Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > ������������nsan Haklar������������ Hukuku
 
İş mahkemesi kararına karşı AİHM'ne başvuru
İş mahkemelerinin verdiği kararlara karşı karar düzeltme yolu kapalı. Yargıtayın kararı onamasından sonra İHM başvuru yapılabilir mi?
Kimden:Erdem yüksel Tarih:05.04.2002
 
YANITLAR
SÖZLEŞMENİN GÜVENCE ALTINA ALDIĞI HAKLAR Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi tarafından koruma altına alınan temel hak ve özgürlükler şunlardır: 1-Yaşama hakkı 2-Özgürlük ve kişi güvenliği hakkı 3-Adil bir şekilde yargılanma hakkı 4-Özel yaşantıya ,aile yaşantısına,konut ve haberleşme özgürlüklerine saygı gösterilmesi hakkı 5-Düşünce ,vicdan ve din özgürlüğü 6-Düşüncelerini açıklama özgürlüğü ve buna dahil olarak basın özgürlüğü 7-Toplanma ve dernek kurma özgürlüğü ve buna dahil olarak sendika kurma ve bunlara üye olma özgürlüğü 8-Evlenme ve aile kurma hakkı 9-Mülkiyete saygı gösterilmesi hakkı 10-Eğitime ilişkin bazı haklar 11-Serbest dolaşım özgürlüğü ve konut yerinin serbestçe seçilebilmesi hakkı Aynı anlayış ile Sözleşme ve ekleri bazı yasaklar getirmiştir: 1-İşkence yapmak ,insanlık dışı muamele veya ceza uygulamak 2-Kölelik ,kulluk ve zorla çalıştırmak 3-Geçmişe de yansıyan ceza yasaları çıkarmak 4-Sözleşme ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklerden yararlananlar arasında ayırım yapmak Sözleşme haklı olarak bu hakların bir çoğunun demokratik toplumlarda sınırsız olarak kullanılamayacağı ilkesini kabul etmektedir .Bu nedenle sözleşme ,hakların ,ulusal güvenlik ,ülkenin ekonomik çıkarları ,kamu sağlığının yada ahlakının veya başkasının hak ve özgürlüklerinin ,kamu düzeninin korunması ,suçluluğun önlenmesi gibi nedenlerle kısıtlanabileceği ilkesini benimsemiştir.Sözleşme ayrıca savaş yada diğer olağanüstü durumlarda devletlerin yükümlülüklerini bazı şartlarla askıya almalarına ,başka bir deyişle geçici olarak durdurmalarına da izin vermektedir. Ancak sözleşme hiçbir devlete ,olağanüstü durumlarda bile ,kişinin yaşama hakkına saygı gösterme yükümlülüğünden yada işkence ,kölelik ve yeni ceza yasalarının geçmişe yansıtılması yasaklarından kendini kurtarma yetkisini tanımamıştır.Devlet olağanüstü durumlarda bile bu haklara saygı göstermek,bu yasaklara uymak zorundadır. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE BAŞVURU FORMU 1-TARAFLAR A-BAŞVURAN (Başvurana ve temsilcisine ilişkin aşağıdaki bilgileri veriniz) 1-Başvuranın Soyadı..............................2-Adı(Adları)................................... 3-Uyrukluğu..........................................4-Mesleği........................................ 5-Doğum Tarihi ve Yeri................................................................................ 6-Sürekli Adresi........................................................................................... ..............................................................7-Tel. No:..................................... 8-Şimdiki Adresi......................................................................................... ..................................................................................................................... Varsa; 9-Temsilcisinin Adı ve Soyadı..................................................................... 10-Temsilcinin Mesleği................................................................................. 