Banner

MEVZUAT
AVUKATLIK HUKUKU
MAKALELER
HUKUK HABERLERİ
FAYDALI BİLGİLER
İÇTİHATLAR
DİLEKÇE-FORM
ADLİ REHBER
İNSAN HAKLARI
HUKUK SÖZLÜĞÜ
DAVA TÜRLERİ
HUKUKİ BELGELER
 
Reklam Alanı

Host - Sponsor

FORUM > ������������������������ ve Sosyal G������������venlik Sorunlar������������
 
Geçici İş Göremezlik belgesini nereye vereceğim?
Merhabalar benim sorunum 19.06.2008 tarihinde bir iş kazası geçirdim.Ama bana verilen vizite kağıdında iş kazası bölümü doldurulmamış yani iş kazası olarak gösterilmemiş.Benimde ilk işim olduğu için ilk anda fark edemedim.Doktorun verdiği 3 nüshadan oluşan 11 günlük iş göremezlik belgesini iş yerime götürdüm bunun bizle alakası yok ssk ya gideceksiniz diyorlar. Bunu uğraşmak istemedikleri için mi diyorlaryoksa gerçekten onlarla alakası yokmu.Şimdi elimde iş göremez raporumve vizite kağıdım var.İş göremezlik belegesi 3 nüshadan oluşuyorhangisini ile ne yapmam lazım, maaşımı alabilmem için nereye başvurmam gerekli ?


Yardımlarınız İçin Teşekkürler

Kimden:Kemal Tarih:30.06.2008
 
YANITLAR
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı
 
Sayı : B.13.2.SSK.5.01.09.00/X-1093-52-76-40257 A n k a r a

Konu : Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Emzirme Yardımı Ödemeleri

16.01.2008

GENELGE

2008/7

Kurumumuza devredilen SSK?na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ile emzirme yardımı ödemelerinin PTT şubelerinden ödenmesine ilişkin ?Protokol? Kurumumuz ile PTT Genel Müdürlüğü arasında 09.01.2008 tarihinde imzalanmış ve 18.01.2008 tarihinden itibaren bu ödemelerin sigortalılarımızca T.C.kimlik numaraları üzerinden herhangi bir PTT şubesinden alınmasına yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Diğer taraftan,

25/5/2007 tarih, 26532 sayılı mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin;

?İstirahat raporları? başlıklı (3.3) numaralı maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi çıkarılarak yerine ?Sağlık kurulu raporu iki nüsha düzenlenecek olup, ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.? cümlesi konulmuş, beşinci fıkrasındaki ?belgesinin üçüncü (son) nüshası? ibaresi yerine ?belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının birinci nüshasını, düzenlediği tarihten itibaren üç iş günü içinde? şeklinde,

Aynı Tebliğin eki ?İş Göremezlik Belgesi?(Ek-11/B) açıklama bölümünde yer alan ?B? paragrafı, ?Kontrollü istirahat verilirse, birinci nüsha sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirmesi için sigortalıya verilecek, sigortalı kontrol için geldiğinde istirahatı uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek üçüncü nüshası sigortalıya verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, doldurulmadan birinci nüshası imha edilip, kalan iki nüshasının birinci nüshası sigorta il/sigorta müdürlüğüne gönderilecek, ikinci kopya nüshası sigortalıya verilecektir.

Her iki durumda da asıl nüsha, düzenlendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sigorta il / sigorta müdürlüğüne gönderilecektir.

Sigortalı geçici iş göremezlik belgesini, işyerinde ?çalışmamıştır belgesini? düzenlemesi için işverene ibraz edecektir.? şeklinde,

değiştirilmiştir.

Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan bu değişiklik gereğince;

Üç nüsha olan iş göremezlik belgeleri, kontrollü istirahat verilmesi halinde, asıl düzenlenen nüsha sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalılara verilecektir. Sigortalılar kontrol için geldiklerinde istirahatlarının uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilecek, üçüncü nüshası sigortalılara verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, belgenin doldurulmadan önce bir nüshası imha edilip, iki nüshası kullanılacak, doldurulan asıl nüshası ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci nüshası sigortalılara verilecektir.

