Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇE, MUHASEBE VE BİLET YÖNETMELİĞİ

  GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI BÜTÇE, MUHASEBE VE BİLET YÖNETMELİĞİ

  Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Bütçe, Muhasebe Ve Bilet Yönetmeliği

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

  Resmi Gazete Tarihi : 25/10/2007

  Resmi Gazete Sayısı : 26681

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin bütçe, bilet ve hesap işlemlerinin hangi usul ve esaslar dâhilinde yürütüleceğini düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, gençlik ve spor il ve ilçe müdürlüklerinin bütçe, muhasebe ile bilet ve hesap işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı ve 13 üncü maddeleri hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

   b) Gerçekleştirme Görevlisi: İllerde İl Müdürü, İlçelerde İlçe Müdürü veya yazılı yetki verilen kişiyi,

   c) Harcama Yetkilisi: İllerde Vali, İlçelerde Kaymakam veya yazılı yetki verecekleri kişileri,

   ç) İl başkanı: Gençlik ve Spor İl Başkanı olan Valiyi,

   d) İlçe başkanı: Gençlik ve Spor İlçe Başkanı olan Kaymakamı,

   e) İlçe müdürlüğü: Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünü,

   f) İl müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,

   g) Taşra teşkilatı: Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerini,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM : Bütçe

   Bütçe dönemi ve şekli

   Madde 5 - (1) Taşra teşkilatının bütçe dönemi malî yıldır. İl müdürlüklerinin yıllık gelir ve giderleri ile ilçe müdürlüklerine tahsis edilecek ödenekler, bölüm ve maddeleri itibarıyla Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak bütçe örneğine uygun olarak tanzim olunur.

   Bütçenin hazırlanması ve onayı

   Madde 6 - (1) İl müdürlüklerinin gelir tahminleri bir önceki malî yılın gerçekleşen gelir rakamları dikkate alınmak suretiyle, devreden gelir, Genel Müdürlük yardımları, tesis gelirleri, işletme gelirleri, il ve ilçelerde spor ve gösteri faaliyetleri gelirleri, her türlü reklam gelirleri, itiraz ve ceza gelirlerinin %50'si, basılı evrak gelirleri, bağışlar, kayıt ücretleri, tescil, vize ve aktarma ücretlerinin %50'si ile diğer gelirler göz önüne alınarak yapılır.

   (2) Bu gelir tahminlerine göre yapılacak gider tahminlerinde tesislerin bakım ve onarımı, yapılacak sportif faaliyetler, hizmet ve yönetim, personel v.b. giderler ile ilçeler için il bütçesinden ayrılacak ödenekler dikkate alınmak suretiyle, il müdürlüklerince hazırlanacak olan bütçe teklifleri, il başkanları tarafından ekim ayı başında Genel Müdürlüğe gönderilir.

   (3) İl müdürlüğü bütçeleri Genel Müdürlükçe incelendikten sonra Genel Müdür onayı ile yürürlüğe girer.

   Ödenek aktarması

   Madde 7 - (1) İl müdürlüğü bütçesindeki aynı bölüm maddeleri arasında yapılacak aktarmalar il başkanı onayı ile, bölümden bölüme yapılacak aktarmalar ise Genel Müdürün onayı ile yapılır (Örnek No: 1).

   (2) Ancak; Genel Müdürlükçe yatırım programında bulunan işler için gönderilen ödeneklerin aynı bölüm maddesi içerisinde ihtiyaç hissedilen başka tesis işlerinde kullanılması veya başka bölüm ve maddelere aktarılması sırasında Genel Müdürlük Tesisler Dairesi Başkanlığının müsaadesinin alınması şarttır.

   (3) İhtiyaç hâlinde malî yıl içinde ilçelere il müdürlüğünün teklifi il başkanının onayı ile ilave ödenek tahsis edilebilir.

   Yedek ödenek ve ek bütçe

   Madde 8 - (1) Malî yıl bütçesi için gelir kalemleri itibarıyla, tahmin edilen gelir toplamlarının üzerinde veya dışında bir gelir sağlaması hâlinde bu gelirin yılı içinde harcanabilmesi için Genel Müdürlükçe il bütçelerine karşılığı olmaksızın bir miktar yedek ödenek konulur.

