Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

AİKİDO KUŞAK SINAV YÖNETMELİĞİ

  AİKİDO KUŞAK SINAV YÖNETMELİĞİ

  Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği

  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

  Resmi Gazete Tarihi: 07/11/2007

  Resmi Gazete Sayısı: 26693

  BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kuşak ve dan sınavlarına girecek sporcularda aranan nitelikler, sınav yapacak kurul üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile sınav usul ve esaslarını belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, aikido kuşak ve dan sınavlarına girecek sporcular, sınav yapacak kurul üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile sınav usul ve esaslarını kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci ve 10 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Aikidogiler: Aikido sporu yapılırken giyilen giysiyi,

   b) Aikikai: Japonya'da bulunan Merkez Aikido Vakfını,

   c) Antrenör: Aikido dan derecesine sahip birinci dan öğretici kişiyi,

   ç) Antrenör Fukushidon: Aikido dan derecesine sahip ikinci dan ve üçüncü dan öğretici kişiyi ,

   d) Başkan: Wushu Federasyonu Başkanını,

   e) Dan: Ustalığı,

   f) Do: Aikidonun felsefesine ulaşma yolunu, prensipleri ve esaslarını,

   g) Federasyon: Wushu Federasyonunu,

   ğ) Genel Müdür: Gençlik ve Spor Genel Müdürünü,

   h) Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

   ı) Gözlemci: Yapılacak sınavı izleyip, rapor sunmak üzere Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi,

   i) İAF: Uluslar arası Aikido Federasyonunu,

   j) İl Müdürlüğü: Gençlik ve spor il müdürlüklerini,

   k) İl Temsilciliği: Federasyon il temsilcisini,

   l) Kıdemli Antrenör Shidoin: Aikido dan derecesine sahip dördüncü dan ve beşinci dan öğretici kişiyi,

   m) Kyu: Çıraklığı,

   n) Sınav: Tüm aikido kyu ve dan dereceleri sınavlarını,

   o) Spor Tesisleri ve Dojolar: İl müdürlüğünce ruhsat verilmiş, özel ve/veya tüzel kişilerce işletilip, vergi dairelerine kayıtlı aikido salonlarını,

   ö) Üst Seviye Öğretici Shihan: Aikido dan derecesine sahip altıncı ve daha yüksek dan öğretici kişiyi

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Temel İlkeler, Sınavlar, Onur Danı Verilmesi ve Danın Geri Alınması

  Temel ilkeler

   Madde 5 - (1) Türkiye'de yapılan tüm kuşak sınavları, Federasyonun yetki ve kontrolü altında olup, Federasyonun bilgisi dışında sınav yapılmaz. Sınav kurulunu oluşturacak kişiler Federasyon tarafından seçilir.

   (2) Kyu ve dan sınavlarında uygulanacak temel ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

   a) Sınava girmek için gerekli olan puanı eksik olan aday, puanı tamamladıktan sonraki ilk sınav döneminde sınava girer.

   b) Dan sahibi ve antrenörlük belgesi olmayanlar sınav yapamazlar ve verdikleri kuşaklar Federasyonca geçerli kabul edilmez. Sınav kurulu üyeleri, görevlerini tarafsızlık ilkesi doğrultusunda ve adil bir şekilde yerine getirirler.

   c) Sınav öncesi çalışma süreleri, bir önceki kuşak ile yeni gireceği kuşak arasındaki süreyi ifade eder.

   ç) Dan sınavlarında, yalnızca Federasyon tarafından aikido için düzenlenip bastırılmış çizelge, kimlik ve diplomalar ile evraklar kullanılır.

   d) Kuşak sınav çizelgeleri iki kopya olarak düzenlenir. Sınav tutanağı ile birlikte bir kopyası il temsilcisi veya yardımcısının da onayı ile il müdürlüğü aracılığıyla Federasyona iletilir, bir kopyası da adayın bağlı olduğu kulüp ya da dojo yönetimine teslim edilir.

   e) Sınava girecek adayların sınav kuruluna esas olarak sunacağı kimlikler, nüfus hüviyet cüzdanı ile birlikte bölge, kulüp ve sair bağlı olduğu kuruluşu temsil eden resmi lisans ve Federasyon kimlik belgesidir. Sınavlar öncesinde Federasyonun isteyeceği belgeler eksiksiz olarak sunulmalıdır.

   f) Dan sınavını kazanan adaylara, Federasyonca bastırılıp onaylanmış, adayın fotoğrafı yapıştırılmış diplomalar verilir.

   g) Sınavlara katılacak aday aikidokalar, masraflarını kendileri karşılarlar.