Sigortalılar kendilerine verilen iş göremezlik belgelerinin nüshasını, işyerinde çalışmadığına ilişkin belgenin düzenlenmesi için işverenlerine ibraz edeceklerdir.

Sağlık kurulu raporları iki nüsha düzenlenecektir. Asıl nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilerek, ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.

Sağlık tesislerince, ünitelerimize gönderilmek üzere aldıkları iş göremezlik belgeleri ve sağlık kurulu raporlarını vizite kağıtlarıyla birlikte listeli olarak üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.
 
Buna göre;

İş kazası ve meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortalarından ödenen geçici iş göremezlik ödenekleri ile analık sigortasından yapılan emzirme yardımlarının ödenmesine ilişkin usul ve esaslar aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

1.Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödemeleri

Halen geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmış veya işlemleri devam eden sigortalılarımız ile birlikte uygulama değişikliğinden sigortalılar, işverenler ve sağlık tesislerinin bilgilendirilmeleri bakımından genelgenin yayımından itibaren iki hafta süreyle, gerek sağlık tesislerince yazı ekinde gönderilen ödemeye esas belgeler, gerekse sigortalılarımız tarafından getirilen belgelerin inceleme ve kontrolü yapılarak geçici iş göremezlik programına giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve sigortalılarımızın ödeneklerini takip eden iş günü herhangi bir PTT şubesinden alabilecekleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Bu süre içerisinde sigortalılar ve işverenler ile mahalli kamu ve özel sağlık tesisleri aşağıda açıklanan uygulama değişikliği konusunda bilgilendirilecekler ve uygulama bu şekilde devam ettirilecektir.

Sağlık tesislerine gitmek isteyen sigortalıların işverenleri vizite kağıdını düzenleyip kaşeleyip imzalamak suretiyle onaylayarak sigortalılara verecekler, sigortalıların sağlık tesislerine müracaatlarını müteakip, istirahat verilmesi halinde iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının asıl nüshası ile vizite kâğıtları listelenerek üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.

Sigortalıların aldıkları iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarının nüshalarını işverenlerine ibraz etmeleri üzerine işverenlerce, istirahatın başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurularak, ?sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi? düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Kuruma bildirilecektir.

Sağlık tesislerince yazı ekinde vizite kağıtlarıyla birlikte gönderilen iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının ünitelerimiz ilgili servislerine gelmesi akabinde ilgili sigortalıların işverenlerince e-bildirge üzerinden çalışmadıklarına dair belgenin gelip gelmediği kontrol edilerek gecikmeye mahal verilmeksizin programa giriş işlemleri yapılacaktır.İş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporları geldiği ve istirahatları sona erdiği halde işverenlerince çalışmadığına ilişkin belge gönderilmediği anlaşılan sigortalıların işverenleriyle telefonla irtibat kurularak anılan belgenin e-bildirge ortamında gönderilmesi sağlanacaktır.

E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler tarafından sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin belgeler manuel düzenlenmesine ve ünitelere getirilmesindeki uygulamaya devam edilecektir.Bu işyerlerinde çalışan sigortalıların da iş göremezlik ödenekleri PTT şubelerinden ödenecektir.

2- Emzirme Yardımı Ödemeleri

Emzirme yardımı ödemelerine ilişkin müstahaklığın tespitine yönelik işlemler, bu güne kadarki uygulamada olduğu gibi, ünitelerimiz kısa vadeli sigorta servislerince gerçekleştirilecektir. Servis personeli müstahaklığını tespit ettiği sigortalılara, emzirme yardımı ödemelerini PTT şubeleri ödeme sistemi üzerinden 18.01.2008 tarihinden itibaren yapılmasını sağlayacaklardır.

