılamadığını tespit ederse, cihazı piyasadan çekmek, piyasaya sunulmasını veya hizmete sunulmasını yasaklamak veya serbest dolaşımını kısıtlamak için gerekli bütün tedbirleri alır.

   (2) Bakanlık, Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona, alınan önlemleri nedenlerini ve özellikle de uygunsuzluğun:

   a) Cihazların 6 ncı maddede belirtilen uyumlaştırılmış standartlarlara uygun olmadığı durumlarda Ek I'de belirtilen temel gerekleri sağlamamasından,

   b) 6 ncı maddede belirtilen uyumlulaştırılmış standartların yanlış uygulanmasından,

   c) 6 ncı maddede belirtilen uyumlulaştırılmış standartlardaki yetersizliklerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını bildirir.

   (3) Birinci fıkrada belirtilen tedbirin, uyumlaştırılmış standartlardaki bir eksiklik nedeniyle alındığı durumlarda, Komisyon görüşleri Bakanlıkça dikkate alınır.

   (4) Uygun olmayan cihazların, Ek III'te belirtilen uygunluk değerlendirme işlemine tâbi tutulmuş olmaları halinde Bakanlık, Ek III'ün 3 üncü paragrafında belirtildiği üzere beyanda bulunan hakkında gerekli işlemi yapar ve Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bilgi verir.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Piyasaya Arz ve/veya Hizmete Alma, Donanımın Serbest Dolaşımı ve Cihazın

  Toplatılması, Yasaklanması veya Serbest Dolaşımının Kısıtlanması İle İlgili Kararlar

  Piyasaya arz ve/veya hizmete alma

   Madde 11 - (1) Donanım; gerektiği şekilde kurulup, bakımı yapıldığında ve amacına uygun olarak kullanıldığında bu Yönetmelikte belirtilen gereklere uygun olması halinde piyasaya arz edilebilir ve/veya hizmete alınablir.

   Donanımın serbest dolaşımı

   Madde 12 - (1) Bu Yönetmeliğe uygun donanımın piyasaya arzına ve/veya hizmete alınmasına, elektromanyetik uyumlulukla ilgili gerekçelerle engel olunamaz.

   (2) Bu Yönetmelikte belirtilen gerekler, donanımın hizmete alınması veya kullanılmasıyla ilgili aşağıdaki özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez:

   a) Belirli bir bölgede var olan veya var olduğu tahmin edilen elektromanyetik uyumluluk sorununu çözmek için alınan tedbirler,

   b) İyi tanımlanmış spektrum durumlarında emniyet amacıyla kullanıldığında kamu telekomünikasyon ağlarını veya alıcı veya verici istasyonlarını korumak için emniyet sebepleriyle alınan tedbirler.

   (3) 3/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelikte yer alan tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bu özel tedbirler Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirilir.

   (4) Donanımın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirilinceye kadar piyasaya arz edilemeyeceğine ve/veya hizmete alınamayacağına dair açık bir işaretin konulması şartıyla, ticarî fuarlarda, sergilerde veya benzer etkinliklerde, bu Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan donanımın tanıtılmasına ve/veya sergilenmesine müsaade edilir. Tanıtım, ancak elektromanyetik bozulmayı önlemek için uygun önlemler alınması kaydıyla yapılabilir.

   Cihazın toplatılması, serbest dolaşımının yasaklanması veya kısıtlanması ile ilgili kararlar

   Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca, cihazı piyasadan çekmek, piyasaya arzını ya da hizmete alınmasını yasaklamak, serbest dolaşımını kısıtlamak için alınan her türlü karar, dayandığı gerekçeleri ve yürürlükteki mevzuat kapsamında başvurabileceği yollar ve bu yollara ait süre sınırlamaları ile birlikte ilgili tarafa gecikmeden bildirilir.