   (2) Bu yedek ödenekten, bölüm ve maddelere aktarma yapma yetkisi Genel Müdürlüğe aittir. Bu ödenekten de fazla gelir sağlanması hâlinde 6 ncı ve 7 nci maddedeki usul ve esaslar dâhilinde ek bütçe yapılabilir.

   Ödenek kullanımı

   Madde 9 - (1) Bütçeler malî yılın ilk aylarında tasdik edilip il müdürlüklerine gönderilinceye kadar, bir önceki malî yıl bütçesinde sportif faaliyetler için konulan ödeneklerin %50'si ile diğer giderler için konulan ödeneklerin %30'u oranında harcama yapılabilir.

   (2) Bütçe tasdik edilip il müdürlüklerine gönderildikten sonra konulan ödeneklerin hangi oranlar dâhilinde kullanılabileceği Genel Müdürlükçe belirlenir.

   Genel müdürlükçe yapılan yardımların kullanımı

   Madde 10 - (1) Genel müdürlükçe il müdürlüklerine yapılan yardımlar, sadece yardımın ait olduğu gider kaleminin finansmanında kullanılır.

   Nakit devri

   Madde 11 - (1) Ertesi seneye nakden devredileceği tahmin edilen miktar ayrı bir bölüm olarak gösterilir. Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri için gönderilen ihalesi yapılamayan veya herhangi bir sebepten dolayı harcanamayan bu miktarlar ertesi seneye aynı işler için aynı bölüme ödenek olarak kaydedilir.

   (2) Ertesi seneye nakden devredilerek aynı işler için aynı bölüme kayıt edilen yapı, tesis ve büyük onarım ödenekleri liste hâlinde, yeni malî yılın ocak ayında Genel Müdürlüğe gönderilir.

   Bir şahsın uhdesinde birleşemeyecek görevler

   Madde 12 - (1) Harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi ve muhasebe görevlisi unvanlarından ikisi vekâleten de olsa bir kişi üzerinde birleşemez. İl müdürlüğünün hesapları muhasebeden sorumlu şube müdürü tarafından, ilçe müdürlüğünün hesapları ise sorumlu muhasebeciler tarafından tutulur.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Gelir-Gider İşlemleri

   Gelirlerin tahsilindeki sorumluluk

   Madde 13 - (1) Gelirlerin zamanında ve usulüne uygun olarak takip, tahakkuk ve tahsilinden illerde; il müdürü, ilgili şube müdürü, muhasebeci ve tesis amiri, ilçelerde ilçe müdürü, muhasebeci ve tesis amiri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

   Gelir kaydı

   Madde 14 - (1) Gelirlerin tamamı bütçeye kaydolunur. Gelirlerin tahsili için yapılan masraflar bütçede ilgili olduğu ödenekten karşılanır. Bütçe içi ve dışı her türlü gelirler için bir gelir fişi tanzim edilir. Tüm gelir evrakları iki suret olarak düzenlenir (Örnek No: 2 ve Örnek No: 2/A).

   Banka işlemleri

   Madde 15 - (1) Taşra teşkilatının nakit işlemleri bankalarda açılacak bir hesaptan yürütülür. Kasa işlemleri yapılmaz. Bu işlemler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası bulunmayan yerlerde muhabir bankalar ile müsabaka hasılatını müsabaka yerinde teslim alan, ödeme yapan, muhasebe işlerinde kolaylık gösteren diğer resmî bankalar tarafından yürütülür. Müsabaka hasılatını, müsabakanın yapıldığı yerden teslim alacak banka bulunmadığı taktirde hakem ve gözlemci tazminatı ile kapı gişe ve kontrol giderleri ödendikten sonra kalan meblağ müsabakayı takip eden ilk iş günü bankaya yatırılır. Her gelir için bir "gelir fişi" tanzim olunur. Paranın hesaba geçtiğini gösterir, banka dekontu ilgili gelir fişine eklenir. Bu fişler, illerde il müdürü, muhasebeden sorumlu şube müdürü ve muhasebeci, ilçelerde ilçe müdürü ve muhasebeci tarafından imzalanır.