   ğ) Sınav ile ilgili ücretler, her sınav dönemi Federasyonca belirlenir.

   h) Federasyonca sınav yapmak için görevlendirilen sınav kurulu üyelerinin ve diğer görevli kişilerin harcırahları, onay alınarak Federasyonca ödenir.

   ı) İlinde sınav yapma yetkisine sahip öğretici bulunmayan il müdürlükleri, sınav döneminden en az bir ay önce yazılı olarak Federasyondan sınav isteğinde bulunur. İllerde görevlendirilecek sınav kurulu üyelerinin harcırahları, il müdürlüklerince karşılanır.

   i) Yabancı ülkelerde aikido çalışmış ya da herhangi bir danını resmi bir federasyondan almış, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sporcuların almış oldukları belgeler, teknik kurulca incelenir. Usulüne uygunluğu kanıtlandıktan sonra, dersi izlenir ya da ihtiyaç duyuluyorsa denklik sınavına alınır. Seviyesi belirlenip onaylanır, ilgili seviyeyi aldığı tarih esas alınarak Federasyon defterine işlenir ve diploması hazırlanır. Denklik sınav ile yapılacaksa, özel bir sınav yapılabilir, bu durum için genel sınav döneminin gelmesi beklenmez.

   j) Adaylar sınavda hiçbir takı takamazlar. Saçları toplu, özellikle ayakları temiz olmalıdır. Aikidogiler, temiz ve sade olmalıdır. Bayan sporcular aikidogilerin içine beyaz tişört giyerler. Erkekler aikidogilerin içlerine bir şey giymemelidir.

   k) Teknikler fiilen gösterilerek yapılmalıdır. Sınav kurulu tekniği değiştirmedikçe veya dur demedikçe, aynı teknik sağ ve sol taraftan, omote ve ura olarak devam ettirilmelidir.

  l) Sınav başlangıcında usule uygun olarak tüm aikidokalar tatami üzerinde yerlerini alırlar. Sınav kurulları topluca selamlanır.

   m) Sınavlar, yüksek kuşaktan başlanarak düşük kuşağa doğru yapılır.

   n) Sınav, belirlenen saatte başlar. Geç kalanlar, sınav kurulundan izin almadan tatamiye giremezler.

   o) Sınavı bitenler, izin alarak ayrılabilirler.

   ö) Tekniklerin Türkçe isim ve anlamları ile birlikte orijinal Japonca isimleri de bilinmelidir.

   p) Sınava giren adaylar, eş olarak kendinden küçük veya eşdeğer kuşağa sahip olanları seçerler. Sınav kurulu isterse, eşi değiştirir. Tekniklerin gerçeğe uygunluğunu sınamak için, eşi sınav kurulu seçebilir. Sınavlarda mümkün olduğunca eşler aynı seviyede olmalıdır.

   r) Aksi belirtilmedikçe teknikler ayakta yapılır. Suwari waza adı verilen ve oturarak yapılan teknikler bu Yönetmeliğin Ek-3'ünde yer alan Aikido Kuşak ve Dan Sınavları Derecelendirme Sistemi Tablosunda belirtilmiştir.

   s) Hami-handachi tekniklerden tori yerde, uke ayakta olur. Katatedori teknikler, aksi belirtilmedikçe junte adı verilen gyaku-hanmi şeklinde olur. Kotsa denilen Ai-hanmi teknikler mutlaka belirtilir. Teknikler uygulanırken, uke toriye direnmez. Ancak çok yumuşak ve dirençsiz de davranmaz.

   ş) Yer tutuşlarında uke birkaç hareketle kurtulmaya çalışır. Bunu sınav kuruluna gösterir ve daha sonra eli ile pes ettim işaretini verir.

   t) İstenilen teknikler başarı ile sonuçlanıyorsa, sınav kısa sürdürülür.

   u) Sınav süresince tori ve uke birbirlerini incitmemek için en fazla gayreti gösterirler. Hatalı davrananlar ikaz edilir.

