Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ANTRENÖRLER BİNİCİLER VE SEYİSLERE VERİLECEK LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  ANTRENÖRLER BİNİCİLER VE SEYİSLERE VERİLECEK LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  Antrenörler Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelik

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2007

  Resmi Gazete Sayısı: 26694

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç ve kapsam

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; her yıl için yarış döneminde yeni lisans alacaklar ile lisanslarını vize ettirecek antrenör, jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyis ve seyisbaşlarının yeni lisans alma ve vize ettirme müracaatlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

   Dayanak

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

   a) Antrenör: Yarış atlarının talim, terbiye, idman, bakım, besleme ve koşulara ilişkin hizmetlerinin yapılmasıyla yükümlü ve sorumlu olan ve antrenör lisansı taşıyan kişiyi,

   b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

   c) Binici: Jokey, jokey yamağı ve centilmen biniciyi,

   ç) Centilmen Binici: Jokeyliği meslek edinmemiş amatör biniciyi,

   d) İzin Belgesi: Centilmen binicilere Yüksek Komiserler Kurulu tarafından koşularda at binmesine müsaade edildiğine dair verilen yazıyı,

   e) Jokey: Ücret mukabili koşularda ata binen ve jokey lisansına sahip kişiyi,

   f) Jokey Yamağı (Apranti): At sahipleri ya da antrenörlerine en az iki yıllık bir sözleşmeyle bağlı olarak çalışan ve jokey yamağı lisansına sahip olan jokey adayını,

   g) Kayıt Bürosu: Yarış Müessesesi tarafından yarışlarla ilgili her türlü kayıt ve tescil işlerini yürütmek üzere kurulan büroyu,

   ğ) Komisyon: Yüksek Komiserler Kurulu tarafından oluşturulan sınav heyetini,

   h) Lisans: Yüksek Komiserler Kurulu tarafından verilen, nüfus ve diğer lüzumlu bilgileri içeren resimli belgeyi,

   ı) Seyis: Yarış atlarının bakım, besleme, yarış alanına gidiş/dönüş ve gezinti işlerinde çalışan ve seyis lisansı taşıyan kişiyi,

   i) Seyisbaşı: Başarılı sicil almış ve en az üç yıl seyislik yapmış olan kişileri,

   j) Yarış Müessesesi: 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerine göre yarış yapma yetkisini kullanan teşekkülü,

   k) Yarış Otoritesi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

   l) Yedekçi belgesi: Yarış Müessesesi tarafından seyislerin yardımcısı pozisyonunda çalışan kişilere verilen resimli tanıtım kartını,

   m) Yüksek Komiserler Kurulu: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi ve 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan At Yarışları Tüzüğü hükümlerine göre oluşturulan sürekli kurulu,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Genel Hükümler

   Lisans alma şartları

  Madde 4 - (1) Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü bölümü mezunları ve binicilere, antrenörlük lisansı verilir. Bunların dışındaki kişilerin ise Yüksek Komiserler Kurulunca açılacak kursları tamamlayıp yapılacak antrenörlük sınavında başarılı olmaları gerekir.

   (2) Yarış Müessesesince açılan seyis eğitim kursları sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara seyis lisansı verilir.

   Lisans, izin belgesi vizesi ve geçerlilik

   Madde 5 - (1) Antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve seyisbaşlarına yeni verilen veya vize edilen lisanslar ile centilmen binici izin belgeleri, bir yarış yılı için geçerlidir. Tespit edilen tarihte noksansız belgelerle müracaat edenlerin lisansları ve izin belgeleri, Yüksek Komiserler Kurulunca vize edilir.

   (2) Askerlik hizmetini yapmaları veya dış memleketlerde olmaları nedeniyle lisanslarını vize ettirmek için tespit edilen tarihler arasında müracaat edememiş olanların, terhislerini veya yurda dönüşlerini müteakip, bir ay içinde müracaat etmeleri halinde lisansları vize edilir.

   (3) Antrenörler jokey, jokeyler de antrenör lisansı almak istedikleri takdirde, bunların durumlarını belirtir bir dilekçe ile kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat etmeleri gerekir.