   İlçelerin il adına yapacağı tahsilatlar

   Madde 16 - (1) İlçe müdürlüklerince il adına tahsil edilen gelirler, emanet hesabına alınır. Her ayın sonunda evrakların birer sureti aylık hesap özet formuna eklenmek suretiyle il müdürlüğüne gönderilir. Emanet hesabına alınan bu gelirlerin nakdi, il müdürlüğünün talimatına göre malî yıl başında tahsis edilen ödeneklerin nakdine karşılık mahsup edilebileceği gibi, il müdürlüğünün bankadaki hesabına gönderilebilir.

   Mutemetler eliyle yapılacak tahsilat

   Madde 17 - (1) Mutemetlerce tahsil edilecek gelirlerin limitleri, Genel Müdürlükçe her yıl tespit edilen miktarı geçemez.

   (2) İl ve ilçe müdürlükleri personeli arasından il başkanınca görevlendirilen mutemetlerce il müdürlüğü adına tahsil edilen paralar için bir mutemet makbuzu tanzim edilerek ilgililere verilir. Mutemet tarafından bir gün zarfında toplanan gelir ertesi gün bankadaki hesaba yatırılır (Örnek No: 3).

   (3) Mutemetler tarafından kullanılacak müteselsil seri numaralı makbuzlar mutemet makbuz defterine kayıt edilerek muhasebeci tarafından muhafaza ve kontrol edilir (Örnek No: 4).

   (4) Bu makbuzlardan kullanılacak olanlar mutemetlere imza karşılığında verilir. Biten makbuzların dip koçanları geri alınarak saklanır.

   (5) Görevlendirilen mutemetler 13 üncü maddede belirtilen kişilere karşı sorumludurlar.

   Giderlerin ödenmesi

   Madde 18 - (1) Bütçede ödeneği bulunmayan bir hizmet için gider yapılamayacağı gibi giderin bütçe yılı hizmetin yapıldığı tarihe göre tayin edilir. Hukuki dayanağı olmayan hiçbir ödeme yapılamaz.

   (2) Senesi içinde ödenemeyen giderlerin bedeli bütçe yılı geçtikten sonra o yıl bütçesinin "geçmiş yıllar borçları" bölümünden ödenir.

   Giderlerin bölüm ve maddelerine uygunluğu ve aktarma

   Madde 19 - (1) Her türlü giderin evrak ve belgelere dayanması bütçedeki bölüm ve maddesine uygun olması şarttır.

   (2) Sportif faaliyetler giderlerinin tespiti, il spor dalı temsilcilerince hazırlanıp, Federasyonlar tarafından tasdik edilen, sportif faaliyet programı ile Genel Müdürlükçe öngörülen il spor faaliyetleri takviminde yer alan sportif faaliyetlere göre yapılır. Bu faaliyet programlarında yapılacak değişiklik, il müdürlüğünün teklifi, Genel Müdürlüğün onayı ile yapılır.

   Giderlerin ödenmesi ve il'e gönderilecek evrak

   Madde 20 - (1) Bütçe içi ve dışı giderler, emanetten ret ve benzeri her türlü harcama için gider fişi düzenlenir. Harcamalara ait her türlü evrak ve belgeler bu fişe bağlanır (Örnek No: 5).

   (2) Her türlü ödemeler çekle veya banka havalesi ile yapılır. Profesyonel ve diğer müsabakalarda hasılattan ödenecek giderler hariç çekler, illerde il müdürü ve muhasebeden sorumlu şube müdürü ilçelerde ise, ilçe müdürü ile muhasebeci tarafından birlikte imza edilir.

   (3) İl Müdürlüklerince, tüm gider evrakları iki suret, ilçe müdürlüklerince üç suret olarak düzenlenir. İlçe müdürlüklerince, gider evraklarının asılları ve bir sureti, aylık hesap özet formu, gelir ve gider formları gider icmal tablolarına eklenmek suretiyle müteakip ayın beşine kadar il müdürlüklerine gönderilir. İl müdürlüklerince bu giderler esas deftere ve ilgili hesaplara intikal ettirilir (Örnek No: 25, 25/A, 26 ve 27).

   (4) Bankadan alınan çeklerin ilk ve son numaraları ile başlama ve bitim tarihleri bir deftere kaydedilir. Çekler muhasebeci tarafından emniyetli bir yerde muhafaza edilir (Örnek No: 6).

