Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

  Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2007

  Resmi Gazete Sayısı: 26694

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Devlet memuru olarak çalışanların görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan personeli kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 18/12/1953 tarihli ve 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) Alt Görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

   b) DSİ: Devlet Su İşlerini,

   c) Genel Müdür: DSİ Genel Müdürünü,

   ç) Genel Müdürlük: Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünü,

   d) Görev Grupları: Benzer veya eşit düzeydeki unvanların gruplandırılmasını,

   e) Görevde Yükselme: Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere aynı veya başka görev gruplarından yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

   f) Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

   g) Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya yüksek öğretim kurumlarından birisine yaptırılacak yazılı sınavı,

   ğ) Hizmet Süresi: Ücretsiz izinli geçen süreler hariç, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi çerçevesinde; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde geçen süreler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreler ve muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

   h) İlgili Birim: 6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda belirtilen merkez ve taşra birimlerini,

   ı) Merkez: DSİ Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

   i) Taşra: DSİ Genel Müdürlüğü bölge teşkilatını,

   j) Unvan: Personelin kadro unvanını, 

   k) Unvan Değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

   l) Üst Görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

   m) Yönetmelik: Bu Yönetmeliği

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

   Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi görev grupları

   Madde 5 - (1) Görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

   a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

   1) Daire Başkanı, Bölge Müdürü,

   2) Bölge Müdür Yardımcısı,

   3) Şube Müdürü, Başmühendis,

   4) Şef,

   b) Hukuk Hizmetleri Grubu;

   1) I. Hukuk Müşaviri,

   2) Hukuk Müşaviri,

   c) Araştırma, Planlama ve Eğitim Hizmetleri Grubu;

   1) Eğitim Uzmanı,

   ç) İdari Hizmetler Grubu;

   1) Ayniyat Saymanı,

   2) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

   d) Destek Hizmetleri Grubu;

   1) Bekçi, Hizmetli, Dağıtıcı.

   (2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda gösterilmiştir:

   a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi, Ekonomist, Tekniker, Teknisyen, Kütüphaneci, Mütercim, Veteriner Hekim, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, Hemşire, Sağlık Memuru, Programcı.

   Görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar

   Madde 6 - (1) I. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve Bölge Müdür Yardımcısı kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi olmadan atanacak personelde aranılacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

   a) I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

   1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre 14 yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   b) Daire Başkanı kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre ceza almamış olmak,

   c) Bölge Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

   1) Mühendis unvanını almış olmak,

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre 12 yıl hizmeti bulunmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   ç) Bölge Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

   1) Mühendis unvanını almış olmak,

   2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen atanabilme şartlarını taşımak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak

   gerekir.

   Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar

   Madde 7 - (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda personelde aranılacak şartlar unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

   a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

   1) Atama yapılacak görevin hizmet alanına göre en az dört yıllık fakülte veya yüksek okul mezunu olmak,

   2) Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre 10 yıl hizmeti bulunmak,

   3) En az iki yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde olmak üzere; Başmühendis olarak 3 yıl veya Mühendis olarak 10 yıl veya APK Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Programcı veya Şef olarak 6 yıl hizmeti bulunmak,

   4) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   6) Çocuk Bakımevi Şube Müdürlüğü görevine yapılacak atamada sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, psikoloji ve çocuk sağlığı alanlarında en az dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak veya yüksek öğretmen okulundan veya benzeri öğrenim kuruluşlarından mezun olarak okul öncesi öğretmeni unvanı almış olmak ve Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi veya Sosyal Çalışmacı olarak 4 yıl hizmeti bulunmak,

   b) Başmühendis kadrosuna atanabilmek için;

   1) Mühendis unvanını almış olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

  4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   c) Şef kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az 2 yıllık yüksek okul mezunu olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   ç) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

   1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   d) Eğitim Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az dört yıllık fakülte veya yüksek okulların eğitim ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   e) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   f) Memur, Ambar Memuru, Ayniyat Memuru, Santral Memuru, Daktilograf, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni kadrolarına atanabilmek için;

   1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

   g) Koruma ve Güvenlik kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

   2) En az iki yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde çalışmış olmak,

   3) Son yılı olumlu olmak kaydıyla son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 puandan aşağı olmamak,

   4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

   5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak

   gerekir.

   Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanılacak kadrolarda aranılacak şartlar

   Madde 8 - (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda personelde aranılacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

   a) Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Matematikçi, İstatistikçi, Fizikçi, Kimyager, Arkeolog, Jeolog, Jeomorfolog, Jeofizikçi ve Ekonomist kadrolarına atanabilmek için;

   1) Üniversitelerin en az dört yıl öğrenim veren bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   b) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

   1) Teknik öğrenim veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

  c) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için;

   1) Meslek lisesi veya endüstri meslek lisesi mezunu olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   ç) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az iki yıllık yüksek okulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

   2) En az iki programlama dilini bilmek,

   3) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   d) Kütüphaneci kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların kütüphanecilik bölümünden mezun olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   e) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinden mezun

  olmak,

   2) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)'nda en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

   3) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   4) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   f) Veteriner Hekim kadrosuna atanabilmek için;

   1) Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   g) Biolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Diyetisyen ve Çocuk Gelişimcisi kadrosuna atanabilmek için;

   1) En az fakülte veya dört yıllık yüksek okulların bu unvanlarla ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

   ğ) Hemşire, Sağlık Memuru kadrolarına atanabilmek için;

   1) Fakülte veya iki yıllık yüksek okul veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

   2) Son sicil notu yetmiş altı (76) puandan aşağı olmamak,

   3) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

   gerekir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Eğitimi ve Sınav Esasları

   Görevde yükselme eğitimi

  Madde 9 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, atama yapılacak görevler için Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinde belirtilen ders konularında en az 30 ve (f) bendinde belirtilen ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam 75 saat olarak düzenlenecek görevde yükselme eğitim programının tamamına katılmaları gerekir. Ancak, zorunlu hallerde en fazla on saate kadar mazeret izni verilebilir. Kanunen verilmesi gerekli olan izinlerde bu süre şartı aranmaz.

   (2) Görevde yükselme eğitimi, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı yönetiminde ve denetiminde kadrosu boş olan birimlerle iş birliği yapılarak yürütülür.

   (3) Eğitim programları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca boş bulunan kadroların saptanmasından sonra ilgili daire başkanlıkları ile iş birliği yapılarak, eğitime alınacak personelin sayısı ve niteliği, uygulanacak eğitimin şekli, konusu, süresi, uygulanacak yer ve zaman unsurları dikkate alınarak hazırlanır.

   Duyuru

   Madde 10 - (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, hangi birimde bulunduğu, aranacak şartlar ve son başvuru tarihi, görevde yükselme eğitim programının başlamasından bir ay önce bütün teşkilata, eğitimin yeri ve zamanı ise görevde yükselme eğitimine katılacaklara en az 15 gün önce Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca duyurulur.

   Başvuru ve görevde yükselme eğitimine alınma

   Madde 11 - (1) Görevde yükselme eğitimine ilişkin duyuru üzerine müracaatta bulunanların dilekçeleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri vasıtasıyla Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına iletilir. Müracaatta bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir. Gerekli şartları taşıyan adaylara fotoğraflı Eğitime Katılma Belgesi gönderilir, uygun görülmeyenlere ise durum yazı ile bildirilir.

   (2) Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Müracaat sayısının, boş kadro sayısının üç katından fazla olması halinde bu personelin seçiminde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Değerlendirme Formunda yer alan kriterler esas alınarak toplam puanı en fazla olan personelden başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

   (3) Bir unvan için görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı 8 kişiden az ise, gruplar eğitim konularına göre diğer görevde yükselme eğitim programına katılacaklarla birleştirilebilir.

   (4) Eğitim programının tamamına katılanlar görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.

   (5) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılmış ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da müteakip sınava kadar atanamamış olan personel, aynı veya benzer görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.

   Görevde yükselme eğitiminin konuları

   Madde 12 - (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar:

   a) T.C. Anayasası,

   1) Genel esaslar,

   2) Temel hak ve ödevler,

   3) Devletin temel organları,

   b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

   c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,

   ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile ilgili mevzuat,

   d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma kuralları,

   e) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

   f) Atama yapılacak görevin alanı ve niteliği ile ilgili konular, mesleki etik ilkeleri.