   ü) Adaylar her teknik grubundan ayrı ayrı geçer not almalıdırlar.

   v) Türkçe bilmeyen yabancı aikidokalar, gerektiğinde tercüman kullanabilirler. Sınav disiplin ve sessizlik içinde sürdürülür.

   Kyu dereceleri sınavları

   Madde 6 - (1) Kyu sınavlarında uygulanacak temel esaslar aşağıda belirtilmiştir:

   a) Dojolarda kyu sınavı yapabilme koşulları;

   1) Üçüncü dan-ikinci kademe antrenör tek başına,

   2) Üçüncü dan-birinci kademe antrenör en az birinci dan-birinci kademe antrenörle iki kişilik kurul,

   3) İkinci dan-birinci kademe antrenör, diğer bir ikinci dan-birinci kademe antrenörle iki kişilik kurul

   oluşturarak sınav yapabilir. Sınav kurulu üyelerinden biri, sınava giren dojonun antrenörü olabilir.

   b) Sınavlar, il temsilcisinin bilgisi dahilinde ve yönetiminde, salonlarda ayrı ayrı veya o il içinde tüm dojolar için topluca yapılır. Toplu yapılacak sınavlarda, üçüncü dan-ikinci kademe antrenör, birinci dan-birinci kademe antrenör ile, iki antrenör den oluşan üç kişilik sınav komitesi oluşturulur. İkinci kademe antrenör yoksa en az biri üçüncü dan- birinci kademe, biri ikinci dan-birinci kademe, diğeri de en az birinci dan birinci kademe antrenörlük sahibi üç kişilik sınav komitesi görev yapar.

   c) Sınav yetkisi bulunmayan salonların idarecileri, il temsilcisinden yetkili talep ederler. Federasyon, gerekirse; bu sınavları illerde topluca veya coğrafi bölge çapında yapabilir. Bu tür sınavlar bir ay önceden bildirilir.

   ç) Toplu sınavlar için kyu sınav öğreticileri, eğitim kurulunca belirlenir. Eğitim kurulu olmadığı durumlarda teknik kurulca belirlenir.

   d) Kyu sınavları Ocak, Mayıs, Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yapılır. Sınavlar, en az onbeş gün önce kulüp resmi yazısı ile il müdürlüğüne bildirilir.

   e) Herhangi bir nedenle kendi bölgesi veya dojosu dışında sınava girecek olanlar, öğretici veya idarecisinden izin belgesi almak ve bunu ibraz etmek zorundadır.

   (2) Kyu sınavlarında yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir:

   a) Sınav komisyonu, adayların Federasyon kimlik kartı ve lisanslarını toplar ve sınav formlarındaki bilgileri eksiksiz doldurur.

   b) Sınav sonuçları ve puanı, sınav çizelgeleri ve kimlik kartlarına işlenip, kulüpte muhafaza edilir. 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendine uygun şekilde Federasyona bildirilir.

   c) Kahverengi kuşak sahibi olanların kimlikleri Federasyonca onaylanır ve Federasyon kayıtlarına geçirilir. Diğer ara kuşaklar il temsilcisi tarafından onaylanır.

   ç) Kyu dereceleri, bu derecelerin karşılığı olan kuşak renkleri ve kuşaklar arasında olması gereken en az bekleme süreleri, aşağıda belirtilmiştir:

   Kyu dereceleri : Kuşak renkleri : Bekleme süreleri :

   Rokko kyu (6 ncı kyu) Beyaz 20 antrenman günü

   Go kyu (5 inci kyu) Beyaz 30 antrenman günü

   Yon kyu (4 üncü kyu) Beyaz 40 antrenman günü

   San kyu (3 üncü kyu) Beyaz 50 antrenman günü

   Ni kyu (2 nci kyu) Beyaz 60 antrenman günü

   İk kyu (1 inci kyu) Kahverengi 80 antrenman günü

   d) Antrenman günü, antrenör gözetiminde en az bir saatlik çalışmayı ifade eder.

   (3) Aikidoya başlama yaşı ve özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

   a) Aikido sporunun özel kültür fiziği, düşmeleri, özel teknikleri, tıbbi yönden sakıncası olmaması bakımından, başlangıç yaşı sekiz olarak kabul edilir.

   b) Buna göre aikidokalar aşağıdaki en az yaş kuşak tablosuna uygun olarak kuşak sınavına girerler. Bu fıkranın (ğ) bendinde belirtilen yaşa gelmeden bir üst kuşak sınavına girilmez.

   c) Ara yaşlarda başlayanlar için onbeş yaş esas alınarak eğitim programı yıllara bölünür ve yaş intibakı uygulanır.