11-Temsilcinin Adresi.................................................................................... ..............................................................12-Tel.No:.................................. B-YÜKSEK SÖZLEŞMECİ TARAF (Aleyhine Başvurunun Yapıldığı Ülkenin Adını Yazınız) 13-.............................................................................................................. II-OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA (Açıklayıcı notun II. Bölümüne bakınız) 14-........ III-ÖNE SÜRÜLEN SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK(LAR) VE İLGİLİ DAYANAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA (Açıklayıcı notun III.bölümüne bakınız) 15-......... IV-SÖZLEŞMENİN 26.MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA (Açıklayıcı notun IV.bölümüne bakınız .Gerekliyse aşağıda 16.,17.ve 16.maddelerinde anılan ayrıntıları her ayrı şikayet için ayrı bir sayfada veriniz) 16-Kesin Karar (tarih,mahkeme yada makam ve kararın niteliği) 17-Öteki Kararlar( herbiri için tarih,mahkeme yada makam ve kararın niteliğini belirterek sıra düzeni içinde veriniz) 18-Başvurmadığınız başka bir yargı yada çözüm yolu var mı? Varsa niçin kullanılmadığını açıklayınız. V-BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA (Açıklayıcı notun V.bölümüne bakınız) 19- VI-ÖTEKİ ULUSLAR ARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA (Açıklayıcı notun VI.bölümüne bakınız) 20-Yukarıdaki şikayetleri başka uluslararası soruşturma yada çözüm yoluna sundunuz mu ? Sundunuzsa ,tüm ayrıntısıyla belirtiniz. VII-BELGELER LİSTESİ ... (Açıklayıcı notun VII.bölümüne bakınız.Yukarda IV. Ve V.bölümlerde değinilen tüm kararların kopyalarını ekleyiniz.Elinizde kopyaları yoksa ,edinmelisiniz.Edinemiyorsanız,nedenini açıklayınız) 21- a) b) c) VIII-YEĞLENEN DİLİN BELİRTİLMESİ (Açıklayıcı notun VIII.bölümüne bakınız) 22-Komisyon kararını Fransızca/İngilizce almayı yeğlerim. IX- BİLDİRİM VE İMZA (Açıklayıcı notun IX.bölümüne bakınız) 23- Bildiğim ve inandığım kadarıyla başvurumda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve Komisyon işlemlerinin gizliliğine saygı göstereceğimi bildiririm. 24-Kimliğimin açıklanmasını isterim/istemem. Yer:............................Tarih:.................... ............................................................... Başvuranın yada temsilcisinin imzası AÇIKLAYICI NOT Sözleşmenin 25. Maddesine göre başvuru formunu dolduran kimseler için GİRİŞ Bu notlar ,komisyona başvurunuzu hazırlamanızda size yardımcı olmak amacındadır.Formu doldurmadan önce lütfen dikkatle okuyunuz ve her kesimi doldururken bu notları göz önünde bulundurunuz. Doldurulmuş form ,Sözleşmenin 25.maddesine göre Komisyona başvurunuz yada dilekçeniz olacaktır.Bu form ,Komisyonun davanızı incelemesinde temel alınacaktır.Bu nedenle daha önceki yazışmanızda Sekretere vermiş olduğunuz bilgilerin yinelenmesi niteliğinde de olsa formu eksiksiz ve doğru doldurmanız önemlidir. Formun dokuz kesimi olduğunu göreceksiniz.Başvurunun Komisyon İç Tüzüğünün gerektirdiği tüm bilgileri içermesi için bütün bu kesimleri doldurmalısınız.Aşağıda formun her kesimine ilişkin açıklayıcı bir not bulacaksınız.Bu notların sonuna Komisyon İç Tüzüğünün 37.ve 38. kurallarının metni de eklenmiştir. BAŞVURU FORMUNA İLİŞKİN NOTLAR I-TARAFLAR-Kural 38. (1),(a),(b) ve (c) (1-13) Başvuran sayısı birden fazlaysa ,gereğinde ayrı sayfalarda her biri için gerekli bilgileri vermelisiniz. Başvuruda bulunan ,Komisyon tersine karar vermedikçe ,kendisini temsil etmek üzere Sözleşmeci ülkelerden birinde oturan bir avukat yada bir başka kimseyi atayabilir.Başvuran başka bir kimse tarafından temsil edilmediğinde, Başvuru formunun bu bölümünde ilgili bilgiler verilmelidir.Bu durumda Sekreterya sadece temsilciyle yazışır. II-OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR-KURAL (38) (e) (14) Şikayette bulunduğunuz olayları açık ve özlü biçimde anlatınız.Olayları oluş sırası içinde anlatmaya çalışınız.Kesin tarihleri veriniz.