   (2) Birinci fıkrada belirtildiği şekilde bir karar alınması durumunda, özellikle kamu yararı için alınması gereken tedbirlerin aciliyeti nedeniyle görüş alışverişinde bulunmanın mümkün olmaması halinde, imalâtçı, yetkili temsilcisi veya herhangi bir diğer ilgili taraf önceden kendi görüşünü bildirme imkanına sahip olmalıdır.

  ALTINCI BÖLÜM : Onaylanmış Kuruluşlar

  Onaylanmış kuruluşlar

   Madde 14 - (1) Ek III'te belirtilen görevleri yerine getirmek için atanan kuruluşlar Bakanlık tarafından Müsteşarlık aracılığıyla Komisyon'a bildirilir. Atanacak kuruluşlar belirlenirken, Ek VI'da belirtilen kriterler uygulanır.

   (2) Bu bildirimde, kuruluşların bu Yönetmelik kapsamındaki bütün cihazlar ve/veya Ek I'de belirtilen temel gerekler için Ek III'te belirtilen görevleri yerine getirmek üzere atanıp atanmayacağı ya da atanma kapsamının cihazların belirli özel hususlarıyla ve/veya kategorileriyle sınırlı olup olmadığı belirtilir.

   (3) İlgili uyumlaştırılmış standartlarda belirtilen değerlendirme kriterlerine uyan kuruluşların bu uyumlaştırılmış standartlar kapsamında yer alan Ek VI'da belirtilen kriterlere uyduğu varsayılır.

   (4) Onaylanmış kuruluşun atanması, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde ve Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi'nde yayımlanmalarını müteakip gerçekleştirilir.

   (5) Bakanlık, bir onaylanmış kuruluşun Ek VI'da listelenen kriterleri artık karşılamadığını tespit ederse, bunu Müsteşarlık aracılığıyla Komisyona bildirir.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Sabit Tesisat

  Sabit tesisat

   Madde 15 - (1) Piyasaya arz edilen ve sabit bir tesisata takılabilen cihazlar, bu Yönetmeliğin cihazla ilgili hükümlerine tâbidir.

   (2) Bununla birlikte, belli bir sabit tesisata takılmak için tasarlanmış ve ticari olarak piyasada bulunmayan cihazlar için bu Yönetmeliğin 5, 7, 8 inci ve 9 uncu maddelerinin hükümlerinin uygulanması zorunlu değildir. Bu gibi durumlarda, cihaz ile birlikte verilen dokümanlar, sabit tesisatı ve tesisatın elektromanyetik uyumluluk özelliklerini açıklamalı ve tesisatın uygunluğunu bozmamak için cihazın tesisata takılmasında alınması gereken önlemleri göstermelidir. Dokümanlarda ayrıca, 9 uncu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bilgiler bulunmalıdır.

   (3) Sabit tesisatın uygun olmadığına yönelik belirtilerin olması, özellikle tesisatın yol açtığı bozulmalarla ilgili şikâyetler olması durumunda Bakanlık, sabit tesisatın uygun olduğuna dair kanıt isteyebilir ve gerekirse bir değerlendirme işlemi başlatabilir.

   (4) Uygunsuzluk tespit edildiğinde Bakanlık, sabit tesisatın Ek I'in birinci paragrafında belirtilen koruma şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli tedbirleri alabilir.

   (5) Bakanlık, sabit bir tesisatın ilgili temel gereklere uygunluğunu belirlemekten sorumlu kişi ya da kişilerin tespiti ile ilgili hükümleri belirler.

  SEKİZİNCİ BÖLÜM : Geçici ve Son Hükümler

  Düzenleme yetkisi

   Madde 16 - (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 17 - (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT), yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılmış atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.

   Geçici Madde 1 - (1) 20/7/2009 tarihine kadar piyasaya arz edilecek olan ve 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT) hükümlerine uygun olan donanımın piyasaya arz edilmesine ve/veya hizmete alınmasına engel olunmaz.

   Yürürlük

   Madde 18 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 19 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

  Eklerini görmek için Resmi Gazete'ye bakınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100