   Giderlere ilişkin sorumluluk

   Madde 21 - (1) Gider fişleri illerde il müdürü, muhasebeden sorumlu şube müdürü, ilçelerde ilçe müdürü ve muhasebeci tarafından imza edilir. Bütçede belirtilen ödenek üstü harcamalardan, istihkak sahibinden veya vekilinden başkasına yapılan ödemeden, giderlerin bütçedeki bölüm ve maddesine uygun bulunmamasından, il müdürlüğünün tahakkuk etmiş alacaklarının muntazam takip edilmemesinden, usulsüz harcamadan ve maddi hatadan ortaya çıkacak zararlardan, illerde il müdürü, muhasebeden sorumlu şube müdürü, ilçelerde ilçe müdürü ve muhasebeci müteselsilen sorumludur.

   (2) İl Müdürleri, muhasebeden sorumlu şube müdürleri ve ilçe müdürleri yetkilerini devretseler dahi bu durum yetkiyi devredenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

   (3) Mutemetler de aldıkları her türlü avanslarla ilgili olarak bu Yönetmeliğe aykırı yapacakları harcamadan sorumludur. İl müdürü ve muhasebeden sorumlu şube müdürleri ve muhasebeciler ilçe müdürlüğüne ait evrakların mevzuata uygunluğundan ikinci derece sorumludurlar.

   Konusu suç teşkil eden emir

   Madde 22 - (1) Sorumlu memurlar amirinden aldığı emri mevzuata aykırı görürse yerine getirmez, bu aykırılığı emri verene yazılı olarak bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yerine getirir. Ancak emrinin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

   (2) Konusu suç teşkil eden emir hiçbir surette yerine getirilmez. Yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

   Giderlerin fişlerdeki kaydı

   Madde 23 - (1) Bütçeden yapılan harcamanın miktarı, türü, bölüm ve madde numaraları gider fişinde belirtilir.

   Ödenek kontrolü

   Madde 24 - (1) Hizmet yapılmadan veya bir taahhüde girişilmeden önce bütçedeki bölüm ve maddesinde ödeneğin mevcut olup olmadığı, evrak üzerinde muhasebeden sorumlu şube müdürünün teyidinden sonra karşılığı ödenek saklı tutulur.

   Yıl içinde ödenmeyen giderler

   Madde 25 - (1) Bir malî yıl içinde yapılan hizmetlerin veya teslim alınan bir malın bedelinin ödenmesi için gerekli işlem tamamen yapıldığı hâlde, yıl sonuna kadar istihkak sahibinin parasını almak üzere müracaat etmemesi sebebiyle ödenmeyen meblağlar emanet hesabına alınır ve bu hesaptan reddedilmek sureti ile ödenir.

   (2) Cari yıl içinde, eski yıllara ait olmak üzere tahakkuk eden borçlar hakkında 18 inci maddeye göre işlem yapılır.

   Başka mahallerde bulunan istihkak sahiplerine yapılacak ödeme

   Madde 26 - (1) Başka mahallerde bulunan istihkak sahiplerinin paraları banka havalesi ile gönderilebilir. Banka dekontu belge olarak gider fişine bağlanır.

   Mutemetler aracılığıyla yapılacak ödeme

   Madde 27 - (1) Sportif faaliyetler ve gösterilerde görev alanların ücretleri avans olarak mutemet adına çek kesilerek ödenebilir (Örnek No: 7 ve Örnek No: 8).

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Avans İşlemleri

   Sportif faaliyet avansı

   Madde 28 - (1) Spor, gösteri, kamp, kurs, seminer ve benzeri faaliyetler için harcama yetkililerince tayin olunacak mutemetlere faaliyetin başlamasından önce yeteri kadar avans verilebilir. Verilen bu avanslar faaliyetin bitim tarihinden itibaren üç gün içinde kapatılır. Ancak faaliyetin üç aydan fazla devam etmesi hâlinde, verilen avans üç ayın sonunda mahsup edilir ve ihtiyaç hâlinde tekrar alınır.

   (2) Hasılatın yetersiz veya hiç olmaması sonucu bütçeden ödenecek hakem, gözlemci ve personel giderleri, harcama yetkilisinin tayin edeceği mutemede müsabaka günü, müsabakanın tatil gününe rastlaması hâlinde, bir önceki iş günü avans olarak verilir. Bu avansların üç gün içinde kapatılması zorunludur.