   (4) Antrenör, jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyis ve seyisbaşlarından mücbir sebepler nedeniyle belirli süre içinde müracaat etmeyenlerin durumu, ibraz edilen resmi belgelerin Yüksek Komiserler Kurulunca incelenmesi suretiyle lisanslarının ve izin belgesinin vize edilip edilmeyeceği kararlaştırılır.

   (5) At sahibinin talebi halinde, yabancı uyruklu veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, yabancı ülkelere ait lisans sahibi olan antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve seyisbaşları Yüksek Komiserler Kurulunun izniyle sanat icra edebilirler.

   (6) Lisansını kaybeden antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve seyisbaşları, kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatları halinde yeniden lisans alabilirler.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Müracaat, Sınavlar, Lisans Verilmesi ve Vize

   Müracaat, lisans verilmesi ve vize

   Madde 6 - (1) Apranti Eğitim Merkezinden mezun olanlara müracaatları halinde jokey yamağı lisansı verilir. At Yarışları Tüzüğü hükümlerine göre jokey olmayı hak kazanan jokey yamaklarına, müracaatları halinde jokey lisansı verilir. Apranti Eğitim Merkezinden mezun olanlar ile birinci yılını başarı ile tamamlayanlara on sekiz yaşını dolduranlara, seyis eğitim kurs ve imtihanına katılmalarına gerek kalmaksızın, müracaatları halinde seyis lisansı verilir.

   (2) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından yapılacak antrenör kursu sonucunda yapılacak sınavda başarı sağlayanlara, müracaatları halinde antrenör lisansı verilir.

   (3) At Yarışları Tüzüğünün ilgili maddeleri uyarınca her yıl yarış dönemi için yeni lisans alacak veya lisanslarını vize ettirecek antrenör, jokey, jokey yamağı, seyis ve seyisbaşları, bu Yönetmeliğin ilgili maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaatta bulunurlar. Müracaat tarihi Eylül ayında başlayıp, Kasım ayı sonunda biter.

   (4) Meslek Yüksek Okulu At Antrenörlüğü bölümünden mezun olanlara, antrenör kurs başarı belgesi aranmaksızın, bu Yönetmelikte belirtilen belgelerle birlikte müracaatları halinde antrenör lisansı verilir. Bu kişiler lisans verilme tarihinden itibaren mesleklerini icra edebilirler.

   (5) Fiilen on yıl jokeylik yapmış olduklarını Yarış Müessesesinden alacakları belge ile kanıtlayan kişilere, gerekli belgeler ile birlikte kayıt büroları kanalıyla müracaatları halinde, Yüksek Komiserler Kurulunca antrenör lisansı verilir.

   (6) Saptanan tarihlerde belgelerini kayıt bürosuna vermeyenlerin lisansları vize edilmez. Eksik gönderilen belgeler üzerinde hiç bir işlem yapılmaz.

   (7) Lisansını vize ettirmek isteyen cezalı antrenör, jokey, jokey yamağı, centilmen binici, seyis ve seyisbaşları ceza süreleri sona erdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, kayıt bürosu kanalıyla Yüksek Komiserler Kuruluna müracaat ettikleri takdirde, lisansları/izin belgeleri vize edilir. Bu süreyi geçirmiş olanların lisansları/izin belgeleri o yarış yılı için vize edilmez.

   Antrenörlük ve seyislik kurs ve sınavları

   Madde 7 - (1) Kursların düzenlenmesine Yüksek Komiserler Kurulunca karar verilir. Bu kurslarda atların bakımı, beslenmesi, koşulara hazırlanması ile yarışlara ilişkin mevzuat hakkında eğitim verilir. Bu kurslar, kurs başlangıç tarihinden en az on beş gün önce ülke çapında yayın yapan yazılı ve görsel yayın organlarında ilan edilir.

   (2) Kurs sonunda, birinci fıkrada yazılı konulardan Yüksek Komiserler Kurulunca oluşturulan komisyon tarafından teorik ve uygulamalı sınav yapılır.