   ç) Çok üstün bilgiye sahip olsalar bile, sınav sırasında do prensipleri ile bağdaşmayacak hareketlerde bulunanlar bir üst kuşağa yükselemezler.

   d) Başarı için teknik kapasitenin yanı sıra, yaş, fiziki yapı, dojo içinde ve dışındaki davranışları ve karakter yapısı da göz önünde bulundurulur.

   e) Kazanılan kuşağın takılma mecburiyeti vardır.

   f) İk kyu ile shodan arası bekleme süresi bir yıldır.

   g) Her kyu derecesi için bilinmesi gereken usul ve teknikler, bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Aikido Kuşak ve Dan Sınavları Derecelendirme Sistemi Tablosunda belirlenmiştir.

   ğ) En az yaş kuşak çizelgesi:

   En az yaş : Alınacak kuşak :

   Sekiz Go (beşinci) kyu

   Dokuz Yon (dördüncü) kyu

   On San (üçüncü) kyu

   On iki Ni (ikinci) kyu

   On dört  İk (birinci) kyu

  Dan sınavları

  Madde 7 - (1) Dan sınavlarının yapılması, şekli, düzeni, sınav esasları, teknikler ve puanlarla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir:

   a) Dan sınavları, Federasyonca görevlendirilen en az üç kişilik bir kurul tarafından yapılır. Kurul üyeleri en az sınav sonunda alınmak istenen dan kuşağının bir üst derecesine sahip olmalı ve en az biri ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmalıdır. Sınav kurulunun diğer üyeleri de en az alınmak istenen kuşağa sahip ve birinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmalıdırlar. Bu vasıflarda kurul üyesi mevcut değilse, alınmak istenen kuşağa sahip ve birinci kademe antrenör belgeli üyeler görev yapar.

   b) Dan sınavları ülke çapında, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Sınav yeri ve tarihi Federasyon tarafından ilan edilir. Ayrıca; Federasyonun belirlediği seminer, gösteri, gösteri yarışması, eğitim kursları ve diğer etkinlikler sırasında da sınav yapılabilir. Federasyon gerekli duyuruyu yapmak kaydıyla, faaliyetlerin yoğunluğuna göre sınavı bir ay öncesine veya sonrasına alabilir.

   c) Dan sınavlarının yerinin seçiminde merkezi iller veya adayların çoğunlukla olduğu iller tercih edilir.

   ç) Sınava giren adayların öğreticileri, sınav tarihinden en az bir ay önce sınava gireceklerin listesini il temsilciliği aracılığı ile Federasyona bildirir.

   d) Adaylar başarısız oldukları sınavdan en az altı aylık bir süre geçmeden yeniden sınava giremezler.

   e) Sınav yeri, o ilin il temsilcisi tarafından belirlenir.

   f) Sınavda başarı notu, yüz üzerinden yetmiş puandır.

   g) Sınavda başarılı olanlara dan kimlik kartı ve diploma verilir. Bu kimlik kartına sınavın tarihi, başarılı ibaresi ve aldığı puan yazılır. Bunlar Federasyon mührü ile mühürlenir ve Federasyon Başkanı tarafından imzalanır.

   (2) Dan sınavlarının yapılış şekil ve düzeni aşağıda belirtilmiştir:

   a) Sınavlar uygulamalı olarak yapılır, gerekirse sözlü sorular da sorulabilir. Sınavlarda sorulabilecek teknikler bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Aikido Kuşak ve Dan Sınavları Derecelendirme Sistemi Tablosunda belirtilmiştir.

   b) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar il müdürlüklerine bildirilir. Başarılı olanlar Federasyon Dan Kütük Defterine işlenir.

   c) Sınavlarda, Federasyonca bastırılmış evrak, belge ve diplomalar kullanılır.