   Tedavi maksatlı avanslar

   Madde 29 - (1) İl veya ilçe dışına tedavi amacıyla giden personele maaşının dörtte birini geçmemek üzere yeteri kadar avans verilebilir. Bu avanslar personelin il veya ilçeye dönüş tarihinden itibaren yedi gün içinde kapatılır. Kapatılmadığı takdirde ilk aylığından, gecikme zammı ile birlikte kesilir.

   Kapatılmayan avansların gecikme zammı

   Madde 30 - (1) Her ne maksatla olursa olsun alınan avanslar bu Yönetmelikte belirtilen süreler içinde kapatılmadığı takdirde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tahakkuk ettirilerek res'en tahsil edilir. Ayrıca avans mutemedi hakkında kanuni işlem yapılır.

   Avansların yıl sonunda mahsubu

   Madde 31 - (1) Avanslar, veriliş süreleri dikkate alınmaksızın malî yıl sonunda kapatılır. Kapatılmayan avanslar, avans hesaplarından düşürülerek borçlular hesabına kaydolunur. Avans mutemedi hakkında da 30 uncu madde hükümlerine göre işlem yapılır.

   Avans mahsup evraklarının ibrazı ve sorumluluk

   Madde 32 - (1) Avans olarak verilen paranın mahsup evrakı iş veya faaliyetin tamamlanmasını takip eden onbeş gün içinde ibraz edilir, ibraz edilmediği takdirde 31 inci madde hükümleri uygulanır (Örnek No: 9).

   (2) İllerde muhasebeci ve ilgili şube müdürü, ilçelerde ise ilçe müdürü ve muhasebeciler verilen avansın süresinde kapatılıp kapatılmadığını takip etmekten sorumludurlar.

  BEŞİNCİ BÖLÜM : Muhasebe İşlemleri

   Defterler

   Madde 33 - (1) İl ve ilçe müdürlüklerinde, gelir ve gider işlemleri için tutulacak defterler aşağıda gösterilmiştir.

  a) İl Esas Defteri (Örnek No: 11 ve Örnek No: 11/A)

   b) İlçe Esas Defteri (Örnek No: 12 ve Örnek No: 12/A)

   c) Banka Defteri (Örnek No: 13)

   ç) Bütçe Gider Defteri (Örnek No: 14)

   d) Bütçe Gelirleri Defteri (Örnek No: 15)

   e) Emanet Defteri (Örnek No: 16)

   f) Avans Defteri (Örnek No: 17)

   g) Borçlular Defteri (Örnek No: 18)

   ğ) Mutemet Alındı Defteri (Örnek No: 4)

   h) Çek Kayıt Defteri (Örnek No: 6)

   ı) Spor Müsabakaları Bilet Defteri (Örnek No: 19)

   i) Maaş ve Kadro Defteri (Örnek No: 20)

   j) İşçi Ücret Defteri (Örnek No: 21)

   k) Katma Değer Vergisi Yardımcı Defteri (Örnek No: 22 ve Örnek No: 22/A)

   l) Kesin Hesap Defteri (Örnek No: 23)

   m) Kıymetli Ayniyat Defteri (Örnek No: 31)

   (2) Yukarıda sayılan defterlerin kayıt ve muhasebe sistemi ve bu sisteme uygun hesap planı ile hesapların işleyişine ilişkin esaslar Genel Müdürlükçe hazırlanacak talimatla belirlenir.

   Defterlerin bilgisayarla tutulması ve tasdiki

   Madde 34 - (1) Bu Yönetmeliğin 33 üncü maddede sayılan defterler ile gelir ve gider fişleri bu Yönetmelik ekindeki örneklere uygun olarak bilgisayar ortamında düzenlenebilir. Bilgisayarla işlenen defter çıktılarının tüm sayfaları yıl sonunda gençlik ve spor il veya ilçe başkanlığı mührü basılarak ve son sayfanın arkasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilerek il başkanı veya yetki vereceği kişi tarafından tasdik edilir.

