Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  ESNAF VE SANATKÂRLARCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN FİYAT TARİFELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

  Esnaf Ve Sanatkârlarca Üretilen Mal Ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik

  Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan:

  Resmi Gazete Tarihi: 14/02/2008

  Resmi Gazete Sayısı: 26787

  BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç:

  Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetlerin fiyat

  tarifelerinin belirlenmesine, uygulanmasına ve denetlenmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 - (1) Bu Yönetmelik 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 62 nci maddesi ile 75 inci maddesinin (f) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

  a) Birlik: Aynı ilde kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, aralarındaki dayanışmayı temin etmek ve bu odaların il genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde çalışmalarını ve gelişmelerini sağlamak ve o ilin esnaf ve sanatkârlarını temsil etmek amacıyla il merkezlerinde kuracakları esnaf ve sanatkârlar odaları birliklerini,

  b) Esnaf ve sanatkâr: İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseleri,

  c) Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları: Oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonu,

  ç) Federasyon: Aynı meslek dalında kurulan esnaf ve sanatkârlar odalarının, üyelerinin meslekî yönden ihtiyaçlarını karşılamak, çalışmalarını ve gelişmelerini ülke genelinde işbirliği ve ahenk içerisinde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, kuracakları esnaf ve sanatkârlar federasyonlarını,

  d) Fiyat tarifesi: Esnaf ve sanatkârlarca üretilen mal ve hizmetler için uygulanacak azami fiyat hadlerini gösteren tarifeyi,

  e) Kanun: 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununu,

  f) Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonunu,

  g) Oda: Esnaf ve sanatkârların kuracakları ihtisas ve karma esnaf ve sanatkârlar odalarını,

  ifade eder.

  İKİNCİ BÖLÜM: Fiyat Tarifelerinin Belirlenmesi, Onaylanması ve İtiraz

  Fiyat tarifelerinin belirlenmesi ve onay esasları

  Madde 5 - (1) Esnaf ve sanatkârlarca üretilen her türlü mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, bağlı bulundukları odalarca hazırlanır ve odanın bağlı olduğu birlik yönetim kuruluna sunulur. Odalar, tarifesi yapılacak mal ve hizmetler için bir önceki dönem belirlenmiş olan tarifedeki hadler üzerinden, gerekli maliyet hesaplarını yaparak, buna ilişkin belgelerle birlikte, yeni döneme ait tarifelerini, incelenmek üzere birliğe verirler.

  (2) Birlik yönetim kurulu, fiyat tarifesinin birliğe sunulmasından itibaren otuz gün içinde, gerektiğinde bu konuda oluşturulacak komisyon veya uzman kişi ve kuruluşların görüşlerini de alarak, inceledikten sonra tarifeyi aynen onaylar ya da gerekçesiyle birlikte reddeder. Birlik yönetim kurulu, bu süreyi hiçbir şekilde uzatamaz.

  (3) Birlik yönetim kurulunca onaylanan fiyat tarifesi, belediye, mülki amirlik ve ilgili odaya yedi gün içerisinde tebliğ edilir ve tebliğ tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

  (4) Birlik yönetim kurulu tarafından fiyat tarifelerinin reddedilmesi halinde, oda yönetim kurulu, birliğin ret gerekçelerini de dikkate alarak, birlikçe reddedilen tarifeyi aynen sunabileceği gibi yeni fiyat tarifesi de hazırlayabilir. Oda yönetim kurulunda karara bağlanan fiyat tarifesi, birlik yönetim kurulunun onayına tekrar sunulur.

  (5) Odalar, çalışma bölgeleri içerisinde bulunan yerleşim yerlerinin ekonomik ve sosyal göstergelerini dikkate alarak, farklı tarifeler de hazırlayabilir.

  (6) Fiyat tarifesinde yer alan fiyatlar azami hadleri gösterir.

  Fiyat tarifelerine itiraz

  Madde 6 - (1) Belediyeler veya o yerin en büyük mülki idare amiri, onaylanarak yürürlüğe giren tarifeleri uygun bulmadıkları takdirde, ilgili oda veya birlikle anlaşma sağlayamazlarsa, tarifenin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde 7 nci maddede belirtilen komisyona itiraz edebilirler. İtiraz, onaylanan tarifelerin uygulanmasını durdurmaz.

  (2) Komisyon, itirazları başvuru tarihinden itibaren en geç beş gün içinde karara bağlar.

  (3) Komisyon, tarifeleri uygun bulmadığı takdirde, kararın birliğe tebliğ tarihinden itibaren tarife yürürlükten kalkar.

