Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

  Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 2008/13288

  Resmi Gazete Tarihi: 23/02/2008

  Resmi Gazete Sayısı: 26803

  Ekli "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 29/1/2008 tarihli ve 250 sayılı yazısı üzerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 91 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 11/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

  Madde 1- 28/12/2005 tarihli ve 2005/9859 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilât Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 14- Kurumun anahizmet, danışma ve yardımcı hizmet birimleri aşağıda gösterilmiştir.

  a) Anahizmet birimleri:

  1) Düzenleme Daire Başkanlığı,

  2) Denetim Daire Başkanlığı I, II, III, IV,

  3) Uygulama Daire Başkanlığı I, II, III, 

  4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı,

  5) Risk Yönetimi Daire Başkanlığı,

  6) Bilgi Yönetimi Daire Başkanlığı,

  7) Dış İlişkiler Daire Başkanlığı.

  b) Danışma birimi:

  Hukuk İşleri Daire Başkanlığı.

  c) Yardımcı hizmet birimi:

  Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı."

  Madde 2- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Madde 18- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Kurumun strateji, politika, amaç ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları yapmak, stratejik planını hazırlamak, uygulamayı izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, ilerleme raporlarını düzenlemek ve bunları ilgililerle paylaşmak.

  b) Kurumun performans ve kalite ölçütlerini oluşturmak, geliştirmek, uygulamak, izlemek, değerlendirmek, üst yönetime iyileştirici önerilerde bulunmak, sonuçları rapora bağlamak ve bunları ilgililerle paylaşmak.

  c) Kurum içi risk yönetim sistemini kurmak ve işletmek, risk politikalarını oluşturmak, uygulamasını yürütmek ve raporları düzenlemek.

  d) Kurumun iş tanımları, iş ve işlem akışları ile verimliliğinin artırılmasına yönelik öneriler geliştirmek.

  e) Kurumun faaliyetleriyle ilgili bilgi ve verileri toplayarak yönetim hizmetlerinin geliştirilmesi ve performansa yönelik olarak analiz yapmak ve yorumlamak.

  f) Kurum bütçesinin stratejik plana ve yıllık hedeflere göre hazırlanmasını sağlayacak önerilerde bulunmak.

  g) Kurumun yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

  h) İlgili birimlerin de katkısıyla belirlenecek konular ve öncelikler çerçevesinde malî sektör, risk, makro ekonomi ve Kurumun faaliyet alanına giren diğer konularda araştırma ve analizlerde bulunmak.

  i) Ulusal ve uluslararası ekonomiler ile malî piyasalardaki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek.

  j) Ulusal ve uluslararası yapısal ve kurumsal değişiklikler ile standartların malî sektör üzerindeki olası ve gerçekleşen etkilerini incelemek.

  k) Risk konularında ve malî sektörün risklilik düzeyi ile ilgili olarak araştırma ve değerlendirmelerde bulunmak ve konuyla ilgili uluslararası standartlara ilişkin uygun görülen projeleri yürütmek.

  l) Kurumun faaliyet alanına ilişkin araştırma ve analiz faaliyetlerini, gerekli görülmesi halinde ilgili birimlerin de görüşünü alarak projelendirmek.

  m) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde modeller ve teknikler geliştirmek, kullanmak, bunları test etmek ve araştırmalar yapmak.

  n) Diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde Kurumun kütüphanecilik hizmetlerini yürütmek.

  o) Görev kapsamına giren konularla ilgili olarak Kurum yönetimine ve diğer birimlere rapor ve yayınlarla destek sağlamak, araştırılan konuların düzenleme ve uygulama yönlerine ilişkin ilgili birimlere görüş vermek ve önerilerde bulunmak.

  p) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

  Madde 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 18/A maddesi eklenmiştir.

  "Risk Yönetimi Daire Başkanlığı

  Madde 18/A- Risk Yönetimi Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Denetim kapsamındaki kuruluşların risk yönetim sistemleri ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin çalışmalar yapmak.

  b) Denetim kapsamındaki kuruluşlarda uygulanmakta olan risk modellerine ilişkin gerektiğinde yerinde denetimlerde bulunmak.

  c) Denetim kapsamındaki kuruluşların içsel derecelendirme yöntemlerinin değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak.

  d) Sermaye yeterliliğinin derecelendirmeye dayalı uygulamaları ile ilgili düzenlemelere ilişkin araştırmalar yapmak, görüş vermek ve önerilerde bulunmak.

  e) Görev alanına giren konulara ilişkin olarak modeller ve teknikler geliştirmek, kullanmak, bunları test etmek ve araştırmalar yapmak.

  f) Görevi kapsamına giren konularla ilgili olarak Kurum yönetimine ve diğer birimlere rapor ve yayınlarla destek sağlamak, araştırılan konuların düzenleme ve uygulama yönlerine ilişkin ilgili birimlere görüş vermek ve önerilerde bulunmak.