   (2) İl müdürlükleri, maaş bordrolarını; Genel Müdürlükçe illerin her türlü memur, işçi, sözleşmeli ve sayre maaş ödemelerindeki farklılıkları da dikkate alınmak suretiyle hazırlattırılan maaş programlarına göre yapabilirler.

   Kesin hesap cetvellerinin tanzimi

   Madde 35 - (1) İl müdürlükleri, Genel Müdürlük tarafından tasdik olunan bütçe gelir ve giderlerinin malî yıl sonundaki durumlarını, kesin hesap cetveli hâlinde, izleyen malî yılın mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirirler.

   (2) Tanzim edilecek iki örnek kesin hesap cetveli il başkanı, il müdürü, ilgili şube müdürü ve muhasebeci tarafından imzalanarak bir örneği Genel Müdürlüğe gönderilir (Örnek No: 23 ve Örnek No: 23/A).

   Aylık hesap özet, gelir-gider formları

   Madde 36 - (1) Her ay sonunda, il müdürlüğünce üç örnek aylık gelir-gider formu ile aylık hesap özet formu tanzim edilerek, iki örneği takip eden ayın onbeşine kadar tasdik için Genel Müdürlüğe gönderilir (Örnek No: 24, 25, 26 ve 27).

   (2) İl müdürlüklerinin aylık nakit ihtiyacının belirlenmesi amacıyla, Nakit İhtiyacı Bilgi Formu (Örnek No: 30) doldurularak cari ayın beşinci gününe kadar Genel Müdürlüğe gönderilir. Söz konusu bilgilerin zamanında gönderilmemesi hâlinde, ilgili il müdürlüğünün nakit ihtiyacı olmadığı değerlendirilir.

   (3) Ayrıca, il müdürlükleri, malî yılın ilk ayı içinde açılış bilançolarının bir örneğini ve her üç ayın sonunda da geçici mizanların bir örneğini, incelenmek üzere Genel Müdürlüğe gönderirler.

   Devir işlemleri ve mutabakat

   Madde 37 - (1) Halef selef olan muhasebeciler ve muhasebeden sorumlu şube müdürleri arasında muhasebe devri yapılması gerektiğinde, muhasebeciler ve muhasebeden sorumlu şube müdürünün ayrılacağı günün akşamı esas defterdeki hesaplar için bir hesap özet formu tanzim edilip, devir teslim işlemlerini yapan muhasebeci ve muhasebeden sorumlu şube müdürleri tarafından imzalanır. Bu işlemleri yapmayanlar hakkında yasal işlem yapılır.

   (2) İl ve ilçe müdürlüklerinde tutulması öngörülen defterlere kaydedilecek işlemlerin günü gününe yazılması ve ilgili defterlerin her ay sonunda il ve ilçe hesaplarıyla mutabakat sağlanması esastır.

  ALTINCI BÖLÜM : Müsabaka ve Gösteri Biletleri

   Bilet basım ve satışı

   Madde 38 - (1) Genel Müdürlüğe ait olan veya bu teşkilatça kiralanarak, kulüp ve kuruluşlara kiraya verilen her çeşit spor tesislerinde yapılacak resmî ve özel tüm spor müsabakalarına ve gösterilerine il müdürlüklerince bastırılan veya talepleri hâlinde kiralayanlarca bastırılacak biletlerle girilir.

   (2) Ancak, stadyumlardaki numaralı tribünlere ait biletler Genel Müdürlükçe uygun görülen zamanlarda teşkilata ait tüm spor tesisi gişelerinde satışa çıkarılabilir.

   (3) Mülkiyeti veya kullanım hakkı Genel Müdürlüğe ait olmayan veya Genel Müdürlükçe kiralanmayan veya tahsisi yapılmayan ve ilgili federasyonca müsabaka veya gösteri yapılması uygun bulunan spor tesislerinde yapılacak resmî ve özel spor müsabakalarına ve gösterilerine ilgili kulüp veya kuruluş tarafından bastırılacak biletle girilebilir.

   (4) Bastırılan ve satılan biletler tesis yetkilisi ile ilgili il müdürlüğünce görevlendirilen elemanlar tarafından bir tutanakla tespit edilir.

