Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

DOPİNG MUAYENE YÖNETMELİĞİ

  DOPİNG MUAYENE YÖNETMELİĞİ

  Doping Muayene Yönetmeliği

  Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

  Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2007

  Resmi Gazete Sayısı: 26694

  BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   Amaç

   Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, At Yarışları Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılan at yarışlarında koşulara kayıtlı ve koşan atların sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında herhangi bir madde verilip verilmediğinin tespiti için yapılması gereken doping analizlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

   Kapsam

   Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, yarış atlarının muayene ve müşahedeleri, doping şüpheli numune alınması, muayene ve tahlilleriyle her türlü fenni ve teknik hususlara ait usul ve esasları kapsar.

   Dayanak

   Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 10/7/1953 tarihli ve 6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

   Tanımlar

   Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

   a) At ilgilisi: At sahipleri ve bunların vekilleri ile antrenör, jokey, jokey yamağı, seyisbaşı, seyis ve sair hizmetlileri,

   b) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,

   c) Boks: Büroya bitişik, kapıları ayrı ve altı baş attan numune alınmasına müsait bağımsız yerleri,

   ç) Büro: Numune alma işinde görevli kimselerin çalışabileceği ve aynı zamanda ilaç ve diğer kimyasal maddeler ile alet ve malzemenin saklanacağı ve gerekli büro malzemesinin bulundurulacağı kapalı yeri,

   d) Doping: Bir atın koşudaki sürat, kuvvet ve cesaretini veya bunlardan birini veya tümünü değiştirmek amacıyla, normal gıdalar dışında verilen herhangi bir maddeyi,

   e) Doping laboratuarı: Doping olarak kabul edilen maddelerin tespitini ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak analiz eden laboratuvarı,

   f) Doping muayenesi: Şüpheli numunelerden dopingli maddelerin tespiti için yapılan muayeneleri,

   g) Doping muayene heyeti: Atların doping muayenesine esas olacak numunelerinin tahlillerini yapmakla görevli ve Bakan onayı ile atanmış en az üç doping analiz uzmanından oluşan heyeti,

   ğ) Doping muayene uzmanı: Doping laboratuarında görevli ve şüpheli numunelerden doping analizini yapan uzmanı,

   h) Doping muayene heyeti uzmanı: Doping muayene heyetine Bakanlık Makamı onayı ile görevlendirilen ve şüpheli numunelerden doping analizini yapan uzman kişiyi,

   ı) Doping karma muayene heyeti: Yarış Otoritesince resen seçilecek altı uzman kişiden kurulan, üçü doping muayene heyeti uzmanı, diğer üçü ise bu konu ile ilgili uzmanlar arasından seçilen uzman heyeti,

   i) Doping şüpheli numune: Doping muayenesine tabi tutulan atların idrar, salya, ter, kan, gaita ve doping muayenesine esas olacak diğer numunelerini,

   j) Doping şüpheli numune alıcısı: Doping muayenesine esas olacak numuneleri alan veteriner hekimi,

   k) Doping şüpheli numune alma koordinatörü: Doping muayenesine esas olan numunelerin alınmasından Yarış Komiserler Kuruluna iletilmesi aşamasına kadar olan süreçten sorumlu veteriner hekimi,

   l) Gezinti yeri: Boksların önünde yer alan numune alınacak atların gezdirilmesi için etrafı çevrili sahayı,

   m) Kan gazları analizi: Kanın içinde bulunan karbondioksit, oksijen gibi gazların miktarının analizini,

   n) Saha veteriner hekimi: Koşuya iştirak edecek atların sağlık ve eşkal muayenelerini yapmak, ani vakalarda ilk sıhhi tedbirleri almak ve koşuların dürüstlüğü bakımından şüpheli gördüğü durumları Yarış Komiserler Kuruluna bildirmekle görevli veteriner hekimi,

   o) Şahit numune: Atlardan alınan dopingden şüpheli numunenin ikiye bölünerek Yarış Komiserler Kurulunda saklanan bir kısmını,