   ç) Başarılı olanların diplomaları törenle verilir veya şahsi müracaatları halinde Federasyondan alınabilir.

   d) Birinci dan alan sporcular, hakama denilen siyah veya lacivert geniş paçalı özel bir pantolon giyme hakkını kazanır. Dan sahibi olmayanlar, kesinlikle hakama giyemezler.

   e) Her dan derecesi için bilinmesi gereken usul ve teknikler, bu Yönetmeliğin Ek-3 ünde yer alan Aikido Kuşak ve Dan Sınavları Derecelendirme Sistemi Tablosunda belirtilmiştir.

   f) Aikidokalar, onbeş yaşını bitirmeden dan sınavına giremezler.

   g) Her dan derecesi için; yaş, hazırlık süresi,vize puanı ve bekleme süreleri bu Yönetmeliğin Ek-2 sinde yer alan Aikido Dan Sınavları için Yaş, Hazırlık Süresi, Puan ve Bekleme Tablosunda belirtilmiştir.

   (3) Dan sınavlarında gerekli zamanı doldurmuş olmak, gerekli teknik bilgiyi sahip olmak ve yılda en az iki kez seminere katılarak yirmi puanı doldurmuş olma şartları aranır.

   (4) İlerleyen danlara göre; gerekli özellikler ve teknik bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

   a) Sınav öncesi, ikinci dana girecek adaydan bir makale istenir. İkinci danda öğrenme ve öğretme yeteneği aranır, gerekirse bazı tekniklerin kritiği sorulur.

   b) Üçüncü ve daha sonraki danlarda adaylardan herhangi bir aikido tekniğini anlatması istenir. Bu teknik bilgi sınav sırasında sözlü veya sınavdan önce yazılı olarak verilir.

   c) Dördüncü dandan itibaren eğitim ve öğretim nosyonu aranır.

   ç) Beşinci dan için sınav şartı yoktur. Gerekli süreyi doldurmak, eser yazmak, Türkiye'de ve dünya da aikido sporuna maddi ve manevi katkılarda bulunmak hususları değerlendirilir.

   d) Dan dereceleri kesinlikle atlanmaz. Ancak; bu süre üstün hizmetler nedeni ile Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile kısaltılabilir. Bunun için teknik kurul, Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı öneri getirebilir. Bu işlem, bir aikidoka için sadece bir kez yapılır.

   (5) Dan için puan getiren etkinlikler;

   a) Federasyonun tertip ettiği kurs, seminer ve gösterilere aktif olarak katılmak on puan,

   b) Federasyonun izni dahilinde, uluslar arası yüksek dan sahibi bir eğiticinin Türkiye ya da yurt dışında yapılan bir seminerine katılmak veya katıldığını belgelemek on puan,

   c) Uluslar arası etkinliklerde aktif görev almak on puan,

   ç) Uluslar arası etkinlikler düzenlemek on puan,

   d) Uluslar arası federasyonlarda görev almak on puan,

   e) Herhangi bir dergi veya benzeri bir yerde yayınlanmış makale ve sair yazı yazmak on puan,

   f) Kitap yazmak yirmi puan,

   g) En az on siyah kuşaklı aikidoka yetiştirmek on puan,

   ğ) Gösteri yarışmasına katılmak on puan

   olarak değerlendirilir.

   Onur danı verilmesi

   Madde 8 - (1) Aikidokaya, onur dan belgesi verilmesi, Federasyonun kurulları tarafından aşağıdaki koşulların varlığı halinde teklif edilir.

   a) Kırk yaşını doldurmuş olmak.

   b) Aikido spor alanında halen çalışıyor olmak.

   c) En az onbeş yıl aktif aikido yapmış olmak.

   ç) Türkiye'de veya uluslar arası etkinliklere katılıp, aikido prensiplerine bağlı olmak.

   d)Yurt içinde veya uluslar arası spor alanında başarı göstermek.

   e) Federasyon ile yıllar süren çalışmalar sonucu üstün hizmet anlayışı içinde görev yapmak ve yarar sağlamak.

   f) Maddi ve manevi varlığı ile, aikido sporunu yükseltmek için büyük gayret içinde bulunmak.

   (2) Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile bir kişiye ancak bir kez ve bir derece olmak üzere onur danı verilebilir.

   (3) Onur danı sahibi, dan belgesine haiz kişilerin haklarından yararlanır.

   Danın geri alınması

   Madde 9 - (1) Herhangi bir ceza kurulunda en az bir yıl ceza alan dan sahibinin dan yetkileri, Federasyonca iptal edilir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

   Madde 10 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde IAF ve Avrupa Aikido Birliği tarafından belirlenen kurallar uygulanır.

   Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

   Madde 11- (1) 25/8/2000 tarihli ve 24151 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Aikido Kuşak Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100