3- Listelerin Gönderilmesi ve Ödeme İşlemleri

Ünitelerimizce günlük oluşturulan geçici iş göremezlik ödeneği ile emzirme yardımı ödemelerine ilişkin program bazındaki listeler, yine bu amaçla hazırlanan program aracılığıyla manyetik ortamda her iş günü saat 17.00?e kadar gerçekleştirme yetkililerince düzenlenecek ödeme emri belgesi ile T.C. kimlik numarası bazında açılacak yardımcı hesaplarla ünite emanet kayıtlarına alınırken Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığına iletilecek, anılan Daire Başkanlığınca da ödemelerin yapılmasını teminen PTT Genel Müdürlüğüne data transferi sağlanacaktır.

Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığından Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığına aktarılan datalara istinaden ödenecek tutarlar merkezden PTT hesabına aktarılırken sistemce düzenlenecek otomatik dekontla ünitelerin emanet hesapları ters kayıtla tasfiye edilecektir.

Sigortalılarımızın başvuracakları PTT şubelerince, sigortalıların kendilerine veya veli, vasi, kayyum veya vekillerine kimlik tespiti (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, evlenme cüzdanı veya pasaport gibi soğuk damgalı belgeler) yapıldıktan sonra T.C. kimlik numarası sorgulanarak, geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımlarının ödemeleri yapılacaktır.

Sigortalılarımızca talep edilmeyen tutarların, PTT tarafından manyetik ortamda Bilişim Hizmetleri Daire Başkanlığına geri gönderilmesi halinde ise söz konusu meblağlar ünitelerimizce emanet hesaplarına tekrar alınmak üzere Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığımızca ilgili ünitelerine dekont edilecektir. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı

4-Duyurma

Geçici iş göremezlik ödenekleri ile emzirme yardımı ödemelerine ilişkin uygulamada yapılan değişikliğe ait ekteki duyuru örneği ünitelerimize asılarak sigortalılarımızın, işverenlerimizin bilgilendirilmeleri sağlanacak ve ayrıca sağlık tesislerine de duyuru örneği gönderilerek bu konuda bilgilendirilmeleri temin edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederim.

Ek-2 Duyuru Örneği

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ İLE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA SİGORTALI VE İŞVERENLERİMİZE DUYURU

Kurumumuza devredilen SSK?na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ödemelerinin, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gelmeden doğrudan herhangi bir PTT şubesinden alması amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Sigortalılarımızın anılan ödemelerde sorunla karşılaşmamaları için, uygulama değişikliği hakkında sigortalılarımız ile işverenlerimizi bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Halen geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanmış veya işlemleri devam eden sigortalılarımız ile işverenlerimizin uygulama değişikliği hakkında bilgilendirilmeleri bakımından genelgenin yayımından itibaren iki hafta süreyle önceki uygulamalara devam edeceklerdir. Bu süre içinde gerek sağlık tesislerince yazı ekinde gönderilen ödemeye esas belgeler, gerekse sigortalılarımız tarafından getirilen belgeler Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerince inceleme ve kontrolü yapılarak geçici iş göremezlik programına giriş işlemleri gerçekleştirilecek ve sigortalılarımız takip eden iş günü herhangi bir PTT şubesinden ödeneklerini alabileceklerdir.

Uygulama değişikliğinden sonra, sağlık tesislerine gitmek isteyen sigortalıların işverenleri vizite kağıdını düzenleyip kaşeleyip imzalamak suretiyle onaylayarak sigortalılara verecekler, sigortalıların sağlık tesislerine müracaatlarını müteakip, istirahat verilmesi halinde sağlık tesislerince iş göremezlik belgeleri veya sağlık kurulu raporlarının asıl nüshası ile vizite kâğıtları listelenerek üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.

Sigortalıların aldıkları iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarının nüshalarını işverenlerine ibraz etmeleri üzerine işverenlerce, istirahatın başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurularak, ?sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi? düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Kuruma bildirilecektir.