   ö) Tüzük: 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan At Yarışları Tüzüğünü,

   p) Yardımcı hizmetli: Atların doping muayenesine esas olan numunelerin alınmasında yardımcı olan görevlileri,

   r) Yarış atı: Soy kütüğüne kayıtlı safkan Arap ve İngiliz atlarını,

   s) Yarış Komiserler Kurulu: At yarışlarında Yüksek Komiserler Kurulu tarafından görevlendirilen ve yarışları idare etmekle sorumlu üniversite mezunu en az üç kişiden oluşan kurulu,

   ş) Yarış otoritesi: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını ifade eder.

   t) Yüksek Komiserler Kurulu: 7/8/1991 tarihli ve 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26 ncı maddesi ve 19/7/1955 tarihli ve 4/5592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan At Yarışları Tüzüğü hükümlerine göre oluşturulan sürekli kurulu,

   ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Atların Muayenesi, Müşahedeleri ve Numune Alınması

   Doping muayene heyeti

   Madde 5 - (1) Doping şüpheli numune alma koordinatörü ve doping şüpheli numune alıcıları Yüksek Komiserler Kurulunun teklifi üzerine, tahlil yapmakla görevli doping muayene uzmanları ise doğrudan Tarım ve Köyişleri Bakanı tarafından tayin edilir.

   Atların muayenesi

   Madde 6 - (1) Koşulara katılacak olan atların koşu sonuna kadar muayene ve müşahedeleri saha veteriner hekimleri tarafından yapılır.

   (2) Koşuya kayıtlı her yarış atı, koşu başlama zamanından en az bir saat önce hipodrom dahilinde ayrılan yerlerde saha veteriner hekimleri tarafından, muayene ve müşahedeye tabi tutulur.

   Atların müşahedesi

   Madde 7 - (1) Koşuya katılacak yarış atları saha veteriner hekimleri tarafından sağlık ve eşkal muayeneleri yapılarak müşahede altında bulundurulur. Ata herhangi bir yiyecek ve içecek verilmesine ve ata ilgilisinin dışındakilerin müdahalesine mani olunur.

   Şüpheli durum

   Madde 8 - (1) Saha veteriner hekimleri yaptığı müşahede ve muayene sırasında atın nabzı, göz, teneffüs veya herhangi bir halinde göze çarpan şüpheli veya anormal bir durum gördüğü takdirde durumu bir raporla Yarış Komiserler Kuruluna bildirirler.

   Şüpheli numune alma yerleri

   Madde 9 - (1) Hipodromun emniyetli bir yerinde şüpheli numune alma maksadına elverişli, en az bir adet büro, altı adet boks ve yeteri kadar gezinti yerinin bulunması zorunludur.

   (2) Yarış Komiserler Kurulunca doping şüpheli numune alınmasına karar verilen atlar saha veteriner hekiminin yönetimi altında şüpheli numune alma yerine getirilerek doping şüpheli numune alma koordinatörüne teslim edilir.

   (3) Doping şüpheli numuneleri, şüpheli numune alma yerinde Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak alınır.

   Şüpheli numune alma yerindeki yasaklar

   Madde 10 - (1) Şüpheli numune almada görevlendirilenler şüpheli numune alınacak kapların temizliğini daimi olarak kontrolleri altında bulundururlar. Şüpheli numune almadan ata herhangi bir yiyecek ve içecek verilmesine ve atın ilgilisi olmayan kimselerin ata müdahalesine mani olunur.

   Şüpheli numune alma

   Madde 11 - (1) Koşulara kayıtlı her at, koşu öncesi veya sonrasında numune alınarak doping muayenesine tabi tutulabilir.

   (2) Tek kullanımlık idrar toplama kabı ile alınan şüpheli numuneler, iki eşit kısma bölünmek suretiyle tek kullanımlık kilitli-kapaklı steril polietilen idrar kaplarına konulur. Bu kapların hazırlanması Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılır.

   (3) Şüpheli numune alınmasında kullanılacak tüm malzemelerin tek kullanımlık olması şarttır.