  (4) Komisyon tarafından alınan kararlar, karar tarihinden itibaren üç gün içinde taraflara yazılı olarak tebliğ edilir.

  (5) Komisyona yapılan itirazlarda komisyona ilgili oda yetkilisi de davet edilerek, tarife hakkında görüşü alınır. Ancak, oda yetkilisinin oy kullanma hakkı yoktur.

  (6) Komisyon kararına karşı, kararın kendilerine yazılı tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde ilgililer, ticari davaları görmeye yetkili mahkeme nezdinde itirazda bulunabilir. Mahkemenin bu konuda vereceği karar kesindir.

  Komisyon

  Madde 7 - (1) Belediyeler veya o yerin en büyük mülki amiri, yürürlüğe giren fiyat tarifelerini uygun bulmadığı takdirde, ilgili oda veya birlikle anlaşmaya varamazlarsa, onbeş gün içinde o yerin mülki amirinin ya da görevlendireceği yardımcısının başkanlığında, ticaret ve sanayi veya ticaret odasından bir temsilci ile esnaf ve sanatkârlar odaları birliği temsilcisinden oluşan bir komisyon kurulur.

  (2) Komisyon, başkanın yazılı çağrısı üzerine toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Kararlar gerekçeli olarak alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılamaz.

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:Tarifelerin Düzenlenme Şekli ve Bulundurulacağı Yerler

  Fiyat tarifelerinin düzenlenme şekli

  Madde 8 - (1) Üretilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifelerini içeren belge, levha, panolar ve benzerleri, Konfederasyonun belirlediği tip ve ebatta Konfederasyonca hazırlanır, basılır ve ilgili birlik aracılığıyla bedeli karşılığında odalara dağıtılır. Birlikler odalarca talep edilen matbu fiyat tarifelerini vermek zorundadırlar. Herhangi bir sebeple ilgili odanın matbu tarife talebi karşılanmadığı durumlarda Konfederasyonca ilgili odaya matbu fiyat tarifesi gönderilebilir. Fiyat tarifelerinin satış bedelleri Konfederasyonca belirlenir. Üyeler fiyat tarifelerini bağlı oldukları odalarından temin ederler.

  Fiyat tarifelerinin bulundurulacağı yerler

  Madde 9 - (1) Üretilen mal ve hizmetin özelliklerine ve tüketiciye sunuluş biçimlerine göre, tarifelere ilişkin belge, levha, panolar ve benzerleri, mal ve hizmetin sunulduğu işyerinde veya doğrudan üretilen mal üzerinde, tüketiciler veya ilgililerce rahatlıkla görülebilecek ve okunabilecek şekilde asılır, takılır, bulundurulur veya yapıştırılır.

  (2) Üyeler onaylanan fiyat tarifelerini ilgili odadan temin etmeden, fiyat tarifesinde yer alan yeni ücretleri uygulayamazlar.

  Tarifelerde bulunması gereken hususlar

  Madde 10 - (1) Tarifelerin üzerine yazıldığı belge, levha, pano ve benzerleri üzerinde aşağıda belirtilen hususların bulundurulması zorunludur.

  a) Konfederasyon amblemi, unvanı ve soğuk damgası,

  b) Varsa ilgili federasyonun adı,

  c) Üyenin bağlı bulunduğu oda ve odanın bağlı bulunduğu birliğin adı ve onayı,

  ç) Üyenin adı, soyadı, varsa unvanı ve oda kayıt numarası,

  d) Üyenin esnaf ve sanatkâr sicil numarası,

  e) Tarifede belirlenen fiyatların azami haddi gösterdiğine dair açıklayıcı bilgi.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim ve Cezaî Şartlar

  Tarifelerin denetimi

  Madde 11 - (1) Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi gereğince tarifelerin bulundurulup, bulundurulmadığı ve tarifelere uyulup uyulmadığı, o esnaf ve sanatkârın kayıtlı olduğu odaca denetlenir. Oda veya birlik bünyesinde denetimle ilgili olarak gerektiğinde geçici veya sürekli uzman personel istihdam edilebilir.

  (2) Yapılan denetim sonucunda, herhangi bir şekilde mevzuata aykırılık tespit edildiği takdirde İşyeri Denetim Tutanağı (Ek-1) üç nüsha olarak düzenlenir.

  (3) Düzenlenen İşyeri Denetim Tutanağının bir nüshası ilgiliye, bir nüshası ilgilinin mensubu olduğu odaya, bir nüshası da birlik disiplin kurulunca ilgili hakkında gerekli işlem yapılmak üzere ilgili birliğe intikal ettirilir.