   (5) Bu şekilde biletle girilen spor tesislerinde müsabaka veya gösteri yapacak kulüpler, sezon başında ilgili federasyona başvuruda bulunurlar. Federasyonca uygun görülmesi durumunda o sezon tüm müsabakalarını mücbir sebepler dışında belirlenen tesiste yapmak zorundadırlar. Bu tesisin ve müsabakaların her türlü giderleri ile hakem, gözlemci vb. diğer personel masrafları ve federasyon payı ilgili kulüplerce karşılanır.

   (6) Federasyon payı ile müsabaka ve gösteri yapılmasına izin verilen tesislere alınacak her türlü reklam ve yayın gelirlerinden kesilecek federasyon hissesinin miktarı ve hangi hesaba yatırılacağı Federasyonun teklifi üzerine Genel Müdürlükçe belirlenir ve sezon başında kulüplere duyurulur.

   (7) Kulüplerce belirlenen ve ilgili federasyonca uygun bulunan spor tesislerinde yapılacak müsabaka ve gösterilerde elde edilen hasılattan masraflar çıktıktan sonra kalan miktarın %15'i il payı olarak müsabakanın yapıldığı ilgili il müdürlüğü hesabına yatırılır.

   (8) Sportif müsabaka ve gösteri hasılatının dağıtımında 5/8/2004 tarih ve 25544 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sportif Müsabaka ve Gösteri Hasılatının Dağıtımına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

   Özel tahsislerde satılacak biletler

   Madde 39 - (1) Spor tesisleri; spor müsabaka ve gösterileri dışında, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayısı Resmî Gazete'de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak özel tahsislerde, tahsis ücreti yatırılıp, gerekli işlemler tamamlanmadan hiçbir hakiki veya hükmi şahsa ait giriş bileti satılamaz.

   Usulsüz bilet satımı

   Madde 40 - (1) Tesis gişelerinde dernekler ve spor kulüplerine ait teberru bileti, yardım makbuzu, usulsüz giriş bileti v.b. satan veya sattıran, bunlarla ve biletsiz olarak içeri seyirci alanlar hakkında işlem yapılır. Bir daha kendilerine görev verilmez.

   (2) Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında lüzum görülmesi hâlinde ilgili federasyonun teklifi üzerine Genel Müdürlük onayı ile gerektiğinde spor müsabakalarına ücretsiz seyirci alınabilir.

   Biletlerin baskı, muhafaza, kayıt ve satışı

   Madde 41 - (1) Biletler il müdürlüklerince veya yetki verilecek kurum veya kuruluşlara bastırılır.

   (2) Biletlerin baskı, muhafaza, kayıt ve satış işlemleri aşağıdaki esaslar dâhilinde yürütülür.

   a) İl müdürlüklerince bastırılacak biletler için, il başkanlığınca kurulacak üç kişilik bir komisyon, biletlerin basım ve matbaadan teslim alma safhasında, matbaada fiilen bulunarak bastırılan biletlerin istenilen şekil, şart, kalite, renk ve sayıda bastırılmasından ve depo memuruna teslim edilmesinden sorumludur.

   b) Bilet basımı ile ilgili, tüm bu işlemleri izah eden ve bastırılan biletlerin renk, fiyat ve müteselsil numaralarını taşıyan matbaacının imzasının da bulunduğu bilet basım ve teslim alma tutanağı komisyon marifetiyle tutularak bu tutanağın bir örneğinin ilgili masraf fişine eklenmesi, bir örneğinin de bilet defterine yapıştırılması şarttır.

   c) Teslim alınan biletler muhasebeci tarafından bilet defterine renk ve fiyat esasına göre işledikten sonra gereken tedbirlerin alındığı emin bir yerde muhafaza edilmek üzere depo memuruna teslim edilir.