   Şüpheli numune hazırlama usulü

   Madde 12 - (1) Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca atlardan alınacak şüpheli numuneler iki eşit kısma bölünmek suretiyle tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur. Koşunun tarihi, kaçıncı koşu olduğu, atın ve at sahibinin ismi, şüpheli numunenin mahiyetini belirten ve koordinatör tarafından imzalanmış etiket veya barkotlar kaplara yapıştırıldıktan sonra, bu hususta komiser yardımcısı ile doping şüpheli numune alıcısından bir kişinin, at sahibi veya vekili ve antrenörü veya seyisi ile güvenlik görevlilerinden birinin imzalayarak düzenleyecekleri tutanakla birlikte Yarış Komiserler Kurulundan veya komiser yardımcılarından birine teslim edilir.

   (2) Bu kaplar Yarış Komiserler Kuruluna teslim edildiğinde, üzerindeki etiketler veya barkotlar kazınarak usulüne göre tespit edilecek gizli kod sayıları ile atın erkek veya dişi olduğunun belirtildiği etiketler veya barkotlar kaplara yapıştırılır.

   (3) Aynı ata ait şüpheli numunelerin konduğu kaplara aynı gizli sayı veya barkot verilir. Şüpheli numuneleri ihtiva eden kaplar yarış günü +4

  C derecedeki buzdolabında koşular bitene kadar şüpheli numune alma koordinatörlüğünde bekletilir. Yarış günü koşular bitince şüpheli numuneler Yarış Komiserler Kurulunca iki eşit kısma ayrılır. Birinci numune Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı doping laboratuarına soğuk zincir içerisinde gönderilir. Şahit numune ise derin dondurucuda -18

  C veya -20

  C derecede, kan şüpheli numuneleri ise +4

  C derecedeki buzdolabında Yarış Komiserler Kurulunca muhafaza edilir. Derin dondurucunun bozuk olması veya bozulması halinde şahit numune doping laboratuarında saklanmak üzere gönderilir. Koşu öncesi kan gazları analizi için alınan kan örnekleri iki kısım haline getirilip her iki numune de 48 saat içinde tahlile tabi olacak şekilde ilgili laboratuara gönderilir.

   (4) Hipodromlarda mevsimin son yarışında alınmış olan şüpheli numuneleri muhtevi kaplar ile daha önceki yarış günlerine ait şahit numuneler de lüzumu halinde tahlili yapılmak üzere saklanması için aynı şekilde ilgili laboratuara gönderilir.

   (5) İdrar alınması, görevlendirilecek bir komiser yardımcısının denetiminde yapılır ve idrar alınması için bekletilme süresi bir saatten az olamaz. İdrar alınamayacağına koordinatörce kanaat oluştuğu durumlarda ise kan alınır.

   (6) Usulüne uygun olarak saklanacak şüpheli numune kapları kutulara yerleştirilir. Kutuların üzerine şüpheli numunenin alındığı tarihler silinmeyecek şekilde yazılır ve bunlar Yarış Komiserler Kurulunca kilit altında bulundurulur.

   (7) Laboratuarda yapılan tahlil neticesi numunenin müspet çıktığı durumda Yarış Otoritesince resen şüpheli numunenin şahit kısmının Yarış Komiserler Kurulunca laboratuara gönderilmesi sağlanır ve Bakanlıkça teşkil edilen doping karma muayene heyetine tahlili yaptırılır.

   (8) Hipodromlarda yarışların sona ermesi halinde numune saklama yeri ve arşivin anahtarları ilgili evrakla birlikte Yüksek Komiserler Kurulu bürosuna teslim edilir.

   Şüpheli numunelerin nakli

   Madde 13 - (1) Atlardan alınan şüpheli numunelerden idrar ve kan numuneleri laboratuara nakledilinceye kadar buzdolabında +4

  C derecede muhafaza edilir.

   (2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı laboratuarın bulunduğu yere uzak olan yerlerde yapılan koşularda alınan şüpheli numuneler, içerisinde yeteri miktarda buz aküsü ve ısı ölçer kartların bulunduğu güvenlik kilitli numune taşıma çantası, kutusu veya kolisine konarak bekletilmeden en seri vasıta ile laboratuara ulaştırılır.

   (3) Şüpheli numune kaplarını ihtiva eden güvenlik kilitli numune taşıma çantası, kutusu veya kolisi laboratuarda açıldıktan sonra içerisinden çıkarılan şüpheli numune kapları ve kilitli kapakları üzerlerindeki etiket/barkot ve numaralar kontrol edilerek durum bir tutanakla tespit edilir.