E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler tarafından sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin belgeler manuel düzenlenmesine ve ünitelere getirilmesindeki uygulamaya devam edilecektir. Bu işyerlerinde çalışan sigortalıların da iş göremezlik ödenekleri PTT şubelerinden ödenecektir.

Emzirme yardımı ödemelerine ilişkin müstahaklığın tespitine yönelik işlemler, bu güne kadarki uygulamada olduğu gibi, ünitelerimiz kısa vadeli sigorta servislerince gerçekleştirilecek ve ödemelerini PTT şubelerinden alacaklardır.

Sigortalılarımız ve işverenlerimize önemle duyurulur.

GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ İLE EMZİRME YARDIMI ÖDEMELERİ HAKKINDA SAĞLIK TESİSLERİNE DUYURU

Kurumumuza devredilen SSK?na tabi sigortalılarının geçici işgöremezlik ödeneği ödemelerinin, Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gelmeden doğrudan herhangi bir PTT şubesinden alabilmeleri amacıyla gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Sigortalılarımızın anılan ödemelerde sorunla karşılaşmamaları için, uygulamada yapılan değişiklik hakkında sağlık tesislerini bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

Üç nüsha olan iş göremezlik belgeleri, kontrollü istirahat verilmesi halinde, asıl düzenlenen nüsha sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci ve üçüncü nüsha kontrol muayenesine gelirken getirilmesi için sigortalılara verilecektir. Sigortalılar kontrol için geldiklerinde istirahatlarının uzatılması gerekiyor ise, belgenin ikinci nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilecek, üçüncü nüshası sigortalılara verilecektir.

Kontrolsüz on güne kadar istirahat verilmiş ise, belgenin doldurulmadan önce bir nüshası imha edilip, iki nüshası kullanılacak, doldurulan asıl nüshası ünitelerimize gönderilmek üzere alınacak, ikinci nüshası sigortalılara verilecektir.

Sigortalılar kendilerine verilen iş göremezlik belgelerinin nüshasını, işyerinde çalışmadığına ilişkin belgenin düzenlenmesi için işverenlerine ibraz edeceklerdir.

Sağlık kurulu raporları iki nüsha düzenlenecektir. Asıl nüshası sağlık tesislerince ünitelerimize gönderilerek, ikinci nüshası işyerlerine ibraz edilmesi için sigortalılara verilecektir.

Sağlık tesislerince, ünitelerimize gönderilmek üzere aldıkları iş göremezlik belgeleri ve sağlık kurulu raporlarını vizite kağıtlarıyla birlikte listeli olarak üst yazı ekinde en geç üç iş günü içinde, işyeri sicil numarasının il-ilçe kodu ile işyerinin adresi göz önünde bulundurularak, işyerinin bağlı bulunduğu Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine gönderilecektir.

Sigortalıların aldıkları iş göremezlik belgesi veya sağlık kurulu raporlarının nüshalarını işverenlerine ibraz etmeleri üzerine işverenlerce, istirahatın başlangıç ve bitim tarihini göz önünde bulundurularak, ?sigortalının istirahatlı olduğu sürede çalışmadığına ilişkin belgeyi? düzenleyerek e-bildirge sistemi üzerinden Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerine bildirilecektir.

E-bildirge kapsamı dışındaki işverenler tarafından sigortalıların çalışmadıklarına ilişkin belgeler manuel düzenlenmesine ve ünitelere getirilmesindeki uygulamaya devam edilecektir. Bu işyerlerinde çalışan sigortalıların da iş göremezlik ödenekleri PTT şubelerinden ödenecektir.

Sağlık tesislerimize önemle duyurulur.

Yanıtlayan:Site Yönetimi | Tarih:01.07.2008
SIK SORULANLAR
BİLGİ EDİNME
TÜKETİCİ KÖŞESİ
ÜCRETSİZ AVUKATLIK
HUKUK EĞİTİMİ
 
Üyelik işlemleri
 
K.Adı
Parola
            
      Şifremi Unuttum
      Üye Ol
Hukuk Arama Motoru
Hukuk Anketi
Reklam AlanıZirve100