   ç) Müsabakalarda kullanılacak numaralı tribün bileti dışındaki biletlerin numaraları müsabaka tarihinden bir gün evvel muhasebeci ve şube müdürü tarafından il müdürü veya yetkili makama bir istek belgesi ile bildirilir. Makamın bu belge üzerine yazılı muvafakati ile müsabaka günü depodan çıkarılır. Çıkarılan biletlerin numaraları bilet satış tutanağının satışa çıkarılan biletler hanesine işlenir ve tutanak muhasebeci, şube müdürü ve il müdürü tarafından imzalanır ve müteakiben kulüp temsilcilerine de imzalattırılır. Bu işlemden sonra, müsabakalarda satılacak biletler, bilet satış tutanağı tanzim edilerek gişe görevlilerine teslim edilir.

   d) Bilet satış işlemi tamamlandıktan sonra, muhasebeciler tarafından bilet satış tutanağı ve bilet satış zabıtlarının satılan ve satılmayan biletler hanelerine gerekli kayıtlar yapılır ve imzalanır. Bilet defterlerinde satılan biletler bölümüne gerekli kayıt işlemleri yapılır (Örnek No: 28 ve Örnek No: 29).

   e) Satılan biletlerin dip koçanları ile satılmayan biletler, bilet satış zaptının bir örneği ile birlikte depoya teslim edilir.

   Biletlerin mühürlenmesi

   Madde 42 - (1) Biletlerin üzerinde Genel Müdürlüğün uygun göreceği bir antet bulunur. Biletler, satılmadan önce il müdürlüğünün resmî mührü veya soğuk damgası ile mühürlenir.

   Biletlerin saklanması ve imhası

   Madde 43 - (1) Müsabakalarla ilgili bastırılan biletlerden satılanlarının dip koçanları ile satılamayan biletler ilgili bulundukları yılı takip eden takvim yılından itibaren beş yıl müddetle il müdürlüklerince muhafaza edilir. Bu sürenin sonunda koçanlarla satılmayan biletler, il müdürü, ilgili şube müdürü, muhasebeci ile ambar ve ayniyat işlerine bakan bir memur olmak üzere dört kişilik bir komisyon tarafından imha edilerek durum bir tutanakla belgelenir.

   Kulüp ve sporcuya verilecek bilet oranları

   Madde 44 - (1) Millî ve temsili UEFA müsabakaları dâhil sportif faaliyetlerin biletleri Genel Müdürlüğün izni ile müsabaka tarihinden bir gün önce çıkarılabilir.

   (2) Türkiye liglerine dâhil profesyonel takımı bulunan kulüplere kendi sahalarında yapacakları UEFA Kupa müsabakaları ve özel müsabakalar için müsabakalardan önce kapalı tribün seyirci sayısının %50'si, açık tribün seyirci sayısının %20'si oranında peşin bedeli karşılığında bilet verilebilir.

   (3) Misafir takıma da aynı şartlar altında kendilerine ayrılan açık tribün seyirci kapasitesinin %20'si oranında müsabakadan önce ücreti mukabili bilet verilebilir.

   (4) Kulüplere verilen, satılan biletler her ne sebeple olursa olsun geri alınmaz.

   (5) Jübile yapılmasına izin verilen sporcuya, İl Başkanının onayı ve ücreti peşin alınmak suretiyle jübile tarihinden onbeş gün önce bilet verilebilir.

   (6) Türkiye liglerine dâhil profesyonel takımı bulunan kulüplere; kendi aralarında yapacakları resmî müsabakalardan önce kulüplerce talep edilecek kombine biletlerle birlikte kapalı tribün seyirci sayısının %50'si oranında peşin bedeli karşılığında bilet verilebilir. Bu oran deplasman yapan takıma %20, ev sahibi takıma %30 oranında uygulanır.

   (7) Aynı bölgeye mensup iki takım arasında yapılan müsabakalarda bu oran iki kulüp için ayrı ayrı %25 olarak uygulanır. Misafir takıma da aynı şartlar altında kendilerine ayrılan açık tribün seyirci kapasitesinin %20'si oranında müsabakadan önce ücreti mukabili bilet verilebilir. Kulüplerce satılamayan biletler, müsabakadan bir gün önce saat 17.00'ye kadar iade edilebilir.

   Mekanik tesis ve yüzme havuzlarında satılacak biletler

   Madde 45 - (1) Mekanik, teleski, telesiyej, yüzme havuzu ve benzeri kamuya açık tesislerde satılacak biletler bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak bastırılır. Satışa çıkarma ve satış işlemleri kendi özel durumlarına göre yürütülür.

  YEDİNCİ BÖLÜM : Son Hükümler

   Yürürlük

   Madde 46 - (1) Maliye Bakanlığı ile Sayıştayın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 47 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

  Ekleri görmek için fihristi kullanınız.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100