   (3) Her iki sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

   (4) Sınavlarla ilgili itirazlar sınav tarihinden itibaren iki hafta içinde Yüksek Komiserler Kuruluna yapılır.

   Antrenörler için yeni lisans ve vizede aranacak bilgi ve belgeler

   Madde 8 - (1) Yeni lisans alacak antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Yüksek Komiserler Kurulu tarafından tanzim edilmiş antrenör kurs başarı belgesi örneği,

   c) Nüfus cüzdanı örneği,

   ç) İkametgâh beyanı,

   d) Adli sicil belgesi,

   e) 6 adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf,

   f) Sağlık raporu,

   g) En az lise veya dengi okul diploma örneği.

   (2) Lisanslarını vize ettirecek antrenörlerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Adli sicil belgesi,

   c) Eski Lisansı,

   ç) Sağlık raporu.

   Jokey, jokey yamağı ve centilmen binicilere yeni lisans, vize ve izin verilmesinde aranacak bilgi ve belgeler

   Madde 9 - (1) Yeni lisans alacak jokey, jokey yamağı ve centilmen binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Apranti Eğitim Merkezi tarafından tanzim edilmiş kurs başarı belgesi örneği,

   c) İkametgah beyanı,

   ç) Nüfus cüzdanı örneği,

   d) Altı adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf,

   e) Sağlık raporu,  

   f) Adli sicil belgesi,

   g) Ergin değil ise veli veya vasisinin muvafakati,

   ğ) Jokey yamaklarının at sahibi veya antrenörlere en az iki yıl müddetle bağlı bulunduğunu bildirir sözleşme belgeleri.

   (2) İlk defa izin belgesi almak isteyen centilmen binicilere, centilmen koşularının yapılacağı tarihten en geç on beş gün önce, yukarıda istenen belgelerle birlikte müracaat etmeleri ve Yarış Müessesesinin uygun görüşüne göre Yüksek Komiserler Kurulunca izin belgesi verilir.

   (3) Lisanslarını vize ettirecek jokey, jokey yamağı ve centilmen binicilerden aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Eski lisans veya izin belgesi,

   c) İkametgâh beyanı,

   ç) Adli sicil belgesi,

   d) Sağlık raporu.

   Seyis ve seyisbaşı için yeni lisans ve vizede aranacak bilgi ve belgeler

   Madde 10 - (1) Yeni lisans alacak seyis ve seyisbaşlarından aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Seyis eğitim kursu başarı belgesi örneği,

   c) İlkokul veya ilköğretim okulu diploma örneği,

   ç) Nüfus cüzdanı örneği,

   d) İkametgah beyanı,

   e) Adli sicil belgesi,

   f) Sağlık raporu,

   g) 6 adet (4,5x6) boyutlarında vesikalık fotoğraf.

   (2) Lisanslarını vize ettirecek seyis ve seyisbaşlarından aşağıdaki belgeler istenir:

   a) Dilekçe,

   b) Eski lisansı,

   c) İkametgâh beyanı,

   ç) Adli sicil belgesi,

   d) Sağlık raporu.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

   Yedekçi belgesi

   Geçici Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yarış Müessesesi tarafından yedekçi belgesi verilmez. Yedekçi belgesi bulunanlardan ilkokul diploması olmayanlara bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren beş yıl içerisinde ikinci kademe okuma yazma başarı belgesi almak ve bu Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenecek kurs sonucunda başarılı olmak şartıyla seyis lisansı verilir. Beş yılın sonunda söz konusu belgeyi alamayanların yedekçi belgeleri iptal edilir.

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 11 - (1) 2/10/1976 tarihli ve 15722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Her Yıl Yarış Dönemi İçin Lisanslarını Vize Ettirmek ve Yeniden Lisans Almak İsteyen Antrenör, Jokey, Jokey Yamağı, Centilmen Binici ve Seyislerin Kayıt Bürolarına Müracaat Usul ve Şekillerine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 12 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 13 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100