   (4) Kapların açıldığına delalet edecek şekilde kilitli kapağı bozulmuş veya etiketteki veya barkottaki numaraları tahrip edilmiş veya kapları kırık olan şüpheli numuneler bir tutanakla tespit edilerek bekletilmeden Yüksek Komiserler Kuruluna bildirilir.

   Doping karma muayene heyeti

   Madde 14 - (1) Şüpheli numunelerin doping yönünden muayene metotları doping muayene heyeti uzmanları tarafından tespit edilir ve uygulanır.

   (2) Şüpheli numunelerin tahlili ile görevlendirilen laboratuarın müdürü, doping muayene heyeti ve karma uzman heyetinin başkanıdır. Müdürün bulunmaması halinde heyetin en yaşlı üyesi geçici olarak başkanlık görevini yapar. Bu tahliller Tüzük ve bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılır.

   (3) Tahlillerin yapılmasında ve raporun sonuçlandırılmasında doping muayene heyet üyelerinin üçte ikisinin bulunması şarttır. Raporun sonuçlandırılmasında eşitlik olduğu takdirde rapor başkanın görüşü doğrultusunda düzenlenir.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Şüpheli Numune Alma Usulleri

   Salya şüpheli numune alımı

   Madde 15 - (1) Salya şüpheli numunesini alacak kimse ellerini 96 derecelik alkolden geçirdikten sonra atın sağında yer alır. Atın bakıcısı ise dizginleri baş hizasında tutarak atın solunda durur. Yardımcı, atın önünde yer alır ve evvelce temizlenmiş küveti atın ağzına yakın gelecek ve akacak damlaları yakalayacak şekilde tutar. Küvete takriben 10 cm genişlikte, 40 cm uzunlukta, uzunluğuna sarılmış dört adet temiz gazlı bez tamponlar konur. Bu gazlı bez tamponlar üzerine % 1 nispetindeki glasiyal asetik asitten 250 ml konur. Salya şüpheli numunesini alacak kimse sol elinin serçe ve yüzük parmaklarını ağızlığın altından sokarak gem halkasını bulur. İşaret ve orta parmaklarını ise dudak kenarlarından içeri uzatır. At eğer bir müdafaa hareketi yaparsa atın bakıcısı tarafından dizginler tutulur. Ağızlığın yer değiştirmesi halinde salya şüpheli numunesini alacak kimsenin ağızlığı tutan eli kayarak kesici dişler arasına girer ve atın ağzı ile olan temas kaybolmamakla beraber gemi bırakmış olur. Salya şüpheli numunesini alacak olan kimse, küvet içerisinde bulunan sulandırılmış glasiyal asetik asidi emmiş, steril gazlı bez tamponlardan bir tanesini, sterilize edilmiş uzun saplı pens hemostatik yardımıyla alır. Kesici ve öğütücü dişler arasından kaydırarak atın ağzına sokar ve ağzını siler. Sonra bu steril gazlı bez tampon atın azı dişleri nahiyesine götürülür, bu mahalde gazlı bez tamponun azı dişler vasıtasıyla takriben 2-3 dakika çiğnenmesi temin edilir. Sulandırılmış glasiyal asetik asidin tesiriyle artan salya ifrazı, yardımcı tarafından ağza yakın tutulan küvet içerisine akması sağlanır.

   (2) Küvet içerisindeki diğer gazlı bez tamponlara da yukarıdaki ameliye aynen tatbik edilir. Steril ve kuru olan iki adet gazlı bez tampon ile atın dişetleri, dudak içleri, damak ve ağzının içi dikkatli bir şekilde silinir ve küvetin içine bırakılır. altı adet gazlı bez tampon, sulandırılmış glasiyel asetik asit ve salyadan ibaret olan küvet muhteviyatı iki eşit kısma ayrılarak takriben 350 ml kapasiteli, steril, şüpheli numune alma özel şişelerine konulur.