   (2) Görevde yükselme eğitimi programında, (f) bendinde belirtilen konuların ağırlığı en az yüzde altmıştır.

   Görevde yükselme sınavı

   Madde 13 - (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevde yükselme niteliğindeki atamalarının yapılabilmesi için bu Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sınava katılarak başarılı olmaları şarttır.

   (2) Görevde yükselme sınavı yazılı olarak yapılır. Bu sınav, Genel Müdürlükçe Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılır.

   (3) Görevde yükselme eğitim programının tamamlanmasından itibaren bir ay içinde sınavın yapılması için ikinci fıkrada adı geçen kurumlardan birisine başvurulur.

   (4) Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

   Unvan değişikliği sınavı

   Madde 14 - (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, bu bölümde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

   (2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

   Sınav kurulu

   Madde 15 - (1) Sınav kurulu, Genel Müdür Onayı ile oluşturulur.

   (2) Sınav kurulu;

   a) Şube Müdürü ve Başmühendis sınavları için; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, I.Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer birimlerin Daire Başkanı düzeyindeki üst yöneticilerinden 2 kişi,

   b) Diğer unvanlı kadrolar için yapılan sınavda; Personel ve Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında boş kadroların ait olduğu birimin en üst yöneticileri veya görevlendirilecek birim temsilcilerinden oluşur.

   (3) Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Asil üyelerin mücbir bir sebepten ötürü, toplantılara katılamaması durumunda onların yerine yedek üyeler iştirak eder.

   (4) Sınav kurulları bir başkan ve dört üyeden oluşur. Gerekli durumlarda üniversitelerden de üye alınabilir.

   (5) Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar çoğunlukla alınır ve çekimser oy kullanılmaz.

   (6) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında görev alamazlar.

   (7) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden öğrenim durumu ve taşıdıkları unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

   (8) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

   Sınav kurulunun görev ve yetkileri

   Madde 16 - (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

   a) Sınavda sorulacak soruların bilgi kaynağını hazırlamak,

   b) Sınavı düzenli şekilde yürütmek,

   c) Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu başarı listesini düzenlemek,

   ç) Tutanakları düzenleyip imzalamak,

   d) Sınav sonuçlarını ilan ve ilgililere tebliğ etmek,

   e) İtirazları inceleyip, karara bağlamak.

   Sınav sonuçlarının açıklanması

   Madde 17 - (1) Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından ilgili sınav sonuçlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

   Sınav sonuçlarına itiraz

   Madde 18 - (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde dilekçeyle Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına yapılır.

   (2) Bu itirazlar, sınav kurulunca en geç 10 gün içinde değerlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

   Sınavı kazananların ataması

   Madde 19 - (1) Sınavı kazananlar, başarı sırasına göre kazandıkları ilgili boş kadroya 3 ay içinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde, atanacak personel EK-1 Değerlendirme Formuna göre puanlandırma yapılarak belirlenir. Yine de puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olanlar tercih edilir.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

   Kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan personelin hizmet süresi

   Madde 20 - (1) Kalkınmada öncelikli yörelerde bulunan bölge müdürlüklerinde bu Yönetmelik gereği yapılacak atamalarda her bir unvan için aranılan hizmet süresinden birer yıl indirilir.

   Görev grupları arasındaki geçişler

   Madde 21 - (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır;

   a) Aynı ana görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atanmak mümkündür.

   b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

   c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

   (2) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atanma talebinde bulunan personel çalıştığı kurumda son olarak bulunduğu unvandan Genel Müdürlükteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt gruptaki unvanlara atanabilirler.

   Özelleştirilen kuruluşlardan atama

   Madde 22 - (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe ilk defa yapılan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

   Özelleştirme kadroları

   Madde 23 - (1) 4046 sayılı Kanun gereğince Genel Müdürlüğe tahsis edilen kadrolara sadece Devlet Personel Başkanlığının anılan Kanun gereğince teklifi üzerine atama yapılır.

   Kazanılmış haklar

   Madde 24 - (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuatları uyarınca ihraz etmiş olanların kazanılmış hakları saklıdır.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 25 - (1) 25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 26 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 27 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Su İşleri Genel Müdürü yürütür.

 

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100