  (4) Genel hükümler doğrultusunda yapılacak denetimler saklıdır.

  Cezaî şartlar

  Madde 12 - (1) Bu Yönetmelikte düzenlenen hususlara uymayanlar hakkında Kanunun 24 üncü maddesi hükümleri gereğince işlem yapılır. İlgililerin genel hükümler çerçevesinde sorumlulukları saklıdır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM: Çeşitli ve Son Hükümler

  Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

  Madde 13 - (1) 16/9/1992 tarihli ve 21347 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlere Ait Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  Yürürlük

  Madde 14 - (1) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.

  Ek-1

  TÜRKİYE ESNAF VE SANATKÂRLARI KONFEDERASYONU

  DENETİMİ YAPAN MESLEK KURULUŞUNUN KAŞESİ

  İŞYERİ DENETİM TUTANAĞI

  İLGİLİNİNİLGİLİNİN

  Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı  ::

  İşyeri Adresi İşyeri Adresi  ::

  İkametgâh Adresi İkametgâh Adresi  ::

  Kanunî eksikliğin konusuKanunî eksikliğin konusu ** ::

  A) İşyeri sahibinin veya sorumlusunun; A) İşyeri sahibinin veya sorumlusunun;  

  1) Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi yoktur.1) Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesi yoktur. ( )( )

  2) Esnaf ve Sanatkâr Sicil Takdiknamesi vize edilmemiştir.2) Esnaf ve Sanatkâr Sicil Takdiknamesi vize edilmemiştir. ( )( )

  3) Oda kaydı yoktur.3) Oda kaydı yoktur. ( )( )

  4) 3308 sayılı Kanun uyarınca işyeri sahibinin veya sorumlusunun .4) 3308 sayılı Kanun uyarınca işyeri sahibinin veya sorumlusunun .  

  Ustalık Belgesi yoktur.

  ( )( )

  5) 5362 sayılı Kanun uyarınca Ustalık Belgesi veya Esnaflık Belgesi yoktur.5) 5362 sayılı Kanun uyarınca Ustalık Belgesi veya Esnaflık Belgesi yoktur. ( )( )

  B) Sicil kaydında; B) Sicil kaydında;  

  1) Yapılan adres değişikliği bildirilmemiştir.1) Yapılan adres değişikliği bildirilmemiştir. ( )( )

  2) Yapılan meslek değişikliği bildirilmemiştir.2) Yapılan meslek değişikliği bildirilmemiştir. ( )( )

  3) Yapılan meslek ilavesi bildirilmemiştir.3) Yapılan meslek ilavesi bildirilmemiştir. ( )( )

  4) Açılan şube bildirilmemiştir.4) Açılan şube bildirilmemiştir. ( )( )

  C) İşyerinde üretilen mal ve hizmet; C) İşyerinde üretilen mal ve hizmet;  

  1) Standartlara uygun değildir.1) Standartlara uygun değildir. ( )( )

  2) Sağlık kurallarına uygun değildir.2) Sağlık kurallarına uygun değildir. ( )( )

  3) İşyerinde Fiyat Tarifesi yoktur.3) İşyerinde Fiyat Tarifesi yoktur. ( )( )

  4) İşyerinde Fiyat Tarifesine uyulmamaktadır.4) İşyerinde Fiyat Tarifesine uyulmamaktadır. ( )( )

  5) Fiyat Tarifesinde Birlik tasdiki yoktur.5) Fiyat Tarifesinde Birlik tasdiki yoktur. ( )( )

  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde yapılan denetim sonucunda ilgilinin yukarıda belirtilen eksiklik tarafımızca tespit olunmuş ve işbu tutanak, ilgili hakkında kanunî işlem yapılmak üzere, üç nüsha olarak düzenlenmiştir.

  Bu tutanağın;

  - Bir nüshası ilgiliye bırakılmış,

  - Bir nüshası dosyasına konmuş,

  - Bir nüshası ise ilgili hakkında 5362 sayılı Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmak üzere yetkili merciye intikal ettirilmiştir.

  İlgilinin imzası * 

  ../

  ../20

   Denetime Yetkili Kişinin

    Adı ve Soyadı

   İmzası

  *: Hangi eksiklik tespit edildi ise karşısında bulunan ( ) alana x işareti konulur.

  **: Bu Tutanak imza edilmediği takdirde "İlgili imza atmaktan çekinmiştir." ibaresi yazılır.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100