   İdrar şüpheli numune alımı

   Madde 16 - (1) İdrar şüpheli numunesi alacak kimse atın sağ tarafında ve sırtı atın başına dönük bir vaziyette yer alır. Bir yardımcı tek kullanımlık idrar toplama kabı ve uzatma çubuğunu idrar alacak şahsa verir. Bu kimse atın idrar yapması için göstereceği hareketleri bekler ve idrar geldiği anda hissettirmeyecek şekilde ata yaklaşarak kap içerisine idrarı toplar. En az 100 cc olacak şekilde toplanan idrar, iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı idrar kaplarına konur.

   (2) At idrar vermede güçlük gösterdiği takdirde; sükunete kavuşturmak amacıyla görevlilerin gözetiminde gezdirilir. Fayda umulan hallerde at +18 dereceye ayarlı boksa konularak idrar numunesi alınır.

   Kan şüpheli numune alımı

   Madde 17 - (1) 12 nci maddede belirtilen süre içerisinde idrar şüpheli numunesi alınamayan atlardan kan alınır. Koşu öncesi kanda doping şüpheli numunesi alınacak atlarda bu şart aranmaz. Kan alımı için tek kullanımlık vakumlu, steril, heparinli kan tüpleri ve iğnesi kullanılır.

   (2) Kan alınacak at ayakta tutulur. Huysuz ve titiz atların kulağına veya üst dudağına ipli yavaşa tatbik edilir. Kan şüpheli numunesi; boynun orta üçte biri ile üst üçte birinin kesiştiği yerde, sulcus jugularis'de ve sol veya sağ vena jugularis'den alınır. Bir yardımcı, seçilen bölgenin dezenfeksiyonunu yapar. Diğer bir yardımcı atın başını kaldırır, boyun yönünde gerer ve kan alınacak tarafın tersi yönüne hafifçe çevirir, bir eli ile de atın kan alınacak tarafındaki gözünü kapatır.

   (3) Kan şüpheli numunesini alacak kişi, ellerini 96 derecelik alkolden geçirdikten sonra kanın alınacağı taraftaki ön bacağın biraz önünde ve bu bacağın vuruş alanının dışında kalmak üzere durur, başparmak ile kan alınacak noktanın altından deri aşağıya çekilir, vena jugularis'e basınç yapılarak, belirgin ve sabit hale gelmesi sağlanır. Tek kullanımlık vakumlu steril, heparinli kan tüplerinin iğnesi basınç yapan parmağın önünde aşağıdan yukarıya eğik olarak damarın şişkin olduğu bölgeye batırılır. İğne ilk batırışta venaya rastlamaz ise, biraz geriye çekilerek, başka bir yön verilmek suretiyle tekrar venaya girilmeye çalışılır.

   (4) Venaya girildikten sonra; önce birinci tüpe, sonra ikinci tüpe kan şüpheli numunesi alınır. Kan alma işlemi tamamlanınca basınç yapan parmak çekilerek, iğne tek bir hareket ile geri çekilir ve bu bölge tekrar dezenfekte edilir.

   (5) Alınan kan numunelerini ihtiva eden tüpler yeteri kadar yukarı aşağı çevrilerek özel ambalajlarına konur.

   Ter şüpheli numunesi alımı

   Madde 18 - (1) Lüzum görüldüğü takdirde atlardan terde alınır. Ter, temiz ve sterilize edilmiş bir spatül yardımıyla boyun nahiyesinden başlayarak vücudu sıyırmak suretiyle toplanır. Spatül üzerinde bulunan ter şüpheli numunesi 10 cm genişlikte, 40 cm uzunlukta, uzunluğuna sarılmış kuru ve steril gazlı bez tamponlara emdirilir. Bu suretle alınan ter şüpheli numunesini muhtevi gazlı bez tamponlar iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur.

   Gaita şüpheli numune alımı

   Madde 19 - (1) Temiz, tek kullanımlık kaplar içerisine kafi miktarda gaita alınır. Bu suretle elde edilen gaita, iki eşit kısma bölünerek tek kullanımlık kilitli-kapaklı kaplara konulur.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

   Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

   Madde 20 - (1) 21/12/1963 tarihli ve 11587 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doping Muayene Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

   Yürürlük

   Madde 21 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

   Yürütme

   Madde 22 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100