Şikayetleriniz bir çok değişik konudaysa (örneğin değişik mahkeme işlemleri içeriyorsa) her konuyu ayrıca ele alınız. III- ÖNE SÜRÜLEN AYKIRILIK(LAR)A VE İLGİLİ DAYANAKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA-Kural 38 (1) (d) ve (e) (15) Formun bu bölümünde Sözleşmeye göre şikayetlerinizin ne olduğunu alabildiğince açık belirtiniz.Sözleşmenin hangi hükümlerine dayandığınızı ve formun II.bölümünde belirttiğiniz olayların niçin bu hükümlere aykırı düştüğü görüşünde olduğunuzu açıklayınız. Sözleşme maddelerinden kimilerinin,güvenceye aldığı haklara belli koşullarda karışılmasına hak verdiğini göreceksiniz.(Örneğin 5. maddenin 1.fıkrasının a,b,c,d,e ve f bentlerine ve 8,9,10 ve 11.maddelerin 2.fıkralarına bakınız)Böyle bir maddeye dayanıyorsanız,şikayette bulunduğunuz karışmayı niçin haksız bulduğunuzu açıklayınız. IV. SÖZLEŞMENİN 26.MADDESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA-Kural 38 (16-18) Bu kesimde ulusal makamlar önünde izlediğiniz çözüm yollarını açıklamalısınız.Bu kesimin üç bölümünden her birini doldurunuz ve her ayrı şikayet için aynı bilgileri ayrı ayrı veriniz.18.bölümde hakkınızı arayacağınız ve kullanmadığınız başka başvuru yada çözüm yolu varsa ne olduğunu belirtiniz(yani başvurunun yapılacağı mahkeme yada makamın adını veriniz)ve bu yolu niçin kullanmadığınızı açıklayınız. V. BAŞVURUNUN AMACINA İLİŞKİN AÇIKLAMA (19) Burada komisyona başvurmakla ne elde etmek istediğinizi kısaca belirtmelisiniz. VI. ÖTEKİ ULUSLARARASI İŞLEMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA (20) Burada başvurunuzdaki şikayetleri bir başka uluslararası soruşturma yada çözüm işlemine sunup sunmadığınızı söyleyiniz.Sunduysanız,şikayetinizi sunduğunuz organın adı,yapılan işlemin tarih ve ayrıntılarını ve alınan kararların ayrıntılarını içeren tüm bilgileri veriniz.İlgili kararların ve öteki belgelerin kopyalarını da sunmalısınız. VII. BELGELER LİSTESİ-Kural 38 (1) (f) (21) Başvuru formunun VI ve VI. Kesimlerinde değinilen tüm hüküm ve kararlara yer vermeyi ve listenize eklemeyi unutmayınız ve komisyonun belge olarak göz önüne almasını istediğiniz (kopyalar tanık ifadeleri vb) gibi başka belgeleri sununuz.Bir mahkeme yada başka bir makamca verilen kararları gerekçeleri ile birlikte ekleyiniz.Sadece komisyona yaptığınız şikayetlere ilişkin olan belgeleri sununuz. VIII. YEĞLENEN DİLİN BELİRTİLMESİ (22) Komisyonun resmi dilleri Fransızca ve İngilizce?dir.Gerçi sekreterya başka dillerle de yazışmaktadır.Ancak komisyon kararı gibi belgeler size bu iki resmi dilden biriyle duyurulur.Hangisini yeğlediğinizi belirtiniz. IX. BİLDİRİM VE İMZA (23-24) Bildirim komisyon işlemlerinin gizliliğe saygı yükümlülüğünü içerir.Sözleşmenin 33.maddesine göre ,komisyon kapalı olarak toplanır.Bu tüm sav belgeleri dahil,tüm dava dosyalarının içeriklerinin gizli kalması demektir.Bununla birlikte ,davanın kabul edilirliği konusundaki komisyon kararları açıklanabilir.Adınızın açıklanmasına bir itirazınız varsa ,sekretere bunu bildirmelisiniz. Başvuru ,başvuranın temsilcisi tarafından imzalanırsa (daha önce sunulmuş olması durumunda) başvuranın kendisi tarafından imzalanmış bir yetki belgesi eklenmelidir. AVRUPA İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ADRESİ: Commussion des Drotis de I?Homme Conscilde I Europe 67006 Strazburg-LEDEX
Yanıtlayan:Av.Ülkü Birışık | Tarih:25.4.2002
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100