  g) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

  Madde 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "i) Diğer birimlerin de görüşlerini alarak Kanun kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerinin denetimine yönelik denetim rehberlerini hazırlamak, Başkanca uygun görülecek rehberler ve çalışma programı doğrultusunda bu kuruluşların bilgi sistemlerinin denetimini yapmak veya bu kapsamda denetim sürecine katılmak, yapılan denetimler sonucunda hazırlanan denetim raporları veya intikal eden mütalaalar ile diğer bilgi ve belgeler çerçevesinde, Kanun kapsamındaki kuruluşların bilgi sistemlerinin denetimine ilişkin düzenlemelere aykırı uygulamalarının tespiti halinde, Kurulca gerekli işlemlerin tesis edilmesi için çalışmalar yapmak."

  Madde 5- Aynı Yönetmeliğe 19 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 19/A maddesi eklenmiştir.

  "Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

  Madde 19/A- Dış İlişkiler Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

  a) Kurumun faaliyet alanı ile ilgili olarak diğer ülke kurum ve kuruluşlarıyla veya uluslararası kuruluşlarla ilgili işlemleri yürütmek.

  b) Kurumun bu kuruluşlarla yapacağı görüşme ve toplantılarla ilgili her türlü organizasyonu yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde muadil yetkili merciler ile diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak taslak ikili mutabakat zabıtlarını ilgili birimlerin de görüşünü alarak hazırlamak ve zabıtların imzalanmasına yönelik çalışmaları yürütmek.

  c) Konsolide denetim ilkeleri çerçevesinde denetim yapma ve bilgi alışverişi konusunda yabancı ülke otoriteleri ile yapılacak işlemleri yürütmek.

  d) Ulusal ve uluslararası düzeyde birlikler ve merciler nezdinde Kurum faaliyet alanlarıyla ilgili olarak üyelik tesisi konusunda araştırmada bulunmak ve sonuçlarını ilgili birimlerle paylaşmak, gerekli görülen üyelik başvurusu için Başkanlığa öneride bulunmak.

  e) Kurumun tercüme faaliyetlerini yürütmek.

  f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

  Madde 6- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Kurul İşleri ve Kararlar Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Eğitim ve İletişim Müdürlüğü ile İdarî ve Malî İşler Müdürlüğünden oluşur. Müdürlükler daire başkanının denetim ve gözetiminde faaliyetlerini yürütür. Müdürlükler itibarıyla belirlenen görevler bu dairenin görevlerini oluşturur."

  "Eğitim ve İletişim Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

  a) Başkanlık Makamına sunulmak üzere Kurumun genel eğitim politikasının oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve öneriler geliştirmek.

  b) Başkanlık Makamının onayına sunulmak üzere kurumsal ve bireysel eğitimde kullanılacak yöntemleri belirlemek.

  c) Diğer kurum ve kuruluşlardan alınacak eğitimin usûl ve esaslarını araştırmak.

  d) Personelin meslekî bilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri yurt içi ve yurt dışı çalışma ve eğitim olanaklarına ilişkin araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek.

  e) Personelin, Kurumun amaçları doğrultusunda çalışmasını ve performansını artırmaya yönelik Kurumun hizmet kalitesini yükseltecek eğitim programlarını hazırlamak.

  f) Kurum personelinin eğitmen olarak eğitim programlarına aktif katılımını sağlayacak yöntemler geliştirmek.

  g) Yurt içi bankacılık ve finans sektörüyle eğitim işbirliğini sağlamak.

  h) Diğer ülkelerin muadil kurumlarıyla eğitim alanında işbirliği yapmak.

  i) Kurumun denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla bankacılık sektörüne yönelik eğitim programları hazırlamak ve gerçekleştirmek.

  j) Eğitim ihtiyaçlarının tespiti hususunda Kurum içi anketler düzenlemek ve anket sonuçlarını Başkanca uygun görülecek bir rapor halinde Kurum çalışanlarına duyurmak.

  k) Eğitimle ilgili yurt içi ve yurt dışı gelişmeleri izlemek ve bu konuda Kurumun ilgili birimlerini ve personelini bilgilendirmek.

  l) Personelin meslekî ve bireysel yeterliliğini artırıcı, meslekî sertifikaları kazandırıcı eğitim programlarını hazırlamak, uygulamak ve düzenli aralıklarla yenilemek.

  m) Kurum kimliği ve imajıyla ilgili projeleri gerçekleştirmek ve kurumsal iletişim faaliyetlerinde bulunmak.

  n) Kurumsal amaçlar ve politikalar doğrultusunda belirlenen iletişim stratejilerini diğer birimlerle eşgüdüm içinde belirlemek ve uygulamak."

  Madde 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100